Integralni i multimodalni transport: Prof. dr. Sc. Serđo Kos II. predavanje

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 25
 
  IMT
Share
Transcript
  Integralni i multimodalni transport Prof. dr. Sc. Serđo Kos  II. predavanje  TRANSPORTNI PROCES Svrsishodno povezivanje ishodišta i odredišta transportnim sredstvom uz određene prometnie grane  Sastoji se od tri faze: Priprema robe za prijevoz Proces prijevoza Isporuka robe primaocu  Subjekti u transportnom procesu: Pošiljalac  Prijevoznik Primatelj Zadaci pošiljatelja:   Pakirati robu na palete, u kontejnere, ili u vozila, Koristiti mehanizirani ukrcaj, Optimalno koristiti skladišne uređaje, Odabrati optimalne prijevoze (željeznicom, cestom, brodom, zrakoplovom)  –   usporedni troškovi ( instradacija transportnog puta  –   najbrže, najkvalitetnije i najniže troškove),...   TRANSPORTNI PROCES  Subjekti u transportnom procesu Zadaci prijevoznika: Odabrati suvremeno i optimalno prijevozno sredstvo, Racionalizirati prihvat, prijevoz i isporuku robe, Upotrijebiti optimalno vrijeme vožnje,  Obaviti efikasnu i kvalitetnu organizaciju i sinhronizaciju prijevoza robe, obraditi i isporučiti dokumentaciju, obračune i sl.   Zadaci primatelja: Rasporediti rad u kontinuitetu: 00:00-24:00 sata, Organizirati kvalitetan i efikasan prijem robe i iskup dokumenata, Obaviti pravodobno iskrcaj robe odgovarajućom mehanizacijom,   Izvršiti kvalitetno uskladištenje robe,   Efikasno i kvalitetno izvršiti dispoziciju za distribuciju robe, uz točnu i brzu ispostavu informacija i dokumentacije i dr.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x