Integralni i multimodalni transport - 1. kolokvij

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 5
 
  SEMANTIČKI ODNOSI TEMELJNIH POJMOVA U TRANSPORTNOM INŽENJERSTVU ODNOS POJMOVA PRIJEVOZ I PROMET Prijevoz je uži logički pojam od prometa. Prijevoz je djelatnost koja pomoću prometne infrastrukture i prometne suprastrukture stvara ili proizvodi prometnu uslugu. Promet se javlja u tri osnovna značenja: 1) najširi smisao – promet znači odnose među ljudima 2) uži smisao – promet se tretira kao ekonomsko-financijska kategorija (npr. robni, turistički, devizni, vanjskotrgovinski promet) 3) najuže znač
Share
Transcript
  SEMANTIČKI ODNOSI TEMELJNIH POJMOVA UTRANSPORTNOM INŽENJERSTVU ODNOS POJMOVA PRIJEVOZ I PROMET Prijevoz je uži logički pojam od prometa. Prijevoz je djelatnost koja pomoću prometneinfrastrukture i prometne suprastrukture stvara ili proizvodi prometnu uslugu. Promet  se javljau tri osnovna značenja:1) najširi smisao – promet znači odnose među ljudima2) uži smisao – promet se tretira kao ekonomsko-financijska kategorija (npr. robni,turistički, devizni, vanjskotrgovinski promet)3) najuže značenje – promet obuhvaća prijevoz i transport, pored toga obuhvaća i sveoperacije koje su u vezi sa prijevozom i komunikacije koje su u vezi sa prijevozomã operacije: ukrcaj, iskrcaj, sortiranje, signiranje teretaã komunikacije: sustav prijenosa vijesti, teksta, podataka, slike i sl. ODNOS POJMOVA POMORSTVO I POMORSKO GOSPODARSTVO Širi logički pojam je pomorstvo (najširi pojam). Pomorstvo je skup djelatnosti znanja, vještinai odnosa na moru ili u vezi sa morem. Pomorstvo obuhvaća i gospodarske i negospodarskedjelatnosti.Negospodarske djelatnosti:ã obrazovne i znanstveno-istraživačke djelatnostiã zdravstvene djelatnosti (pomorska medicina)ã kulturološke djelatnostiã sportske djelatnostiã ratna mornaricaã pomorska policijaã obalna stražaã pomorsko zdravstvoGospodarske djelatnosti se dijele u dvije grupe:1) pomorsko gospodarstvo ili pomorska privredaã proizvodne djelatnosti (brodogradnja, morsko ribarstvo, eksploatacijaorganskih i anorganskih resursa mora, podmorsko rudarenje i kompletnaindustrija koja se bavi eksploatacijom morskih resursa)2) prometne ili uslužne djelatnostiã morsko brodarstvoã morske lukeã pomorska špedicijaã pomorske agencijeã vanjska trgovinaã kontrola kvalitete i kvantitete robeã opskrba brodovaã osiguranje ljudi, plovila i teretaã nautički turizamã primorsko ugostiteljstvoã spašavanje, vađenje, tegljenje i privezivanje raznih off-shore objekata ODNOS POJMOVA TEHNIKA I TEHNOLOGIJA Dva stajališta:1) europsko-kontinentalno stajalište (tehnika je širi pojam od tehnologije)2) anglosaksonsko (angloameričko) stajalište (tehnologija je širi pojam od tehnike)1  Tehnika je interdisciplinarna i multidisciplinarna znanost koja proučava zakonitostiprojektiranja, konstruiranja i održavanja sredstava za rad i raznih poluproizvoda. Tehnologija je znanost koja proučava i primjenjuje zakonitosti procesa, metoda i transformacija u područjutehničkih znanosti. POJAM TEHNOLOGIJA PROMETA I TRANSPORTA područje znanosti (tehničke znanosti) → polje (tehnologija prometa i transporta) → grane(pomorski i riječni promet) Tehnologija prometa i transporta je interdisciplinarna i multidisciplinarna znanost kojaproučava zakonitosti