Mihaela TOPAN Claudia Neo Borca Rez Ro 2015-08!24!13!47!26

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 8
 
  rezumat
Share
Transcript
    FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI   ŞCOALA DOCTORALĂ: “EDUCAŢIE –   REFLECŢIE –  DEZVOLTARE ”   STRATEGII DE EDUCARE METACOGNITIVĂ  ÎN CONDIŢIILE DEFICIENŢEI DE VEDERE   REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: PROF. UNIV. DR. VASILE PREDA DOCTORAND: CLAUDIA - VASILICA NEO (BORCA) CLUJ-NAPOCA 2015  Claudia  –   Vasilica NEO (BORCA) 2   CUPRINSUL TEZEI DE DOCTORAT  Introducere şi problematica cercetării. Relevanţa cercetării    CAPITOLUL I - BAZA TEORETICĂ A CERCETĂRII  I.1. Delimitări conceptuale I.2. Dezvoltarea cognitivă   I.2.1. Evoluţii ale conceptului de inteligenţă  I.2.2. Teorii ale dezvoltării cognitive  I.2.2.1. Teoria dezvoltării cognitive a lui Jean Piaget  I.2.2.2. Teoria socio- culturală a lui Lev Semionovici Vîgotski  I.2.2.3. Teoria intel igenţelor multiple a lui H oward Gardner I.2.2.4. Teoria triarhică a inteligenţei a lui Robert  Sternberg I.3. Experienţa Învăţării Mediate   I.3.1. Intenţionalitate şi r  eciprocitate I.3.2. Medierea sensului I.3.3. Transcendenţa   I.4. Evaluarea dinamică  I.4.1. Asumpţii teoretice   I.4.2. Psihometria clasică şi evaluarea formativă   I.4.3. Abordări majore în testarea dinamică  I.4.3.1. Abordarea lui Feuerstein I.4.3.2. Abordarea lui Budoff I.4.3.3. Abordarea lui Brown şi Campione  I.4.3.4. Abordarea lui Sternberg şi Grigorenko   I.5. Metacogniţia   I.5.1. Conceptul de metacogniţie   I.5.2. Abordarea tradiţională a metacogniţiei. Elementele constitutive ale metacogniţiei   I.5.2.1. Cunoştinţele metacognitive  I.5.2.2. Controlul metacognitiv I.5.3. Abordarea contemporană a   metacogniţiei  1.5.4. R  eglarea cunoaşterii (cogniţiei)   I.5.4.1. Definiţii ale autoreglării învăţării   I.5.4.2. Fazele autoreglării învăţării   I.5.5. Strategii de autoreglare a învăţării la elevi   I.5.6 Evaluarea metacogniţiei –     În ce scop? Când? Cum ? Instrumente. Implicaţii educaţionale  I.5.7. Dezvoltarea metacognitivă - Educarea funcţiilor m etacognitive I.5.8. Utilizarea strategiilor metacognitive implicate în citire I .5.9. Metacognitia şi creativitatea  I.5.10. Pedagogia metacognitivă   I.6. Cons ideraţii ge nerale asupra predării –     învăţării  I.6.1. Predarea I.6.2. Învăţarea   I.7. Programul de Îmbogăţire Instrumentală (I. E.)     REZUMAT TEZĂ DOCTORAT ”   STRATEGII DE EDUCARE  METACOGNITIVĂ     ÎN CONDIŢIILE DEFICIENŢEI DE VEDERE”    3   I.7.1. Consideraţii generale asupra Prog ramului de Îmbogăţire Instrumentală   I.7.2. Utilitatea Programului de Îmbogăţire Instrumentală  I.7. 3. Versiuni ale Programul de Îmbogăţire Instrumentală  I.7.4. Suportul pedagogic al Programului de Î mbogăţire Instrumentală  I.7.5 . Aplicaţii ale Programului de Îmbogăţire Instrumentală   I.8. Deficienţa de vedere   I.8.1. Consideraţii generale  I.8.2. Repercus iuni ale deficienţei de vedere asupra explorării vizuale, percepţiei şi reprezentărilor   I.8.3. Imagistica mintală   I.8.4. Particularităţi ale proceselor cognitive în condiţiile deficienţei de vedere  I.8.4.1. Dezvoltarea memoriei I.8.4.2. Dezvoltarea cogni tivă în condiţiile deficienţei de  vedere I.8.2.3. Formarea conceptelor la deficienţii de veder  e I.8.4.4. Funcţiile cognitive deficiente în situaţia prezenţei unei deficienţe de vedere I.8.5. Evaluarea inteligenţei