Giáo trình Lập trình C căn bản MỤC LỤC 8 1.2.3.1 I-P-O Cycle (Input-Pprocess-Output Cycle) (Quy trình nhập-xử lý-xuất

Please download to get full document.

View again

of 135
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 20
 
  Giáo trình Lập trình C căn bản MỤC LỤC 8 1.2.3.1 I-P-O Cycle (Input-Pprocess-Output Cycle) (Quy trình nhập-xử lý-xuất
Share
Transcript
  Giáo trình L ập tr  ình C c ăn bản Trang 1 Tai lieu tham khao M ỤC LỤC BÀI 1 :  NGÔN NG Ữ LẬP TR  ÌNH &  PHƯƠNG PHÁP LẬP TR  ÌNH......................7 1.1 M ục ti êu................................................................................................................................71.2 Lý thuy ết ...............................................................................................................................71.2.1 Ngôn ng ữ lập tr  ình (Programming Language).............................................................71.2.1.1 Thu ật giải (Algorithm) .............................................................................................71.2.1.2 Chương tr  ình (Program) .........................................................................................71.2.1.3 Ngôn ng ữ lập tr  ình (Programming language).......................................................81.2.2 Các bước lậ p trình...........................................................................................................81.2.3 K  ỹ thuật lập tr  ình............................................................................................................81.2.3.1 I-P-O Cycle (Input-Pprocess-Output Cycle) (Quy trình nh ập -x ử lý -xu ất) ........81.2.3.2 S ử dụng lưu đồ (Flowchart) .....................................................................................9 BÀI 2 :  LÀM QUEN L ẬP TR  ÌNH C QUA CÁC VÍ D Ụ ĐƠN G I ẢN ......................12 2.1 M ục ti êu..............................................................................................................................122.2 N ội dung ..............................................................................................................................122.2.1 Kh ởi động v à thoát BorlandC.......................................................................................122.2.1.1 Kh ởi động ................................................................................................................122.2.1.2 Thoát........................................................................................................................132.2.2 Các ví d ụ đơn giản .........................................................................................................132.2.2.1 Ví d ụ 1 ......................................................................................................................132.2.2.2 Ví d ụ 2 ......................................................................................................................152.2.2.3 Ví d ụ 3 ......................................................................................................................162.2.2.4 Ví d ụ 4 ......................................................................................................................16 BÀI 3 :  CÁC THÀNH PH ẦN TRONG  NGÔN NG Ữ C .........................................18 3.1 M ục ti êu..............................................................................................................................183.2 N ội dung ..............................................................................................................................183.2.1 T ừ khóa ...........................................................................................................................183.2.2 Tên...................................................................................................................................183.2.3 Ki ểu dữ liệu  ....................................................................................................................183.2.4 Ghi chú............................................................................................................................193.2.5 Khai báo bi ến  .................................................................................................................193.2.5.1 Tên bi ến ...................................................................................................................193.2.5.2 Khai báo bi ến ..........................................................................................................193.2.5.3 V ừa khai báo vừa khởi gán ....................................................................................203.2.5.4 Ph ạm vi của biế n.....................................................................................................20 BÀI 4 :  NH ẬP / XUẤT DỮ LIỆU ..........................................................................21 4.1 M ục ti êu..............................................................................................................................214.2 N ội dung ..............................................................................................................................21  Giáo trình L ập tr  ình C c ăn bản Trang 2 Tai lieu tham khao 4.2.1 Hàm printf......................................................................................................................214.2.2 Hàm scanf.......................................................................................................................244.3 Bài t ập .................................................................................................................................25 BÀI 5 :  C ẤU TRÚC RẼ NHÁNH CÓ ĐIỀU KIỆN  ................................................26 5.1 M ục ti êu..............................................................................................................................265.2 N ội dung ..............................................................................................................................265.2.1 L ệnh v à kh ối lệnh ...........................................................................................................265.2.1.1 L ệnh .........................................................................................................................265.2.1.2 Kh ối lệnh .................................................................................................................265.2.2 L ệnh if  .............................................................................................................................265.2.2.1 D ạng 1 (if thiếu) ......................................................................................................265.2.2.2 D ạng 2 (if đ ủ)  .........................................................................................................305.2.2.3 C ấu trúc else if  ........................................................................................................335.2.2.4 C ấu trúc if lồng .......................................................................................................375.2.3 L ệnh switch .....................................................................................................................415.2.3.1 C ấu trúc switch…case (switch thiếu) ....................................................................415.2.3.2 C ấu trúc switch…case…default (switch đủ) ........................................................445.2.3.3 C ấu trúc switch lồng ...............................................................................................465.3 Bài t ập .................................................................................................................................485.3.1 S ử dụng lệnh if   ...............................................................................................................485.3.2 S ử dụng lệnh switch .......................................................................................................495.4 Bài t ập l àm thêm................................................................................................................49 BÀI 6 :  C ẤU TRÚC V ÒNG L ẶP ..........................................................................51 6.1 M ục ti êu..............................................................................................................................516.2 