Mem Nr Mat 0 1000 Consolidare 2

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
    Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială CristianClasa: a II-a AProfesor învățământ primar!nvățător: elițoi# $aria $ădălina%ata: &'()*(*)&+Aria c#rric#lară: $atematică ,i ,tiințe%isciplina:$atematică ,i eplorarea medi#l#iUnitatea tematică: . l#me min#nată/#0iect#l: 1#merele natr#rale )-&))) ip#l lecţiei : recapit#lare 2i sistematizare a c#no2tinţelorCompetențe specifice vizate: &(& /crierea3 citirea ,i formarea n#merelor până la &))).0iective operaţionale:   elevii vor fi capabili:O 1  – să citească numerele naturale de la 0 la 1000;O 2  – să scrie cu cifre/litere numerele de la 0 la 1000;O 3  – să descompună numerele date după modelO4 –să încercuiască cifra zecilor/ a sutelor O – să precizeze fiecare cifră din număr din ce clasă face parte ! clasa unită ilor# zecilor#sutelor$ /trate4ie didactică:  5es#rse proced#rale:  conversa ia# eplica ia# e%erci iul  5es#rse materiale:  caietul de matematică# tabla# fi&e de lucru  6orme de or4anizare:  'frontal# individual# în perec(i  %#rata:  3 de minute# 10 minute activită i în completare# recreative/4 de minute  1r(crt(7tapele lectiei.0(.p(Conțin#t#l informațional8 activitatea învăţător#l#i3 activități de învățare/trate4ie didactică7val#are formativa -metode siinstr#mente$etode 2iprocedee$aterialdidactic6orme deor4anizare 1' $oment#l or4anizatoric )re*ătirea materialelor necesare începeriiorei'+onversa iafrontal2' 9erificarea temei ,e va verifica tema pentru acasă cantitativ -i calitativ prin citirea orală; elevii se vor corecta cu verde în cazul unor răspunsuri *re-ite +onversa iafrontalobservarea comportamentului elevilor 3 Captarea atenției .ntrun săcule sunt cifrele de la 0 la ',olicit un elev să e%tra*ă trei cifre &i săformeze un nr &i să îl citească' rec încădoi copii pentru a e%tra*e celelalte cifre+onversa ia %plica iaetoane cu nr 0# săcule frontalObservarea sistematică4' An#nțarea temei ,i a o0iectivelor #rmărite stăzi vom continua să citim -i să scriemnumerele naturale de la 0 la 1000' 5ecapit#larea ,isistematizareac#no,tințelor +5te unită6i formează o zece 7 +5te zeci formează o sută 7 8ar unită6i 7 +5te sute formează o mie 7 8ar zeci 7 8ar unită6i 7,olicit elevilor să formeze cel mai mare nr impar &i cel mai mic nr par cu a9utorulcifrelor e%trase din săculet'poi elevii vor scrie toate numerele pe carele pot forma cu a9utorul celor trei cifre' +onversa ia%plica ia +ifrele de la0 la frontalobservareacomportamentuluielevilor ' 5ealizarea de către elevi a #nor l#crări pe 0aza c#no,tințelor recapit#late O3levii sunt solicita i să rezolve la tablă &i încaiete următoarele e%erci ii+ompletează e%erci6iile după modelul:12100< 20< 31300< 10< =1=00< conversa6ia e%erci6iul e%plica6iaabla# caietuldematematică>rontal  O1O2O2O2O2O4O224?????14?????333????? +ite-te numerele: 21@; 3@=; 1=; 4@=;4@0; =1=' ,crie cu cifre numerele: patru sute treitrei sute optsprezececinci sute cinci4 sute -i 4 unită6i@ sute 2 zeci -i 1 unitate sute  zeci -i  unită6ilevii lucrează în perec(i fi&a nr 1'1' ,crie numerele formate din : 3 sute @ zeci -i 0 unită6i = sute 1 zece -i = unită6i ; @ sute 0 zeci -i  unită6i2' ,crie numerele cuprinse între:a$ =@ -i @04;  b$ 12 -i 203' ,crie cu cifre numerele: trei sutecincizeci &i patru# opt sute nouăzeci &i&apte# cinci sute doi# &apte sute &apte '8istribui fi-ă de lucru individuală cu următorul con6inut :  A 1' Ancercuie-te cifra zecilor : 32= # 44 # @3 # 402 # @00# 313 ' 2 Ancercuie-te cifra sutelor : 140 # 3= # 130 # 21=# 3# 1000# 00 '  (  ,crie numai cu litere următoarele numere conversa6ia e%erci6iul e%plica6iaconversa6ia e%erci6iul e%plica6ia>i&a de lucru>i&ă de lucruAn perec(i#frontal.ndividual#frontalobservareacomportamentuluielevilor   Onaturale :0# 0 # ==0 # 1@ # 40 C ( ,crie ce arată cifrele încercuite în fiecare număr :2 5 @ # 34 6 , 8 21 #  0 ='8upă ce au terminat de rezolvat# elevii suntsolicita i să spună oral rezolvarea# în cazulîn care au *re&it# se corectează cu culoareaverde'm pre*ătit doisprezece cartona&e cunumere sute zeci &i unită i pe care ledistribui prin clasă' ,olicit să iasă in fa aclasei elevii care formează de e%emplu nr 2 pe spatele cartona&ului cu sute estescris un cuv5nt# iar ceilal i trebuie să*ăsească încă două cuvinte asemănătoare'+uvintele sunt scrise pe tablă &i în caiete'conversa6ia e%erci6iul e%plica6iaabla# caietdematematicăfrontalObservareasistematică a elevilor =' Aprecierea activității elevilor3 form#larea de concl#zii ,i eplicarea temei Boi face analiza activită ii# eviden iindelevii care au participat activ &i cu interes &iîi voi recompensa cu c5te un punctule ro&u')rezint tema pentru acasă -i e%plic modulde rezolvare+onversa ia%plica ia+aietulau%iliar frontalprecieri individuale&i colectiveCecompensareaeleviilor care au participat activ cu punctule e ro&ii
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x