Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 2
 
  Hrvatski vojnik br.418
Share
Transcript
  EUR 2,10CAD 3,00 AUD 3,30USA 2,00CHF 3,50SLO EUR 1,80SEK 17,00NOK 17,00DKK 15,50GBP 1,30 PRVI HRVATSKI VOJNOSTRUČNI MAGAZINBESPLATNI PRIMJERAK Broj 418 ã 29. ožujka 2013. ã Izlazi od 1991. ã www.hrvatski-vojnik.hr ISSN 1330 - 500X PRINTED IN CROATIA brigadirŽeljko Dadić, zapovjednik20. HRVCON ISAF RAZGOVOR Sretan Uskrs!  BRAAD INICIJATIVA OBUKA PO POSLJEDNJIM NATO STANDARDIMA VOJNI POLIGON “GAŠINCI”   PROFESIONALNI IZAZOV I ZADOVOLJSTVO OBUKA ZA POSADE BOV- a  AMV 8X8  2  broj 418 / 29. ožujka 2013. SADRŽAJ U članstvu Europskog udruženja vojnih novinara (EMPA)Rukopise, fotografije i ostali materijal ne vraćamo. Copyright HRVATSKI VOJNIK, 2013.Novinarski prilozi objavljeni u Hrvatskom vojniku nisu službeni stav Ministarstva obrane RH.  4 OBUKA ZA POSADE BOV󰀭a AMV 8X8  Profesionalni izazov i zadovoljstvo  8 VIJESTI MORH  Ministar obrane u posjetu Remontnom zavodu ZzP-a  10 VOJNI POLIGON “GAŠINCI“  Obuka po posljednjim NATO standardima  12 USKRSNA PORUKA VOJNOG BISKUPA  Kršćanin je čovjek velike uskrsne nade  14 OSRH  Narednik Siniša Horvat i razvodnik Željko Medved - najbolji dočasnik i vojnik veljače  16 RAZGOVOR  Brigadir Željko Dadić, zapovjednik 20. HRVCON ISAF  18 HRZ I PZO  BRAAD inicijativa  20 VIJESTI IZ OSRH  Obljetnica 93. zb i sjećanje na poginule branitelje  22 NATO NOVOSTI  Znatan napredak u Afganistanu  24 NOVOSTI IZ VOJNE TEHNIKE  Novi ScanEagle za Afganistan OBUKA ZA POSADE BOV- A  AMV8X8 4 5  broj418 /29. ožujka 2013.broj418 /29. ožujka 2013. DomagojVLAHOVIĆ, snimioTomislavBRANDT NOVI CIKLUSI OBU󰀭KE ZA VOZAČE I ZA󰀭POVJEDNIKE VOZILA POČINJU SVAKA TRI MJESECA. POSLJED󰀭NJA JE ODRŽANA TIJEKOM OŽUJKA, A NJEZIN PRAKTIČNI DVOTJEDNI DIO NA POLIGONU SREDI󰀭ŠTA ZA OBUKU I DOKTRINU LOGISTI󰀭KE ZzP󰀭a “GLAVICA“ U POŽEGI. OBUČ󰀭NU SKUPINU SU UGLAVNOM ČINILI GROMOVI, A OVO JE I NJIHOVA SVO󰀭JEVRSNA PRIPRE󰀭MA ZA SKORAŠNJU VJEŽBU U KOJOJ ĆE SE PRVI PUT KORI󰀭STITI PATRIJAMA... PROFESIONALNIPROFESIONALNI IZAZOV I ZADOVOLJSTVOIZAZOV I ZADOVOLJSTVO “Trebamo osposobiti pojedincekoji ćeznati sigurno upravljati i rukovati,pozna-vati taktičko-tehničkeosobinei mogućnosti vozilas ciljem sigurnogsvladavanjasvihzaprekau terenskojili cestovnojvožnji,u dnevnim i noćnim uvjetima”,istaknuo jevoditeljobuke,natporučnik Srećko Čakarić HV 48_04_0.indd 453//3 : P VOJNIPOLIGON“GAŠINCI“ 10 11  broj418 /29. ožujka 2013.broj418 /29. ožujka 2013. DomagojVLAHOVIĆ, snimioJosip KOPI NATO STANDARDIMA Pješačka pukovnija u pro-gramima obuke primjenjuje posljednje NATO standar-de i naučene lekcije OSRH iz misija i vježbi. Novi će smjer omogućiti brže, učinkovitije i racionalnije stvaranje instruktorsko-obučavateljskih kadrova na razini cijeloga HKoV-a.Trenutačno su aktivnosti na poligonu u Gašincima u znaku dva obučna ciklusa: šestotjedne obuke obuča-vatelja refleksno-situacij-skih gađanja i trotjedne obuke obučavatelja za konvoj-operacije... Poligon jeposjetio i prvi dočasnik Zapovjedništva Američkekopnenevojskeza Europu (USAREUR)ča-snički namjesnik David S.DavenportSr.koji jetomprigodomkazao:“Poligon jefantastičan,obuka koju vojnici prolazedanas jenevjerojatna.No osobito meimpresionira činjenica da ćevaši dočasnici ovdjeste-čeno znanjeprenijeti