Giáo trình Lập trình C căn bản MỤC LỤC 8 1.2.3.1 I-P-O Cycle (Input-Pprocess-Output Cycle) (Quy trình nhập-xử lý-xuất

Please download to get full document.

View again

of 135
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 13
 
  Giáo trình Lập trình C căn bản MỤC LỤC 8 1.2.3.1 I-P-O Cycle (Input-Pprocess-Output Cycle) (Quy trình nhập-xử lý-xuất
Share
Transcript
  Giáo trình L ậ p trình C c ă n b ả n   Trang 1 HanoiAptech Computer Education Center Thanghv M Ụ C L Ụ C   BÀI 1 :   NGÔN NG Ữ  L Ậ P TRÌNH & PH ƯƠ NG PHÁP L Ậ P TRÌNH ...................... 7   1.1   M ụ c tiêu ................................................................................................................................ 7   1.2   Lý thuy ế t ............................................................................................................................... 7   1.2.1   Ngôn ng ữ   l ậ p trình (Programming Language) ............................................................. 7   1.2.1.1   Thu ậ t gi ả i (Algorithm) ............................................................................................. 7   1.2.1.2   Ch ươ  ng trình (Program) ......................................................................................... 7   1.2.1.3   Ngôn ng ữ   l ậ p trình (Programming language) ....................................................... 8   1.2.2   Các b ướ  c l ậ p trình ........................................................................................................... 8   1.2.3   K  ỹ  thu ậ t l ậ p trình ............................................................................................................ 8   1.2.3.1   I-P-O Cycle (Input-Pprocess-Output Cycle) (Quy trình nh ậ p-x ử   lý-xu ấ t) ........ 8   1.2.3.2   S ử   d ụ ng l ư  u đồ  (Flowchart) ..................................................................................... 9   BÀI 2 :   LÀM QUEN L Ậ P TRÌNH C QUA CÁC VÍ D Ụ    ĐƠ N GI Ả N ...................... 12   2.1   M ụ c tiêu .............................................................................................................................. 12   2.2   N ộ i dung .............................................................................................................................. 12   2.2.1   Kh ở  i độ ng và thoát BorlandC ....................................................................................... 12   2.2.1.1   Kh ở  i độ ng ................................................................................................................ 12   2.2.1.2   Thoát ........................................................................................................................ 13   2.2.2   Các ví d ụ   đơ  n gi ả n ......................................................................................................... 13   2.2.2.1   Ví d ụ  1 ...................................................................................................................... 13   2.2.2.2   Ví d ụ  2 ...................................................................................................................... 15   2.2.2.3   Ví d ụ  3 ...................................................................................................................... 16   2.2.2.4   Ví d ụ  4 ...................................................................................................................... 16   BÀI 3 :   CÁC THÀNH PH Ầ N TRONG NGÔN NG Ữ  C ......................................... 18   3.1   M ụ c tiêu .............................................................................................................................. 18   3.2   N ộ i dung .............................................................................................................................. 18   3.2.1   T ừ   khóa ........................................................................................................................... 18   3.2.2   Tên ................................................................................................................................... 18   3.2.3   Ki ể u d ữ   li ệ u .................................................................................................................... 18   3.2.4   Ghi chú ............................................................................................................................ 19   3.2.5   Khai báo bi ế n ................................................................................................................. 19   3.2.5.1   Tên bi ế n ................................................................................................................... 19   3.2.5.2   Khai báo bi ế n .......................................................................................................... 19   3.2.5.3   V ừ  a khai báo v ừ  a kh ở  i gán .................................................................................... 20   3.2.5.4   Ph ạ m vi c ủ a bi ế n ..................................................................................................... 20   BÀI 4 :   NH Ậ P / XU Ấ T D Ữ  LI Ệ U .......................................................................... 21   U 4.1   M ụ c tiêu .............................................................................................................................. 21   4.2   N ộ i dung .............................................................................................................................. 21    Giáo trình L ậ p trình C c ă n b ả n   Trang 2 4.2.1   Hàm printf ...................................................................................................................... 21   4.2.2   Hàm scanf ....................................................................................................................... 24   4.3   Bài t ậ p ................................................................................................................................. 25   BÀI 5 :   C Ấ U TRÚC R Ẽ  NHÁNH CÓ  Đ I Ề U KI Ệ N ................................................ 26   5.1   M ụ c tiêu .............................................................................................................................. 26   5.2   N ộ i dung .............................................................................................................................. 26   5.2.1   L ệ nh và kh ố i l ệ nh ........................................................................................................... 26   5.2.1.1   L ệ nh ......................................................................................................................... 