Luận văn: Xây dựng mô hình quản lý môi trường khu công nghiệp

Please download to get full document.

View again

of 112
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 2
 
  Download luận văn thạc sĩ ngành kĩ thuật môi trường với đề tài: Cơ sở khoa học xây dựng mô hình quản lý môi trường các khu công nghiệp Việt Nam, cho các bạn làm luận văn tham khảo
Share
Transcript
 • 1. Luận văn Thạc sỹ khoa học Mạc Thị Minh Trà K16 Cao học Môi trường1 LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập và tiến hành làm luận văn tốt nghiệp, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong Khoa Môi trường (Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội), các bạn đồng nghiệp, các nhà khoa học, các nhà quản lý.... Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Hoàng Xuân Cơ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quan trắc và Mô hình hóa môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội người đã trực tiếp hướng dẫn tôi làm Luận văn tốt nghiệp này. Bên cạnh đó, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới TS. Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, ThS. Lê Hoàng Anh, Trưởng phòng Dữ liệu và Hệ thống thông tin (Trung tâm Quan trắc môi trường) là những người đã trực tiếp tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu khoa học đến khi hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Luận văn cũng tham gia trong một phần nghiên cứu của Đề tài “Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát phát thải chất ô nhiễm từ các khu công nghiệp và cơ sở công nghiệp lớn trên địa bàn các tỉnh sông Hồng”. Đồng thời, luận văn cũng tham khảo các Báo cáo, đề tài nghiên cứu từ các Bộ ngành, địa phương và Ban quản lý các khu công nghiệp các tỉnh thuộc vùng KTTĐ Bắc bộ. Cuối cùng, sự ủng hộ của người thân, bạn bè luôn là động lực quan trọng trong quá trình thực hiện luận văn. Trong đó, Bố, Mẹ, anh, chị em trong gia đình luôn có sự ủng hộ đặc biệt để tôi hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp của mình. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của tôi đến tất mọi người. Học viên thực hiện
 • 2. Luận văn Thạc sỹ khoa học Mạc Thị Minh Trà K16 Cao học Môi trường2 MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT......................................................................................5 DANH MỤC BẢNG ........................................................................................................7 DANH MỤC BIỂU ĐỒ....................................................................................................8 DANH MỤC HÌNH..........................................................................................................9 DANH MỤC KHUNG ...................................................................................................10 MỞ ĐẦU ........................................................................................................................11 Chương 1 – TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CÁC KCN VIỆT NAM ................................................................................20 1.1. Tổng quan về quá trình hình thành và phát triển các KCN của Việt Nam..........20 1.2. Tổng quan về hiện trạng môi trường các KCN ...................................................23 1.2.1. Nước thải ......................................................................................................23 1.2.2. Khí thải .........................................................................................................26 1.2.3. Chất thải rắn.................................................................................................29 1.3. Tổng quan hiện trạng quản lý môi trường trong các KCN..................................31 1.3.1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về BVMT KCN................................31 1.3.2. Hệ thống quản lý môi trường KCN...............................................................33 1.3.3. Quy hoạch KCN gắn với bảo vệ môi trường ................................................36 1.3.4. