LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIẾT TỐT MỘT LUẬN VĂN KHOA HỌC

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 10
 
  LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIẾT TỐT MỘT LUẬN VĂN KHOA HỌC
Share
Transcript
    1   LÀM TH Ế NÀO ĐỂ VIẾT T ỐT MỘT LUẬN VĂN KHOA H ỌC      2 Làm th ế nào để viết tốt một Luận văn Khoa học   LÀM TH Ế NÀO ĐỂ VIẾT TỐT MỘT LUẬN VĂN KHOA HỌC   GS,TS Hoàng Văn Châu    Nghiên c ứu khoa học l à nhi ệm vụ chủ yếu của sinh viên trong các trường đại học. Một trong những th ể hiện của nghi ên c ứu khoa học l à viêt lu ận văn khoa học .  Lu ận văn khoa học  là chuyên kh ảo về một vấn đề khoa học hoặc công nghệ do một người viết nh ằm mục đích:  - Rèn luy ện về phương pháp và kỹ năng nghi ên c ứu khoa học;  - Th ể nghiệm kết quả của một giai đoạn học tập hay một vấn đề khoa học quan tâm; - B ảo vệ công khai trước Hội đồng hoặc được chấm để lấy bằng tốt nghiệp đại học hoặc học vị thạc s ỹ, tiến sỹ   Lu ận văn khoa học bao gồm: - Ti ểu luận môn học, Thu ho ạch (báo cáo) thực tập : là báo cáo v ề một vấn đề thuộc một môn h ọc hay một vấn đề thực tiễn tại một đơn vị nào đó nhằm rút ra những kết luận hay đóng góp ý ki ến, đề xuất giải pháp để thực hiện hay cải tiến vấn đề nêu ra, có độ d ài không quá 30 trang; - Khoá lu ận tốt nghiệp hay Đồ án tốt nghiệp : là chuyên kh ảo mang tính chất tổng hợp, thể nghi ệm kết quả sau một khoá đ ào t ạo đại học thuộc lĩnh vực khoa học x ã h ội và nhân văn hay khoa h ọc kỹ thuật, được chấm hay bảo vệ để lấy bằng cử nhân hay kỹ sư, có độ d ài kho ảng 80 trang;   - Lu ận văn Thạc sỹ  : là chuyên kh ảo sâu về một vấn đề khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc qu ản lý cụ thể, chứng tỏ học viên đ ã n ắm vững kiến thức đ ã h ọc, nắm được phương pháp nghiên c ứu v à có k  ỹ năng năng thực h ành v ề vấn đề nghi ên c ứu, có độ d ài kho ảng 100 trang và được bảo v ệ trước Hội đồng để lấy học vị thạc sỹ.   M ục đích chính của luận văn  là h ọc tập, phản ánh kết quả học tập, đồng thời cũng l à m ột công trình nghiên c ứu khoa học, thể hiện lao động khoa học nghiêm túc, độc lập, sự t ìm tòi, sáng t ạo của người viết, những ý tưởng khoa học của người viết. Luận văn l à m ột công tr  ình khoa h ọc nên đ òi h ỏi phải được thực hiện nghi êm túc và ph ải đạt y êu c ầu : lu ận văn phải có ý nghĩa khoa học, ý nghĩa th ực tiễn; số liệu v à các ngu ồn trích dẫn  ph ải chính xác và đáng tin cậy; văn phong mạch lạc, chu ẩn xác; được tr  ình bày đúng quy định v à th ể hiện người viết có phương pháp nghiên cứu.   Để viết một luận văn, cần tiến hành các bước sau đây:   1- L ựa chọn và đặt tên đề t   ài lu ận văn : Đề t ài lu ận văn có thể do Khoa, Bộ môn, các thầy, cô giáo gợi ý hay do bản thân sinh viên đề xu ất nhưng không được tr  ùng l ặp với các đề tài đ ã được nghi ên c ứu trước đó. Tốt hơn cả l à sinh viên t ự t ìm hi ểu, suy nghĩ và đề xuất vấn đề nghi ên c ứu trên cơ sở ý thích, năng lực, sở trường, mối quan h ệ … hay những ý tưởng đ ã hình thành tr  ước đó của m ình.  