svojimpostrojbama“ Ubrzonakonprolaskakontrolnetočkenapo-ligonu„Gašinci“,defendersezaustavlja.Izlazi-mo.Iakojesredinaožujkavrijemejesnježnoivjetrovito.UokoloprimjećujemopripadnikeGardijskeoklopno-mehaniziranebrigade,alii  brojnevojnikedrugihpostrojbi.Sasvihstranačujesepucnjavaibrujanjemotoravozila....Nijeriječonekojvelikojvježbi,negooin-tenzivnomobučnomdanu.Udruštvusmo načelnikastožeraPješačkepukovnijeZOD-a pukovnikaIvanaGalovićaipripadnikanjegove postrojbe.JošuZapovjedništvupoligonapu-kovnikGalovićnasjeupozoriodajepukovnijau2013.ušlasvrlozgusnutimimodificiranim kalendaromobuke.Težišteje,uzspecijalističku vojnuobukupojedinaca,sadainaobukama obučavatelja,ključnihljudikojićeznanjei standardedobiveneodinstruktoraObučne  bojnePješačkepukovnijeprenijetiusvoje postrojbe. Razdobljeodpoloviceveljačepasvedokraja ožujkauznakujedvaobučnaciklusakoja smoobišlinaGašincima:šestotjedneobuke obučavateljarefleksno-situacijskihgađanja,kaoi trotjedneobukeobučavateljazakon-voj-operacije.Svakaskupinaimapodesetakpolaznikaizoperativnihpostrojbi:Gardijske oklopno-mehaniziranebrigade,Gardijskemo-toriziranebrigade,PukovnijeVojnepolicijei Vojnoobavještajnebojne.Tusuipolazniciiz Pješačkepukovnije,kojićedodatnoosnažitiin- struktorskikadarpostrojbe.Riječjeuglavnom ozapovjednicimaiprvimdočasnicimavodova. KONVOJOPERACIJE PosjećujemokonvojdobropoznatihHumveeja. Konvoj-operacijeuglavnomsutemakojaseodnosinameđunarodnemisije,alisigurno imajuprimjenuiuHrvatskoj.Obukapodrazu-mijevasvesituacijeukojimasekonvojmoženaći,anajkompliciranijesuzasjedainailazaknaIED.Vrijemedodatnootežavasituaciju. Instruktoripromatrajuiocjenjujureakcijei napredakpolaznikatijekomcijeleobuke.Jošimavremenadozavršnogocjenjivanja,alipo-laznici,poputporučnikaMariaStančićaizPu-kovnijeVojnepolicije,većsadaslažudojmove.„Evoupravoidemouophodnjuiorganizaciju check-pointa.Radimoposustavupredava-onica-teren.Obukajeintenzivna,zahtjevna iraznovrsna:učiseoIED-ima,ophodnjama, konvojima,komunikaciji,navigaciji…Zajednukonvoj-operacijutrebakombiniratirazličita znanja.Terenskeuvjetetrebapodnijeti,kakvi godbili.Tojeuopisuvojničkogpoziva.Kadsesvezavrši,uvjerensamdaćunakonpovratka upostrojbuuspjetiprovestiodgovarajućipro-gramobuke“,zaključujeporučnik.NjegovkolegaizVP-a,skupnikAlanBenović,zadovoljanještogajepostrojbanominirala zabudućegobučavatelja,tenaglašavavisoku kvalitetuobukeičinjenicudasuunjojimple-mentiranaiskustvaizmisija.Obukaobučavateljatražiprobraniinstruktor- skikadar,auPješačkojpukovnijiganemanjka. Riječjeoiskusnimljudima,kojimajezvanjeinstruktoranadogradnjaznanjaisposobnosti. TomprofiluodgovarainstruktornarednikSaša Hlevnjak.Naglaskeobukeizniojeunekolikoriječi:„Zauspješnukonvoj-operacijunajbitnija jepripremakojapodrazumijevaprethodne drilove.Trebaseznatišto,tko,gdjeikakoradi, zapovjednikusvojemplaniranjunesmijeništa prepustitislučajuiliizićinacestubezpotpunespremnosti.Trebaznatisvojereakcije,kaoi mogućeprotivničke“. REFLEKSNO󰀭SITUACIJSKAGAĐANJA Nakonkratkogpromatranjakonvojauakciji,zaputilismosepremadrugomdijelupoligona.Refleksno-situacijskagađanjaseprovodena odgovarajućemstrelištuograđenomnasipima, kaoiupoznatomshooting-houseuiutzv. kinosali.Stogasupolaznicipodijeljeniudvijeskupinekojeseizmjenjuju.Prvoposjećujemostrelište.Svese,međunasipima,metamai gumama,odvijaupravomvojničkomredu. Posebnasepozornostposvećujemjerama sigurnosti:svakićepolazniktijekomobuke ispucatioko3000metaka.Polaznicisupo-zornoprobraniulaznimtestiranjem.Odnjih setražiiznatprosječnabrzina,preciznostira-znovrsnost,kojaseočitujeutomedasvatkorabičakpetvrstanaoružanja:jurišnepuške VHS,AK-47iH&KG-36,kratkustrojnicuEroipištoljHS2000.Prolazisetridesetakrazličitihsituacija.Svepodnadzoromimavoditeljobuke,nat-poručnikMatoTroha.