Engels, Friedrich_ Porijeklo Porodice, Privatnog Vlasništva i Države

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Engels
Share
Transcript
  Friedrich Engels: Porijeklo porodice, privatnog vlasništva i države; 1884.  Engels  – poduzetnik. Njegov otac posjedovao veliku tekstilnu kompaniju u Manchesteru. S Marxom utemeljio tzv. marksističku teoriju. Izdao s njim „ Položaj radničke klase u Engleskoj “. Koautor komunističkog manifesta . Financijski podržavao Marxa za rad i istraživanje vezano uz Kapital. Uredio 3. tom Kapitala   Heteroseksualna mogamna porodica proizvod je određenih historijskih društvenih odnosa i načina proizvodnje, a svoj vrhunac doživljava u kapitalističkom društvu, u monogamnoj nuklearnoj obitelji. Brak se razmatra kao historijska kategorija, kao historijski proizvod, a ne kao apstraktna i moralistička činjenica. “Nazivi otac, dijete, brat, sestra nisu nikakve prazne po-časne titule, već nose  sa sobom potpuno određene, vrlo ozbiljne uzajamne obavez e, čiji skup čini bitni dio društvenog uređenja onih naroda.” Dakle, obitelj je neka, nazovimo to politička, društvena kategorija, a srodstvo je čisto biološka kategorija. Darwinovo „ Podrijetlo vrsta “  objavljeno je 15 godina prije „ Porijekla porodice “ . Engels svoja istraživanja temelji na Morganu i Bachofenu i Kovalenskom.  Historija porodice počinje od 1861., od pojave Bachofenove   knjige „Mutterrecht“ (heterizam). Njegov prvi sljedbenik bio je pravnik J. F. MacLennan  (otmica nevjeste, egzogamija  –  izvan grupe, endogamija  –   unutar grupe)( po Engelsu: „ umjetna prahistorijska konstrukcija, koja vodi od ubistva djece preko poliandrije i braka otmicom k matrijarhalnoj porodici) Morgan  (1871.) - specifični sistem srodstva, koji vrijedi kod Irokeza (pleme Senekâ), zajednički  je svim prastanovnicima Sjedinjenih Država, ali on vrijedi i za Grke i Rimljane, dakle za cijelu prahistoriju. Polazeći od sistema srodstva, rekonstruirao je odgovarajuće im oblike porodica. Njegovo glavno djelo je „Ancient Society“ (1877.) u kojem tvrdi da endogamija i egzogamija nisu nikakva suprotnost; postojanje egzogamskih plemena nije dosad nigdje dokazano, ali doba kada je vladao grupni brak, pleme se dijelilo na izvjestan broj s materine strane krvno srodnih grupa  –  gensova, u okviru kojih je vladala stroga zabrana braka. Engels pretpostavlja evoluciju obitelji, dakle, obitelj se od velikog broja članova sužava na nuklearnu obitelj. Radi se o tome da se treba demi stificirati obitelj, jer ona nije uvijek bila ovakvom kakvom ju danas zamišljamo. U tom razmatranju Engels započinje sve od prvih početaka društva, a i još ranije od toga, od čovjeka kao životinje te tako negira monogamiju.  Kao takve najranije tipove organ izacije navodi hordu i porodicu. Espinas:„ Tamo gdje je porodica tijesno povezana, horde se stvaraju samo u rijetkim izuzecima. Naprotiv, tamo gdje vladaju slobodni spolni odnosi ili poligamija, horda se javlja gotovo sama od sebe...“      (naputak meni: Ljubom ora mužjaka   kod životinja, sprečava stvaranje horde, višeg oblika društvenost  i - ometa njen dalji razvitak. To je već dovoljno za dokaz da su životinjska porodica i ljudsko pradruštvo dvije nepomirljive stvari.   Međutim, uzajamna trpeljivost odraslih mužja ka, odsutnost ljubomore bio je prvi uvjet za formiranje takvih većih i trajnijih grupa, u kojima je jedino mogao da se izvrši nastanak ljudi iz životinja. ) “tamo gdje Europljanin vidi kaos, postoji strogi zakon” 1. PRASTANJE NEREGULIRANIH ODNOSA - najstariji, najprimitivniji oblik porodice, čije historijsko postojanje možemo nepobitno dokazati, jest grupni brak , oblik braka u kome čitava grupa ljudi i čitava grupa žena uzajamno pripadaju jedni drugima i koji ostavlja malo mjesta za ljubomoru. Neregulirani spolni odnosi podrazumijevaju odsutnost zabrana i ograničenja, isto to vrijedi i za predodžbu o rodoskvrnuću   (braća i sestre, djeca i roditelji). - postoje narodi, Engels navodi Pacifičke otoke, gdje ne postoje ograničenja u spolnim odnosima; takve od nose incesta uspoređuje sa svojim društvom u kojemu postoje međugeneracijski brakovi koji su općeprihvaćeni 2. PORODICA KRVNOG SRODSTVA - zabranjuje se spolni odnos roditelja i djece, a Engels ju svrstava u divljačka plemena; ovdje su bračne grupe izdvojene po generacijama djedovi i bake su muževi i žene, očevi i majke, braća i sestre; za takvu organizaciju obitelji nema dokaza, kaže Engels, ali ju izvodi iz kasnijeg i prethodnog stupnja razvitka obitelji - Porodica krvnog srods tva izumrla je. čak ni najprimitivniji narodi za koje historija zna ne pružaju za to nikakav primjer koji se može dokazati. Da je ona, međutim, morala postojati, vidimo,  jer havajski sistem srodstva, koji još i sada vrijedi u cijeloj Polineziji, izražava s tupnjeve krvnog srodstva koji mogu nastati samo u tom obliku porodice; cijeli dalji razvoj porodice u biti uvjetuje taj oblik kao nužni prethodni stupanj.  