grécke mestské štáty - Sparta / Staroperzská ríša Patrik Gahér 7. r o?ník š k.rok 2012/2013

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 71
 
  Sparťania. grécke mestské štáty - Sparta / Staroperzská ríša Patrik Gahér 7. r očník š k.rok 2012/2013. Sparťania. Píše sa rok 480 pred Kr. 11.augusta. Leónidas I. zhromaždil 300 statočných vojakov. Išiel na čistú smrť . Po ceste sa pridávali jednotky ďalší ale málo.
Share
Transcript
Sparťaniagrécke mestské štáty - Sparta / Staroperzská ríšaPatrik Gahér7. ročníkšk.rok 2012/2013Sparťania
 • Píše sa rok 480 pred Kr. 11.augusta.
 • Leónidas I. zhromaždil 300 statočných vojakov.
 • Išiel na čistú smrť .
 • Po ceste sa pridávali jednotky ďalší ale málo.
 • „Muži, ktorí bývate v šírej spartskej krajine,buď vám Peržania spustošia vaše veľké mesto,alebo nad smrťou zaplačú hory v Lakedaimone —kráľa z rodu Hérakla —, keď osud rozhodne inak.Bojovnosť jeho a sila býkov a tigre prekoná,silný bude ako Zeus  a vravím vám toto s istotou:Bojovať bude až do konca, zvíťazí, alebo padne. „
 • Vyzbroj
 • Prilba
 • Štít
 • Oštep
 • Meč
 • Už od 9 rokov trénovali bojové umenia, ako prežiť.....Brnenie nemali lebo aby sa ľahšie bojovalo proti nepriateľovi.Formácia a stratégiaZo strategického hľadiska bránením Termopylského priesmyku využili Gréci najlepším možným spôsobom svoje relatívne menšie vojsko. Pokým boli schopní brániť Peržanom v postupe, nemuseli sa spoliehať na jednu rozhodujúcu bitku, a tak mohli ostať v defenzíve. Okrem toho menšia početnosť Grékov sa obranou dvoch úzkych priechodov.Miesto : Termopily
 • Provincia : Staroperzská ríša
 • Veliteľ : Xerxes I
 • Sila : (70 000 – 300 000)
 • Straty : 20 000
 • Peržanov bolo podstatným problémom zásobovanie tak veľkej armády, čo prakticky znamenalo, že sa celý kontingent nemohol dlho zdržiavať na jednom mieste. Xerxes musel byť so svojím vojskom neustále v pohybe, buď postupovať alebo ustupovať.
 • Král Xerxes I. sa považoval za boha Staroperzskéj ríši.
 • Provincia : grécke mestské štáty – Sparta
 • Veliteľ : Leónidas I
 • Sila : 300 Sparťanov
 • Straty :
 • 300 Sparťanov ,
 • 700  Tespijcami ,
 • 400 Tébanmi
 • Na Krála leonidasa I. bol vybudovaní pamätník.KONIEC
  Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x