metoda, postupaka i procesa proizvodnje prometne usluge.Tehnologija prometa:ã opća (proučava opće zakonitosti metoda, postupaka i procesa; opće – vrijede u svimgranama transporta, nema izuzetaka)ã specijalna – proučava tri područja:1) tehnologija teretnog prometa2) tehnologija putničkog prometa3) tehnologija prijenosa vijesti, odnosno podataka OSNOVNI ELEMENTI PROIZVODNJE PROMETNE USLUGE Prometna usluga je nematerijalne prirode za razliku od proizvoda.Tri su temeljna elementa proizvodnje prometne usluge:1) sredstva za rad2) predmet rada3) rad, odnosno radna snaga Sredstva za rad  Ovise o vrsti usluge. Dvije su osnovne skupine:1) prometna infrastruktura (Prometna infrastruktura i energetska bilanca su dva osnovnapreduvjeta za razvoj bilo koje države. U prometnu infrastrukturu spadaju svi fiksni ilinepokretni objekti, uređaji, putovi koji služe za proizvodnju prometne usluge. Upomorsku infrastrukturu spadaju svjetionici, sva obalna lučka svjetla, sustav balisaže(sustav označavanja pomorskih putova), sva radio služba, zgrade pomorsko-inspekcijskih organa uprave, vodovodna i kanalizacijska mreža u lukama.)2) prometna suprastruktura (To su sva mobilna, odnosno pokretna sredstva kojaomogućuju stvaranje prometne usluge. U suprastrukturu pomorskog prometa spadajusve vrste pomorskih brodova, tegljači, plovne dizalice, sve pokretne dizalice,viljuškari, sva sredstva za horizontalno i vertikalno obavljanje ukrcaja, iskrcaja i sl.) Predmet rada Predmet rada je nematerijalne prirode. To je prometna usluga. Mora se proizvest u točnoodređeno vrijeme, na točno određenom mjestu i konzumira se samo u to vrijeme. Ne može seuskladištiti i prenositi za razliku od ostalih predmeta. Rad, odnosno radna snaga Podrazumijeva se energija koju treba uložit da bi se izvršio transport iz mjesta A u mjesto B.Rad se iskazuje preko pojma koji se naziva transportni ekvivalent  – to je količina tereta kojase može prevesti na udaljenost od 1 km uz utrošak od 1 l goriva; najveći transportniekvivalent se postiže u pomorskom prometu, otprilike 127 t.2  FAZE RAZVOJA TRANSPORTNOG INŽENJERSTVA 1) MANUALIZACIJAManualizacija je najniži stupanj razvoja transporta i inženjerstva. Koristi se isključivo fizičkaenergija.2) MEHANIZACIJAU toj fazi čovjek obavlja pripremne i završne operacije. Operacije prijevoza se obavljajumehanički primjenom strojeva.3) AUTOMATIZACIJATo je viši stupanj razvoja mehanizacije. Čovjek stvara ideje i razrađuje ih, a ostalo obavljajustrojevi.4) AUTOMATIKA, odnosno ROBOTIKATo je današnji stupanj razvoja transportnog inženjerstva. Strojevi programiraju sve od ideje dorealizacije. TRANSPORTNI PROCES Transportni proces je sustav kojim se povezuju ove dvije točke (A i B) primjenomodgovarajuće transportne tehnologije. Svaki transportni proces se sastoji od tri faze:1) priprema za privoz2) proces prijevoza3) isporuka robe ili pozicioniranje ljudi SUBJEKTI TRANSPORTNOG PROCESA 1) POŠILJATELJNjegova zadaća je da pakira robu u kontejnere, trailere, maone ili barže odnosno da formirajedinični teret. Obveza mu je racionalno korištenje skladišnih kapaciteta. On mora napravitinstradaciju prijevoznog puta (treba odabrati optimalnu transportnu granu).2) PRIJEVOZNIK Obveza mu je da odabere optimalno prijevozno sredstvo u odabranoj prometnoj grani i