„Riječjeospecifičnomoblikuobukekojamorabitištorealnijaizatosmobilirigorozniuizborukandidata.Oda- branisuvisokomotivirani.Kaovoditeljsamvrlozadovoljansvojiminstruktorimakojiradestručnoisigurno“.Netomnakonštojeprošaonekolikosituaci- ja,zamišljenjepitamopolaznika,skupnika NedeljkaTomaševića(GMTBR)kojiističeda  jeobukaodličnopripremljenaipovećavapri- jašnjaznanjananovurazinu. Posljednjaetapajepoznatishooting-house. Ondjeinterakcijaimaprednostnadpojedi-načnimdjelovanjem.Vojniciulazeumanjimskupinama,poantajedanemožešbitisi-gurankojatemetačekauprostoriji.Imali  jeuopće?Čekaliteprijateljilineprijatelj? Naoružanilinenaoružan?Upaduzgradusemožepromatratisimproviziranegalerijesa žičanim,prozirnimpodom.Kratkiupadzavr-šavairazgovaramosdesetnikomDamirom Jakopovićem(GOMBR).„Obuka?Dosadasvezapet,dinamično,aliinaporno!Dugosamuvojsci,aliovdjeimamnogoelemenatakoji supotpunonovi.Osobitojezanimljivošto koristimoviševrstanaoružanja.Ipak,osobnomijenajdraži„stari“AK-47“.NakrajuposjetapukovnikGalovićistaknuo jedaćesveštousvajajupolazniciionoštoćeusvajatibudućibitivrlobrzoaktualno. NaimePješačkapukovnijauprogramima obukeprimjenjujeposljednjeNATO-ove standardeinaučenelekcijeOSRHizmi-sijaivježbi.Novićesmjeromogućitibrže,učinkovitijeiracionalnijestvaranjeinstruk-torsko-obučavateljskihkadrovanarazini cijelogaHKoV-a. n OBUKA PO POSLJEDNJIM HV 48_0_.indd 03//3 : P Naslovnicu snimio Tomislav BRANDT  IMPRESSUM  Nakladnik: MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO   ODJEL HRVATSKIH VOJNIH GLASILA I IZDAVAŠTVA  Glavni urednik: Željko Stipanović (zeljko.stipanovic@morh.hr) Zamjenica glavnog urednika: Vesna Pintarić (vpintar@morh.hr) Zamjenik glavnog urednika za internet: Toma Vlašić (toma.vlasic@morh.hr) Urednici i novinari: Leida Parlov (leida.parlov@morh.hr), Domagoj Vlahović (domagoj.vlahovic@gmail.com), Lada Puljizević (ladapuljizevic@yahoo.com) Lektura / korektura: Gordana Jelavić (gordana.jelavic@yahoo.com) Urednik fotografije: Tomislav Brandt Fotografi: Josip Kopi, Davor Kirin Grafička redakcija: Zvonimir Frank (urednik), (zvonimir.frank@zg.htnet.hr), Ante Perković, Damir Bebek, Predrag Belušić Marketing i financije: Igor Vitanović, tel: 3786-348; fax: 3784-322 Tisak: Tiskara Zelina d.d., Sv. I. Zelina, K. Krizmanić 1 Adresa uredništva: Odjel hrvatskih vojnih glasila i izdavaštva, Ilica 256b, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska http:// www.hrvatski-vojnik.hr , e-mail: hrvojnik@morh.hr Naklada: 4000 primjeraka  3  broj 418 / 29. ožujka 2013.  28 VOJNA OPREMA Tržište tjelesne zaštitne opreme  30 VOJNA LOGISTIKA Održavanje oklopnih vozila  32 RATNA MORNARICA Aktivni mornarički radari (II. dio)  36 RATNO ZRAKOPLOVSTVO Dassaultov Mirage 2000  42 PODLISTAK  Razvoj viteških redova  44 DOMOVINSKI RAT  Pokušaj uvođenja izvanrednog stanja u Hrvatsku - Oduzimanje oružja TO-a SR Hrvatske i organizacijsko- -formacijska dogradnja JNA prema planu Jedinstvo-3  46 FILATELIJA  Marke - podsjetnici na tehničke izume  47 VEKSILOLOGIJA  Vojne zastave iz vremena Marije Terezije  48 MULTIMEDIJA  Zanimljivosti iz Canona, EOS 100D i EOS 700D HRZIPZO 18 19  broj418 /29. ožujka 2013.broj418 /29. ožujka 2013.  