Гречко Д.С., Свистун Г.Є. Деякі питання вивчення лісостепових городищ скіфського часу на Сіверському Дінці

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  Ç̲ÑÒ  © Інститут археологІї нан україни, 2006 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÀÊÀÄÅ̲ ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ    󰂷   ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÀÐÕÅÎËÎò¯ ÍÀÓÊÎÂÈÉ ÆÓÐÍÀË — ÇÀÑÍÎÂÀÍÈÉ Ó ÁÅÐÅÇͲ 1989 ð.ÂÈÄÀªÒÜÑ ÙÎÊÂÀÐÒÀËÜÍÎÊȯ    󰂷  4 󰂷  2006 C O N T E N T S  Ñòàòò³ залІзняк л.л. гбівь міч 3   ь: пдж, і, іч   д греЧко Д.с., сВистун г.Є. Ді п 18   ввч іпв дщ іфь ч-     сівьм ДіцізуБар В.М. П д п пвь пд 30   п х твійь д п-   в ІV— пш пв ІІІ . д . .стеБлІЙ н.я. рь фів  мі - 41   в ь пь івМагоМеДоВ Б.В. М  дж ввч- 46    іі пм чівь ьМоЦя к.о. Cм б дьвіч- 52    х в і віійь війь-   в д Ïóáë³êàö³¿ àðõåîëîã³÷íèõ ìàòåð³àë³â  БуЙноВ Ю.В. Пвьі пм’  п- 60   вьй бд пм бдь ь-   ПуклІна о.о., треЙстер М.Ю. Бв 68   іді і бі нціь мю іі у Articles  ZALIZNYAK L.L. Hyvs Msolhc Cl-: O, Chooloy, FHreCHkO D.S., SVYStun H.Y.   Som rs-ch Polms of Fos-spp Hll-fos of h Scyh Pod  h Svsyj Dos rv Zubar V.M. O O typ of bl Scs o h ncopols of tc Chsosos D fom h Scod Hlf of h 4 h  – Fs Hlf of h 3 d  Cs bCStebLiJ n.Y. th rol of nl Codos  h Dso of acholocl Ss of Cp-h bows ClMagOMeDOV b.V. Cos s  Soc of Sdy of h Chyhvs’s ts HsoyMOtSYa k.O. th Dfsv Sysm of h M-dvl Chsosos  h tms of byz Mly Doc Publication of archaeological material  buYnOV Y.V. bl Moms d F-y rs of h ts of h bodyhys ClPukLina O.O., treiSter M.Y. boz Hyd- fom h Collco of h nol Msm of Hsoy of u ß ß   Êè¿âñüê³ ñòàðîæèòíîñò³  архиПоВа Є.І. Вб юві  д- 76   в-жв мцв двь к-   єв ( мім п свь пдці 2001—2002 .) Íîâ³ â³äêðèòòÿ òà çíàõ³äêè  куриленко В.Є., Бунятян к.П. Пм’ 88   дьдіпвь ь сдь П-   д Äèñêóñ³¿  Від ді ж «аі» 95 Ïàì’ÿòü àðõåîëî㳿  Бд адвч звідцьй 108 І Івч В 109 а тмів смі 110 Õðîí³êà  клЮБа х.М. х твійьй. нвй 112   дб ь-мь півпціВотякоВа о.л. Міжд в ф- 114    ці «рдмшь  й іі» Наші автори 117Список скорочень 118Алфавітний покажчик змісту журналу «Ар- 119   хеологія» за 2006 р.   Antiquities of Kyiv  arkHYPOVa Y.i. Jwly d Wos of as d Cfs of ac kyv (bsd o h M-ls fom h excvos y h Soyvs expdo  2001–2002) Discovery and recent finds  kurYLenkO V.Y., bunYatYan k.P. Mo-ms of h Mddl Dpo rv Cl  h Mddl Ds rv ro Discussions  Fom edol Sff of « A choloy» Jol Memory of archaeology  bohd adoyovych Zvsdsyjio izlvych Vyo all tohymv Smlo News review  kLYuba kh.M. tc Chsosos. a nw achvm of u-amc CoopoVOtYakOVa O.L. iol Scc Cof-c «rdomyshl d s Hsoy» Our authorsAbbreviations Index of Publications in « A rchaeology» Jornal in 2006   ISSN 0235-3490. Археологія, 2006, № 4 18  Л.