i Parc Didaktika 2

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  1. Sadržaj obrazovanja - Izbor sadržaja  - Opće i stručno obrazovanje  -Princip za izb or nastavnih sdržaja  -Teorije o izboru nastavnih sadržaja  - Odnos između sadržaja nauke i nastavnog programa   2. Čemu služi skola  - Potiče socijalizaciju i jedinstvo drustva - Poboljsava kvalitet porodičnog života  -Razvija kognitivne vjestine -Razvija pozitivnu sliku o sebi i emocijonalnu dobrobit - Otkriva one najbolje koji će jednog dana postati vođe u drustvu   3. Ciljevi nastave  - Cilj nastave ostvaruje se pomoću nastavnog sadržaja  - Savlađivanjem sadržaja stiče znanje , formiraju se vjestine i navike - Iz ogromnog fonda ljudskih iskustava potrebno je izdvojiti ona kojima će se najuspjesniji ostvariti poboljsani civljevi. 4. Nastavni sadžaj    Prednosti- Bolja pregledno st i određena garancija da će se propisani sadržaj u nastavi bolje proučiti  Slabosti-Opasnost od pretjerane predmetne izolovanosti 5. Kriteriji za izbor nastavnih sadržaja  - Drustvene potrebe - Nastavni sadržaji su onaj dio sadržaja odgovarajuće nauke k oji doprinose ostvarenju zadataka koje nastavi postavlja drustvo. - Individualne potrebe-   U nastavni program se ukljucuju izborni i fakultativni sadržaji koji doprinose svakom pojedincu da razvija i ostvari svoja interesovanja i potrebe. - Naučna dostignuća -   U obzir ulaze samo ona zanja i umjeća koja su na visokom nivou razvijenosti nauka. - Saznajne mogućnosti učenika - U program se unose sadržaji koi su primjereni sa znajnim mogućnostima učenika prosječne inteligencije.    6. Princip za izbor nastavnih s adržaja   1. Humanističnost - uvažavati opće ljudske vrijednosti   2. Naučnost - daju se naučna provjerena dostignuća  3. Postupnost- da se nova građa povezuje sa ranijim gradivom   4. Historičnost - sadržaje programirati u skladu sa histrijskim razvojem na koju se taj predmet oslanja 5. Sistematičnost - Nastavno gradivno programirati kao sistem naučnih činjenica  6. Aktualizacija- povezanost sa životom   7. Pristupačnost i primjerenost uzrasnim mogućnostima - sadržaj primjeren učenicima po obimu i složenosti građe   7. Terije o izboru nastavnog sadržaja   1. Terija didaktičnog materijalizma (Herbert Spenser)   - Teže da učenici usvoje sto veći broj činjenica, informacija, sto veći obim znanja koji će im praktično koristit. Prednosti- Posvećuje se pažnja sadržajnoj strani o brazovanja. Nedostaci- Pamćenje velikog broja cinjenica je cesto nepotrebno i zpostavlja razvoj misljenja.   2. Terija didaktičnog formalizma (Pestaloci, Herbart, Disterver, Ruso, Kant, Shmit)  - Teži da učenici razvijaju saznajne mogućnosti i forme mislj enja. - Obim znanja nije bitan, treba razvijati učenikove mentalne sposobnosti, pa će on sam sticati neophodna znanja. 3. Teorija didaktičnog ulitralizma - Teži praktičnoj primjeni znanja za budućnost.  - Ovakva skola proizvodi jednodimenzionalnog čovjeka, samo za praktični rad, bez potrebe opće kulture. 8. (Druga lekcija ) Nastavni plan i program Pojam nastavnog plana Nastavni plan je temeljni skolski dokument kojim je određeno:  - Odgojno obrazovna pod ručja, odnosno nastavni predmet koji će se izučavati za pojedini tip i vrstu skole. - Redosljed učenja tih predmeta po razredima  - Sedmični broj nastavnih sati za svaki pojedini predmet  - Struktura nastave za pojedinu vrstu i tip skole ( redovna , dopunska, fakultativna nastava)  9. Značaj i vrste n astavnih planova   -Osnovni skolski dokument   -Donose ga prosvjetne vlasti - Osnova za pisanje udžbenika,temelj za rasored časova i organizaciju rada skole po danima   10. Klasifikicije nastavnih planova -Prema nivou skola: osnovna, srednja, fakultet -Prema tipu skole: gimnazija,medicinska , ekonomska - Prema mentalnom razvoju učenika: redovna, specijalna  -Prema trajanju skolovanja: potpuni ili skuceni nastavni plan -Prema specijalnom zadatku skole: eksperimentalni rad - Prema nacionalnosti učenika: za nacion alne manjine itd 11. Raspored premeta u nastavnom planu -Linearni ili sukcesivni- Prevladavao do 18 st. Sukcesivni raspored znači da će se nastavni predmet u određenoj vrsti skole izučavati jedni za drugim.  - U srednovjekovnim skolama se učilo 7 slobodni h vjestina koje su bile svrstane u trivijum i kvantijum. - Nakon proučavanja trivijuma (gramatika) proučavao se kvantijum ( aritmetika geometrija astronomija) Prednosti- mogućnost da se potpuno posvete jednoj problematici u toku određenog vremena.   Nedosaci  - Učenici su morali proučiti jedan predmet u njegovom potpunom intenzitetu i ekstenzitetu za taj stepen skolovanja. Koncentrični ili simetrični  -  Raspored nastavnih predmeta u nastavnom planu podrazumjeva istovremeno proučavanje vise predmeta. U sljedećem razredu ti se predmet vise uče, u sadržajuj su složeniji i obimniji.   Prednosti –    Omogućava se svestraniji pristup stvarnosti  - Građa je prilagođena saznajnim mogućnostima uzrasta  - Smjena različitih predmeta u toku dana učenicima je razumljiva   Nedosaci  - Pažnja   učenika se djeli na vise predmeta, učenicima je tesko istovremeno da proučavaju materijal vise predmeta Kombinovani ili spiralni     – Raspored predmeta u nastavnom planu podraumjeva kombinaciju linearno i simetričnog rasporeda, kako bi se iskoristile njihove prednosti i izbjegli nedosaci.Po toj kombinaciji je rađen plan za nasu osnovnu skolu. Formuslisao ga je i objasnio Dzerom Bruner.    12. (Treća lekcija) Pojam nastavnog programa   -Nastavni program se zajedno donosi sa nastavnim planom i s njim predstavlja jedinstveni dokument. -Nastavni program je skolski dokument kojim se prepisuje obim, dubina, redosljed nastavnih sadržaja . - Drugim riječima nastavnim programom se propisuje konkreti sadržaji pojedinog nastavnog predmeta, pa je nastavni program konkretizacija nastavnog plana. -Mnogo je siri i slozeniji od nastavnog plana. 13. Raspored sadržaja u nastavnom programu   - Tri bitne karakteristike nastavnog programa su: Obim, dubina i redosljed Obim ili ekstenzitet    obuhvata sirinu znanja i sposobnosti koje učenici moraju usvojiti. Odnosi se na kvalitetu činjenica i generalizacija. Dubina označava kvalitetu stečenog znanja  i sposobnosti. Raspored sadržaja u nasstavnom programu   Sukcesivni (progresivni ili linarrni) - Sadržaji jednog predeta u jednom razredu linijski se distribuiraju  jedni za drugim bez ponavljanja (npr historija) Koncentrični (Spirali) - Nastavni sadržaj se distribuiraju po koncentričnim krugovima .  - Gradivo se iz razreda u razred prosiruje po obimu, dubini po koncentričnim krugovima   Kombinovani  –   U toku skolske godine sadržaji se postepeno prosiruju i popunjavaju. 14. Pojedini djelovi nastavnog programa   1. Predmetno područje (relativno zasebni djelovi nastavnog programa, istog programa  2. Nastavna cijelina (kompleksniji djelovi nastavnog programa u kojima dominira osnovna tematika ) 3. Nastavna tema ( slična je nastavnoj cjelini razlika je samo u obimu)  4. Nastavna jedinica ( dio nastavnog programa odmjeren za jedan nastavni sat ili blok sat) prr: Nastavni predmet : Matematika Oblast: Skup N Cjelina/tema: Sabiranje u skupu n  jedinica: pismeno sabiranje do milion Sad rža A   Sadrža B   Sadržaj c   Sadrža D  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x