Imperiul Bizantin

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
   1.Concept istoric;  2 A  ș ezare geografic ă ;  3Organizarea de stat;  4.Organizarea politic ă ;  5.Structuri sociale;  6.Organizarea administrativ ă ;  7.Evolu ț  ie politic ă ;   Justinian   Grecizarea imperiului   Apogeul Imperiului Bizantin  8.Declinul imperiului;  9.Etapele imperiului;  10.Evaluare  Competen ț  e specifice   1.1.Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentari orale sau scrise   1.2.Evidentierea relatiei cauza  –   efect într-o succesiune de evenimente sau   procese istorice   2.1.Recunoasterea unui context economic,social,politic,cultural,istoric   2.2.Extragerea informatiei esentiale dintr-un mesaj   2.4.Exprimarea acordului / dezacordului în raport cu un context social   2.5. Analiza critica a actiunii personalitatilor si grupurilo umane in diversecontexte   5.1. Întelegerea mesajului surselor istorice arheologice, scrise, vizuale si deistorie orala   5.3. Utilizarea adecvata a coordonatelor temporale si spatiale relative la unsubiect istoric   5.5.Construirea de sinteze tematice Statul ș i politica    Termenul  Imperiul Bizantin  a fost inventat în 1557, la aproximativ un secol  dupăcăderea  Constantinopolului, de  către  istoricul german Hieronymus Wolf, care aintrodus un sistem de istoriografie  bizantină  în lucrarea sa  Corpus Historiae Byzantinae , în scopul de a deosebi istoria  antică romană  de istoria  medievală greacă,fără  a mai atrage  atenția  asupra predecesorilor lor antici  și continuității  imperialeromane (în Est). Standardizarea termenului a  apărut  în secolul al XVII-lea, cândautorii francezi, precum Montesquieu, au început  să -l popularizeze. Hieronymus afost  și  el  influențat  de disputa  apărută  în secolul al IX-lea între  romei , ( bizantini , așa  cum îi numim azi),  și  franci. Sub conducerea lui Charlemagne (Carol cel Mare),francii  fondaseră  un imperiu în vestul Europei  și,  având sprijinul Papei, încercau  să - și  legitimeze cuceririle din Italia, nerecunoscând vecinilor de la  răsărit  dreptul de ase numi  romani .  Donația  lui Constantin , unul dintre cele mai faimoase documentefalsificate din istorie, a jucat un rol de  căpătâi  în aceasta. Din acel moment a devenito  regulă,  în vest, ca  împăratul  din Constantinopol  să  nu mai fie numit  Imperator  Romanorum  (Împărat  al Romanilor), titlu care a fost rezervat  împăraților   franci, ci „Imperator Graecorum” (Împăratul  grecilor), iar   țara condusă  de acesta din  urmă  ca „Imperium Graecorum”, „Graecia”, „Terra Graecorum”  sau chiar   „ImperiumConstantinopolitanus” . Concept istoric
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x