LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH SƢ PHẠM SINH HỌC VÀ CHUYÊN NGÀNH SƢ PHẠM SINH – KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 14
 
  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH SƢ PHẠM SINH HỌC VÀ CHUYÊN NGÀNH SƢ PHẠM SINH – KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
Share
Transcript
   1 Format LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC   CHUYÊN N GÀNH SƢ PHẠM SINH HỌC  VÀ CHUYÊN NGÀ NH SƢ PHẠM SINH –    KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP     2 1. Phần mềm soạn thảo :  Microsoft word 2003 hoặc tương đương   2. Loại giấy : A4 với Page Setup  Top: 2,54 cm Bottom: 2,54 cm Left: 3 cm Right: 2,00 cm Gutter: 0,63 cm Header: 1,27 cm Footer: 1,27 cm S ố trang : đánh ngay giữa trang và cuối trang giấy  Header:  Luận văn tốt nghiệp Đại học  Khóa 33- 2011 (size 9)   Trường Đại học Cần Thơ    Footer: Chuyên ngành Sư phạm   Sinh học    Bộ môn Sư phạm Sinh học    Hoặc Chuyên n  gành Sư phạm Sinh –     Kỹ thuật nông nghiệp   3. Font và Paragraph Font: Times New Roman Font size: + Phần nội dung: size 13 + Trang bìa: size khác (xem đính kèm)  Line: 1,5 lines Paragraph: - trên (before): 3 pt - dưới (after): 3 pt   4. Cách trình bày nội dung:  - Cách xuống hàng:  Sau khi trìn h bày một vấn đề hay đoạn văn (P araghaph): xuống hàng, thụt vào 1 tab   - Tên La tinh của các loài cây, con:  in nghiêng. Ví dụ:  Allium cepa   - Tên khoa học trong phần TÓM LƢỢC:   in nghiêng gạch dưới. Ví   dụ:  Pseudomonas stutzeri (gạch dưới không dính liền). - Cách dùng từ nƣớc ngoài :  theo các nguyên tắc sau :   * Các từ hóa học   hoặc sinh học   viết bằng tiếng Anh phổ biến   hoặc chuyên ngành thì có thể   được giữ nguyên . Ví dụ: glucose, cellulose, DNA , dây thần kinh Sciatique …  * C ác từ tiếng Anh không phổ biến có thể phiên âm   ra tiếng Việt nhưng nên viết nguyên từ tiếng Anh trong ngoặc đơn ở phía sau ở từ đầu tiên.   Sau đó , sử dụng từ   phiên âm. * Các từ dài cần viết tắt: viết đầy đủ lần đầu tiên và từ viết tắt trong ngoặc đơn liền sau đó. Ví dụ:   Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) sau đó chỉ cần   sử dụng từ viết tắt   ĐBSCL; Food and Agriculture Organization (FAO) sau đó chỉ cần sử dụng từ viết tắt FAO     3 - Đơn vị đo lƣờng:   * S ử dụng hệ thống đơn vị đo lường quốc tế. Ví dụ: m, km, kg…. Không sử dụng các đơn vị đo lường không có giá trị định lượng như: một nhúm, một nắm …   * Trình bày số liệu theo từ vựng tiếng Việt. Ví dụ: nên viết 12,6 k  g chứ không viết 12 .6 kg hay 12.6kg ; nên viết 15,8 cm chứ không viết 15.8 cm  hay 15.6cm. Giữa giá trị đo lường và đơn vị đo lường có 1 ký tự trống.   * Khoảng biến động giữa hai số liệu nên viết là 12 –    18 cm. Không viết 12-13cm - Cách trích dẫn tài liệu và tác giả:   * T ất cả tài liệu tham khảo đều phải được liệt kê đầy đủ trong phần Tài liệu tham khảo   và ngược lại * Nếu tác giả nước ngoài thì chỉ ghi Họ .   Ví dụ:  Allan MacKinnon thì ghi Theo MacKinnon chứ không ghi  Theo Allan * Nếu tác giả người Việt Nam thì ghi đầy đủ Họ và tên như chính tác giả đã viết. Ví dụ: Theo Phan Trọng Ngọ (2005)   * Nếu tác giả là ngƣời Việt mà tài liệu viết bằng tiếng nƣớc ngoài ghi nhƣ cách viết của tác giả.  - có tác giả ghi cả họ và tên   Ví dụ: Le van An. 1999. Ensiling of Shrimpby-Product and Its Utilisation in Diets for Pigs under Farm Condition. …  => có thể ghi :   Theo Le van An (1999), ….   - có tác giả ghi tên, họ   Ví dụ: Khoa, T.T. và T.T.T. Huong. 1987. The freshwater fish in the Mekong Delta. …   => có thể ghi: Theo Khoa và Huong (1987), ….   Ví dụ:  Phuong N.T., T. T.T. Hien và N.W. Marcy. 2003. ….   => có thể ghi: Theo Phuong và ctv. (2003), …   * Cách viết trích dẫn   tài liệu có một tác giả . Ví dụ: Theo kết quả nghiên cứu   của Singleton (1999), kỹ thuật ….   …. là loại nấm ưa ẩm trung  bình (Semenius, 1954). Theo Moreau (1980),  Asperillus flavus   có khả năng phát triển …. , sâu bệnh nhiều và năng suất rất thấp (Đồng Thanh Liêm, 2001).   * Cách viết trích dẫn tài liệu có hai tác giả : dùng liên từ và ; không sử dụng dấu phẩy thay cho từ   và . Ví dụ: …. sang giai đoạn khác (Walford và Lam, 1993). *   Cách viết trích dẫn tài liệu có ba tác giả trở lên  - Nếu là bài báo tiếng Việt   thì nêu   tên tác giả thứ nhất và ctv. năm. Ví dụ: Nghiên cứu của Thái Trần Bái   và ctv. (1997) cho thấy   4 - Nếu là bài báo tiếng nƣớc ngoài   thì Họ tác giả thứ nhất et al. năm.   Ví dụ: Nghiên cứu của Robert et al.   (1997) cho thấy ….   * Nếu không tìm đƣợc tài liệu gốc (hạn chế trƣờng hợp này)   Ví dụ: Briskey (1963) cho rằng …..(trích dẫn bởi Nguyễn ngọc Tuân, 1996) * Cách viết trích dẫn tài liệu có từ hai tài lệu trở lên . Sử dụng dấu   chấm  phẩy  ; để ngăn cách giữa hai tài liệu. Ví dụ: … 2 thân chèo phù hợp trong mùa nắng (Trần thị Ba và ctv., 1999; Phạm Hồng Cúc, 2000)   sự   tăng trưởng và năng suất của cá Tra n uôi trong hai mô hình (Barnabei, 1994; Long và ctv., 2001) Kết quả cho thấy các yếu tố thủy lý biến động trong khoảng giới hạn thích hợp cho các loài cá nuôi trong ao (Blakely và Hrusa, 1989; Boyd, 1990; Egna, 1997). - Cách viết sau các dấu câu:   * Các dấu: : , . ; ) } ] ! ? ” được gõ ngay sau ký tự cuối cùng (không khoảng cách) và gõ 1 phím cách (space) sau chúng.   Ví dụ: ….. nghiên cứu .  hoặc …. phải cụ thể , rõ ràng * Sau các dấu “ { ( [ không gõ dấu cách. Khi cần viết những từ hay năm ... tr  ong dấu ngoặc đơn nên viết sát ngay sau dấu mở ngoặc và chữ cuối kế dấu đóng ngoặc. Ví dụ: (1999)  hoặc (Lane, 1999)  hoặc   “Theo …cuối cùng”   5. Cách trình bày bảng và hình: - Bảng đƣợc trình bày:   Bảng số thứ tự  : T ên gọi của bảng   (in đậm, size 13, di chuy ển vào phía bên phải 1 tab  ngay trƣớc   mỗi    bảng . Bảng 1 : Đường kính gốc thân (mm) (Bảng in đậm, tên bảng in thường , canh trái, size 12) Autofix window   5 -   Hình được trình bày tương tự Bảng   nhưng sau mỗi hình . Hình 1: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến …..   (Hình in đậm, tên hình in thường, size 12, canh giữa)   (Nguồn: Theo    Nguyễn văn An, 2003)   Lƣu ý: * Bảng và hình được trích dẫn từ tài liệu khác phải ghi nguồn (tác giả, năm). * Bảng lớn có thể dùng size   tối thiểu là 10   * Bảng và hình nhỏ: định vị phía sau vấn đề vừa đề cập   * Bảng và hình lớn: đặt trang sau phần đề cập   * Bảng và hình trình bày theo chiều ngang: đầu bảng là lề trái của trang A4   * Bảng  và hình lớn hơn trang A4 thì gấp từ   ngoài vào trong, từ dưới lên trên sao cho sau khi gấp xong kích cở nhỏ hơn trang A4 để tráng xén nhầm khi đóng thành quyển.   * Bảng và hình: nằm trọn trong một trang giấy   6. Hƣớng dẫn cách viết cụ thể  : TRANG BÌA : THEO MẪU   Canh giữa  
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x