izradaprateće dokumentacije.3) PRIMATELJOn treba organizirati prijem robe u 24-satnom intervalu. Treba obaviti iskrcaj robe. Po potrebitreba obaviti uskladištenje. Mora izdati dispoziciju za određenu vrstu robe. TRANSPORTNI LANAC Transportni lanac je skup tehničko-tehnoloških, organizacijskih i prostorno-vremenskihsinkroniziranih operacija prijevoza jediničnog tereta. Temeljna karakteristika je jediničniteret. Jedinični teret formira se pomoću trailera ili pomoću maone ili barže. Jedinični teretomogućuje fleksibilnost. Prijevoz ili transport  u transportnom lancu znači premještanjematerijalnih dobara. Uskladištenje je vremensko zadržavanje robe do trenutka prijemadispozicije. Dispozicija je nalog za otpremu robe. Prekrcaj je prijelaz sa jedne na drugu granutransportne tehnologije.Svaki transportni lanac ima sljedeće dijelove:1. ELEMENTI PRIJEVOZA- količina robe za prijevoz (5 000 t)- rok isporuke robe (365 dana)- jedinica tereta (20' ISO kontejner)2. RELACIJA TRANSPORTA ILI PRIJEVOZA3. UVJETI TRANSPORTA ILI PRIJEVOZA3  ã FOB (franco on board)obveze prodavatelja:- da robu isporuči od ishodišta na brod- do broda snosi sve troškove u svezi s brodom- mora nabaviti izvoznu dozvolu- plaća troškove kontrole kvalitete robe- mora na brodu predati čistu teretnicu bez opaskiobveze kupca:- mora zaključit brodarski ugovor za prijevoz robe- javlja ime broda, luku ukrcaja i rok isporuke robe na brod- od trenutka ukrcaja robe na brod snosi sve troškove s robom4. VRIJEME OBRTA KONTEJNERATo je ukupno vrijeme koje je potrebno da kontejner od ishodišta dođe na odredište i ponovnose vrati na ishodište (cijeli ciklus). Vrijeme obrta kontejnera iznosi 42 dana.5. BROJ OBRTA KONTEJNERADobije se kad se podijeli vrijeme trajanja ugovora sa vremenom obrta kontejnera.B OK  = 365 / 42 ≈ 8,75. IZRAČUN POTREBNOG BROJA KONTEJNERAUkupna količina tereta dijeli se sa nosivošću, odnosno najvećom masom koja može stati u 1kontejner.P BK  = 5 000 / 20 = 250 a' 20'6. PRORAČUN UKUPNO POTREBNOG BROJA KONTEJNERAPodijeli se potreban broj kontejnera sa brojem obrta kontejnera.B K  = 250 / 8,7 ≈ 29Minimalno treba dva prijevozna sredstva za stupanje u posao. Usporedba: konvencionalninačin prijevoza i prijevoz pomoću jediničnog tereta je 8 300 USD. PODJELA SUVREMENIH TRANSPORTNIH TEHNOLOGIJA Suvremene transportne tehnologije se dijele u tri osnovne grupe:1) integralne transportne tehnologijeã između tereta i transportnog sredstva umeće se jedno tehničko pomagalo čimese postiže okrupnjavanje tereta (npr. korištenje paleta ili paletizacija, korištenjekontejnera)2) multimodalne transportne tehnologijeã u tom sustavu moraju se istovremeno koristiti najmanje dva transportna sredstva izrazličitih transportnih granaã pri tome prvo transportno sredstvo zajedno sa teretom postaje teret za drugotransportno sredstvo – temeljna tehnološka karakteristikaã transport se treba odvijati između najmanje dvije različite države3) kombinirane transportne tehnologijeã u jednom transportnom procesu moraju se upotrijebiti najmanje dvije vrstetransportnih sredstava iz različitih transportnih granaã nema okrupnjavanja tereta i nema tehničkih sredstava između tereta i transportnihsredstavaã koristi se za prijevoz zrnatih ili rasutih tereta4
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x