Л. Зализняк греБеникоВская МезолитиЧная кулЬтура:   ПроисхоЖДение, хронология, историЧеская суДЬБась пвщ бвй ь пд м св-зпд Пчмь,  -м б м в м у. им  й ввю ч ц у. Пэм б ч мю вп  ч  фч в, , вмдйв  дм, в ч  м вм Пчмь, чй дьб бв ,   в ц ю-пдй ч у.н в  мв в в ц вю вю бвй ь-  пд  ввд  б-дй  бв дцй. и  б пвй пчй вй пцв  Пдвь,  ь в св-зпдм Пчм- ь в вй пв Vii . Вс (cl.). Cдм  м бвй ь в  пш двйш мдьц  вд ь кш, й-чй м, к-тпь.  L.L. Zaliznyak  HrebenYkiVSka MeSOLitHiC CuLture: Origin, CHrOnOLOgY, Fateth cl s ddcd o Hyvs cl of h l Msolhc of h blc S nohws cos, whch occps spcl plc  h Msolhc of u. i s ssocd wh h  of olhzo of Sohws u. Fo hs so h polms of s c d ophc o, chooloy, los wh h hos, wh k ds of h blc S cos  pcl, hsoc f of h Hyy poplo, d s ol  h olhzo of h Sohws u  of spcl mpoc.Hv lyzd h  ools h ho ds h ochhoos vso of h Hyvs cl o d coms o  coclso h Hyy dos hv bl–D cod. th s w h ms of h s Poo-nolhc wv fom h D rv o who sld  h blc S nohws cos  h scod hlf of h 7 h  mllm Вс (cl.). Hyvs cl  hs o ws followd y h c fms d cl-    ds of h ksh, L Poy, d k-typlly cls. ліпв ч бй сівь Ді-ц  іфь дб б щіь . н ьді  цій і відм пд 150 від- пь  дщ (Шм, Мв, гб-Бйв 1977, . 151—152). н жь, д ць ч відмі щд ц пм’  ь. зм, ’вм ш-юь п щд іьі, ч, пч в-  і пдж  пд дщ іпв ч бй сівь Діц.ліпві дщ ь і ві пвюь в дідів ж в-   © Д.с. греЧко, г.Є. сВистун, 2006 Ä.Ñ. Ãðå÷êî, Ã.ª. Ñâèñòóí  ÄŠʲ ÏÈÒÀÍÍ ÂÈÂ×ÅÍÍ Ë²ÑÎÑÒÅÏÎÂÈÕ ÃÎÐÎÄÈÙ ÑʲÔÑÜÊÎÃÎ ×ÀÑÓ ÍÀ ѲÂÅÐÑÜÊÎÌÓ Ä²ÍÖ² У статті висвітлено питання щодо кількості, часу, причин виникнення та технології спорудження захисних споруд городищ лісостепової частини басейну Сіверського Дінця скіфської доби. й ч. Пші д в іі п ці пм’, д , б мів, б й іфь ч, ’вюь в 1627 . (к Бьшм Чж 1950). н пч хх .  ьм б мі  підв Xii аіч ’д в хві  мп -іч пм’ ч сбжщ,  ій ж б фів ч дщ іфь ч (Бй 1905). Д Д ві-в вій дщм мжічч В  Діц ь і ві б пвч пцю М. Ф (Ф 1931, . 85—124). Ц б д  пш ьювь пць,  ій б б пб мв м- ß ß ß    ISSN 0235-3490. Археологія, 2006, № 4 19 і щд дщ іфь п в бйі сівь Діц.Пі іч Д вів вій д-ідж пм’ бй сівь Діц вйш  вй ій івь. нйбіьшй в   ввч бв Б.а. Шм,  ім-м  пв’ вді івь-дoць- пм’ в м п (Шм 1962, . 129). у в пш ьювь пц дід ічв  івьдцьм лі-п 18 дщ (вючюч  іп, щ і швюь в мж ч Бі-дь б. рійь Фдці) (Шм 1962, . 135—136). у м-фі чй -чє, щ біьшіь ц п-м’ в в V—iV . д . ., ч мі дщ іюь і Vi . д . . Б.а. Шм ввжв, щ і-пві пм пджв іп д  від пв іфів, міць   пі пм д Дієм І (Шм 1962, . 192).І.І. лпші відв дщ бй сі-вь Діц д  в піььч ь  двв  V—iV . д . . (л-пш 1962, . 38—40). Б.н. гв,  вю ч, чв п ів  мш 18  дщ  відіь іпь і ю ією п Бівь  Мь- (гв 1971, . 141). В ьювь-м вді  і сіфі, підвм В.а. Ііью  а.І. тжім, і п-   пбіці Б.а. Шм, чі цф  вд,  дюь пд 20 дщ, д  б  дщ-вщ,  і - іп  пійм м. нйдвішм дщм і ввжєь любь, щ в в Vi . д . . (иь, тж 1971, . 