Electronică pentru automobile

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 2
 
  Electronică pentru automobile
Share
Transcript
  E    A Prelegerea nr.   4   CONTROLUL ELECTRONIC AL APRINDERII lectronică pentru   utomobile Controlul electronic al avansului 1  PRELEGEREA   nr.   4 CONTROLUL ELECTRONIC AL AVANSULUI Sistemele electronice de aprindere cu distribuitor  convenţional cu reglaj centrifugal şi  vacuumatic al avansului, pot asiguranumai caracteristici simple de avans la aprindere. Aceste sisteme nu pot acoperi în totalitate cerinţele  de funcţionare  ale motoarelor.Controlul electronic al avansului În cazul controlului electronic, nu se mai utilizează  regulatorul mecanic al avansului din distribuitorul de aprindere. 2  PRELEGEREA   nr.   4 Semnalul sub formă  de impulsuri, folosit pentru declanşarea aprinderii, este utilizat ca semnal despre turaţie . Un sensor depresiune furnizează  semnalul despre sarcină . Microcomputerul calculează  timpul pentru avansul la aprindere necesar  şimodifică  în mod corespunzător   semnalul de ieşire  ce este furnizat circuitului de aprindere.Controlul electronic al avansului ●   Avansul la aprindere poate fi mai bine adaptat la cerinţele   variate şi individuale în care funcţionează motorul; ●   Devine posibilă includerea unor parametri suplimentari   pentru creşterea acurateţei controlului (de exemplu   temperatura motorului); ●   Se asigură o comportare bună la pornire, se îmbunătăţeşte   controlul regimului de mers în gol şi consumul de benzină se   reduce; 3  PRELEGEREA   nr.   4 Controlul electronic al avansului ●  Se poate extinde interpretarea datelor de operare; ●   Se poate introduce un control electronic antidetonaţie. Funcţionare   : Cartograma caracteristică,  de tipul celor ce pot fiutilizate pentru controlul electronic al avansului la aprindere cusisteme cu microcomputer, are un aspect mult mai complicat înraport cu cartograma unui sistem de reglare mecanică . Ca semnal de sarcină  pentru sistemul de aprindere este folositsemnalul de ieşire  de la un sensor de depresiune. Acest semnal şituraţia  motorului se utilizează  pentru a construi o caracteristică  de aprindere tridimensională .Cartograma face posibil să  se controleze cel mai bine, întermeni referitori la poluare şi  consum, unghiul de aprindere pentru fiecare punct turaţie - sarcină . 4
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x