N ội dung ..............................................................................................................................516.2.1 L ệnh for ...........................................................................................................................516.2.2 L ệnh break  ......................................................................................................................566.2.3 L ệnh continue .................................................................................................................566.2.4 L ệnh while  ......................................................................................................................566.2.5 L ệnh do…while ..............................................................................................................586.2.6 Vòng l ặp lồng nhau ........................................................................................................606.2.7 So sánh s ự khác nhau của các v òng l ặp .......................................................................616.3 Bài t ập .................................................................................................................................62 BÀI 7 :  HÀM.........................................................................................................65 7.1 M ục ti êu..............................................................................................................................657.2 N ội dung ..............................................................................................................................657.2.1 Các ví d ụ về h àm............................................................................................................657.2.2 Tham s ố dạng tham biến v à tham tr ị ...........................................................................68  Giáo trình L ập tr  ình C c ăn bản Trang 3 Tai lieu tham khao 7.2.3 S ử dụng biến to àn c ục  ...................................................................................................697.2.4 Dùng d ẫn hướng #define ...............................................................................................717.3 Bài t ập .................................................................................................................................71 BÀI 8 :  M ẢNG V À CHU ỖI ...................................................................................72 8.1 M ục ti êu..............................................................................................................................728.2 N ội dung ..............................................................................................................................728.2.1 M ảng ................................................................................................................................728.2.1.1 Cách khai báo m ảng ...............................................................................................728.2.1.2 Tham chi ếu đến từng phần tử mảng  ....................................................................728.2.1.3 Nh ập dữ liệu cho mảng ..........................................................................................738.2.1.4 Đọc dữ liệu từ mảng ...............................................................................................738.2.1.5 S ử dụng biến kiểu khá c..........................................................................................748.2.1.6 K  ỹ thuật Sentinal ....................................................................................................748.2.1.7 Kh ởi tạo mảng .........................................................................................................758.2.1.8 Kh ở  i t ạo mảng không bao hàm kích thước ..........................................................768.2.1.9 M ảng nhiều chiều  ...................................................................................................768.2.1.10 Tham chi ếu đến từng phần tử mảng 2 chiều  .......................................................768.2.1.11 Nh ập dữ liệu cho mảng 2 chiều .............................................................................778.2.1.12 Đọc dữ liệu từ mảng 2 chiều ..................................................................................778.2.1.13 S ử dụng biến kiểu khác trong mảng 2 chiều ........................................................788.2.1.14 Kh ởi tạo mảng 2 chiều ...........................................................................................788.2.1.15 Dùng m ảng 1 chiều l àm tham s ố cho h àm ...........................................................798.2.1.16 Dùng m ảng 2 chiều l àm tham s ố cho h àm ...........................................................828.2.2 Chu ỗi ...............................................................................................................................848.2.2.1 Cách khai báo chu ỗi ...............................................................................................848.2.2.2 Hàm nh ập (gets), xuất (puts) chuỗi .......................................................................858.2.2.3 Kh ởi tạo chuỗi .........................................................................................................868.2.2.4 M ảng chuỗi ..............................................................................................................868.3 Bài t ập .................................................................................................................................87 BÀI 9 :  CON TR Ỏ ................................................................................................90 9.1 M ục ti êu..............................................................................................................................909.2 N ội dung ..............................................................................................................................909.2.1 Con tr ỏ? ..........................................................................................................................909.2.2 Khái báo bi ến con trỏ  ....................................................................................................909.2.3 Truy ền địa chỉ sang h àm...............................................................................................919.2.4 Con tr ỏ v à m ảng .............................................................................................................929.2.5 Con tr ỏ trỏ đến mảng trong h àm .................................................................................929.2.6 Con tr ỏ v à chu ỗi .............................................................................................................939.2.7 Kh ởi tạo mảng con trỏ trỏ đến chuỗi ...........................................................................949.2.8 X ử lý con trỏ trỏ đến chuỗi ...........................................................................................959.2.9 Con tr ỏ trỏ đến con trỏ ..................................................................................................979.3 Bài t ập .................................................................................................................................98  Giáo trình L ập tr  ình C c ăn bản Trang 4 Tai lieu tham khao BÀI 10 :  CÁC KI ỂU DỮ LIỆU TỰ T ẠO .................................................................99 10.1 M ục ti êu..............................................................................................................................9910.2 N ội dung ..............................................................................................................................9910.2.1 Structure.........................................................................................................................9910.2.1.1 Khai báo ki ểu structure .........................................................................................9910.2.1.2 Cách khai báo bi ến có kiểu structure ...................................................................9910.2.1.3 Tham chi ếu các phần tử trong structure ..............................................................9910.2.1.4 Kh ởi tạo structure ................................................................................................10110.2.1.5 Structure l ồng nhau ..............................................................................................10210.2.1.6 Truy ền structure sang h àm.................................................................................10310.2.2 Enum.............................................................................................................................10510.2.2.1 Định nghĩa kiểu enum ..........................................................................................10510.2.2.2 Cách khai báo bi ến có kiểu enum .......................................................................10610.2.2.3 S ử dụng enum trong chương tr  ình .....................................................................10610.3 Bài t ập ...............................................................................................................................108 BÀI 11 :  T ẬP TIN .................................................................................................109 11.1 M ục ti êu............................................................................................................................10911.2 N ội dung ............................................................................................................................10911.2.1 Ví d ụ ghi, đọc số nguy ên..............................................................................................10911.2.2 Ghi, đọc mảng  ..............................................................................................................11011.2.3 Ghi, đọc structure ........................................................................................................11111.2.4 Các mode khác để mở tập tin  .....................................................................................11211.2.5 M ột số h àm thao tác trên file khác.............................................................................11211.3 Bài t ập ...............................................................................................................................113 BÀI 12 :  ĐỆ QUY .................................................................................................114 12.1 M ục ti êu............................................................................................................................11412.2 N ội dung ............................................................................................................................11412.3 Bài t ập ...............................................................................................................................117 BÀI 13 :  TRÌNH SO ẠN THẢO CỦA BORLAND C..............................................118 13.1 M ở tập tin soạn thảo mới ................................................................................................11813.2 Lưu tập tin ........................................................................................................................11813.2.1 N ếu l à t ập tin soạn thảo mới chưa lưu .......................................................................11813.2.2 N ếu l à t ập tin đ ã l ưu ít nhất 1 lần hoặc được mở bằ ng l ệnh Open: ........................11813.3 M ở tập tin .........................................................................................................................11913.4 Các phím, t ổ hợp phím thường d ùng.............................................................................11913.4.1 Các phím di chuy ển con trỏ ........................................................................................119  Giáo trình L ập tr  ình C c ăn bản Trang 5 Tai lieu tham khao 13.4.2 Các phím thao tác trên kh ối ........................................................................................12013.4.3 Các thao tác xóa...........................................................................................................12013.4.4 Các thao tác copy, di chuy ển .......................................................................................12013.4.5 Các thao tác khác.........................................................................................................12013.5 Ghi m ột khối ra đĩa  .........................................................................................................12113.6 Chèn n ội dung file từ đĩa v ào v ị trí con trỏ ...................................................................12113.7 Tìm ki ếm văn bản trong nội dung soạn thảo ................................................................12113.8 Tìm và thay th ế văn bản trong nội dung soạn thảo ......................................................12113.9 S ửa lỗi cú pháp .................................................................................................................12213.10 Ch ạy từng bước  ...............................................................................................................12213.11 S ử dụng Help (Giúp đỡ) ..................................................................................................122 BÀI 14 :  CÁC H Ệ ĐẾM ........................................................................................124 14.1 Khái ni ệm .........................................................................................................................12414.2 Quy t ắc ..............................................................................................................................12414.3 Chuy ển đổi giữa các hệ  ...................................................................................................12514.3.1 Chuy ển đổi giữa hệ 2 v à h ệ 10 ....................................................................................12514.3.2 Chuy ển đổi giữa hệ 8 v à h ệ 10 ....................................................................................12614.3.3 Chuy ển đổi giữa hệ 16 v à h ệ 10 ..................................................................................12614.3.4 Chuy ển đổi giữa hệ 2 v à h ệ 16 ....................................................................................127 BÀI 15 :  BI ỂU THỨC V À PHÉP TOÁN...............................................................128 15.1 Bi ểu thức ...........................................................................................................................12815.2 Phép toán..........................................................................................................................12815.2.1 Phép toán s ố học ...........................................................................................................12815.2.2 Phép quan h ệ ................................................................................................................12815.2.3 Phép toán lu ận lý ..........................................................................................................12915.2.4 Phép toán trên bit (bitwise).........................................................................................12915.2.5 Các phép toán khác......................................................................................................13015.2.6 Độ ưu tiên của các phép toán ......................................................................................13015.3 Bài t ập ...............................................................................................................................130 BÀI 16 :  M ỘT SỐ H ÀM CHU ẨN THƯỜNG D ÙNG.............................................132 16.1 Các hàm chuy ển đổi dữ liệu  ...........................................................................................13216.1.1 atof.................................................................................................................................13216.1.2 atoi.................................................................................................................................13216.1.3 itoa.................................................................................................................................13216.1.4 tolower...........................................................................................................................132
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x