JureSTIPIĆ Balkanskiregionalnipristupprotuzrač-nojobrani-BRAAD(BalkanRegional ApproachtoAirDefence)jemultina-cionalnainicijativakojujepokrenuo analitičkiOdjelNATOsavezazaprotu-zračnuobranu.Podržavajujeagencije NC3A(NATOConsultation,Command andControlAgency),NAMSA(NATO MaintenanceandSupplyAgency),NAC-MA(NATOACCSManagementAgency) iNCSA/NPC(NATOCommunications andInformationSystemSupport Agency/NATOProgrammingCentre. BRAADinicijativauključujekoordina-cijubalkanskihizemaljaNATOsaveza sciljemrazvojasposobnostiprotuzrač-neobrane.Potičeseinteroperabilnost sudjelujućihzemaljaizemaljaNATO savezasciljemučinkovitijezaštite zračnogprostorauzmanjaizdvajanja materijalnihsredstava.PartnerskezemljeuključeneuBRAAD inicijativusuBosnaiHercegovina,CrnaGoraiMakedonija.UznjihsuuključeneizemlječlaniceNATOsaveza,Albani- ja,Grčka,Italija,Mađarska,Slovenijai Hrvatskakaovodećazemljainicijative. Iakomalopoznataširojjavnosti,BRAAD inicijativaseizgrađujeiunapređujeveć trećugodinu.Dosadajeodržano šestradnihsastankaili radionica. INICIJATIVA POTIČE INTEROPERABILNOSTI SUDJELUJUĆIH ZEMALJA I ZEMALJA NATO SAVEZA S CILJEM UČINKOVITI󰀭JE ZAŠTITE ZRAČNOG PROSTORA UZ MANJA IZDVAJA󰀭NJA MATERIJALNIH SREDSTAVA... DOSADAŠNJEAKTIVNOSTI Usamompočetkunaprvimsastanci-mazemljesudionice(BiH,CrnaGora, Makedonija,uključujućiAlbanijuiHr-vatsku)predstavilesutrenutačnespo-sobnostisvojihratnihzrakoplovstvai protuzračnihobrana.Tosuprijesvega operativneitehničkesposobnostikaoi posjedovanjetemeljneopremezanad-zorzračnogprostora.Razmatralesu sepotrebeiusklađivanjanacionalnih zahtjevaupogledusustavazazapovi- jedanjeinadzor.Uovomsepodručju želipostićikompatibilnostmeđususta-vimauključenimuBRAADinicijativu, tekomunikacijskuopremuzemlja–zrak –zemljaizemlja–zemlja(G-A-GiG-G) potrebnuzaprovedbuzračnihoperacija. Suradnjomsenastojipoboljšatisposob-nostmotrenjaregionalnogzračnog prostora.Uskladustimegradiosezajedničkipristupimogućnost implementacijenabavkom četiriradarazanadzorzrač-nogprostorakojibitrebalibiti smješteniuAlbaniji(Fushe), Makedoniji(Turtel),CrnojGori (Vrsuta)iBiH(Jahorina). StručneosobeizHRZ-aiPZO-ai Hrvatskekontrolezračneplovidbe, aktivnostiBRAADinicijativeocijenili sukorisnimazaRepublikuHrvatsku,a HRZiPZOkaonositeljaktivnostisvojim  jeangažmanomuovomprojektupreu-zeonajaktivnijuuloguuvođenju pojedinihprojekata.Usklopuregionalnog pristupaBRAADini-cijativiprihvaćena  jestručnapotpora HRZ-aiPZO-a partnerskimze-mljama.Potpora ćesepružatiusvimsegmentima kojimogupoboljšatinadzor,a samimtimizaštituzračnog prostorapartnerskihzema-lja. UtompogleduRH  jedeklariralapotporu projektimanabavomi ugradnjomopremeuoperativnasredišta,tementoriranjem iobučavanjem stručnogosobljazaelementarne dužnostiusu-stavunadzora izaštitezrač-nogprostora. Potporaćese očitovatiipre-nošenjemvla-stitihiskustavauaktivnostimaizradeprotu-zračnestudije, opremanjui stavljanju uopera-tivnu upo-rabu  bu-dućihradar-skihsu-stavakoji ćenabaviti zemljesu-dionice. SVRHA INICIJATIVE Svrhainicijative  