Nh ững ý tưởng nghi ên c ứu thường được h ình thành khi: nghe gi ảng tr  ên l ớp; đọc sách báo; trao đổi, tranh luận với các nh à khoa h ọc, đồng nghiệp; thực tập, th ực tế tại các cơ quan, công ty; suy ngh  ĩ ngược lại những quan điểm thông thường; nhận dạng những vướng mắc trong hoạt động th ực tế; nghe thấy sự k  êu ca phàn nàn c ủa những người khác; đi dạo … Trên cơ sở những ý tưởng nghi ên c ứu, sinh vi ên s ẽ tiế n hành l ựa chọn và đặt tên cho đề t ài. Để đảm bảo cho chất lượng luận văn, đề t ài ph ải:   - Có ý ngh ĩa khoa học :    b ổ sung cho lý thuyết của bộ môn khoa học; xây dựng cơ sở lý thuyết m ới hoặc l àm rõ m ột số vấn đề lý thuyết đang tồn tại … ; những phát triển mới nhất về vấn đề nghiên c ứu … - Có giá tr  ị thực tiễn : gi ải quyết các vấn đề, khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, qu ản lý … ; xây dựng luận cứ cho các chương tr  ình phát tri ển kinh tế -xã h ội của ng ành, c ủa địa  phương …;      3 - Có tính kh ả thi : có đủ điều kiện cho việc hoàn thành đề tài, như: cơ sở thông tin, tư liệu;  phương tiện thiết bị thí nghiệm, nếu cần; có người hướng dẫn khoa học v à các c ộng tác vi ên khác; có đủ thời gian…;   - Phù h ợp với sở thích, sở trường của người nghi ên c ứu . Vi ệc đặt t ê n đề t ài m ột cách chuẩn xác l à r  ất quan trong v ì tên đề t ài ch ỉ r  õ đối tượng   và  ph ạm vi nghiên c ứu . Đối tượng nghi ên c ứu trả lời cho câu hỏi nghi ên c ứu cái g ì, còn ph ạm vi nghi ên c ứu ch ỉ r  õ gi ới hạn về mặt không gian, thời gian v à quy mô c ủa vấn đề nghi ên c ứu. Tên đề t  ài ph ải ng ắn, gọn, súc tích, ít chữ nhất nhưng chứa đựng nhiều thông tin nhất. Ngôn ngữ dùng trong tên đề tài ph ải r  õ ràng, chu ẩn xác để có thể được hiểu theo một nghĩa duy nhất, không được tạo khả năng hi ểu th ành nhi ều nghĩa . Không nên đặt tên đề t ài lu ận văn bằng những cụm từ có độ bất định cao v ề thông tin, như: - Vài suy ngh ĩ về … - Th ử b àn v ề … - V  ề vấn đề … - Góp ph ần v ào  … Cách đặt tên đề t ài m ập mờ   trên đây chỉ thích hợp cho một b ài báo ch ứ không thích hợp cho m ột công tr  ình khoa h ọc, như luận văn, luận án v à các công trình khoa h ọc khác. Trong quá tr  ình xác định tên đề t ài, sinh viên nên tham kh ảo ý kiến của các thầy cô giáo hoặc người hướng dẫn.    2- Xây d  ựng đề cương và kế hoạch nghi  ên c ứu : a- Xây d ựng đề cương: Trên cơ sở tên đề tài đ ã được thông qua, sinh viên xác định đối tượng, mục tiêu, ph ạm vi nghi ên c ứu v à l ập đề cương nghiên cứu . Đề cương nghiên cứu cũng chính l à b ố cục c ủa luận văn, bao gồm các chương, mục phản ánh đối tượng v à ph ạm vi nghi ên c ứu từ đầu đến cuối m ột cách  logic. Nguyên t ắc phải tuân thủ khi xây dựng đề cương là: tên các chương phải ph ù h ợp v ới (thể hiện) tên đề t ài; tên các m ục lớn trong chương phải ph ù h ợp với tên chương; tên các mục nh ỏ phải ph ù h ợp với t ên các m ục lớn … Đối với một luận văn khoa học, đề cương nghiên cứu, ngoài ph ần mở đầu v à k  ết luận, thường gồm 3 (ba) chương. Chương 1   thường đề cập đến những vấn đề lý luận chung, như:  khái ni ệm, vị