ekolosko-1

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Istorijat informatike i računara
Share
Transcript
   Fakultet     za    poslovno   industrijski   menadžment UNION     Nikola   Tesla,    Beograd  Seminarski    rad    PROCESORI (tema)  Profesor  Prof.    Dr.    Dragan   osi! student  #ile #edakovi! Br.ind.$%&'()*% Beograd    ()*&   Procesori2 Sadržaj  Uvod………………………………………………………………………………………….3Istorijat………………………………………………………………………………………..4Funkcija procesora…………………………………………………………………………….61.1. osnovni elemnti procesora..............................................................................................61.2. aritmetičko-logička jedinica a.........................................................................................1.3. upravljačka jedinica ........................................................................................................!1.4. jedinica kojom se meri r#ina………………………………………………………….!1.$.savremene te%nologije procesora……………………………………………………….&'reporuka……………………………………………………………………………………..1()aključak……………………………………………………………………………………..11  *iteratura……………………………………………………………………………………..12  Procesori3 Uvod    'rocesor +u stvari kratak o lik #a reč mikroprocesor, koji se često #ove i 'U 1  ilicentralna procesorska jedinica predstavlja sredi/nji sastavni deo ' računara. 0vavitalna komponenta je na neki način odgovorna #a sve /to radi ' računar. 'rocesor  pored ostalog odreuje, u najmanju ruku delimično, koji operativni sistemi e seupotre iti, koji sotverski paket moe da radi na ' računaru, koliko mu je električneenergije potre no i koliko e sistem iti sta ilan. 'rocesor takodje uglavnom odredjuje ikoliko e ceo sistem da ko/ta5 /to je procesor noviji i moniji, ma/ina7 e iti skuplja.8ada je maar po rodjenju 9o%n von :eumann prvi predloio pamenje ni#a instrukcija -to e rei programa - u istoj memoriji gde se nala#e i podaci, to je stvarno ila inovativnaideja. 0n je to napisao 1&4$. godine u svom ;'rvom nacrtu i#ve/taja o <=>?-u;. U tomi#ve/taju, računar je io organi#ovan u četiri glavne celine5 centralna aritmetička jedinica,centralna upravljačka jedinica, memorija i ula#no@i#la#ni uredjaji. =anas, posle vi/e od pola veka, gotovo svi procesori imaju ;von :eumann-ovu; ar%itekturu. 0snovni delovi procesora su5 1. 9e#gro +  #an+eter, Nort-ood, Pres+ott, mitfield, Toledo ..., 2. *2 cac%e, 3. *1 cac%e +instrukcijski 4. *1 cac%e +inormacioni $. *ogicki čip 6. Aemorijska sa irnica +BUC . FCB !. 'inovi +DDnoge procesoraDD &. Utor +nala#i se na maticnoj ploci Esocket &4(, 462, &3&, !(,$4,3(, 4!.... 1   'U -entral processing unit + centralna procesorska jedinica   Procesori4 Istorijat procesora 'rvi računari +<:I?, $(-i%nisu imali procesor ve su se nji%ovevakumske cevi i diode i#ički morale prespajati da i se odreeni #adatak o avio. =o a procesora počinje pojavomračunarskog programa tj. sotGare-a po%ranjenog u računaru #a o avljanjeodreene unkcije. :ovi preokret ura#voju procesora dola#i 1&4. s i#umomtran#istora H siu/ne poluprovodnekomponente +najče/e od silicijuma kojaslui #a pojačavanje ili preusmeravanjeelektroničkog signala. ran#istor jeuveliko poveao r#inu prenosa signala#a ra#liku od vakumski% cevi, aomoguio je i #načajno smanjenjedimen#ija procesora. :ekoliko %iljada pove#ani% tran#istora na čipu su činiliintegrisane krugove H el. sklopovesposo ne #a o avljanje r#i% računski%operacija.'rocesor 4((4 io je preteča svi% dana/nji% ponuda irme Inteli do dana dana/njeg, svi procesori '-a  ili su #asnovani na srcinalnim projektima ove irme. 'rvi čip koji jeupotre ljen u IBA '-u io je Intel!(!!. U vreme kada je oda ran, to nije  io naj olji 'U, u stvari Intelovsopstveni procesor !(!6 io je moniji i pojavio se ranije. 'rocesor !(!! jeoda ran i# ekonomski% ra#loga5 njegova!- itna magistrala podataka je #a%tevala jetinije matične ploče od 16- itnog!(!6.. 0vi rani procesori ne i imali ni  li#u dovoljnu snagu da i#vr/avajudana/nje programe. Jipovi treegeneracije, #asnovani na Intelovim!(3!6CK i =K procesorima, ili su prvi32- itni procesori koji su se pojavili u'-u.Llavna ra#lika meu njima ila je u tome /to je 3!6CK io 32- itni procesor samo u svojoj unutra/njosti, dok su njegove ve#e sa spolja/njim svetom  ile preko 16- itne magistrale podataka.o je #načilo da su se podaci kretalii#meu CK procesora i ostatka sistemaupola manjom r#inom nego kod procesora 3!6=K.Jetvrta generacija procesora je ila takoe 32- itna. Ipak,oni su svi nudili i#vestan roj po olj/anja. 'rvo, čitava konstrukcija je  ila paljivo uraena #a Intelovu amiliju4!6, činei ove procesore vi/e od dva puta rim. =rugo, oni su imali !kilo ajta skrivene +cac%e memorije nasamom čipu, a/ u# procesorsku logiku.0vi skriveni prenosi podataka i# glavnememorije su #načili da je procesor u proseku morao da čeka na podatak samatične ploče samo 4M od ukupnogvremena, jer je o ično io u stanju dado ije traenu inormaciju i# cac%e-a.Aodel 4!6=K ra#likovao se od 4!6CKsamo po tome /to je imao i matematičkikoprocesor na ploči. o je io #ase an procesor, projektovan da preu#me proračune sa pokretnim #are#om. 0n jeimao malo uticaja na svakodnevne primene, ali je menjao perormansuta elarni% proračuna, programa #a projektovanje pomou kompjutera itd.  Procesori5
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x