Estudio de los materiales procedentes de la necrópolis alto imperial de Can Corró o del Matadero de Pollentia (Alcudia, Mallorca), en Riera, M y Cardell, J. (coords) V Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears, pp. 127-134

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
     V    J  o  r  n  a   d  e  s   d   ’  a  r  q  u  e  o   l  o  o  g   i  a   d  e   l  e  s   I   l   l  e  s   B  a   l  e  a  r  s  Mateu Riera Rullan i Jaume Cardell1. Arqueologia – Mallorca – Congressos902(460.32) Coordinació:Mateu R iera R ullan i Jaume Cardell PerellóEdita: Edicions Documenta BalearISBN:978-84-154327-6 -0Dipòsit legalD..L. PM-1126 -2013 V Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Palma, 28 a 30 de setembre, 2012) / [Coordinació Mateu Riera Rullan i Jaume Cardell Perelló]- 360 p. ; 21x21 cm. ISBN 978-84-154327-6-0 Jornades d’ rqueologia de les Illes Balears  SUMARI REDESCOBRINT CAP DE BARBARIA II (FORMENTERA). RESULTATS DE LA 6ª CAMPANYA D’EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES...........................................................................Pau Sureda, María Bofill, Edgard Camarós, Marián Cueto, Xavier Gonzalo, Dioscórides Marín, Alba Masclans, Adriana Molina, Esteban Álvarez15SES PAÏSSES DE LILLIU: CONSOLIDACIÓ I EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGIQUES 50 ANYS DESPRÉS.....................................Bernat Burgaya, Jordi Hernández-Gash, Margalida Munar, Antoni Puig89PRODUCCIÓ CERÀMICA A LES PITIÜSES A INICIS DEL II MIL·LENI BC: LA COVA DES RIUETS (FORMENTERA)............Ricard Marlasca Martín, Josep M. López Garí, Màrius Vendrell, Lorena Merino2514ª CAMPANYA D’EXCAVACIONS A SON FORNÉS (MONTUÏRI, ANY 2011): EL SANTUARI 2....................................Paula M. Amengual, Albert Forés Gómez, Lara Gelabert Batllori, Sylvia Gili, Jordi Hernández-Gasch, Vicente Lull, Rafael Micó, Cristina Rihuete, Roberto Risch101L’EXPLOTACIÓ DELS RECURSOS ANIMALS A LES PITIÜSES A INICIS DEL SEGON MIL·LENNI CAL BC: UN TRET DIFERENCIAL?......................................................................Josep Maria López Gari, Ricard Marlasca Martín, Miguel McMinn Grivé, Damià Ramis Bernad35EL SANTUARIO DE CALESCOVES (ALAIOR, MENORCA): LA COVA DELS JURATS O ESGLÉSIA..........................................Margarita Orfila, Giulia Baratta, Marc Mayer 109ES BARRANC DE SA TRAMUNTANA, UN YACIMIENTO PREHISTÓRICO EN LA COSTA NORTE DE MENORCA.............María Isidro, Fernando Contreras43ESTUDIO DE LAS ÁNFORAS DE LA ÁFRICA BIZACENA LOCALIZADAS EN EL FONDO SUBACUÁTICO DEL PUERTO DE SANITJA (MENORCA)...............................................................Fernando Contreras Rodrigo, Antonio J. Talavera Montes, Pere Massó Bachpol119RESULTATS PRELIMINARS DEL PROJECTE ENTRE ILLES: EL CAS DELS JACIMENTS DE SA FERRADURA (MANACOR) I CALA MORELL (CIUTADELLA)..................................................Montserrat Anglada, Antoni Ferrer, Damià Ramis, Magdalena Salas51ESTUDIO DE LOS MATERIALES PROCEDENTES DE LA  NECRÓPOLIS ALTO IMPERIAL DE CAN CORRÓ O DEL MATADERO, DE POLLENTIA (ALCUDIA, MALLORCA)...........Francisca Cardona López, Sebastià Munar Llabrés, Margarita Orfila Pons, Antonio Arribas Palau †127LOS ASENTAMIENTOS COSTEROS DE MENORCA: EL CASO DE ES CASTELLET (CALESCOVES, ALAIOR)............................Elena Sánchuez López, Mario Gutiérrez Rodríguez, Margarita Orfila Pons59LA TROBALLA D’UNA ÀREA DE NECRÒPOLIS ROMANA AL SUBSÒL DE LES ANTIGUES CASES DE CAN RAMIS A ALCÚDIA...........................................................................................Miquel Àngel Sastre Vanrell, Francisca Cardona López135CONTAMINACIONS DEGUDES A L’ENTERRAMENT I LA GESTIÓ DE CERÀMIQUES PREHISTÒRIQUES DE MALLORCA ( c.  1750-50 aC)............................................................Daniel Albero Santacreu69UN MODEL 3D PER A LA CIUTAT ROMANA DE POLLENTIA: ARQUITECTURA, TOPOGRAFIA I GEOGRAFIA...........................Bartomeu Vallori Márquez, Miguel Ángel Cau Ontiveros143ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA NAVETA ALEMANY 2010-2011..........María Calderón, Emmanuelle