jeregionalnouve-zivanjeirazmjena podatakaputem ASDE(AirSituation DataExchange)filtrai MRC(MASERemoteCon-sole).Toćepridonijetikva-litetnijojradarskojpokri-venostiinadzorazračnog prostora,aštoseizravnoreflektirana poboljšanjesigurnostizračnogprostora uregiji.Budućidajeriječoregional-nompristupusustavuzapovijedanja, intencijajestvaranjejednogregionalnogoperativnogNATOsredišta(NATOCRC) kojebiimalozadaćurazmjeneradarskeslikepartnerskihzemaljauključenihu BRAADinicijativukrozASDEfiltarsa zemljamaNATOsaveza.Svojimaktiv-nostimaHRZiPZOBRAADinicijativompridonosikvalitetnijemprocesupriklju-čivanjapartnerskihzemaljauNATO/NATINAMDSubudućnosti.Međusobnomrazmjenompodatakao situacijiuzračnomprostoruzemalja NATOsavezaipartnerskihzemalja,uz sigurnostpoboljšalabisenjihovasurad-nja,koordinacijaisposobnost.Inicijativa utječenavišurazinusuradnjeipovje-renjapartnerskihzemalja,tenaopti-malnuuporaburaspoloživogzračnog prostora.Odoveseinicijativeočekuje kvalitetnijapotporamiruivišarazina učinkovitostiukriznimsituacijama tesmanjivanjemogućihincidenatau prekograničnompodručju,teoptimizi-ranjeifleksibilnostuuporabizračnog prostora. PLANOVIIRAZVOJ Hrvatskajeodređenakaozemljado-maćinzaugradnjuASDE(AirSituation DataExchange)filtarapremaBiHiCr-nojGori.Rokimplementacijeje2013. godina.Natajćenačinzemljepartneri dobivatireduciranuslikudogađanjau zračnomprostoru,osimpodatakakojisu klasificiraniNATOoznakamatajnosti. Ovomseinicijativomplanirakvalitetniji nadzorzračnogprostoraumogućimRe-negadesituacijama,tj.mislisenacivilni zrakoploviliplatformunamijenjenuza terorističkeaktivnosti. RepublikaHrvatskajetakođerprihva-tilaponuđenuvodećuuloguuBRAAD inicijativizaizradu“AirSurveillance pre-acquisionstudy”zatripartnerske zemlje(BiH,CrnuGoruiMakedoniju). Ciljprojektajepomoćiunabavciradarazapokrivanjezračnogprostorastruč- nompomoći,koordinacijom,suradnjom iposredovanjem. IzradastudijevodisekrozBRAAD inicijativuipredstavljasekaoprojekt usklopuinicijativePametneobrane (SmartDefense).RepublikaHrvatskaje prihvatilazahtjevRepublikeMakedonije za“sponzorskom”zemljomupostupku nabaveMRC-a(MASERemoteConsole). Utijekusuaktivnostiprovedbeobuke osobljapartnerskihzemaljausustavu zazračnomotrenje.USredištuzaobuku „RudolfPerešin“uZemunikuutijeku  jetečajRadarskatehnikanakojemsu četiripripadnikaVojskeCrneGore.U skladustimizapripadnikeOSRepu- blikeMakedonijeizrađenjedinamički planobučavanja.Utijekusupripreme zadaljnjurealizaciju“AirSurveillance Pre-acquisionStudy”.Partnerskimse zemljamapružapotporaputemnauče-nihlekcijačimesepridonosiučinkovi-tijojuspostavisustavanadzorazračnog prostora.Zbogsloženostizadaćaidjelotvorne implementacijeBRAAD inicijative upartnerskezemlje,abudućidaje RHvodećazemljautomprojektu,u HRZ-uiPZO-ujeosnovanstalnitim zapraćenjeikoordinacijuaktivnosti unutarinicijative.Timjesastavljen odstručnihiiskusnihvisokihčasni-kastricjelinekojekoordinirajuspe-cifičneaktivnostikaoštosuobuka, operativnauporabaikomunikacijski sustavi.