Forex for Beginner

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Forex for Beginner
Share
Transcript
  Chapter-1 ( က ) ိ ယ  ု ိငလရကေလလခငလကမပညစ )ပ ) ေိစ ကက     ေိစ ကက ဆ) ိ တ ဝယူခ ငူန  ေိရငခ ငူတ)ိဆ ) ဆညမ  !မ! ိ စေ ပ#လ$ခငပ   ေိစ ကက% ု ိ ေိိပငလ ေိစတ  ိ&'က   ေ&(ကင&ရင  ခ )ပ $!ပတယ*+) ိ&ရခ)ကဝ   ယ, ု ိ  &င ေိရငလ)ိ& စ-တယ.+) ိ/က  0 ိ   စ တ ေ န ေ 1 /+က)ိ ေိလလမ! ေိစ ကကေိပငလ ပ ) က)ိ1ရမ!ပ.  …… 2(ကင   ေ &1စတ ေိလလေရ&င .. Chapter-1 ( က ) ိ ယ  ု ိငလရကေလလခငလကမပညစ )ပ ) &ပ)ိင - 3   ဝယူ14မ ရ   ိ ဝယူခ င  5တ1) ိ ိ မ6)   တ ဝယ,ုိ& (Demand) 1Market Analyst : Min Min Htike @ Usman (IIUM)Ph : 0943075225 097!22 9!2!   Market #yers$ellers    ဝယူေ တယ က % မမလ)ိခ င   &ရဝတ7ိတခ) က)ိတ8ေစ တခ)1တ9 !တပ:ဝယ   %ပတယ   ;ပမ..   ေိမင  : < ကတလ က ) ိ   ိ တ=4က)ိ3>က  ပ   <=4?>ဝယ ေိ1ကယဆ) ိပစ) ိ ိ    3က ပ စ    &ခ 89 !တ =4 ?>မဝယင   -=4 >1 ဝယူေိတမ!ပ* Chapter-1 ( က ) ိ ယ  ု ိငလရကေလလခငလကမပညစ )ပ )   ိ@Aိ ိ   ေစ (န (price)=   ေ&ရ&တက (Quantity) ၆က (ပ  B>=4 ၈က (ပ  C>=4 ၁၀က (ပ  ?>=4 ၁၂က (ပ  >=4 ၁၄က (ပ  3>=4   ဝယ,ု ိ   & က )ိ ေက  တတ) ိ ိမ က,ု+  ေိ1ခ မငေ&ငပ ) Dဆ ိ စ(ကညေရ&င 2Market Analyst : Min Min Htike @ Usman (IIUM)Ph : 0943075225 097!22 9!2! MarketBuyer ေိစ 8ေ&ရ&တက  Chapter-1 ( က ) ိ ယ  ု ိငလရကေလလခငလကမပညစ )ပ ) ေိစ 8 (price) 3C   33>   E   3> > ?> C>  Demand Curve က ) ိ  D   ဆ ိေပတ ေိစ 8&တကFေက ပ#မ! ဝယူရ   ိ    ဝယ  ူ ခ  င    ေ&ရ&တက%လည မည ူ မ ဆ) ိ  ေိစ ပရင   ယခေငF G& တကHက ေိလ ဝယ(ကတက)ိေိတ ိ ရပမယ. Demand Curve ေ&ိ ပ င  & လ  ိ စင   ေ&ိကင&ရငတ$!ပတယ.   3.&စ + ) ိ 1 ) Iစ  ိခင (  ိ & စ ေိက : ေိ1ကုလခင )   .ဝင  ေAငတ)ိလခင (   ိ တ = 4 ေ ကန=4ပ) ိေိ1ကုလခင )   ?.&နJတ ေ ိစ 8တကငေိေခ(ကငဝယူစ)ေိဆငခင   C.ဝယ   ူ မ ပလခင ( Iပ  ေိတရက   9တင ိ စတည ) Chapter-1 ( က ) ိ ယ  ု ိငလရကေလလခငလကမပညစ )ပ ) ေိစ 8 (price) 3C   3Market Analyst : Min Min Htike @ Usman (IIUM)Ph : 0943075225 097!22 9!2!   ေ&ရ&တက   (Quantity)  33>   E   3> > ?> C>   ဝယ, ု ိ&မ လလ!ိ င Demand curve ကK /က%ု ိ ေိရ ိ1ပ: (D1   ေကန D2)   ;ပမ. . ေိမ င : < ဝငေAငတ)ိလ1ည&တက 3>   က ပ8 ိ =4 ?>မ!C>+ပ) ိမ)ိဝယူလခ 1ည.   ဝယ, ု ိ&နညလလ င Demand curve က/ယ L က%ုိ ေိရ ိ 11ည*. (D1   ေကန D3)   ;ပမ. . ေိမ င: < မ ! ိ &စ မ) ိင,ုိက)   3>=4မ  !E= 4 1 ) ိ ိ ေိလ ဝယ,1ည.ေိ&က-ပ )က)ိ(ကညပ Chapter-1 ( က ) ိ ယ  ု ိငလရကေလလခငလကမပညစ )ပ ) ေိစ 8 (price) 3C   33>   E   3> > ?> C> 4Market Analyst : Min Min Htike @ Usman (IIUM)Ph : 0943075225 097!22 9!2!   ေ&ရ&တက   (Quantity)   D1D2  ေ&ရ&တက   (Quantity)   D1D3
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x