trí, vai tr  ò, ý ngh  ĩa, tầm quan trọng, những vấn đề cơ bản của vấn đề nghi ên c ứu; Khái quát hoá các lý t huy ết, h ọc thuyết có liên quan đến vấn đề nghi ên c ứu (đối với khoá luận tốt nghiệp hay luận văn thạc sỹ) … Chương 2  thường dành để phân tích t ình hình, th ực trạng của vấn đề nghi ên c ứu, nguy ên nhân c ủa những yếu kém, khuyết điểm … Chương 3  nêu lên quan điểm, phương hướng, mục ti êu hay d  ự báo t ình hình phát tri ển v à đề xuất các giải pháp, phương pháp giải quyết vấn đề. Trong mỗi chương không nên có quá nhiều m ục lớn m à nên b ố cục khoảng  3 m ục. Các chương, mục của luận án tiến sỹ v à lu ận văn thạc sỹ được  trình bày nh ư sau:   Chương 1:  ………………… 1.1. ………………… 1.1.1.……………….. 1.1.2.……………….. 1.1.3........................... 1.2……………….. 1.2.1.................. 1.2.1................. 1.3.......................... 1.3.1................... 1.3.2................... 1.3.3..................... Chương 2.......................      42.1.............................. 2.2..................... 2.3.................... Chương 3........................   Đối với Thu hoạnh thực tập tố t nghi ệp hay Khoá luận tốt nghiệp … có thể d ùng ch ữ số Lam ã I, II, III để thay cho   1.1., 1.2., 1.3. … Đề cương không nên xây dựng quá chi tiết, v ì trong quá trình nghiên c ứu c òn có th ể có những thay đổi phụ thuộc v ào ngu ồn t ài li ệu, v ào nh ững phát hiện mớ  i c ủa tác gi ả.   b. Xây d ựng kế hoạch nghi ên c ứu: Cùng v ới đề cương, sinh viên phải xây dựng kế hoạch nghiên c ứu , chỉ r  õ n ội dung công việc v à th ời gian ho àn thành.  3- Trình đề cương cho người hướng dẫn để xin ý kiến : Sinh viên g ặp người hướng d  ẫn khoa học với đề cương đ ã được chuẩn bị sẵn để xin ý kiến.  Người hướng dẫn có thể góp ý để chỉnh sửa, bổ sung cho đề cương nhằm đảm bảo tính chuẩn xác c ủa tên đề t ài, s ự đúng đắn và đầy đủ của nội dung nghi ên c ứu, tính hợp lý v à logic c ủa bố cục, tính c ập nhật của các thông tin khoa học có liên quan … . Trên cơ sở đó sinh vi ên, h ọc vi ên s ửa chữa, hoàn thi ện đề cương.  4-  Sưu tầm, lưu trữ t   ài li ệu, lập danh mục tư liệu, l   àm thí nghi ệm  … :  Ngu ồn t ài li ệu liên quan đến đề t ài nghiên c ứu có thể t ìm th ấy tại thư viện, hiệu sách, tr  ên t ạp chí chuyên ngành, báo cáo, thông tin khoa h ọc, báo chí, qua internet, các cơ quan, công ty … thông qua b ạn bè, người quen … Trong quá tr  ình thu th ập t ài li ệu phải ghi chép, lưu trữ cẩn thận, đặc biệt là ngu ồn của các  tài li ệu, b ài vi ết có liên quan, như: tên tác gi ả, t  ên t  ạp chí hay báo đ  ã đăng tải, số, ngày tháng, phát hành, năm xuất bản   … để lập th ành D anh m ục tư   li ệu  và sau này đưa vào  Danh m ục t  ài li ệu tham khảo .  5- Vi ết luận văn khoa học : Sau khi có tương đối đầy đủ tư liệu, trên cơ sở đề cương chi tiết đ ã được thông qua, có thể bắt đầu viết luận văn. Việc n ày t ốt nhất n ên th ực hiện tr  ên máy vi tính, theo phông ch ữ thông thường Vn-Times (TCVN3) ho ặc Times New Roman (Unicode), khổ chữ 13 hoặc 14, có thể bắt đầu  t ừ  L ời nói đầu  hay t ừ Chương 1 . 