Kun Joulu On

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  kun joulu on- en etsi valtaa loistoa
Share
Transcript
  Kun Joulu On Kun maas' on hanki ja järvet jäässä  ja silmä sammunut auringon, kun pääsky pitkän on matkan päässä  ja metsä autio lauluton, käy lämmin henkäys talvisäässä, kun joulu on, kun joulu on Ei huolta murhetta kenkään muista, ei tunnu pakkaset tuikeat, vain laulu kaikuvi lasten suista,  ja silmät riemusta hehkuvat,  ja liekit loistavat joulupuista, kun joulu on, kun joulu on On äiti laittanut kystä kyllä, hän lahjat antaa ja lahjat saa, vaan seimi, pahnat ja tähti yllä ne silmiin kalleina gangastaa; siks mieli hellä on kristityllä, kun joulu on, kun joulu on  En Etsi Valtaa, Loistoa En etsi valtaa, loistoa, en kaipaa kultaakaan; mä pyydän taivaan valoa ja rauhaa päälle maan! Se joulu suo, mi onnen tuo ja mielet nostaa Luojan luo! Ei valtaa eikä kultaakaan, vaan rauhaa päälle maan! Suo mulle maja rauhaisa ja lasten joulupuu! Jumalan sanan valoa, joss' sieluin kirkastuu! Tuo kotihin, jos pieneenkin, nyt joulujuhla suloisin! Jumala sanan valoa, ja mieltä jaloa! Luo köyhän niinkuin rikkahan saa joulu ihana! Pimeytehen maailman tuo taivaan valoa! Sua halajan, Sua odotan, Sä Herra maan ja taivahan! Nyt köyhän niinkuin rikkaan luo suloinen joulus tuo!
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x