Manual Samsung G3815.pdf

Please download to get full document.

View again

of 123
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 38
 
  SM-G3815 Manualul utilizatorului www.samsung.com Despre acest manual Acest dispozitiv vă oferă comunicaţii şi divertisment mobil de înaltă calitate pe baza standardelor ridicate și a experienței tehnologice de la Samsung. Acest manual al utilizatorului este conceput special pentru a detalia funcţiile şi caracteristicile dispozitivului. ã Vă rugăm să citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea core
Share
Transcript
  www.samsung.com Manualul utilizatorului SM-G3815  2 Despre acest manual Acest dispozitiv vă oferă comunicaţii şi divertisment mobil de înaltă calitate pe baza standardelor ridicate și a experienței tehnologice de la Samsung. Acest manual al utilizatorului este conceput special pentru a detalia funcţiile şi caracteristicile dispozitivului. ã Vă rugăm să citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranță a acestuia. ã Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului. ã Imaginile şi capturile de ecran pot diferi, ca aspect, faţă de produsul efectiv. ã Conţinutul poate diferi faţă de produsul final sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicaţii şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultaţi site-ul web Samsung www.samsung.com  . ã Conţinutul (conţinutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAM-ului va afecta performanţa per ansamblu a dispozitivului. Aplicaţiile asociate conţinutului pot să nu funcţioneze corespunzător, în funcţie de specificaţiile dispozitivului şi de mediul în care acesta este utilizat. ã Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv, de software sau de furnizorul de servicii. ã Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de ţară, regiune sau de specificațiile hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de aplicaţii de la alt furnizor decât Samsung. ã Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanţă cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicaţiilor. ã Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conţinuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licenţiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislaţiei privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conţinutului media. ã Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria,  încărcarea şi descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectaţi un plan adecvat de tarifare pentru date. Pentru detalii, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.  Despre acest manual3 ã Aplicaţiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveţi întrebări despre o aplicaţie furnizată împreună cu dispozitivul, contactaţi un Centru Service Samsung. Pentru aplicaţiile instalate de utilizator, contactaţi furnizorii de servicii. ã Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcţionări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acţiuni reprezintă încălcări ale acordului de licenţă Samsung şi vor anula garanţia. Pictograme pentru instrucţiuni Avertisment : Situaţii care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane Atenţie : Situaţii care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente Notă : Note, sfaturi de utilizare şi informaţii suplimentare Drepturi de autor Drepturi de autor © 2013 Samsung ElectronicsAcest ghid este protejat în virtutea legislaţiei internaţionale privind drepturile de autor.Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare şi recuperare a informaţiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.  Despre acest manual4 Mărci comerciale ã SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics. ã Logo-ul Android, Google ™ , Google Maps ™ , Google Mail ™ , YouTube ™ , Google Play ™  Store şi Google Talk  ™  sunt mărci comerciale ale Google, Inc. ã Bluetooth ®  este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc. ã Wi-Fi ® , Wi-Fi Protected Setup ™ , Wi-Fi Direct ™ , Wi-Fi CERTIFIED ™  şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance. ã Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x