5.1. N ội dung của luận văn:  Lu ận văn, d ù s ắp xếp chương mục như thế n ào, c ũng phải có những bộ phận v à n ội dung cơ  b ản  theo th ứ tự : b ìa chính, bìa ph ụ, mục lục, lời nói đầu, các chương, kết luận, t ài li ệu tham khảo,  ph ụ l ục, nếu có.   a-  Bìa chính và bìa ph ụ :  có n ội dung ho àn toàn gi ống nhau và được viết theo thứ tự (từ tr  ên xu ống): Tên trường; t ên Khoa, b ộ môn; T ên lu ận văn khoa học (Khoá luận tốt nghiệp, Thu hoạch th ực tập tốt nghiệp …); Tên đề tài; Tên người vi ết và người hướng dẫn khoa học (góc phải); Nơi th ực hiện, năm …  Bìa chính  là t ờ b ìa c ứng ngoài cùng có màu khác nhau theo quy định (KLTN của ĐH Ngoại thương: b ìa đỏ, chữ v àng).  Bìa ph ụ  là trang đầu ti ên c ủa luận văn.   b-  M  ục lục : M ục lục gồm khoảng 02 tr  ang ti ếp ngay sau b ìa ph ụ, ghi r  õ tên các ch ương, mục v ới vị trí trang tương ứng, giúp người đọc có thể xem nhanh những nội dung chính của luận văn v à m ở đọc những mục cần thiết. Không n ên ghi m ục lục quá chi tiết để khỏi chiếm nhiều trang m à ch ỉ nên ghi đến một mục nhỏ sau một mục lớn là đủ. c-  L ời nói đầu : Đối với hầu hết các loại luận văn, lời nói đầu thường chỉ gói gọn trong 1 -2 trang, nói rõ lý do ch ọn đề t ài, m ục đích, mục ti êu c ủa vi êc nghiên c ứu, phương pháp nghiên cứu, tên các chương và dự kiến kế t qu ả đạt được, c ùng v ới lời cám ơn những người đ ã giúp đỡ m ình trong quá trình làm lu ận văn. Riêng đối với khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sỹ v à lu ận án tiến s ỹ, l ời nói đầu  thường được viết dưới dạng các mục, như: Tính cấp thiết của đề t ài; M ục đích và m ục ti êu nghiên c ứu; T ình hình nghiên c ứu; Đối tượng v à ph ạm vi nghi ên c ứu ; Phương pháp nghiên c ứu; Những đóp góp mới của luận án; Kết cấu của luận văn, luận án.      5 d- Vi ết các chương  :  Như đ ã nói ở tr  ên, lu ận văn thông thường được kết cấu thành ba chương  v ới số trang của các chương gần bằng nhau để đảm bảo tính cân đối của luận văn. Nội dung của các chương cần có các tiêu đề, mục lớn, mục nhỏ đầy đủ, r  õ ràng, tránh s ử dụng quá nhiều dấu ký hiệu: #, *, -, + … trong lu ận văn. Cuối mỗi chương nên có kết luận  t ừ 7 - 10 dòng v ề các vấn đề đ ã đề cập trong chương đó bằng các cụm từ, như: Tóm l ại ,  Nhìn chung ,… Qua phân tích trên có th ể rút ra k  ết luận  … e-  K  ết luận   c ủa luận văn: Phần kết luận của luận văn phải để ở một trang ri êng, t ổng hợp tất c ả các kết luận rút ra được từ việc nghi ên c ứu đề t ài cùng v ới một v ài gi ải pháp chủ yếu nhất, những khuy ến nghị, dự báo xu hướng phát triển, với độ d ài t ừ 1 - 2 trang. Đây là những điều kh ảng định  hay k  ết luận cụ thể   v ề các vấn đề chủ yếu được đề cập trong cả ba chương của  lu ận văn m à tác gi ả rút ra được sau khi nghi ên c ứu, được đánh số thứ tự 1, 2, 3 … hay gạch đầu d òng (-) mà không kèm b ất k  ỳ một lời b ình lu ận n ào. Ví d ụ: S  au khi nghiên c ứu   đề t   ài, có th ể rút ra một số kết luận sau đây: …  Nh ững kết luận n ày là ph ần rất q uan tr  ọng của luận văn, c ùng v ới các giải pháp, kiến nghị đề xu ất, đây chính l à k  ết quả nghi ên c ứu  đề t ài c ủa tác giả. Do vậy, tác giả phải d ành nhi ều th ì gi ờ, suy ngh  ĩ nghiêm túc để viết chính xác v à c ụ thể phần kết luận n ày. C ần phân biệt  K  ết luận  v ới Tóm t ắt  .  