igiena copilului

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
   Igiena copilului I GIENA   COPIILOR    SI   TINERILOR  Este o ramura a igienei care se ocupa cu studiul factorilor de mediu care influenteaza starea de sanatatea copiilor si tinerilor.Ea studiaza influenta factorilor naturali si a conditiilor sociale de viata asupraorganismelor in crestere, asupra sanatatii colectivitatilor de copii si tineri. Metode de cercetare ale igienei copiilor si tinerilor Depind de natura fenomenelor studiate si le putem grupa in:1.metode fizice, chimice si biologice care se adreseaza factorilor de mediu: fizici, chimici si biologici.2.metode fiziologice, chimice si psihologice care se adreseaza organismului in dezvoltare.3.metode medico-sociale care se adreseaza conditiilor de mediu social si familial in care traiesc copiii. D EZVOLTAREA   FIZIC   !I   NE ROPSI#IC   A   COPIL L I Igiena copilului i adolescentului urm!rete:1.Depistarea i evaluarea cantitativ! i calitativ! a factorilor de agresiune pentru s!n!tate dinmediul ambiant.2. unoaterea efectelor produse de agen#ii patogeni asupra organismului uman.3.$upraveghere conven#ional! i de combatere a parametrilor care afecteaz! mediul ambiant is!n!tatea popula#iei. %!spunsul la ac#iunea no&elor are caracter global la copil, spre deosebire de adult, unde reac#iile suntautonome. %eac#iile organismului la mediu sunt condi#ionate de v'rst! i se&. (ragilitatea este crescut! lav'rste mici. )n primii 3 ani de via#! mor mai mul#i b!ie#i. *omeostazia copilului se men#ine cu at't maigreu cu c't v'rsta este mai mic!. Factori care in$l%en&ea'( de')oltarea Din punct de vedere medical, igienic si pedagogic se delimiteaza urmatoarele  perioade de de')oltare : A*pri+a copilarie,  -perioada de viata a nou nascutului +-2 zile -perioada de viata a sugarului+1-12 luni -perioada de viata a copilului mic+1-3ani -*a do%a copilarie  -perioada prescolarului mic +3-/ ani -perioada prescolarului mi0lociu+/,-ani -perioada prescolarului mare +-+ ani C*a treia copilarie  -perioada scolarului mic +-1+11ani -perioada scolarului mi0lociu +1+11-13+1ani-perioada postpubertara D*adolescenta ./0.12ani3.4aniE*tineretea .4351 ani  Dezvoltarea umană  reprezint! o cretere a substan#ei vii, procese de dezvoltare i diferen#iere.  Evoluţie:  cretere de la o treapt! de organizare biologic! i psihocomportamental! mai simpl! la unasuperioar!, prin diferen#ierea structural! i func#ional! a celulelor i organelor i prin diversificareaformelor de comportament adaptativ. 4rocesul de cretere dureaz! de la natere la 22 ani fete i la 2 ani b!ie#i. De')oltarea la di$erite ni)ele Ni)el s%6cel%lar,  proces de sintez! de molecule organice cu greutate molecular! mare +proteine, ce aurol esen#ial 5n cretere i duc la diviziune celular!. 1   Igiena copilului Ni)el cel%lar, creterea somatic! este un fenomen de multiplicare i de cretere a dimensiunilor celulare sub influen#a factorilor genetici i condi#ionat de factorii de mediu: fizici, chimici i nutri#ionali. Ni)el tis%lar, hiperplazie, hipertrofie, creterea constituen#ilor intracelulari i e&tracelulari,diferen#iere celular!. Ni)el )isceral, e&ist! o cretere alometric! a aparatelor i sistemelor organismului. 6nalizate 5naceast! perioad! de timp, curbele de cretere a diferitelor aparate sunt diferite. reterea se produce 5nsens cefalo-caudal i pro&imo-distal. )n primii 3 ani, creierul acumuleaz! 7 din greutatea final!. De')oltarea indi)id%l%i, se realizeaz! dup! o curb! cu aspect sigmoid, ce are dou! puncte principalede autoaccelera#ie i dou! de autoinhibi#ie. ele dou! puncte e&ist! la 1/ ani, c'nd organismul are 7din greutate i talia final!. (enomenul de cretere continu!, organismul este un sistem deschis i receptivla factorii de mediu. De')oltarea 7n colecti)it(&i, determinarea variabilit!#ii cantitative a parametrilor de dezvoltare prindispersia valorilor 5n 0urul unei valori medii, depinz'nd de condi#iile de via#! ale grupurilor umane. opiidin mediul urban au greutate i 5n!l#ime mai mare dec't cei din mediul rural. 