la persoanele cu deficienţă de  vedere I.8.6. Relevanţa Programului de Îmbogăţire Instrumentală    pentru deficienţii  de vedere I.8.7. Dezvoltarea funcţiilor cognitive deficitare prin Programul de Îmbogăţire I nstrumentală   I.8.8. Procesul învăţării în condiţiile   cecităţii  I.8.9. Strategii s  pecifice învăţământului pentru  def  icienţi de vedere I.8.9.1. Corelarea adecvată între activitatea perceptivă şi cea logico - verbală  I.8.9.2. Adaptarea condiţiilor materiale ale învăţării la nevoile proprii ale deficientului de vedere I.8.9.3. Strateg ia concentrării  I.8.9.4. Stricta individualizare şi gradarea riguroasă  I.8.9.5. Asigurarea stabilităţii achiziţiilor cognit ive I.8.10. Principii ale învăţării la copiii cu deficienţă de vedere I.8.11. Aspecte metodologice ale învăţării sis temului Braille I.8.11.1. Aspecte generale ale scris-cititului Braille I.8.11.2. Cerinţe, cunoştinţe necesare învăţăr  ii scris-cititului în Braille I.8.11.3. Aspecte academice I.8.11.4. Textul de carte I.8.11.5. Examene, probe, exerciţii  I.8.11.6.  Notiţele  I.8.11.7. D omenii ce presupun măsuri specifice CAPITOLUL II - S TAREA CURENTĂ A DOMENIULUI. TRECEREA ÎN REVISTĂ A CELOR MAI RELEVANTE CERCETĂRI ÎN DOMENIU. STUDIU METAANALITIC   II.1. Întrebarea cercetării  II.2. Metodele cercetarii II.3. Cercetări  preliminarii  Claudia  –   Vasilica NEO (BORCA) 4  II.4. Obiectivele cercetă rii II.5. Ipotezele cercetării   II.6. Prezentarea, prelucrarea, analiza şi interpretarea datelo r II.6.1. Verificarea primei ipoteze II.6.2. Verificarea celei de-a doua ipoteze II.6.3. Concluziile studiului de metaanaliză   CAPITOLUL III - C ONTRIBUŢII ORIGINALE DE CERCETARE  III. 1.   Studiul pilot I - Modificabilitatea structural- cognitivă în condiţiile existenţei deficienţei de vedere   III.1.1 Metodologia cercetării III.1.1.1. Ipotezele cercetării  III.1.1.2. Obiectivele cercetării  III.1.1.3. Designul cercetării –   demers formativ III.1.1.4. Variabilele experimentale III.1.1.5. Etapele cercetării   III.1.1.6. Prezentarea eşantioanelor   III.1.1.7. Metodele de cercetare III.1.1.7.1 Testul WISC  –    Wechsler Intelligence Scale for Children  III.1.1.7.2.  Proba Formelor Decupate  III.1.2. Prezentarea, analiza şi interpretarea datelor experimentale  III.1.2.1. Evaluarea iniţială   III.1.2.1.1. Rezultatele obţi nute în cadrul tesului WISC III.1.2.1.2. Rezultatele o  bţinute la Proba Forme Dec upate III.1.2.2. Verificarea primei ipoteze experimentale III.1.2.3. Verificarea celei de-a doua ipoteze experimentale III.1.2.4. Verificarea celei de-a treia ipoteze experimentale III.1.2.5. Verificarea celei de-a patra ipoteze experimentale III.1.3. Concluzii ale studiului pilot III.2. Studiul 3  –   M etacogniţie şi învăţare mediată  III.2.1. Introducere III.2.2. Eşantionul cercetării  III.2.3. Metoda - Scala de evaluare a Experienţei de Învăţare Mediată   III.2.4. Prezentarea, prelucrarea şi interpretarea datelor   III.2.4.1. Verificarea primei ipoteze III.2.4.1.1. Concluzii la Ipoteza nr. 1 III.2.4.2. Verificarea ipotezei nr. 2 III.3 . Studiul 4 - Strategii de conştientizare metacognitivă implicate în activităţile matematice la elevii cu deficienţă de vedere  III.3.1.Ipotezele studiului nr. 4 III.3.2.Obiectivele studiului nr. 4 III.3.3.Metode de cercetare III.3.3.1.  Inventarul de Conştientizare  Metac ognitivă  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x