II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE EMEKTEN YANA ve ILIMLI SOSYALİZM YÖNELİMLİ BİR YAYIN: SAY Ü AMEL

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  II. Meşrut󰁩yet BasınındaHALKÇILIK KÖYCÜLÜK SOSYALİZM İ. Arda Odabaşı  DERGÂH YAYINLARI 638 Tar󰁩h D󰁩z󰁩s󰁩 47 Sert󰁩f󰁩ka No  14420 ISBN  978-975-995-659-2 1. Baskı Ek󰁩m 2015 D󰁩z󰁩 Ed󰁩törü M. İhsan Kara Tash󰁩h/Redaks󰁩yon El󰁩f Özcan Uğur Kapak ve D󰁩z󰁩 Tasarımı Işıl Döneray Kapak Uygulama Ercan Patlak Sayfa Düzen󰁩 Ayten Balaç Baskı Ana Basın Yayın Gıda İnş. T󰁩c. A.Ş.B.O.S. B. Mermerc󰁩ler Sanay󰁩 S󰁩tes󰁩10. Cad. No: 15Beyl󰁩kdüzü/İstanbulTel: (212) 422 79 29 Matbaa Sert󰁩f󰁩ka No  20699 Dergâh Yayınları Klodfarer Cad. No: 3/20 34122 Sultanahmet/İstanbulTel: (212) 518 95 79 80 Faks: (212) 518 95 81www.dergahyay󰁩nlar󰁩.com/b󰁩lg󰁩@dergahyay󰁩nlar󰁩.com II. Meşrut󰁩yet Basınında Halkçılık Köycülük Sosyal󰁩zm ’󰁩n yayın hakları Dergâh Yayınları’na a󰁩tt󰁩r.  II. Meşrut󰁩yet Basınında HALKÇILIK KÖYCÜLÜKSOSYALİZM İ. Arda Odabaşı  İ. ARDA ODABAŞI 1973’te İstanbul’da doğan İsma󰁩l Arda Odabaşı, 1996’da Gaz󰁩 Ün󰁩vers󰁩tes󰁩 İkt󰁩sad󰁩 ve İdar󰁩 B󰁩l󰁩mler Fakültes󰁩 Uluslararası İl󰁩şk󰁩ler bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Marmara Ün󰁩vers󰁩tes󰁩 İlet󰁩ş󰁩m Fakültes󰁩’nde “Telev󰁩z-yon ve S󰁩yasal Propaganda” başlıklı tez󰁩yle yüksek l󰁩sansını tamamladı. 2006 yılında y󰁩ne Marmara Ün󰁩vers󰁩tes󰁩 İlet󰁩ş󰁩m Fakültes󰁩’nde “II. Meşru-t󰁩yet Dönem󰁩 Basın ve F󰁩k󰁩r Dünyasında Genç Kalemler Derg󰁩s󰁩” başlıklı tez󰁩yle doktora dereces󰁩 aldı. 2014’te İlet󰁩ş󰁩m Çalışmaları doçent󰁩 oldu.Ulusal ve uluslararası derg󰁩lerde çok sayıda makales󰁩 yayımlanan Odabaşı’nın akadem󰁩k toplantılarda sunulmuş b󰁩ld󰁩r󰁩ler󰁩, ans󰁩kloped󰁩 maddeler󰁩, k󰁩tap 󰁩ç󰁩 bölümler󰁩 ve Osmanlıcadan çev󰁩r󰁩 yazıları bulun-maktadır. Osmanlı’da Sosyal󰁩zm, Türkçülük ve İtt󰁩hatçılık – Ras󰁩m Haşmet Bey   başlıklı k󰁩tabı 2012 Yunus Nad󰁩 Sosyal B󰁩l󰁩mler Araştırması Ödülü’ne layık görülmüş, Mehmet Per󰁩nçek’le ortak kaleme aldıkları Stambulsk󰁩e Novost󰁩’de Jön Türk Devr󰁩m󰁩 – Türk󰁩ye’de Çıkan İlk Rusça Gazete  2013’te yayımlanmıştır.Halen Üsküdar Ün󰁩vers󰁩tes󰁩 İlet󰁩ş󰁩m Fakültes󰁩’nde öğret󰁩m üyel󰁩ğ󰁩 ve Rad-yo Telev󰁩zyon S󰁩nema bölüm başkanlığı görev󰁩nde bulunan İ. Arda Oda-başı, ağırlıklı olarak 󰁩let󰁩ş󰁩m tar󰁩h󰁩, Osmanlı/Türk medya tar󰁩h󰁩, II. Meşrut󰁩-yet dönem󰁩, Osmanlı düşünce ve kültür tar󰁩h󰁩 üzer󰁩ne çalışmaktadır.  SUNUŞ Türkiye’de fikir hareketleri tarihi görece değişik boyutlarıyla çalışılmış bir alan. Bunda tarihçiler kadar Tarık Zafer Tunaya gibi, hukukçuların da katkıları büyük. Ama yine de bu alanda önemli boşluklar var. Nedeni, geçmişin yazılı kaynaklarının derli toplu bir düzene sokulmamış oluşu. Fikir hareketlerine eğilen bilim insanımız bir ölçüde arkeolog gibi çalışmak zorunda. Eski Türkçe gibi, kimi kez enigmatik nitelikleri olan bir dile hakim olmanın yanı sıra iz sürmeyi bilmeniz gerekiyor. Türkiye’de bilim literatüründe Eski Türkçe matbu kaynakların ancak yüzde onunun gün yüzüne çıkarıldığı düşünülürse bu alanda araştırmacılara daha yapılacak çok iş düştüğü yadsınamaz bir gerçek. İşte bu alanda özgün çalışmalar ortaya koyan arkeologlardan biri Arda Odabaşı. Her bir makalesi literatüre yeni bir boyut kazandırıyor.Türkiye’de fikir hareketlerinin gelişiminden söz edildiğinde öne çıkan Tanzimat sonrası gelişmeler. Bunda yazılı kültürün önemli bir payı var. Fikir hareketi okuyucuyla buluştuğu oranda anlam kazanıyor. O nedenle yayın dünyasının gelişimiyle orantılı bir fikir ortamı oluşuyor. İnsan düşüncesi kağıda yansıdığı oranda kamuoyuna mal oluyor. Nitekim Türkiye’de kamuoyundan söz edilebilmesi için, bir başka deyişle, “reaya”nın “ahali”ye dönü-şebilmesi için 19. yüzyılın ikinci yarısını beklemek gerekiyor.
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x