8alorile parametrilor la b!ie#ei sunt mai mari ca la feti#e de la natere. )n perioada gimnazial! se inverseaz! valorile parametrilor +11..1/ ani. 6poi lucrurile revin la normal.)n!l#imea este un parametru fi& 5n func#ie de care se raporteaz! greutatea:  opil armonic: are 5n!l#ime i greutate 5n acelai nivel sigmoid.  opil disarmonic: are 5n!l#imea 5ntr-un nivel sigmoid, iar greutatea 5n altul. E&ist! copiidizarmonici cu plus de greutate i copii cu minus de greutate.9odalitate de apreciere pentru copil sugar: eutrofic sau distrofic +malnutri#ie protein-caloric! de grad I,II, III. E)al%area colecti)it(&ilor Dezvoltarea fizic! este un indicator al st!rii de s!n!tate. $e fac e&amin!ri:  lunare p'n! la v'rsta de un an  din 3 5n 3 luni, de la 1 la 3 ani  dup! 3 ani: e&amene periodice +anual i e&amene de bilan# +5n perioada de trecere de la o treapt!de colarizare la alta. Legile cre8terii 8i de')olt(rii I.Dezvoltarea copiilor i tinerilor este influen#at! de condi#iile de via#! ce determin! particularit!#iindividuale i de grup, precum i de dinamica anumitor procese. Dezvoltarea fizic! esteinfluen#at! de factori naturali i sociali +alimenta#ie, locuin#!, nivel de colarizare al p!rin#ilor,5ngri0iri medicale. 6ceti factori influen#eaz! patologia i morbiditatea.II.%itmul dezvolt!rii scade cu v'rsta: cretere intens! 5n perioada embrionar! i fetal!, cretere lent! la..1 ani, se accelereaz! ulterior.III.%itmul dezvolt!rii nu este uniform. (actorii de mediu pot schimba momentul de apari#ie a pubert!#ii. E&emplu: pubertate 5nt'rziat! dup! 1 ani la fete sau 1..1 ani pentru b!ie#i.I8.%itmul de dezvoltare al diferitelor #esuturi, aparate, sisteme, segmente corporale este diferit pentruaceeai perioad! de timp +cretere alometric!. reterea 5n lungime alterneaz! cu creterea 5nl!#ime a p!r#ilor organismului. )n perioada de cretere, organele sunt mai vulnerabile.8.Dezvoltarea fiec!rui organ sau #esut se face corelat cu creterea celorlalte. oordonarea se face prinsistem endocrin, umoral, $ .8I.Dezvoltarea se&elor are particularit!#i:  maturizarea osoas! este mai precoce la fete.  for#a muscular! este mai mare la b!ie#i.  greutatea i 5n!l#imea la fete este mai mic! dec't la b!ie#i. Factorii care in$l%en&ea'( de')oltarea %+an( Factori interni  .*Factori interni ai organis+%l%i +atern 2   Igiena copilului  9alforma#ii uterine  ;umori uterine  <azin str'mt  ;ulbur!ri hormonale ale gravidelor: hipotiroidie, D 2 .  6dministrare de hormoni 5n cantitate crescut!: se&uali, suprarenalieni, insulin!.  $c!derea aportului de o&igen necesar embrionului prin e&isten#a unor afec#iuni grave croniceale mamei +respiratorii, cardiovasculare, afec#iuni ale placentei.  6dministrare de substan#e care produc avort  6dministrare de medicamente: antiepileptice, anticonvulsivante, antiastmatice, anticoagulante  Infec#ii virale: rubeol!, *I8, 98, virusuri neurotrope +polio, co&a=ie  Infec#ii streptococice, stafilococice, sifilis, ;< , to&oplasma  ;ulbur!ri de nutri#ie ale gravidei  E&punerea mamei la radia#ii sau no&e chimice  $tatura mamei  9ame sub 1 ani sau mai in varsta +copii cu greutate sc!zut!.  omportament cu risc al gravidei: consum de alcool, #ig!ri, droguri. 5*Factori genetici  $e&ul copilului  %itm de cretere  aracteristici morfologice, ce apar#in diferitelor rase.)n!l#imea i greutatea se transmit poligenic. $e transmit i aptitudini psihice.$unt influen#ate:  apacit!#ile func#ionale ale organelor de sim#.  (actori metabolici:  ;ulbur!ri genetice ale metabolismului unor aminoacizi ce determin! tulbur!ri grave dedezvoltare ce implic! i sistemul nervos. E&emplu: fenilcetonuria +oligofreniafenilcetonuric!  $inteza proteinelor plasmatice  ;ulbur!ri metabolismului glucidic i lipidic  ;ulbur!ri 5n sinteza hormonilor tiroidieni  ;ulbur!ri 5n sinteza *b, cu implica#ii 5n procesul de cretere  (actori endocrini: dup! luna 3 de via#! intrauterin! apar i glande proprii: pancreas insular,timus, suprarenal!. *ipofiza i paratiroidele sunt slab dezvoltate 5n perioade embrionare. Ele5i manifest! activitatea 5n perioada postnatal!.  $istemul nervos condi#ioneaz! endocrin i umoral procesul de cretere. Factori externi   Cli+atic  Geogra$ic >ungimea membrelor inferioare este legat! de climatul cald. E&: membre inferioare mai lungila africani. >ungimea trunchiului este legat! de climatul rece. E&: eschimoii au trunchiul binedezvoltat. Dezvoltarea statural! a sugarului este mai sc!zut! 5n perioada octombrie-martie i mairapid! 5n martie-septembrie. 4recolarul i colarul cresc mai mult 5n aprilie-iulie i cresc 5ngreutate 5n august-septembrie.  Ali+enta&ia :  ?bezitate 5n supraalimenta#ie.  $c!dere 5n greutate i 5n!l#ime sc!zut! 5n deficit alimentar.  Este implicat! 5n: imunogenez!, hormonogenez!, func#ii enzimatice.  %ol 5n ritmul de cretere i dezvoltare 5n momentul apari#iei denti#iei, nucleilor de osificare,maturizare pubertal!.>ipsa alimenta#iei 5n primul an de via#! determin! 5nt'rzieri 5n dezvoltarea neuropsihic!. )nurm!torii 2.. ani I@ va fi mai mic cu 1..2 de puncte. 4erimetrul cranian scade la copii culipsuri alimentare. 6limenta#ia 5n primii 3 ani de via#! are mare importan#!. 6limenta#ia 3   Igiena copilului colarului i precolarului se repercut! asupra maturit!#ii: au mai frecvent afec#iuni acute i patologie cronic!.  9+6oln()iri  acute i cronice. 6c#iune realizat! prin:  6c#iunea direct! a agentului patogen la nivel celular se manifest! prin inhibarea mitozelor cusc!derea masei somatice.  6c#iunea indirect! a agen#ilor patogeni, ce 5mpiedic! utilizarea factorilor nutritivi iaccentueaz! pierderile +boli intercurente acute.  6c#iunea mediat! a agentului patogen induce leziuni viscerale, endocrine, nervoase, caredetermin! tulbur!ri de cretere: nanism, cae&ie, obezitate, infantilism.6fec#iunile cronice 5n perioada de cretere statural! determin! tulbur!ri morfologice i 5n perioada de cretere ponderal! modific!ri metabolice.  Loc%in&a . >ocuin#a insalubr! sau suprapopulat! crete mortalitatea infantil! datorit! sc!deriispa#iului, creterii contactelor dintre indivizi, creterii gradului de 5nc!rcare microbian!, sc!deriiventila#iei. 6par tulbur!ri de somn, de adaptare colar!, de comportament, scade randamentulintelectual.  Acţiunea mediului de viaţă urban şi rural  )n mediul urban beneficiaz! de alimenta#ie, locuin#!, nivel de 5ngri0ire, ceea ce duce la o dezvoltarefizic! mai bun!. 4atologia neuropsihic! este mai frecvent! la copiii din mediul urban, datorit! modelelor negative mai des 5nt'lnite. Condiţii socio-economice ale populaţiei  el mai important este venitul pe persoan!. ivelul de instruire i cultura influen#eaz! calitatea5ngri0irii copilului. Variabilitatea loco-regională a dezvoltării izice Depinde de influen#a factorilor economici, sociali, a nivelului de trai 5n diferite regiuni ale #!rii. E&: 5n9oldova sunt cei mai mici copii. Caracterele de')olt(rii $i'ice a copil%l%i 7n perioada .**/ ani $ugar: ..1 an opil mic: 1..3 ani O6iecti)e,  $timularea dezvolt!rii fizice i neuropsihice a copilului  4revenirea i combaterea principalelor boli caracteristice v'rstei  4revenirea i combaterea mortalit!#ii infantile i morbidit!#ii specifice Indicatori de+ogra$ici,   atalitatea a sc!zut 5n perioada 1AA..2.  (ertilitatea a sc!zut  9ortalitatea infantil!: 1A - 2.B, 1AA - 22.3B. $uedia: B. %om'nia: mortalitatea este crescut!5n 0ude#ele Ialomi#a, <otoani, !l!rai, onstan#a. Caracterele cre8terii 7n perioada :**/ ani apul i trunchiul cresc, iar membrele scad, 5nc't la precolar membrele sunt lungi, capul mic i g'tulsub#ire +relativC, datorit! creterii alternative a elementelor corporale: greutatea crete de / ori, iar 5n!l#imea de 2 ori. >a acestea se adaug! creterea lungimii plantei, datorit! asimil!rii comportamentului 5ndeplasare.De asemenea, coapsa crete cu 7 iar gamba cu 7 de la natere. 4entru membrele superioare seurm!resc circumferin#a pumnului, lungimea i grosimea membrului. raniu: crete preponderent diametrul transvers fa#! de antero-posterior. /
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x