126). у двід  і хівь б. -в вів фівв  іпвій чі бй сівь Діц 16 дщ іфь дб (Шм, Мв, гб-Бйв 1977). зч, щ бі . тів  м кч є дщ (б ь бці),  ді щд іп п  підвд. Ців, щ  цьм вді мє іш від- П.Д. лібвм дщ пді Чць- я  дв  пці І.І. лпші зівь (Шм, Мв, гб-Бй-в 1977, . 86, 133).у вій мфі а.І. тжі  В.а. Ііь вжюь, щ бй сівь- Діц  іфьй ч бв дм і й-іш йів і м, підм і пмм бйів іч с  П. ав ічюь  цьм іі 19 дщ,  і м іп в м  ві, відм (иь, тж 1983, . 336). зч б  ввч дщ Діп-Дь мжічч пв а.а. Мж. у вій і, пвчій цій пбмці, дідц пш п 19 івьдць і-пв дщ (   і шві  мж Бідь б. рФ). у цьм п мє смьшь дщ. ав- ввжє, щ йдвішм івьдцьм іпм іфь дб є любь,  в щ  Vii . д . . у Vi . д . . ’вєь Дць дщ,  ч ів- біьші іп пь ппдє  V—iV . д . . (Мж 1985, . 163).у і, пвчій підмм дід-ж любь дщ, Б.а. Шм пбівв мп іпв дщ мж-    ічч В  Діц,   д бй сі-вь Діц жь 19 пів. Ців, щ  і вє і б Пппівь іп, міь є сміьшь-,  дщ бі Чць я в і- єь. Щд любь іп,  дід дє й іцм Viii . д . . (Шм 1998, . 12).Дп ввж, щ д  пм’  ь і дб жь і Чвь - дщ. нвіі дідж дюь м впв- від й д івь іч ь п ь дьвічч (св- 2005). Від ківь дщ ід вж, щ й мі пд вд ч мж ввж шм ффіцій. з  ьм  бж ві 2005 .  вв в пв пбдв - пд пдім ч дь -щ міц, джіь пдж іій б  ьєфм міцві, івіь  б-ь міц ціь іі п ів-в  -й пфіь і. уі ці ф  дюь м впв від ці мі п- д д д дщ. ою п в ць-м пі мжь пв ш п.ож, ці вдє дь пю. н цй ч біьш-мш пв мж від д іфь дб 18 івьдць -дщ ь ліп (. 1): Бівь- (Шм 1962, . 136); гдщ (лбв 1962, . 62—80); кв (Шм 1957, . 25—28); любь (Шм 1998, . 9—140); зівь (Шм 1951, . 44); яввь- (Шм 1951, . 45); хшвь (Шм- 1991, . 50—59); Дць (Шм 1962, . 190); Ц (Шм 1956, .106—110); В-д (кд, гч 2003, . 3); Мч (св- 2003, . 78); кпві х (кд 2004, . 168); В гмьш (Шм 1962, . 140—142); тівь (Бйв 1976, . 28);  Чвівь (Шм 1972, . 11); сівь   ISSN 0235-3490. Археологія, 2006, № 4 20 (Шм 1962, . 147—149); с гмьш (Мв 1969, . 3—5); Чцьй я (к-, о 2004, . 38—43) (дв. бцю). Швдш  в, ц  ч іьіь дщ іфь ч в бйі сівь Діц.звжм, щ  ьм п - дщ с гмьш (Мв 1969, . 3—5; Мієв, Дч 1972, . 275—280)  б - м пв дів , щ ффі-ці ціє пм’ жь д іфь ч. твдж, щ віш іі б м дівь пдж, в ч п г.Є. афьєв б бж ппщ, щ івь цдь  цьм дщі б вд  ві іш пбдв іі - іпь (афьєв 1987, . 111). П відм, щ івьі ьдьвічі фці м вчй іь іій б, віш   вжд б дв-ґвю (афьєв 1987, . 88—132; кд 1994). у і в  іш пдж ффіцій -івь-  дбіьш дбдвв ,  Рис. 1.  сівьдцьі дщ іфь ч ч, д чі,  пж  смь-шьм дщі. ож, п щ мє пв відчь жі дщ с гмьш д іф-ь ч. т іпві дщ іфь дб в бйі сівь Діц шві в мж ч Бідь б. рФ: В гд-щ, сбіь  Дмівь (Шм 1962, . 136). од іь в шві  ч-ій віді від в мв пм’, щ  дюь, й іь жіюь д -дщ бй вь П,  шій і в двмь ш  і.н ш дм, ч пв ч івь-дць дщ двй д іь і  і пв’й і пшм біьі в Пів-ічм Пчм’. нвд ч іп в ч  віді бдь- -, іь  пдж вм в іьі міь  юдь ів.сд іпь ч і в-
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x