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong BVMT KCN .....................................38 Chương 2 – NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ MỘT SỐ MÔ HÌNH KCN, ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH PHÙ HỢP TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM ....................................42 2.1. Nghiên cứu tổng quan một số mô hình KCN ......................................................42 2.1.1. Mô hình KCN cổ điển (KCN đa ngành) .......................................................42 2.1.2. Mô hình quản lý KCN chuyên ngành............................................................45 2.1.3. Mô hình KCN sinh thái.................................................................................48 2.2. Đánh giá sơ bộ mô hình khả thi trong điều kiện Việt Nam.................................50
 • 3. Luận văn Thạc sỹ khoa học Mạc Thị Minh Trà K16 Cao học Môi trường3 Chương 3 – NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI KCN SÀI ĐỒNG B VỀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KCN SINH THÁI..................................................................58 3.1. Tổng quan về KCN Sài Đồng B ..........................................................................58 3.2. Nghiên cứu khả năng ứng dụng mô hình KCNST tại KCN Sài Đồng B ............61 3.2.1. Tiềm năng thực hiện tái sử dụng, tái sinh, tái chế và trao đổi chất thải......62 3.2.2. Thực hiện giảm thiểu chất thải tại nguồn.....................................................69 3.2.3. Xử lý chất thải...............................................................................................70 3.2.4. Sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng ..........................................................70 3.3. Nhận xét, đánh giá về mức độ phù hợp và khả năng triển khai áp dụng mô hình KCNST tại KCN Sài Đồng B và mức độ khả thi khi áp dụng đối với các KCN đa ngành khác đang hoạt động của Việt Nam.................................................................70 Chương 4 – NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG TIÊU CHÍ CHUYỂN ĐỔI KCN ĐANG HOẠT ĐỘNG SANG MÔ HÌNH KCN SINH THÁI TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN....................................................................72 4.1. Nghiên cứu đề xuất hệ thống tiêu chí chuyển đổi KCN đang hoạt động sang mô hình KCNST trong điều kiện Việt Nam .....................................................................72 4.1.1. Xây dựng định hướng cho hệ thống trao đổi chất thải...............................73 4.1.2. Cải thiện và nâng cao sự chấp hành quy định pháp luật về môi trường......74 4.1.3. Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN .........................................................74 4.1.4. Cải thiện công tác quản lý, xử lý chất thải tại các cơ sở sản xuất trong KCN ................................................................................................................................75 4.1.5. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xử lý chất thải ở quy mô KCN ..........76 4.1.6. Xây dựng, vận hành hệ thống QLMT, phòng chống sự cố toàn KCN..........77 4.1.7. Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát và đánh giá sự cải thiện chất lượng môi trường xung quanh KCN..................................................................................77 4.2. Đề xuất lộ trình thực hiện ....................................................................................82 Chương 5 – CÁC BIỆN PHÁP TỔNG HỢP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KCNST...............................................................83 5.1. Cơ cấu tổ chức hệ thống QLMT KCNST............................................................83
 • 4. Luận văn Thạc sỹ khoa học Mạc Thị Minh Trà K16 Cao học Môi trường4 5.1.1. Phân cấp và phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể theo hướng tổ chức quản lý tập trung.....................................................................................................83 5.1.2. Tăng cường năng lực cán bộ quản lý bảo vệ môi trường KCNST ...............87 5.1.3. Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị có liên quan.....................................87 5.2. Triển khai hiệu quả các công cụ QLMT KCNST................................................87 5.2.1. Công cụ pháp lý............................................................................................87 5.2.2. Công cụ kỹ thuật ...........................................................................................89 5.2.3. Công cụ giám sát ..........................................................................................91 5.2.4. Công cụ kinh tế .............................................................................................92 5.2.5. Công cụ thông tin..........................................................................................92 5.3. Hệ thống quản lý chất thải của KCNST ..............................................................93 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................................95
 • 5. Luận văn Thạc sỹ khoa học Mạc Thị Minh Trà K16 Cao học Môi trường5 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BQL Ban quản lý BVMT Bảo vệ môi trường CNH-HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa CO Cácbon mônôxít CTR Chất thải rắn ĐBSH Đồng bằng sông Hồng ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long ĐMC Đánh giá môi trường chiến lược ĐTM Đánh giá tác động môi trường FDI Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài GDP Tổng sản phẩm trong nước HmCn Hyđrô-cácbon HTMT Hiện trạng môi trường HST Hệ sinh thái KCN Khu công nghiệp KCNST Khu công nghiệp sinh thái KCX Khu chế xuất KHCN Khoa học công nghệ KH&ĐT Kế hoạch và Đầu tư KKT Khu kinh tế KTTĐ Kinh tế trọng điểm NOx Các Nitơ ôxít NO2 Nitơ điôxít Pb Chì PM2,5 Bụi có đường kính khí động học nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 µm PM10 Bụi có đường kính khí động học nhỏ hơn hoặc bằng 10 µm QCVN Quy chuẩn Việt Nam QTMT Quan trắc môi trường SO2 Sunfua điôxít
 • 6. Luận văn Thạc sỹ khoa học Mạc Thị Minh Trà K16 Cao học Môi trường6 TCCP Tiêu chuẩn cho phép TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TB Trung bình TNHH Trách nhiệm hữu hạn TN&MT Tài nguyên và Môi trường TSP Bụi lơ lửng tổng số UBND Uỷ ban nhân dân
 • 7. Luận văn Thạc sỹ khoa học Mạc Thị Minh Trà K16 Cao học Môi trường7 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1. Đặc trưng về thành phần nước thải của một số ngành công nghiệp (trước xử lý)………………………………………………………………………………………23 Bảng 1.2. Ước tính tổng lượng nước thải và thải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải từ các KCN thuộc các tỉnh vùng KTTĐ Bắc bộ năm 2009……………………………23 Bảng 1.3. Phân loại từng nhóm ngành sản xuất có khả năng gây ô nhiễm……………26 Bảng 1.4. Ước tính thải lượng các chất ô nhiễm trong không khí từ các KCN thuộc các tỉnh của vùng KTTĐ Bắc bộ năm 2009………………………………………………..27 Bảng 1.5. Ước tính lượng chất thải nguy hại phát sinh theo ngành sản xuất và theo số lượng công nhân trong ngành sản xuất………………………………………………...29 Bảng 3.1. Danh sách các nhà máy trong KCN Sài Đồng B……………………………58 Bảng 3.2. Tải lượng ô nhiễm nước thải KCN Sài Đồng B…………………………….65 Bảng 3.3. Thống kê nguồn chất thải phát sinh trong KCN Sài Đồng B và khả năng trao đổi chất thải……………………………………………………………………………68 Bảng 4.1. Các bước chuyển đổi từ KCN đa ngành sang KCNST……………………...76 Bảng 4.2. Bảng tiêu chí chuyển đổi sang KCNST danh cho các KCN đa ngành đang hoạt động……………………………………………………………………………….78
 • 8. Luận văn Thạc sỹ khoa học Mạc Thị Minh Trà K16 Cao học Môi trường8 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1. Tình hình phát triển KCN giai đoạn 1991 – 2008………………………..19 Biểu đồ 1.2. Số KCN dự kiến ưu tiên thành lập mới giai đoạn 2006 – 2015 theo vùng kinh tế và so sánh với số KCN đã thành lập giai đoạn 2006 – 2008…………………...22 Biểu đồ 1.3. Diễn biến COD trên các sông vùng KTTĐ Bắc bộ qua các năm………...25 Biểu đồ 1.4. Hàm lượng bụi lơ lửng trong không khí xung quanh một số KCN miền Bắc từ năm 2006 – 2008…………………………………………………………………….28
 • 9. Luận văn Thạc sỹ khoa học Mạc Thị Minh Trà K16 Cao học Môi trường9 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1. Sơ đồ nguyên tắc các mối quan hệ trong hệ thống quản lý môi trường KCN………………………………………………………………………………….. .33 Hình 2.1. Mô hình quản lý nước thải KCN cổ điển……………………………………44 Hình 2.2. Mô hình quản lý nước thải KCN chuyên ngành…………………………….46 Hình 2.3. Thứ tự ưu tiên trong chiến lược quản lý chất thải…………………………...50 Hình 3.1. Sơ đồ các nhà máy trong KCN Sài Đồng B và vị trí cống thải của KCN…..60 Hình 3.2. Mô hình trao đổi chất thải tổng quát dự kiến đề xuất đối với KCN Sài Đồng B………………………………………………………………………………………..67