26   5.2.1.2   Kh ố i l ệ nh ................................................................................................................. 26   5.2.2   L ệ nh if ............................................................................................................................. 26   5.2.2.1   D ạ ng 1 (if thi ế u) ...................................................................................................... 26   5.2.2.2   D ạ ng 2 (if đ   ủ ) ......................................................................................................... 30   5.2.2.3   C ấ u trúc else if ........................................................................................................ 33   5.2.2.4   C ấ u trúc if l ồ ng ....................................................................................................... 37   5.2.3   L ệ nh switch ..................................................................................................................... 41   5.2.3.1   C ấ u trúc switch…case (switch thi ế u) .................................................................... 41   5.2.3.2   C ấ u trúc switch…case…default (switch đủ ) ........................................................ 44   5.2.3.3   C ấ u trúc switch l ồ ng ............................................................................................... 46   5.3   Bài t ậ p ................................................................................................................................. 48   5.3.1   S ử   d ụ ng l ệ nh if ............................................................................................................... 48   5.3.2   S ử   d ụ ng l ệ nh switch ....................................................................................................... 49   5.4   Bài t ậ p làm thêm ................................................................................................................ 49   BÀI 6 :   C Ấ U TRÚC VÒNG L Ặ P .......................................................................... 51   6.1   M ụ c tiêu .............................................................................................................................. 51   6.2   N ộ i dung .............................................................................................................................. 51   6.2.1   L ệ nh for ........................................................................................................................... 51   6.2.2   L ệ nh break ...................................................................................................................... 56   6.2.3   L ệ nh continue ................................................................................................................. 56   6.2.4   L ệ nh while....................................................................................................................... 56   6.2.5   L ệ nh do…while .............................................................................................................. 58   6.2.6   Vòng l ặ p l ồ ng nhau ........................................................................................................ 60   6.2.7   So sánh s ự   khác nhau c ủ a các vòng l ặ p ....................................................................... 61   6.3   Bài t ậ p ................................................................................................................................. 62   BÀI 7 :   HÀM ......................................................................................................... 65   7.1   M ụ c tiêu .............................................................................................................................. 65   7.2   N ộ i dung .............................................................................................................................. 65   7.2.1   Các ví d ụ  v ề  hàm ............................................................................................................ 65   7.2.2   Tham s ố  d ạ ng tham bi ế n và tham tr ị  ........................................................................... 68  HanoiAptech Computer Education Center Thanghv  Giáo trình L ậ p trình C c ă n b ả n   Trang 3 7.2.3   S ử   d ụ ng bi ế n toàn c ụ c ................................................................................................... 69   7.2.4   Dùng d ẫ n h ướ  ng #define ............................................................................................... 71   7.3   Bài t ậ p ................................................................................................................................. 71   BÀI 8 :   M Ả NG VÀ CHU Ỗ I ................................................................................... 72   8.1   M ụ c tiêu .............................................................................................................................. 72   8.2   N ộ i dung .............................................................................................................................. 72   8.2.1   M ả ng ................................................................................................................................ 72   8.2.1.1   Cách khai báo m ả ng ............................................................................................... 72   8.2.1.2   Tham chi ế u đế n t ừ  ng ph ầ n t ử   m ả ng .................................................................... 72   8.2.1.3   Nh ậ p d ữ   li ệ u cho m ả ng .......................................................................................... 73   8.2.1.4   Đọ c d ữ   li ệ u t ừ   m ả ng ............................................................................................... 73   8.2.1.5   S ử   d ụ ng bi ế n ki ể u khác .......................................................................................... 74   8.2.1.6   K  ỹ  thu ậ t Sentinal .................................................................................................... 74   8.2.1.7   Kh ở  i t ạ o m ả ng ......................................................................................................... 75   8.2.1.8   Kh ở  i t ạ o m ả ng không bao hàm kích th ướ  c .......................................................... 76   8.2.1.9   M ả ng nhi ề u chi ề u ................................................................................................... 76   8.2.1.10   Tham chi ế u đế n t ừ  ng ph ầ n t ử   m ả ng 2 chi ề u ....................................................... 76   8.2.1.11   Nh ậ p d ữ   li ệ u cho m ả ng 2 chi ề u ............................................................................. 