KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TÁC ĐỘNG CỦA ZnO LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỦ CẢI ĐỎ – ĐỢT 3

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 15
 
  KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TÁC ĐỘNG CỦA ZnO LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỦ CẢI ĐỎ – ĐỢT 3
Share
Transcript
  K  Ế T QU Ả  TH Ử   NGHI ỆM TÁC ĐỘ NG C Ủ A ZnO LÊN S Ự   PHÁT TRI Ể N C Ủ A C Ủ  C ẢI ĐỎ    –    ĐỢ  T 3 Trong đợ  t th ổ   canh này, để  có th ể  d ự   đoán đượ  c nguyên nhân làm gi ả m t ỷ  l ệ  n ả y m ầ m c ủ a h ạ t gi ố ng ở   các m ẫ u có n ồng độ  ZnO l ớ  n. Ta ti ến hành thay đổi cách đưa ZnO vào đấ t. Bên c ạnh đó, ta còn giảm lượng đấ t m ỗ i ch ậ u t ừ   800g đất dinh dưỡ  ng Multi xu ố ng còn 400 g, để  d ự   đoán nguyên nhân làm cây chậ m phát tri ể n. 1. Phương pháp đưa ZnO h ạ t gi ống và đấ t.    Ch ậu đất ban đầ u   hình 1.1 : Ch ậu khi chưa lấy 10g đấ t ra     L ấ y t ừ  m ỗ i ch ậu 10g đất dinh dưỡ  ng Multi ở   v ị  trí gi ữ a ch ậ u. Tr  ộn đề u v ớ  i t ừ ng li ều lượng ZnO đị nh s ẵ n. Hình 1.2 : 10g đất đượ  c tr  ộn đề u v ớ  i 300mg ZnO   Hình 1.3 : Sau khi l ấy đi 10g đấ t    Đổ   đấ t sau khi tr  ộ n ZnO vào l ạ i ch ậ u    Hình 1.4 : Đất được đổ  vào v ị  trí chính gi ữ a ch ậ u sau khi tr  ộ n ZnO H ạ t gi ống đượ  c tr ồ ng vào gi ữ  a ch ậ u, ngay v ị   trí đất đã đượ  c tr ộ n ZnO (2 h ạ t/1 ch ậ u, cách m ặt đấ t kho ả ng 1cm)
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x