Gloaguen, Daniel Albero, Emili Garcia, Manuel Calvo79EL JACIMENT ROMÀ DE SON ESPASES: L’ORGANITZACIÓ DE LES ESTRUCTURES..................................................................M. M. Estarellas Ordinas, J. Merino Santisteban, F. Torrres Orell149    SUMARI LA CERÀMICA DELS HORITZONS FUNDACIONALS DEL LLOC ITÀLIC DE SON ESPASES, PALMA (MALLORCA)...........................Albert López Mullor, Albert Martín Menéndez, Maria Magdalena Estarellas, Josep Merino, Francisca Torres155PRIMAVERA DE 1230: ANDALUSINS REFUGIATS A LASERRA DE LLEVANT (MALLORCA)..................................................Miquel Barceló, Helena Kirchner, Mateu Riera Rullan229ELS PRIMERS ROMANS DE PALMA..................................................Francisca Torres Orell, Francisca Cardona López167L’ENTORN ARQUEOLÒGIC D’ALMALLUTX, UNA PROJECCIÓ A ESCALA DE LA SEQÜÈNCIA D’OCUPACIÓ HUMANA DE L’ILLA DE MALLORCA. PRESENTACIÓ I PERSPECTIVES DE FUTUR...............................................................Jaume Deyà Miró, Pablo Galera Pérez241LA PRODUCCIÓN DE VINO EN LA ZONA CENTRAL DE IBIZA DURANTE LA ANTIGÜEDAD. .......................................................... Juan José Marí Casanova, Glenda Graziani Echávarri173L'ALQUERIA ISLÀMICA DE TORREPETXINA (CIUTADELLA, MENORCA)..........................................................................................Helena Kirchner 249LA VIL·LA ROMANA DE SON SARD. DADES PRELIMINARS DE LES INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES SUBSIDIÀRIES DE LES OBRES DE MILLORA DE LES CARRETERES MA-4032 I MA-4034 DE SON SERVERA-MALLORCA...................................Beatriz Palomar Puebla, Francisca Cardona López, Sebastià Munar Llabrés181ESTUDI DE LES CERÀMIQUES ISLÀMIQUES TROBADES A L’ESTACIÓ ARQUEOLÒGICA DE CORNIA (Maó, Menorca)..........Luis Plantalamor Massanet, Jaume Sastre Moll255APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA CIUDAD ROMANA DE SANISERA (SANITJA – MENORCA).................................................Cristina Bravo Asensio, Fernando Contreras Rodrigo189INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA SUBACUÁTICA EN EL PECIO DE BOTAFOCH, SUBSIDIARIA DEL PROYECTO DE EXPLANA Y MUELLES COMERCIALES AL ABRIGO DEL DIQUE BOTAFOCH EN EL PUERTO DE EIVISSA (FASE DESRROLLADA ENTRE EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y EL 20 DE ENERO DE 2012)......................................................................Sebastià Munar Llabrés, Josué Mata Mora267CERÁMICA DE LA ANTIGÜEDAD TARDÍA DE LA CIUDAD ROMANA DE SANISERA (PORT DE SANITJA, MENORCA)........Tatiana Valente, Fernando Contreras199ARQUEOLOGIA CONCENTRACIONÀRIA A MALLORCA: EL CAMPAMENT DELS SOLDATS............................................................Antoni Puig Palerm, Tomàs Suau Mayol275ESTUDIO BIOARQUEOLÓGICO DE LAS NECRÓPOLIS DE SANISERA (SANITJA –MENORCA)..................................................Georgina Pacheco, Carmen Olivares, Jo Hurts, Fernando Contreras205RESULTADOS PRELIMINARES DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLOGÍA REALIZADA EN LA CASA DE CULTURA, CALLE RAMON LLULL Nº 3 DE PALMA (ISLA DE MALLORCA)........................................................................................María José Rivas Antequera, Mateu Riera Rullan, Damià Ramis Bernad283GESTES, RITUALS FUNERARIS I ANÀLISI ANTROPOLÒGICA DELS ENTERRAMENTS DE L’ÀMBIT LATERAL SUD DEL BAPTISTERI I DE L’ÀMBIT A DEL SECTOR SUD DEL CONJUNT PALEOCRISTIÀ DE SON PERETÒ (MANACOR).........Llorenç Alapont, Magdalena Sastre, Rotger Leal213RESULTADOS PRELIMINARES DE LAS EXCAVACIONES Y DEL CONTROL ARQUEOLÓGICO DE LAS FASES B y C EN EL BALUARD DEL PRÍNCEP DE PALMA DE MALLORCA................Antonia Martínez Ortega, Mateu Riera Rullan, Damià Ramis Bernad, Mª José Rivas Antequera, Mª Magdalena Riera Frau291PERVIVENCIA DE LA COMUNIDAD JUDÍA EN LAS BALEARES DURANTE LA ANTIGÜEDAD TARDÍA......................José Miguel Rosselló Esteve223SEGURIDAD EN EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS................Javier Sáenz Garcés 303
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x