77   8.2.1.12   Đọ c d ữ   li ệ u t ừ   m ả ng 2 chi ề u .................................................................................. 77   8.2.1.13   S ử   d ụ ng bi ế n ki ể u khác trong m ả ng 2 chi ề u ........................................................ 78   8.2.1.14   Kh ở  i t ạ o m ả ng 2 chi ề u ........................................................................................... 78   8.2.1.15   Dùng m ả ng 1 chi ề u làm tham s ố  cho hàm ........................................................... 79   8.2.1.16   Dùng m ả ng 2 chi ề u làm tham s ố  cho hàm ........................................................... 82   8.2.2   Chu ỗ i ............................................................................................................................... 84   8.2.2.1   Cách khai báo chu ỗ i ............................................................................................... 84   8.2.2.2   Hàm nh ậ p (gets), xu ấ t (puts) chu ỗ i ....................................................................... 85   8.2.2.3   Kh ở  i t ạ o chu ỗ i ......................................................................................................... 86   8.2.2.4   M ả ng chu ỗ i .............................................................................................................. 86   8.3   Bài t ậ p ................................................................................................................................. 87   BÀI 9 :   CON TR Ỏ  ................................................................................................ 90   9.1   M ụ c tiêu .............................................................................................................................. 90   9.2   N ộ i dung .............................................................................................................................. 90   9.2.1   Con tr ỏ ? .......................................................................................................................... 90   9.2.2   Khái báo bi ế n con tr ỏ  .................................................................................................... 90   9.2.3   Truy ề n đị a ch ỉ  sang hàm ............................................................................................... 91   9.2.4   Con tr ỏ  và m ả ng ............................................................................................................. 92   9.2.5   Con tr ỏ  tr ỏ   đế n m ả ng trong hàm ................................................................................. 92   9.2.6   Con tr ỏ  và chu ỗ i ............................................................................................................. 93   9.2.7   Kh ở  i t ạ o m ả ng con tr ỏ  tr ỏ   đế n chu ỗ i ........................................................................... 94   9.2.8   X ử   lý con tr ỏ  tr ỏ   đế n chu ỗ i ........................................................................................... 95   9.2.9   Con tr ỏ  tr ỏ   đế n con tr ỏ  .................................................................................................. 97   9.3   Bài t ậ p ................................................................................................................................. 98  HanoiAptech Computer Education Center Thanghv  Giáo trình L ậ p trình C c ă n b ả n   Trang 4 BÀI 10 :   CÁC KI Ể U D Ữ  LI Ệ U T Ự  T Ạ O ................................................................. 99   10.1   M ụ c tiêu .............................................................................................................................. 99   10.2   N ộ i dung .............................................................................................................................. 99   10.2.1   Structure ......................................................................................................................... 99   10.2.1.1   Khai báo ki ể u structure ......................................................................................... 99   10.2.1.2   Cách khai báo bi ế n có ki ể u structure ................................................................... 99   10.2.1.3   Tham chi ế u các ph ầ n t ử   trong structure .............................................................. 99   10.2.1.4   Kh ở  i t ạ o structure ................................................................................................ 101   10.2.1.5   Structure l ồ ng nhau .............................................................................................. 102   10.2.1.6   Truy ề n structure sang hàm ................................................................................. 103   10.2.2   Enum ............................................................................................................................. 105   10.2.2.1   Đị nh ngh  ĩ  a ki ể u enum .......................................................................................... 105   10.2.2.2   Cách khai báo bi ế n có ki ể u enum ....................................................................... 106   10.2.2.3   S ử   d ụ ng enum trong ch ươ  ng trình ..................................................................... 106   10.3   Bài t ậ p ............................................................................................................................... 108   BÀI 11 :   T Ậ P TIN ................................................................................................. 109   11.1   M ụ c tiêu ............................................................................................................................ 109   11.2   N ộ i dung ............................................................................................................................ 109   11.2.1   Ví d ụ  ghi, đọ c s ố  nguyên .............................................................................................. 109   11.2.2   Ghi, đọ c m ả ng .............................................................................................................. 110   11.2.3   Ghi, đọ c structure ........................................................................................................ 111   11.2.4   Các mode khác để  m ở   t ậ p tin ..................................................................................... 112   11.2.5   M ộ t s ố  hàm thao tác trên file khác ............................................................................. 112   11.3   Bài t ậ p ............................................................................................................................... 