Čelniktimaiodgovornaosoba zaBRAADinicijativujebojnikDarko Blažinčić,časnikzauporabuinadzor zračnogprostorauOdjeluA-3kojije ujednoisudjelovaonasvimdosada BRAADaktivnostima. n BRAAD INICIJATIVA Ciljinicijativejeregionalnouvezi-vanjeirazmjenapodatakaputem ASDE(AirSituationDataExchange)filtraiMRC(MASERemoteConsole). Toćepridonijetikvalitetnijojradar-skojpokrivenostiinadzoruzračnog prostora,aštoseizravnoreflektira napoboljšanjesigurnostizračnog prostorauregiji.Međusobnomrazmjenompodatakaosituacijiuzračnomprostoruze-maljaNATOsavezaipartnerskih zemalja,uzsigurnostpoboljšalabi senjihovasuradnja,koordinacijai sposobnost.Inicijativautječena višurazinusuradnjeipovjerenjapartnerskihzemalja,tenaopti-malnuuporaburaspoloživazrač-nogprostora.Odoveseinicijativeočekujekvalitetnijapotporamirui višarazinaučinkovitostiukriznim situacijamatesmanjivanjemogu-ćihincidenatauprekograničnom području,teoptimiziranjeifleksi- bilnostuuporabizračnogprostora... HV 48_8_.indd 83//3 : P RAZGOVOR 16 17  broj418 /29. ožujka 2013.broj418 /29. ožujka 2013. Silvia FILOŠEVIĆ KrajemožujkauHrvatskususeizoperacijeISAF vratilipripadnici20.kontingenta.Uspješnosupriveli krajusvojesudjelovanjeuoperacijitepredalidužnostisvojimnasljednicima.OrazdobljuprovedenomuAf-ganistanu,zadaćamakoječekajunjihovenasljednike, suradnjisdrugimnacijamaipripadnicimaafgani-stanskihsnagasigurnostiprijesamogpovratkaudomovinurazgovaralismosazapovjednikom20. HRVCON-a,brigadiromŽeljkomDadićem. brigadir Željko Dadić,  zapovjednik 20. HRVCONISAF Pripadnici 20. HRVCON-a su svojim profesionalnim radom i predanošću ovdje u Afganistanu u proteklih šest mjeseci dokazali i pokazali zašto su naše Oružane snage tako cijenjen save-znik i koalicijski partner koji i ovdje i u međunarodnim okvirima vrlo visoko kotira. Hrvati su najprihvaćeniji i kod lokalnog stanovništva i mogu s potpunom sigurnošću reći da je to zbog poštivanja i uvažavanja kulturoloških razlika što su naši domaćini prepoznali... BILI SMO I OSTAJEMO PREDANI ZAJEDNIČKIM CILJEVIMA Glavni jeciljnaših nasljednika nasta-viti istimputemu izgradnji čvrstih i dobrih prijateljskih i partnerskih odnosa Stekli smo iznimno veliko povjerenjekod pripadnikaAfganistanskenacionalnearmije. Nijeseto dogodilo preko noći,rezultat jeto dugogodišnjegradanašihmentorskihtimova,njihovestručnosti i željedapomognu KakobisteocijeniliprošlihšestmjeseciuAfganistanu? Kaozapovjednikaisvipripadnicikon-tingentanakrajunašemisijemožemo bitiponosništosmopostignućima iugledukojisusvojimdjelovanjemuISAF-ugradiliprethodnihrvatski kontingentiisamipridonijelisvojimpredanimradom.Imismousloženi mozaikhrvatskogdjelovanjauAfga-nistanuugradiliisvojprilog.Poka-zalismodasmosposobniprovoditi zahtjevnezadaće,prenositiznanjai iskustvajačajućiafganistanskespo-sobnosti.Natajsmonačin,provodeći upraksipristupShohnabaShohna –rameuzrame,djelatnopodupirali glavnumisijuISAF-a–prijenosod-govornostizastabilnostisigurnost IslamskeRepublikeAfganistannanje-zinesnagesigurnosti. Hrvatskisekontingentsmanju- jesdolaskomsljedećerotacije.Kojisunjegoviglavniciljevi? Trebanaglasitidasunašiafganistan-skiprijateljiprepoznalinašahtijenja daihrazumijemoidaimugranica-masvojihmogućnostipomognemo. Osobitosamponosanštosmoudosa-dašnjimdjelovanjima,ovdjemislimi nasveprijašnjekontingente,izgradili čvrsteiprijateljskeodnosespartner-skimvojskama.Bilismoiostajemopredanizajedničkimciljevima,uvje-renismouuspjehoperacijeISAF,u sretnijiiprosperitetnijiAfganistan. Takojeglavniciljnašihnasljednika nastavitiistimputemuizgradnjičvr-stihidobrihprijateljskihipartnerskih odnosa. Kakoprocjenjujetesuradnjusasavezničkimsnagamauokviru