Grcki mitovi

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  Mit o postanku svijeta Prema ovom mitu, u početku nisu postojali zasebno zemlja, voda inebo. Sve je bilo izmešano i vladao je haos. zatim su se iz haosaizdvojili boginja Gea (zemlja) i bog ran (nebo). !vaj bo anski parizrodio je divove ili titane. ran, boje#i se da mu de$a ne otmu vlast,zatvorio je titane pod zemlju, u duboku provaliju. %edan od njih,&ronos (vrijeme), uspio je da pobjegne iz provalije i da oslobodiostale titane. !ni su mu pomogli da oduzme o$u vlast i da sampostane gospodar sveta. &ronosa je, pak, svrgao s vlasti, posle estoke borbe, njegov sin 'evs, koji je postao vrhovni bog i gospodarsvijeta. 'evsovo preuzimanje vlasti dogodilo se, po vjerovanju Grka,u herojsko doba njihove prošlosti, kad se postepeno izgraivalonjihovo robovlasničko društvo. Povratak na vrh stranice Mitovi o zagrobnom ivotu Sizi* i +antal. Gr$i su imali mitove o zagrobnom ivotu. +o su poznati mitovi oSizi*u i +antalu. Sizi*, najmudriji i najlukaviji čovjek u orintu, zbogmnogih grijehova bio je osuen da gura uz brdo jedan veliki kamen.-im bi kamen dospio do vrha, ponovo bi padao u odno je brd, pa jeSizi* uvek morao ponovo da počinje svoj te ak i besmislen posao(Sizi*ov posao). +antal je zbog mnogih grijehova (meu kojima sukraa amvrozije i odavanje tajni sa savetovanja bogova) bačen upodzemni svijet. &ad ga je kaznio da edan stoji u bistrom jezeru,čija bi se voda povukla čim bi pokušao da se napije, a vo#e koje jevisilo iznad glave odmaklo bi se čim bi pokušao da ga ubere.(+antalove muke). Povratak na vrh stranice Mit o postanku ljudi. Prometej. Pandorina kutija.  najstarije doba Gr$i su pretpostavljali da su ljudi, poput biljaka, jednostavno nikli iz zemlje. +okom vremena odba$ili su to naivnoshvatanje i prihvatili predanje da je titan Prometej od gline sačiniočovjeka, kojemu je /tina udahnula ivot i dušu. Prvi ljudi bili sunemo#ni, ali ih je Prometej štitio i pomagao. krao je vatru od/polona i dao je ljudima. hvatio je divljeg bika i predao ga ljudimada ga upregnu u plug. 0ajzad, naučio je ljude kako da iz zemlje vadebakar, gvo e i druge metale. 'bog svega toga, a posebno zbog kraevatre, izazvao je 'evsovu srd bu. Po 'evsovom nareenju Prometej je okovan gvozdenim lan$ima i daleko na avkazu prikovan za  nepristupačnu stenu, na koju je svakodnevno sletao orao da mukljuje d igeri$u. Prometej je nesnosnemuke junački podnosio svedok ga heroj &erakle nije oslobodio i tako mu se odu io u ime ljudiza koje je stradao. a njavaju#i Prometej, 'evs je istovremenokaznio i ljude, i to na ovaj način zaključao je sve nevolje i nesre#e u jednu kutiju koja je dospijela u ruke ljepoti$e Pandore. !va lijepa iznati eljna ena otvorila je kutiju iz koje su odmah izletjele svenesre#e i bijede i brzo se raširile meu ljudima. Povratak na vrh stranice Mit o četiri vijeka Gr$i su još jednim mitom objašnjavali nastanak ljudskih nevolja. Popredanju, svi su ljudi bili sre#ni kada je vladao &ronos, tj. prije'evsa. +o je bio zlatni vijek. /li, malo1pomalo i mir meu ljudimabio je narušen. Počeli su jedni drugima da zavide, meu njima ječesto dolazilo do sporova i 1 nastao je srebrni vijek. Poslije toga,nastupio je bakarni vijek, kad su ljudi naučili da kuju oru je odbakra i da se nemilosrdno istrebljuju u ratovima. 0ajzad je nastupionajgori vijek 1 gvozdeni vijek, kad je na zemlji nestalo pravde. 2judisu jedni druge obmanjivali, pljačkali i ubijali. +ako su Gr$i ovimmitom naivno pokušali da objasne nesre#e i stradanja u ivotu irazvoju društva.    Mitovi o herojima. &erakle Meu mnogim predanjima starihGrka izdvajaju se mitovi opolubogovima, koje su Gr$inazivali herojima. 0jima jepripisivana natčovečanska *izičkasnaga, ili naročiti um i okretnost.!ni su ubijali čudovišta, divljezvijeri i razbojnike koji su ometalinormalan i miran ivot ljudi. Gr$isu najviše pričali o neobičnimpodvizima &erakla (&erkula), koji je bio pravi Grčki narodni heroj.  Herakle ubija hidruHerakle ubija Kerbera    dobasvojihlutanja odavkaza do3panijesrušio jepregradukoja jeodvajalaSredozemnomore od/tlantskogokeana4 jedan dio odkamenjaba$io je našpanskustranu, adrugi dio naa*ričku.+ako jepostaodananšnjiGibraltarskimoreuz,koga suGr$inazivali&eraklovistubovi. Povratak na vrh stranice /ntej i &erakle  2ibiji se &erakle susreo s čuvenim herojem /ntejem, po predanjusinom Posejdona, boga Mora, i Gee, boginje zemlje. ad god bi se/ntej borio s protivnikom i dospio u te ak polo aj, dodirnuo bizemlju, i tako dobijao novu snagu i postajao nepobijediv. /li, i /ntej je imao slabu stranu 1 to je bila opasnost da bude otrgnut od majkezemlje. 5aš to je iskoristio &erakle u borbi sa /ntejem 1 otrgao ga jeod tla, podigao uvis i zadavio. Posle mnogih podviga, 'evs je &eraklaodneo na nebo i uvrstio ga u red bogova.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x