Formulas for success

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 83
 
  1. Състояния и формули 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Несъществуване 1. Намерете линия за…
Share
Transcript
 • 1. Състояния и формули 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 Несъществуване 1. Намерете линия за комуникация 2. Представете се 3. Разберете какво е нужно или необходимо. 4. Правете, произвеждайте и/или го представяйте. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 L. Ron Hubbard, Ethis, the Condtions formulas © 2007 IDEAS. All Rights Reserved. Grateful acknowledgement is made to L. Ron Hubbard Library for permission to reproduce selections from the copyrighted works of L. Ron Hubbard. HUBBARD, L. Ron Hubbard, are a trademarks owned by RTC and are used with its permission. I/A 09072601EU
 • 2. Състояния и формули Опасност 1. Подминаване на навици и/или рутинни дейности. 2. Справяне със ситуацията и всяка опасност в нея. 3. Самозадаване на състояние в опасност. 4. Вкарайте личната си етика като разберете какво правите, което е не- етично, и го поправете, като използвате самодисциплина, и станете отново честен. 5. Реорганизирайте животаси така, че състоянието на опасност да не се повтаря отново. 6. Формулирайте и приемете строга линия на поведение, която от тук нататък ще открива и предотвратява случването на същата ситуация. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 L. Ron Hubbard, Ethis, the Condtions formulas © 2007 IDEAS. All Rights Reserved. Grateful acknowledgement is made to L. Ron Hubbard Library for permission to reproduce selections from the copyrighted works of L. Ron Hubbard. HUBBARD, L. Ron Hubbard, are a trademarks owned by RTC and are used with its permission. I/A 09072601EU
 • 3. Състояния и формули Спешност 1. Популяризирайте- това важи за организации. За индивид по-добре да се каже Произвеждай. 2. Променете своите основни начини на действие. 3. Пестете. 4. След това се подгответе да доставяте. 5. Част от състоянието на Спешност се съдържа в тази малка точка- трябва да затегнете дисциплината и етичността. L. Ron Hubbard, Ethis, the Condtions formulas 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 © 2007 IDEAS. All Rights Reserved. Grateful acknowledgement is made to L. Ron Hubbard Library for permission to reproduce selections from the copyrighted works of L. Ron Hubbard. HUBBARD, L. Ron Hubbard, are a trademarks owned by RTC and are used with its permission. I/A 09072601EU
 • 4. Състояния и формули Нормално 1. Начинът, по който задържате повишаването, когато сте в състояние на Нормално функциониране- не променяте нищо. 2. Етиката е умерена, справедливостта е умерена, няма строго определени действия, които да спазвате 3. Когато статистика се подобри, погледнете внимателно и разберете какво я е подобрило, след което го правете без да загърбвате това, което сте правили преди. 4. 4. Всеки път, когато статистика леко се влоши, бързо разберете защо и го поправете. L. Ron Hubbard, Ethis, the Condtions formulas 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 © 2007 IDEAS. All Rights Reserved. Grateful acknowledgement is made to L. Ron Hubbard Library for permission to reproduce selections from the copyrighted works of L. Ron Hubbard. HUBBARD, L. Ron Hubbard, are a trademarks owned by RTC and are used with its permission. I/A 09072601EU
 • 5. Състояния и формули Възход 1. Пестете. Първото нещо, което трябва да направите в състояние на изобилие е да пестите, след което се убедете, че не купувате нещо, което изисква бъдещо обвързване. 2. Платете всички сметки. 3. Инвестирайте остатъка в помощни средсва: направете доставката по- достъпна 4. Разберете какво е причинило състоянието на Изобилие и го заздравете. L. Ron Hubbard, Ethis, the Condtions formulas 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 © 2007 IDEAS. All Rights Reserved. Grateful acknowledgement is made to L. Ron Hubbard Library for permission to reproduce selections from the copyrighted works of L. Ron Hubbard. HUBBARD, L. Ron Hubbard, are a trademarks owned by RTC and are used with its permission. I/A 09072601EU
 • 6. Състояния и формули Мощ Първото правило в състояние на Сила е не се откъсвайте. Не може да се отречете от връзките си; това, което трябва да направите е да поемете отдоворност и владене на контактите си. 2. Първото нещо, което трябва да направите, е да направите списък с всички данни, т.е да напишете всички спецификации, свързани с позицията ви. Да направите така, че последователят ви да може да поеме поста в състояние на Промяна на Силата. Ако не го направите ще заседнете с част от този пост за толкова дълго време, че след година или повече някой все още ще идва да ви задава въпроси за тази позиция, която сте заемали. 3. Отговорността е да запишете всичко и да го предадете на човека, който ще се грижи за него. 4. Направете всичко възможно, за да можете да направите позицията предаваема.. L. Ron Hubbard, Ethis, the Condtions formulas 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 © 2007 IDEAS. All Rights Reserved. Grateful acknowledgement is made to L. Ron Hubbard Library for permission to reproduce selections from the copyrighted works of L. Ron Hubbard. HUBBARD, L. Ron Hubbard, are a trademarks owned by RTC and are used with its permission. I/A 09072601EU
 • 7. Състояния и формули Мощ Първото правило в състояние на Сила е не се откъсвайте. Не може да се отречете от връзките си; това, което трябва да направите е да поемете отдоворност и владене на контактите си. 2. Първото нещо, което трябва да направите, е да направите списък с всички данни, т.е да напишете всички спецификации, свързани с позицията ви. Да направите така, че последователят ви да може да поеме поста в състояние на Промяна на Силата. Ако не го направите ще заседнете с част от този пост за толкова дълго време, че след година или повече някой все още ще идва да ви задава въпроси за тази позиция, която сте заемали. 3. Отговорността е да запишете всичко и да го предадете на човека, който ще се грижи за него. 4. Направете всичко възможно, за да можете да направите позицията предаваема.. L. Ron Hubbard, Ethis, the Condtions formulas 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 © 2007 IDEAS. All Rights Reserved. Grateful acknowledgement is made to L. Ron Hubbard Library for permission to reproduce selections from the copyrighted works of L. Ron Hubbard. HUBBARD, L. Ron Hubbard, are a trademarks owned by RTC and are used with its permission. I/A 09072601EU
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x