113   BÀI 12 :    ĐỆ  QUY ................................................................................................. 114   12.1   M ụ c tiêu ............................................................................................................................ 114   12.2   N ộ i dung ............................................................................................................................ 114   12.3   Bài t ậ p ............................................................................................................................... 117   BÀI 13 :   TRÌNH SO Ạ N TH Ả O C Ủ A BORLAND C .............................................. 118   13.1   M ở   t ậ p tin so ạ n th ả o m ớ  i ................................................................................................ 118   13.2   L ư  u t ậ p tin ........................................................................................................................ 118   13.2.1   N ế u là t ậ p tin so ạ n th ả o m ớ  i ch ư  a l ư  u ....................................................................... 118   13.2.2   N ế u là t ậ p tin đ ã l ư  u ít nh ấ t 1 l ầ n ho ặ c đượ  c m ở   b ằ ng l ệ nh Open: ........................ 118   13.3   M ở   t ậ p tin ......................................................................................................................... 119   13.4   Các phím, t ổ  h ợ  p phím th ườ  ng dùng ............................................................................. 119   13.4.1   Các phím di chuy ể n con tr ỏ  ........................................................................................ 119  HanoiAptech Computer Education Center Thanghv  Giáo trình L ậ p trình C c ă n b ả n   Trang 5 13.4.2   Các phím thao tác trên kh ố i ........................................................................................ 120   13.4.3   Các thao tác xóa ........................................................................................................... 120   13.4.4   Các thao tác copy, di chuy ể n ....................................................................................... 120   13.4.5   Các thao tác khác ......................................................................................................... 120   13.5   Ghi m ộ t kh ố i ra đĩ  a ......................................................................................................... 121   13.6   Chèn n ộ i dung file t ừ    đĩ  a vào v ị  trí con tr ỏ  ................................................................... 121   13.7   Tìm ki ế m v ă n b ả n trong n ộ i dung so ạ n th ả o ................................................................ 121   13.8   Tìm và thay th ế  v ă n b ả n trong n ộ i dung so ạ n th ả o ...................................................... 121   13.9   S ử  a l ỗ i cú pháp ................................................................................................................. 122   13.10   Ch ạ y t ừ  ng b ướ  c ............................................................................................................... 122   13.11   S ử   d ụ ng Help (Giúp đỡ  ) .................................................................................................. 122   BÀI 14 :   CÁC H Ệ    ĐẾ M ........................................................................................ 124   14.1   Khái ni ệ m ......................................................................................................................... 124   14.2   Quy t ắ c .............................................................................................................................. 124   14.3   Chuy ể n đổ i gi ữ  a các h ệ  ................................................................................................... 125   14.3.1   Chuy ể n đổ i gi ữ  a h ệ  2 và h ệ  10 .................................................................................... 125   14.3.2   Chuy ể n đổ i gi ữ  a h ệ  8 và h ệ  10 .................................................................................... 126   14.3.3   Chuy ể n đổ i gi ữ  a h ệ  16 và h ệ  10 .................................................................................. 126   14.3.4   Chuy ể n đổ i gi ữ  a h ệ  2 và h ệ  16 .................................................................................... 127   BÀI 15 :   BI Ể U TH Ứ C VÀ PHÉP TOÁN ............................................................... 128   15.1   Bi ể u th ứ  c ........................................................................................................................... 128   15.2   Phép toán .......................................................................................................................... 128   15.2.1   Phép toán s ố  h ọ c ........................................................................................................... 128   15.2.2   Phép quan h ệ  ................................................................................................................ 128   15.2.3   Phép toán lu ậ n lý .......................................................................................................... 129   15.2.4   Phép toán trên bit (bitwise) ......................................................................................... 129   15.2.5   Các phép toán khác ...................................................................................................... 130   15.2.6   Độ   ư  u tiên c ủ a các phép toán ...................................................................................... 130   15.3   Bài t ậ p ............................................................................................................................... 130   BÀI 16 :   M Ộ T S Ố  HÀM CHU Ẩ N TH ƯỜ NG DÙNG ............................................. 132   16.1   Các hàm chuy ể n đổ i d ữ   li ệ u ........................................................................................... 132   16.1.1   atof ................................................................................................................................. 132   16.1.2   atoi ................................................................................................................................. 132   16.1.3   itoa ................................................................................................................................. 132   16.1.4   tolower ........................................................................................................................... 132  HanoiAptech Computer Education Center Thanghv
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x