Làm thế nào để các chủ sở hữu căn hộ cùng xây dựng các chuẩn mực về phạm trù trật tư ?

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 2
 
 

Law

  Khoản 2, Điều 2, Bộ luật Dân sự về Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự quy định “Quyền dân sự chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. Phạm trù “Trật tự – Public Order” nên được hiểu như thế nào một cách thấu đáo và chi tiết? Cần hướng tới các chuẩn mực văn minh nào để duy trì chuẩn mực này tại cộng đồng chung cư và thể chế hóa tại các Nội quy, Quy định? Làm thế nào để các chủ sở hữu căn hộ cùng xây dựng các chuẩn mực này? Hãy liên hệ 19001789, rất mong các bạn cùng với đội ngũ chuyên gia chúng tôi cùng trao đổi thảo luận đưa ra những giải pháp thích hợp.
Share
Transcript
 • 1. TƯ VẤN PHÁP LUẬT
 • 2. b ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Ls. TRẦN VŨ HẢI Trường Văn Phòng Luật Sư Trần Vũ Hâi Ls. NGUYỄN QUỲNH MAI Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội Mr. NGUYỄN BÍCH SƠN Cố vấn pháp luật, Chuyên gia tư vấn các lĩnh vực liên quan đến Bất động sân Chuyên gia tư vấn các vấn đề về nhà ở, Luật Dân sự Giám đốc Khối Phát triển Kinh doanh
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x