Fabulele Duss+continut latent

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  1. Fabula păsării   Tatăl, mama şi cu puiul lor dorm împreună în cuibul lor pe o cracă. Deodată începe un vânt  puternic care scutură pomul şi cuibul cade la pământ. Cele trei păsări se trezesc speriate. Tatăl zboară repede pe pomul alăturat. Mama zboară pe alt pom. Ce face pu işorul ? Şi el ştie să zboare puţin.   Răspuns:   Conţinut latent: Fixaţia copilului pe unul dintre părinţi sau independenţa sa.  2. Fabula aniversării nunţii   Este ziua de aniversare a căsătoriei tatei şi a mamei. Amândoi se iubesc foarte mult şi serbează vese li această zi. În timpul petrecerii copilul se ridică brusc şi se duce singur în fundul grădinii. De ce? Răspuns:   Conţinut latent: Şoc legat de camera părinţilor; gelozie pe cuplul părinţilor.  3. Fabula mielului   A fost odată o oaie, care avea un mieluşel şi amândoi erau la păscut. Mieluşelul se juca toată ziua lângă mama lui şi în fiecare seară primea de la ea lapte bun şi cald de băut, care - i plăcea foarte mult. Într  - o zi oaia a adus şi un alt mieluşel, mult mai mic decât primul. Oaia nu avea lapte destul  pentru amândoi mieluşeii şi atunci a spus mielului mai mare: nu am lapte destul pentru voi doi, tu poţi să mănânci iarbă verde. Ce a făcut mieluşelul ?   Răspuns:   Conţinut latent:   Gelozie fraternă, conflicte legate de înţărcare. 4. Fabula înmormântării  Co rtegiul fumerar vine pe stradă şi oamenii întreabă cine a murit. Lumea răspunde: cineva din familia care stătea în casa de jos. Cine poate fi ?   Cineva din familie a luat trenul şi a mers departe de tot, aşa de departe, că nu se va mai întoarce niciodată acasă. Cine ar putea fi acela? Răspuns:   Conţinut latent :   agresivitate, dorinţa de moarte, culpabilitate, autopuniţie.  5. Fabula despre teamă   Un copil mic spune foarte încet: “oh, ce frică îmi este !”. De ce oare îi este aşa de frică?   Răspuns:   Conţinut latent: Explorarea angoasei şi autopuniţiei.    6. Fabula despre elefant   Un copil are un elefant de cârpă, pe care - l iubeşte. Elefantul este foarte drăguţ şi are o trompă mare. Într- o zi, când copilul se întoarce de la plimbare şi merge în cameră, găseşte că elefantul s -a schimbat. Ce s-a schimbat la elefant ? Răspuns:   Conţinut  latent : complexul castrării.  7 . Fabula cu obiectul confecţionat   Un copil a făcut din plastilină ceva (un turn) şi este foarte mândru de acesta. Ce va face cu obiectul ? Mama- l roagă să i - l facă ei cadou. Dar copilul poate face ce vrea cu el. Îi va da mamei obiectul? Răspuns:   Conţinut latent : fixaţia anală; caracter încăpăţânat şi posesiv  8. Plimbare cu tata sau mama   Un băiat / o fetiţă   a făcut o plimbare foarte frumoasă în pădure cu mama sa / cu tatăl său . Au fost foarte veseli. Când s- au întors acasă bă iatului /  fetiţei   i se pare că tata / mama are   o altă expresie decât de obicei. De ce ? Răspuns:   Conţinut latent : culpabilitatea în situaţia oedipiană.  9. Fabula despre veste   Un copil vine de la şcoală / de la plimbare   şi mama îi spune: înainte de a - ţi face lecţiile trebuie să - ţi spun ceva. Ce o să - i spună mama ?   Răspuns:   Conţinut latent:   Dorinţele şi teama subiectului.  10.  Visul urât   Un copil se trezeşte devreme dimineaţa. Încă este foarte adormit şi spune : “Vai ce vis urât am avut !”. Ce o fi visat ? Răspuns:   Controlul conţinutului inconştient activat prin fabulele precedente.  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x