Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Põhiline ülevaade kaveri ehitusest ja ajaloost.
Share
Transcript
  Klaver  Rauno Lemberg   Ajalugu Leiutajaks Bartolomeo Cristofori Loodi aastal umbes 1700. Eelkäijaks on klavessiin. Ingliskeelne nimetus piano tuleb sõnast  pianoforte. 19. saj hakati kasutama metallist sisemist raami. https://www.metmuseum.org/toah/images/h5/h5_89.4.1220.jpg  Klaveri tööpõhimõte 1.Klahvile vajutus 2. Haamer lööb keelt 3.Heli summutatakse (va pedaaliga) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Fortepian_-_schemat.svg  Huvitavamaid fakte Tavalisel klaveril on veidi üle 12000 detaili.  Vanematel klaveritel on klahvid üldjuhul elevandiluust. Ametlikult kuuluvad klaverid löökpillide hulka. Esimesed klaverid olid nii kallid, et ka enamik rikkuritest ei suutnud neid endale lubada.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x