ISAF-a,akakospripadnicimaANA-ekojementorirajuisavje-tujuhrvatskipripadnici? Možemobitiponosninasvojapo-stignuća,znajućidasmomirelativ-nomladadržavakojajeupovijesnovrlokratkomvremenuodzemljeprimateljicemirovnihsnagapostala čimbenikglobalnestabilnostiisigur-nosti,štosmoodvojskedragovoljaca postaličlanicaNATOsaveza.Postali smopouzdansaveznikkojiiovdjeu Afganistanuravnopravno,rameuzrame,skoalicijskimpartne-rimaizvršavasvepreuzetezadaće.Urazgovorimasa zapovjednicimauC2susta-vuISAF-aosjećamorespekt izahvalnostzanašdoprinosuosiguranjumiraistabilno-stiuAfganistanu.Svejetopo-tvrdadasmonadobromputu uizgradnjinašihOSkojeodlikujeprofesionalnost istručnostuizvršavanju zadaća.Spunimpravommožemorećidasmokom-patibilnisnašimpartnerima izvelikeISAFobitelji.Posebnobihistaknuoiznimnovelikopovjerenjekojesmoste-klikodpripadnikaAfganistan-skenacionalnearmije.Nijesedogodiloprekonoći,rezultatjetodugogodišnjegradanašihmentor-skihtimova,njihovestručnostiiželjedapomognu. U21.kontingentusuidvije novesastavnice,NPCCiCFC.Štosunjihovezadaće? Usastavu21.HRVCON-analazesetedvijenovesastavnice.NPCC(NationalPoliceCoordinationCentre-Savjet-ničkitim)usustavujeUpraveJoint Operations,ausastavuANSFOPSOdjela(AfghanistanSecurityForces). Unatočnazivusastavnice(NPCCAT),onanijezaduženasamozasavjetova-njeNPCC-a(operativnogsredišta),već  jezbogzainteresiranostiZapovjedniš-tvaISAF-azastanjeuOdjeluzapla-niranjeioperacije(uUpravizasigur-nostMUP),čitavtajodjeludjelokrugu  jeradaNPCCAT.Izovogajevidljivodajeriječoizuzetnoodgovornojza-daćiitojepotvrdakolikouvažavanjeipovjerenjeimamokodnašihkoali-cijskihpartnerapreuzimajućivodeću uloguuovomdijelu. DrugajenovapozicijaTimzatrening uCFC-u(ConsolidatedFieldingCen-tre),težišnazadaćajetemeljnavojnič-kaobukaspripadnicimaANA-e. Onaćeseprovoditinapoligoni-maKMTC-a(KabulMilitaryTra-iningCentre).Ovupozicijusmoprijesvegadobilizahvaljujući izvrsnimocjenamaradana-šihmentorskihtimova. Štojenajznačajniještoovajju-bilarni20.kontingentostavljau naslijeđebudućimkontingenti-ma? Pripadnici20.HRVCON-a,svojimsu profesionalnimradomipredanošću ovdjeuAfganistanuuprošlihšest mjesecidokazaliipokazalizaštosu našeOružanesnagetakocijenjensa-veznikikoalicijskipartnerkojiiovdjei umeđunarodnimokvirimavrlovisokokotira.Vjerujemkakoćesvojimdjelo-vanjembudućikontingentinastaviti pridonositisvekolikomugledunaših OSinašedomovineHrvatske,napo-nossvihnas.  Jednomprigodomstereklidaje snagaovogakontingentauljudi-ma.ŠtotokonkretnoznačiikakoobjašnjavatečinjenicudasuHr-vatiitekakodobroprihvaćeni,kakouokviruISAF-atakoikodANA-eilokalnogstanovništva? Da,tosamvećunekolikoprigodaista-knuo.Totemeljimponajprijenačinje-nicamanjihovadosadašnjegiskustvaizmisijatestručnostiiosposobljenostištosujepokazalinaobuciizavršnojvježbi prijeupućivanjaupodručjeoperacije. Mojepočetnopovjerenjeopravdalisu svojomprofesionalnošćuiodgovornimponašanjemuizvršavanjudobivenih redovitih,aliineplaniranihzadaća.Svi-majeznanodasuHrvatinajprihvaće-nijikodlokalnogstanovništva,moguspotpunomsigurnošćurećidajetozbog poštivanjaiuvažavanjakulturoloških razlikaštosudomaćiniprepoznali.Sve jetorezultatkvalitetneidobrepredu-putneobukeunašojdomovini.Bila miječastzapovijedati20.hrvatskimkontingentom.  