 • 10. Luận văn Thạc sỹ khoa học Mạc Thị Minh Trà K16 Cao học Môi trường10 DANH MỤC KHUNG Khung 1.1. Một số hạn chế của Quyết định số 62/QĐ-BKHCNMT…………………..31 Khung 1.2. Một số điển hình của quy hoạch KCN thiếu cơ sở khoa học……………...36 Khung 1.3. Mục tiêu cụ thể của “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020” theo Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ……………………………………………………………………………………...38 Khung 1.4. Khởi công KCN sinh thái đầu tiên của Việt Nam – Vườn công nghiệp Bourbon An Hòa……………………………………………………………………….40
 • 11. Luận văn Thạc sỹ khoa học Mạc Thị Minh Trà K16 Cao học Môi trường11 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của Đề tài Xây dựng và phát triển các KCN tập trung đang là xu hướng chung của các nước đang phát triển trên thế giới nhằm tạo bước chuyển biến vượt bậc trong nền kinh tế của một quốc gia. Tại Việt Nam đầu tư cho phát triển công nghiệp để đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước đang là mục tiêu chiến lược của quốc gia cho đến năm 2020. Các KCN đã có nhiều đóng góp quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống người dân. Năm 2008, các KCN đã tạo giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 33 tỷ USD (chiếm 38% GDP cả nước); giá trị xuất khẩu đạt trên 16 tỷ USD (chiếm gần 26% tổng giá trị xuất khẩu cả nước); nộp ngân sách khoảng 2,6 tỷ USD, tạo công ăn việc làm cho gần 1,2 triệu lao động [1]. Sự phát triển của các KCN ở Việt Nam bước đầu giải quyết hiệu quả yêu cầu quy hoạch sử dụng đất và phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia. Bên cạnh những lợi ích to lớn về mặt kinh tế và xã hội như đã nêu trên, trong quá trình hoạt động của các KCN đã phát sinh nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường nước, không khí, chất thải rắn, suy thoái môi trường và làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên ... do các chất thải tập trung với quy mô và thải lượng lớn, đặc biệt đối với các KCN đa ngành (chiếm tỷ lệ hơn 90% trên tổng số KCN của Việt Nam hiện nay). Cho đến nay, mặc dù đã có nhiều nỗ lực khắc phục các tác động tiêu cực đến môi trường do hoạt động sản xuất gây ra, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề môi trường cần phải giải quyết. Có thể thấy rằng, việc phát triển mạnh các KCN tập trung đã gây ra hai mâu thuẫn lớn và khó dung hòa đối với mục tiêu phát triển bền vững, được biểu diễn theo mô hình sau đây:
 • 12. Luận văn Thạc sỹ khoa học Mạc Thị Minh Trà K16 Cao học Môi trường12 Hiện nay, trên thế giới đã nghiên cứu và đề xuất tổng thể 3 xu hướng chính nhằm giải quyết triệt để 02 mâu thuẫn căn bản đó là: Xu hướng thứ nhất: Tổ chức quản lý môi trường công nghiệp trên cơ sở gắn kết chặt chẽ giữa trách nhiệm quản lý của Nhà nước với trách nhiệm tự nguyện của ngành công nghiệp, các tổ chức xã hội, cộng đồng và người dân. Xu hướng thứ hai: Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ như thể chế năng lực trung tâm cho việc phục hồi, cải tạo, cải thiện môi trường và phòng ngừa ô nhiễm, biến đổi môi trường hướng tới sự bền vững. Xu hướng thứ ba: Phát hiện, thử nghiệm và khẳng định các mô hình tổ chức sản xuất công nghiệp mới theo hướng khép kín tự nhiên và phát triển bền vững, mà trong đó ví dụ điển hình là mô hình KCNST bảo đảm quá trình chuyển hoá vật chất hai chiều và tiến tới không có phát thải. Nhìn chung, hai xu hướng đầu đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm quản lý, quan trắc và giám sát môi trường, lấy phòng ngừa là chính kết hợp với kiểm soát, xử lý triệt để ô nhiễm và phục hồi môi trường, mà điển hình là các biện pháp kỹ thuật xử lý ô nhiễm cuối đường ống. Hướng thứ 3 là nhằm đạt được mục tiêu phát triển sạch đi từ chiều sâu tổ chức sản xuất đến các hành vi tiêu dùng và thải bỏ theo hướng khép kín bền vững tự nhiên. Trên thế giới cả 3 xu hướng trên đã được nghiên cứu và áp dụng thành công. Trong điều kiện của Việt Nam, với tốc độ phát triển công nghiệp như đã trình bày ở trên, thì dự kiến khi đất nước cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa – hiện đại hóa vào
