grigorikapitabioenergeticalocuinteivol-141205135243-conversion-gate02.pdf

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 8
 
  Grigori Kapiţa BIOENERGETICA LOCUINŢEI Traducere din limba rusă ina Arpard Cuprins Introducere ...............................................................................7 intre forţele Pământului şi forţele Cosm osului................... 9
Share
Transcript
  Grigori Kapiţa BIOENERGETICALOCUINŢEI Traducere din limba rusă   ina Arpard  Cuprins KAmmA r.M. EH 03 HepreTHKa Keaprupbi.   3AO »BECb», 2000.Editura ROVIMED PUBLISHERS Bucureşti   Str. Al. Depărăţeanu 17   Tel/Fax (01)223.64.13   e-mail: vladimed@pcnet.roRedactor: Alexandru Sokolov   Coperta colecţiei: S. SikinTehnoredactor: Marian Irimia - e-maiţ:  jini@fx.ro044 ll«l69Copyright © 1999 by G. I. KAPITA   Copyright © 2000 by VES PABLISGING HOUSE   Copyright © 2000 by ROVIMED PUBLISHERS Toate drepturile rezervate pentru Rofiiânia si Rep.Moldova.Drepturile de distribuţie în străinătate aparţin în exclusivitate Introducere ...............................................................................7intre forţele Pământului şi forţele Cosmosului ................... 9Zonele favorabile şi nefavorabile .............................   13 Unde să construieşti o casă ........................................19Omul poate multe .........................................................  25 Lucrurile din jurul nostru......................................................30Ce ne povesteşte casa despre stăpînul ei ............... 31 Casa locuibilă şi casa nelocuibilă .............................. 34Un biocâmp favorabil.................................................... 39 Vă iubesc lucrurile? ...................................................... 52 Cadouri şi lucruri găsite ............................................... 59Magia curentă ....................................................................... 67 Cum să vă purificaţi casa ............................................ 69 Magia culorii şi a desenului .........................................73Amplasarea mobilierului .............................................. 82 Ce reflectă oglinzile?....................................................92Apa spală totul...............................................................99Puterea imaginaţiei ..................................................... 102Plantele şi animalele de casă .......................................... 106Influenţa frumuseţii ..................................................... 112Influenţa energetică a plantelor................................115Plantele fermecate ...................................................... 118Florile din casă ............................................................. 121Preferaţii casei şi paraziţii din casa noastră .......... 126 Tainele casei noastre.........................................................143Lumea invizibilă ........................................................... 146 Protectorii casei...........................................................152Unde trăieşte duhul casei? ....................................... 155Cine răspunde la întrebări? ......................................  165 Locuitorii zonelor periculoase ................................... 172 Ce înseamnă când visezi casă?............................... 177 Postfaţă................................................................................ 186  INTRODUCERE Omul - un minuscul fir de praf în univers...Un minuscul fir de praf al omului - universul... A Inchipuiţi-vă, sub tălpile noastre nu este doar  pământ sau asfalt. Sub paşii noştri este o lume gigantică deplasîndu-se continuu spre imdeva în spaţiul negru, infinit al Cosmosului. Acest spaţiu este saturat de o energie tainică, invizibilă ochiului, ea  pătrunde în totalitate globul pămîntesc şi pe locuitorii lui. Pămîntul este un mod nu mai puţin misterios de energie, un puternic emiţător de raze. Şi chiar omul, care trăieşte sub influenţa nenumăratelor energii, ce este?Pentru că cea mai mare taină a Universului este viaţa. Mi s-ă părut întotdeauna că cea mai mare minune a lui Dumnezeu este existenţa omului. Iată cum trec pe stradă pe lîngă mine, în intîmpinarea mea - tineri şi bătrîni, frumoşi şi hidoşi, deştepţi şi
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x