3. PORODICA PUNALUA - zabranjuje se odnos između braće i sestara, smanjuje se broj mogućih partnera; grup ni brak, žene su žene svih muškaraca osim svoje braće; Engels  pretpostavlja komunistički oblik braka; poligamija i poliandrija; takva porodica predpostavlja matrijarhat - Po havajskom običaju, izvjestan broj sestara bile su zajedničke žene svojih zajedničkih   muževa, ali s isključenjem svoje braće. Ovi muževi nisu se više međusobno nazivali braćom, nego punaluom, tj. prisnim drugom. Porodica punaluâ najviši je razvojni stupanj braka čitavih klasa.  - Sistem klasa  (sekcija)  –   posebne grane na koje se dijelila većina australskih plemena. Muškarci svake grupe mogli su stupiti u brak samo sa ženama određene druge grupe. Nisu u braku samo pojedinci jedan s drugim, nego čitave grupe, klasa s klasom  - unutar takve vrste po rodice navodi još i australsko pleme gdje postoje dvije klase Kroki i Kumiti između kojih su zabranjeni spolni odnosi; svaki Kroki ima kćer koja pripada Kumitima jer je njegova žena Kumit te tako otac i kćer spadaju u istu spolnu zajednicu - Kod svih oblika grupne porodice neizvjesno je tko je otac nekome djetetu, ali  je izvjesno tko mu je mati. Jasno je, dakle, da se porijeklo, dok postoji grupni brak, može utvrditi samo s materine strane, da se priznaje samo ženska loza  –   matrijarhat . Tako je kod svih nar  oda na nižem stupnju barbarstva i to je prvi otkrio Bachofen. - Otmica žena –   trag prijelaza k monogamiji, barem u obliku sindijazmičkog braka. 4. SINDIJAZMIČKA PORODICA  - kako se je širilo područje zabrane brakova na gotovo sve rođake tako dolazi do sindijazmičke porodice; ona je tipičan oblik obitelji za barbarstvo  - vlast nad djecom je majčina, porodica je matrilinearna; žena ima vlast i nad muškarcem, ali oboje imaju pravo prekinuti brak → citiraj str 50. - matrilinearnost se zasniva na tomu što žena zna kome je majka, a očinstvo nije relevantno, kod indijanki je sasvim uobičajeno imati vanbračnu djecu - prijelaz u monogamiju -  javlja se vlasništvo koje ispočetka pripada čitavoj porodici, a dijeli se po majčnoj liniji te se događa obrat → citiraj str 58.  - rimska porodica je prijelazni oblik iz sindijazmičkog društva u monogamno → familia = skup robova; “Obitelj sadrži u sebi u minijaturi sve one suprotnosti koje će se kasnije potpuno razviti u društvu i u državi.” -  južnoslavenska zadruga; patrijarhalni ob lik - više generacija jednog oca živi zajedno, sa ženama, na jednom posjedu i svi zajedno obrađuju zemlju; onaj koji je glava obitelji se bira, ne mora biti najstariji, najčešće je njegova žena ona koja je glavna za sve vrste ženskih poslova te ugovaranje brakova 5. MONOGAMNA PORODICA  - obratom u vlasništvu i zahtjevom da muškarčev potomak bude njegov javlja se monogamna zajednica; razlika je u njoj u opreci s sindijazmičkom porodicom to što se brak ne može raskidati na zahtjev žene te muškarac ima pravo biti s drugim ženama, ali ne i obrnuto - Grčka - u Sparti postoji neka vrsta sindijazmičkog braka, a u Ateni → citiraj str 64. ; žena je isključena od javnog života - ne radi se o nekim prirodnim čimbenicima, o individualnim ljubavima; porodica postaje ekonomska zajednica i javlja se prva klasna suprotnost; ne samo da  je problem monogamni brak, nego on zapravo niti nije monogaman, javlja se prostitucija koja je opet opravdana za muškarce, a za žene nije  - kako bi se i patrilinearnost dodatno učvrstila, više nije važno tko je biološki otac djetetu, nego tko je majčin suprug, dakle djetetu rođenom u braku otac je suprug - tek u njemačkoj, pojavom trubadura javlja se taj pojam individualne ljubavi, ali  je ona uvijek vezana uz preljub - u Engelsovo doba, brak se ugovara, kod katolika s manje biranja, kod protestanata više, no u konačnici ugovaranje braka uvijek podrazumijeva brak između ljudi iste klase  6. ŠTO ĆE DOĆI NAKON TOGA  - ukidanje klasa, revolucija proletarijata će riješiti i problem obitelji  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x