 • 13. Luận văn Thạc sỹ khoa học Mạc Thị Minh Trà K16 Cao học Môi trường13 năm 2020, môi trường và tài nguyên thiên nhiên sẽ có nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng. Do đó, chúng ta cần phải xây dựng hệ thống quản lý môi trường KCN đi theo 3 xu hướng chính về hoàn thiện quản lý – phát triển khoa học và công nghệ – phát triển mô hình sản xuất mới, trong đó theo chính sách đã ban hành của Chính phủ, thì ngay từ bây giờ chúng ta sẽ phải thực hiện quá trình công nghiệp hóa sạch, trong đó, việc nghiên cứu và triển khai ứng dụng mô hình KCNST là rất quan trọng. Đặc biệt, trước hết phải nghiên cứu đề xuất các tiêu chí cơ bản, đặc thù để chuyển đổi các KCN hiệu hữu đang hoạt động sang mô hình KCNST sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn của quá trình công nghiệp hóa ở Việt Nam. Đó cũng chính là lý do và tính cấp thiết của đề tài luận văn “Cơ sở khoa học xây dựng mô hình quản lý môi trường các khu công nghiệp Việt Nam” 2. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ cho việc đề xuất mô hình QLMT KCN thích hợp và khả thi đối với các KCN đa ngành (với điều kiện có sự tương thích về quy mô và loại hình công nghiệp giữa các nhà máy trong KCN trên phương diện trao đổi chất thải), phục vụ cho công tác quản lý thống nhất môi trường theo hướng bền vững và thân thiện môi trường, hướng tới mô hình KCNST. 3. Nội dung nghiên cứu Để đạt được mục tiêu trên, các nội dung cần được thực hiện bao gồm : 1. Tổng quan về quá trình hình thành và phát triển các KCN ở Việt Nam. 2. Nghiên cứu, khảo sát , phân tích đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường các KCN ở Việt Nam. 3. Khảo sát hiện trạng, phân tích đánh giá công tác QLMT trong các KCN. - Hiện trạng công tác quản lý (hệ thống pháp lý, hệ thống tổ chức quản lý, các công cụ quản lý môi trường,…); - Những thuận lợi, khó khăn, những việc làm được và chưa làm được. 4. Nghiên cứu một số mô hình QLMT KCN, đánh giá mô hình phù hợp trong điều kiện Việt Nam. 5. Nghiên cứu những luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ cho xây dựng hệ thống QLMT KCN theo mô hình KCNST trong điều kiện Việt Nam.
 • 14. Luận văn Thạc sỹ khoa học Mạc Thị Minh Trà K16 Cao học Môi trường14 6. Nghiên cứu điển hình tại KCN Sài Đồng B (Hà Nội). 7. Nghiên cứu đề xuất hệ thống tiêu chí chuyển đổi các KCN đang hoạt động sang mô hình KCNST. 8. Đề xuất một số biện pháp tổng hợp BVMT trong hệ thống QLMT đối với mô hình KCNST. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là các KCN tập trung theo mô hình cổ điển (KCN đa ngành) đã được thành lập, xây dựng và đi vào hoạt động kể từ năm 1991. Phạm vi về không gian nghiên cứu gồm các KCN có cơ sở hạ tầng khá ổn định ở Việt Nam (thông qua việc tham khảo thông tin từ các Báo cáo, Đề tài đã có kết quả đánh giá) và trên địa bàn các tỉnh thuộc vùng KTTĐ Bắc bộ (thông qua việc điều tra thực tế), từ đó phân loại mức độ thân thiện môi trường và chọn ra một KCN phù hợp để áp dụng thử nghiệm các tiêu chí, rút ra những kinh nghiệm và bổ sung các khuyến nghị trước khi đưa vào thực hiện chính thức. Tiến hành nghiên cứu trường hợp điển hình đối với KCN Sài Đồng với những đặc trưng đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu đặt ra, cụ thể như sau: - Được thành lập và đi vào hoạt động được 15 năm, đến nay tỷ lệ lấp đầy KCN là 100%. KCN Sài Đồng B đã hoạt động với thời gian đủ dài và ổn định, hoạt động tối đa công suất. - Là KCN hoạt động theo mô hình KCN đa ngành với nhiều loại hình sản xuất. Trong đó, các nhà máy trong KCN có sự tương thích về quy mô cũng như khả năng trao đổi chất thải với nhau. - Hiện nay, chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung nên vấn đề ô nhiễm môi trường xung quanh do nước thải sản xuất của KCN đang là vấn đề bức xúc cần giải quyết. - KCN đang chuẩn bị triển khai giai đoạn 3 mở rộng thêm phân khu sản xuất và các khu vực phụ trợ khác bao gồm cả việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. Điều này sẽ giúp cho KCN có khả năng điều chỉnh bổ sung hoặc chuyển đổi một số nhà máy để đảm bảo tính tương thích về khả năng trao đổi chất thải.
 • 15. Luận văn Thạc sỹ khoa học Mạc Thị Minh Trà K16 Cao học Môi trường15 - Có sự tự nguyện trong việc tham gia nghiên cứu mô hình KCN thân thiện với môi trường. Một số nhà máy trong KCN đang tro
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x