Người viết bài này đ ã t ừng gặp, trong nhiều luận văn, lu ận án, thay v ì k  ết luận  thì tác gi ả lại tóm t  ắt   lu ận án v à t ự khen m ình b ằng những lời b ình lu ận. Trong K  ết luận  c ũng không n ên nói l ời cám ơn v ì l ời cám ơn đ ã được đưa vào  L ời mở đầu  hay đ ã c ó trang riêng như trong luận văn thạc sỹ hay luận án tiến sỹ. f- Tài li ệu tham khảo : Tài li ệu tham khảo bao gồm tất cả các tác phẩm kinh điển,  giáo trình, sách tham kh ảo, luật lệ, nghị quyết, thông tư, báo cáo, các bài báo … bằng các thứ tiếng khác nhau mà tác gi ả đ ã tham kh ảo khi nghi ên c ứu v à có d  ẫn chiếu trong luận văn.  Danh m ục t   ài li ệu tham khảo phải được ghi theo đúng quy định sau đây:  - Tài li ệu tham khảo phải xếp ri êng theo t ừng ngôn ngữ, theo thứ tự Việt, Anh, Pháp, Nga (đánh số li ên t ục) …  Các tài li ệu bằng tiếng nước ngo ài ph ải giữ nguyên văn;  - Tài li ệu tham khảo bằng tiếng Việt phải xếp theo thứ tự ABC của tên  tác gi ả, bằng tiếng nước ngo ài x ếp theo ABC của h ọ  tác gi ả. Nếu t ài li ệu không có t ên tác gi ả th ì x ếp theo chữ cái đầu tiên c ủa cơ q uan ban hành  hay  phát hành   ấn phẩm đó.  - Ngu ồn t ài li ệu phải có các thông tin: t ên tác gi ả hoặc cơ quan phát hành; năm xuất bản ( để trong ngo ặc đơn ); tên sách ( in nghiêng ) ho ặc tên bài báo (đặt trong ngo ặc kép, không in nghi êng ); nhà xu ất bản, nơi xuất bản (đối với sách); t ên t ạp chí ( in nghiêng ), s ố ( trong ngo ặc ), trang … (n ếu l à  bài báo). Ví d ụ cách ghi như sau:   1. Hoàng Văn Châu (2003), V  ận tải -Giao nh ận h àng hoá xu ất nhập khẩu , Nhà xu ất bản Khoa h ọc v à K  ỹ thuật, TP HCM.  2. Võ Nh ật Thăng (2002), "Trách  nhi ệm của người giao nhận khi phát h ành v ận đơn FBL", Visaba Times , (42), tr. 14-15. 3. Đinh Xuân Tr  ình (2002), Thanh toán qu ốc tế trong ngoại thương  , Nhà xu ất bản Giáo dục, Hà N ội.  Các tài li ệu tham khảo đánh số như trên cũng phải được trích dẫn v ào lu ận văn ở những nh ững chỗ cần thiết bằng cách d ùng d  ấu móc vuông [ … ]. g-  Ph ụ lục : Ph ụ lục l à nh ững bảng , biểu, số liệu, sơ đồ, h ình v ẽ, kết quả điều tra, khảo sát … có tác d  ụng chứng minh, minh họa cho các nội dung của luận văn m à n ếu đưa vào luận văn t hì không đẹp v à chi ếm nhiều trang nên được đưa vào phần cuối c ùng c ủa luận văn v à không tính s ố trang. Ph ụ lục  này c ũng có thể được đánh số thứ tự v à ph ải đánh số trang.   5.2. Văn phong của luận văn khoa học:   Lu ận văn khoa học phải được viết bằng một t h ứ tiếng Việt chuẩn xác, r  õ ràng, m ạch lạc. Khác v ới các b ài phóng s ự, tả cảnh, bút chiến … , văn phong của luận văn phải thể hiện  s ự nghi êm túc, gi ản dị, khoa học. Trong luận văn, người nghi ên c ứu chủ yếu đưa ra, tr  ình bày các s ự kiện,
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x