Hukukun Siyasete Alet Edilmesinin Sakınca ve Sonuçları: “İçtihat Kapısı Kapalı mıdır?” (Manastırlı İsmail Hakkıdan Sadeleştirme)

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  dinbilimleri Üç Ayl  ı k Akademik Ara  ş t ı rma Dergisi Doç. Dr. Ali Çelik    Tarih Yaz ı c ı l  ı  ğ  ı nda "   İ   snad " In Kullan ı l  ı  ş ı  Ya Da "Rivâyetçi Metod"    Yrd. Doç. Dr. Saffet Sancakl ı    Hz. Peygamber Ve  İ  nsan Haklar  ı   Yrd. Doç. Dr. Habil Nazl ı gül    Hadis Seçme Ve De  ğ  erlendirmede Tabii Hal Yöntemi   Yrd. Doç. Dr. Celal Türer    Hayat Ya  ş amaya De  ğ  er Mi?   Dr. M. Akif Özdo ğ an    İ  ‘câzü’l-Kur’ân Meselesinin Belâgat  İ  lminin Geli  ş mesine Etkisi Dr. Muammer Cengil    Depresyonu Önlemede Dini  İ  nanc ı n Koruyucu Rolü   Ar ş . Gör. Kadir Özköse    Bat  ı  Afrika’da Tasavvuf Ak  ı mlar  ı n ı n Etkisi   Manast ı rl ı   İ smail Hakk  ı   Cev.: Yrd. Doç. Dr. Ali Duman    Hukukun Siyasete Alet Edilmesinin Sak  ı nca Ve Sonuçlar  ı : “  İ  çtihat Kap ı  s ı  Kapal  ı  M  ı d  ı r?”   Erik Erikson   Çev.:Yrd.Doç.Dr.M.Do ğ an Karaco ş kun    Psikososyal Kimlik    Abadullah Faruqi Çev.: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Koç    İ  kbal’in E   ğ  itimle  İ  lgili Dü  ş ünceleri   Gottfried Heinelt   Çev.: Doç. Dr. Ş uayip Özdemir   Okul Öncesi Dönemde Çocu  ğ  un Geli  ş iminin Psikolojik Temeli J. D. Jacques Waardenburg   Çev.: Mustafa Arslan    Bat  ı daki  İ   slam Çal  ı  ş malar  ı nda “Resmi Ve Popüler  İ   slam”  Ayr  ı m ı na Gösterilen  İ  lginin Nedenleri Üzerine Cilt: 3 Say  ı : 2 Nisan/May  ı s/Haziran 2003      dinbilimleri Üç Ayl  ı k Akademik Ara  ş t ı rma Dergisi ISSN: 1303-9199 Cilt: 3 Say  ı : 2 Nisan/May  ı s/Haziran 2003    Dinbilimleri Akademik Ara ş t ı rma Dergisi ED İ TÖR Yavuz ÜNAL YAYIN KURULU Yavuz ÜNAL Burhanettin TATAR Ali R  ı za AYDIN Osman GÜNER Ahmet ÇAKIR Recep GÜN Muhittin DÜZENL İ  © www.dinbilimleri.com TASARIM VE DÜZENLEME Muhittin DÜZENL İ   YÖNETIM YERI 19 May ı s Üniversitesi İ lahiyat Fakültesi Kurupelit/SAMSUN Tel: (0362) 4576020/1288 e-mail: yavuzunal@hotmail.com muhittin90@hotmail.com dinbilimleri@dinbilimleri.com ISSN: 1303-9199 HAKEM KURULU  Prof.Dr. Ekrem Sar  ı kç ı o  ğ  lu •Prof.Dr. Selahattin Polat •Prof.Dr. Nadim Macit •Prof.Dr. Talat Sakall  ı  •Prof.Dr. Muhsin Koçak •Prof.Dr. Hüseyin Ayd  ı n •Prof.Dr. Celal Tarakç ı  •Doç. Dr. ªinasi Gündüz •Doç. Dr. Mevlüt Uyan ı k •Doç. Dr. Erhan Yetik • Doç. Dr. Nihat Dalg  ı n •Doç. Dr. Y  ı lmaz Can •Doç. Dr. C. Sad  ı k Yaran •Doç. Dr. Mustafa Köylü •Dr. Mustafa Sinano  ğ  lu  Dinbilimleri Akademik Araºt  ı rma Dergisi Hakemli bir Dergidir.  Dinbilimleri Akademik Araºt  ı rma  Dergisi ’nde yay ı nlanan tüm yaz ı lar  ı n sorumlulu ğ u yazarlar  ı na, yay ı n haklar  ı  www.dinbilimleri.com’a aittir. Yay ı nc ı n ı n yaz ı l ı  izni olmadan k  ı smen veya tamamen herhangi bir ºekilde bas ı lamaz ço ğ alt ı lamaz.Yay ı n Kurulu dergiye gönderilen yaz ı lar  ı  yay ı nlay ı  p yay ı nlamamakta serbesttir, gönderilen yaz ı lar iade edilmez.  Dinbilimleri Akademik Araºt  ı rma  Dergisi üç ayda bir online olarak www.dinbilimleri.com sitesinde yay ı nlan ı r. Copyright (c) 2003 www.dinbilimleri.com All Rights Reserved  İ Ç İ NDEK  İ LER Doç. Dr. Yavuz Ünal  Editörden  ______________________________________________________________________4   Doç. Dr. Ali Çelik Tarih Yaz ı c ı l  ı  ğ  ı nda "   İ   snad " In Kullan ı l  ı  ş ı  Ya Da "Rivâyetçi Metod"   _______________________5 Yrd. Doç. Dr. Saffet Sancakl ı    Hz. Peygamber Ve  İ  nsan Haklar  ı  _________________________________________________23 Yrd. Doç. Dr. Habil Nazl ı gül  Hadis Seçme Ve De  ğ  erlendirmede Tabii Hal Yöntemi  __________________________________53 Yrd. Doç. Dr. Celal Türer  Hayat Ya  ş amaya De  ğ  er Mi?  ______________________________________________________89 Dr. M. Akif Özdo ğ an  İ  ‘câzü’l-Kur’ân Meselesinin Belâgat  İ  lminin Geli  ş mesine Etkisi  ________________________113 Dr. Muammer Cengil  Depresyonu Önlemede Dini  İ  nanc ı n Koruyucu Rolü  __________________________________129 Ar ş . Gör. Kadir Özköse  Bat  ı  Afrika’da Tasavvuf Ak  ı mlar  ı n ı n Etkisi  _________________________________________153 Manast ı rl ı   İ smail Hakk  ı  Cev.: Yrd. Doç. Dr. Ali Duman  Hukukun Siyasete Alet Edilmesinin Sak  ı nca Ve Sonuçlar  ı   “  İ  çtihat Kap ı  s ı  Kapal  ı  M  ı d  ı r?”  ___________________________________________________ 169 Erik Erikson Çev.:Yrd.Doç.Dr.M.Do ğ an Karaco ş kun  Psikososyal Kimlik   ____________________________________________________________181 Abadullah Faruqi Çev.: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Koç  İ  kbal’in E   ğ  itimle  İ  lgili Dü  ş ünceleri  ________________________________________________193 Gottfried Heinelt Çev.: Doç. Dr. Ş uayip Özdemir Okul Öncesi Dönemde Çocu  ğ  un Geli  ş iminin Psikolojik Temeli  __________________________209 J. D. Jacques Waardenburg Çev.: Mustafa Arslan  Bat  ı daki  İ   slam Çal  ı  ş malar  ı nda “Resmi Ve Popüler  İ   slam    Ayr  ı m ı na Gösterilen  İ  lginin Nedenleri Üzerine  ______________________________________ 233    ED İ TÖRDEN Dinbilimleri Akademik Ara ş t ı rma Dergisi, üçüncü y ı l ı n ı n ikinci say ı s ı nda da dopdolu bir içerikle, siz de ğ erli okuyucular  ı n ı n huzur ve takdirine ç ı km ı ş  bulunmaktad ı r. Derginin bu say ı s ı nda da, di ğ erlerinde oldu ğ u gibi, konulu çal ı ş ma yap ı lmad ı . Bununla birlikte de ğ erli bilim adamlar  ı ndan gelen akademik çal ı ş malarda, 'bilimsellik ve kültürel hayat ı m ı za katk  ı ' öncelendi. Taraf  ı m ı za iletilen yaz ı lar, bu perspektiften de ğ erlendirmeye tabi tutuldu ve zorunlu olarak baz ı lar  ı , sonraki say ı larda de ğ erlendirilebilir ümidiyle ar  ş ivlendi. Elektronik ortam, son zamanlarda bütün dünyada oldu ğ u gibi, Türkiye'de yükselen bir de ğ er olarak görülmektedir. Zira, her ne kadar 'temas' zevkinden mahrum olsa bile, matbu olan bir dergiye göre baz ı  avantajlara sahiptir. E ğ itim-Ö ğ retim ve akademik ara ş t ı rmalarda Bilgisayar  ı n tuttu ğ u yerin, geni ş lemesine paralel olarak, elektronik dergicilik de, her zaman ve daha rahat ula ş ı labilen, istifade edilebilen bir materyal haline dönü ş meye ba ş lad ı . Elektronik ortam ı n yükselen bir de ğ er olarak görüldü ğ ü çal ı ş ma hayat ı m ı zda Dinbilimleri Akademik Ara ş t ı rma Dergisi olarak biz de üzerimize dü ş eni, hatta yapabilece ğ imizi yapmaya talip oldu ğ umuzu belirtmek istiyoruz. Geçen süre içersinde olu ş an tecrübe birikimimiz, daha iyi ve daha güzele talip olma arzusu ile birle ş ti ğ inde, iyile ş tirme ad ı na yeni ad ı mlar  ı n at ı lmas ı n ı  kaç ı n ı lmaz k  ı lmaktad ı r. Bu bilinçle hareket eden dergi, kendini yenilemeye devam etmektedir. Bu ba ğ lamda, gerek içerik aç ı s ı ndan ve gerekse ş ekilsel aç ı dan okuyucular  ı n ı n yap ı c ı  tenkit ve önerilerine her zaman aç ı k oldu ğ umuzu bir kez daha vurgulayarak, sizler' dergiyle ba ş  ba ş a b ı rak  ı yorum. Editör   Doç. Dr. Yavuz ÜNAL    yavuzunal@hotmail.com   Copyright (c) 2003 www.dinbilimleri.com All Rights Reserved  
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x