Jelisudjelovanjeuoperaci- jiISAFispunilovašaoče-kivanjaikojeuspomene nositeizAfganistana? Postignutirezultatiiocjene kojesmodobilitijekomove operacijedajumirazlogda  budemzadovoljan.Spoznaja dasamsudjelovaoudoprinosu osiguranjamiraistabilnostiu AfganistanukaodiovelikeISAFobiteljičinemeponosnim.Ipak,najvećadobituovojoperacijijest stjecanjenovihiskustavakojamo-žešdobitisamoradećiujednom multinacionalnomokruženjute provjeravlastitihsposobnostiradeći skolegamaizpartnerskihzemalja. n Urazgovorima sa zapovjednicima u C2sustavu ISAF-a osjećamo respekti zahvalnostza naš doprinos u osiguranju mira i stabilnosti u Afganistanu.Spunimpravommožemo reći da smo kompatibilni s našimpartnerima iz velikeISAF obitelji HV 48_6_.indd 63//3 :0P Poštovani pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske i djelatnici Ministarstva obrane Republike Hrvatske,uime Ministarstva obrane Republike Hrvatske i svoje osobno želim vam sretan i blagoslovljen Uskrs.Kristovo nam uskrsnuće govori da sve ono što u životu radimo dobro i savjesno ima uzvišeni smisao. Toga smo potpuno svjesni danas, a mnogi od vas bili su svjesni i tijekom Domovinskog rata, kada nam je vjera u pravednost našeg cilja dala presudnu hrabrost i odlučnost. Oni koji su u toj vjeri dali svoje živote, uvijek će biti u našim uspomenama. Upravo ih se u dane uskrsnih blagdana sjećamo s osobitim poštovanjem, uvjereni u plemenitost i uzvišenost njihove žrtve. Želim da vam slavljenje najvećega kršćanskog blagdana udahne optimizam, nadu, snagu i vjeru u budućnost, kako onima koji će biti sa svojim obiteljima tako i onima koji će zbog službe i zadaća biti odvojeni od njih, pa i daleko od Domovine.Na kraju želim da nam Uskrs svima zajedno bude nadahnuće za još bolje izvršenje naših zadaća i razvoj profesionalnih i međuljudskih odnosa. Slijedimo li to na-dahnuće, naše će Oružane snage i dalje biti ponos hrvatskih građana, ali i cijelom slobodoljubivom i demokratskom svijetu. MINISTAR OBRANE Ante Kotromanović  Poštovani vojnici, mornari, dočasnici, časnici, generali i admirali, pripadnici Oružanih snaga RH u operacijama i misijama potpore miru, kadeti, državni službenici i namještenici, pripadnici Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske,upućujem vam iskrene čestitke u povodu najvećeg kršćanskog blagdana – Uskrsnuća Isusova! U vrijeme kada se suočavamo s raznim poteškoćama moram istaknuti ljudskost, toplinu, odlučnost, optimizam i istinske vrijednosti koje krase hrvatskog vojnika. Upravo je ove vrijednosti potrebno razvijati i sačuvati. Iznimno sam ponosan na pripadnike Oružanih snaga RH u zemlji i svijetu koji su od naših saveznika prepoznati kao dobri vojnici i pouz-dani partneri u misijama i operacijama potpore miru te u savezničkim zapovjedništvima.U očekivanju Uskrsa s posebnim poštovanjem prisjećamo se svih onih koji su svoje živote ugradili u mir i slobodu Lijepe Naše za miran i sretan život svih građana Republike Hrvatske. U vrijeme iščekivanja blagdana koji pronosi nadu i vjeru u pobjedu dobrog, razmišljamo o poticajima za nadolazeće vrijeme koje nam daje snaga poruke Uskrsa. U tom duhu želim vam miran i sretan Uskrs ispunjen zdravljem, vjerom i radošću.S osobitim poštovanjem, NAČELNIK GS OSRH general-pukovnik dr. sc. Drago Lovrić   OBUKA ZA POSADE BOV- A  AMV 8X8 4  broj 418 / 29. ožujka 2013. PROFESIONALNIPROFESIONALNI
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x