ekolosko-1

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  MINISTERUL EDUCAȚIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 2016 NR........../.................. Aprobată în ședință C.A Din ........................ FIŞA POSTULUI
Share
Transcript
  MINISTERUL EDUCAȚIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 2016 NR........../..................Aprobată în ședință C.A Din ........................FIŞA POSTULUIPRSONAL DIDACTIC !N !N #$#%&NTUL PRUNI RSITAR AN 'COLAR ()*+,()*-ORDIN +*/()** 0odi1i2at prin ORDIN 34-/()* În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, a Legii nr. 53/2003 de aprobare a CoduluiMuncii cu completarile si modificarile ulterioare, standardul nr.  din !rdinul nr. 00 din 12 iunie 2015 al#ecretarului $eneral al $u%ernului pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entit&ţilor  publice modificat prin !.#.$.$. nr. 200/201' , (n temeiul contractului indi%idual de munc& (nregistrat (n)egistrul de e%idenţ& a contractelor indi%iduale de munc& cu num&rul.*...., se (nc+eie ast&i,*..........*., preenta fi-& a postului umele -i prenumele #pecialitatea enumirea postului eciia de numire Încadrarea titular/suplinitor/ cadru didactic asociat um&rul de ore sarcini de ser%iciu  um&r ore de predare rofesor diriginte al clasei Cerinţe studii studii specifice postului %ec+ime grad didactic  Re5a6ii pro1e7iona5e8  ierar+ice de subordonare director, director ad4unctresponsabil comisie metodic&/catedr& de colaborare cu personalul didactic, didactic au6iliar,personalul unit&ţii de (n%&ţ&m7nt de repreentare a unit&ţii -colare la acti%it&ţi/concursuri/festi%aluri etc. la care particip& ca delegat. I. ATRI9U$II SPCIFIC POSTULUI Ane:a 5a %etodo5o;ia de e<a5=are an=a5ă a a2ti<ită6ii per7ona5=5=i dida2ti2 >i dida2ti2 a=:i5iar age 8  MINISTERUL EDUCAȚIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 2016 *. PROICTARA ACTI IT#$IIL%NT D CO%PTN$# /INDICATORI D PRFOR%ANTA*.*. Ana5i?area 2=rri2=5=0=5=i >2o5ar. dentificarea aspectelor interdisciplinare in cadrul ariei curriculare specifice Corelarea con9inutului disciplinei de (n%&9&m7nt si a acti%it&9ilor de (n%&9are cu obiecti%ele urm&rite pre%ederile programei :i timpul de (n%&9are *.(. F=nda0entarea proie2tării dida2ti2e pe a2@i?i6ii5e anterioare a5e e5e<i5or. Conducerea lecţiei conform proiectului de4a stabilit -i monitoriarea acti%it&ţii ele%ilor astfel (nc7t s& seobţin& ma6imum de eficienţ& a lecţiilor.#electarea informaţiei pe criterii de esenţialitate, corel7nd detaliile informaţionale cu particularit&ţilegrupului instruit -i gradul de interes manifestat de ele%i#electarea celor mai eficiente te+nici (n, %ederea facilit&rii (n%&ţ&rii -i regl&rii procesului instructi%educati% (n funcţie de posibilit&ţile -i ritmul de asimilare proprii grupului instruit *.. Stabi5irea 7trate;ii5or dida2ti2e opti0e. ;tiliarea strategiilor didactice de tip acti%, participati%, formati%, care transform& ele%ul (ntrun actor acti% al propriei form&riConstruirea situa9iilor de (n%&9are care solicit& participarea creati%& a c7t mai multor ele%i. *.. 5aborarea do2=0ente5or de proie2tare. rogramarea (n timp, pe semestre, (n func9ie de structura anului :colar, a acti%it&9ilor de (n%&9are,asigur7nd parcurgerea complet& a con9inuturilor propuse *.3. Proie2tarea a2ti<ită6i5or/e:perien6e5or de în<ă6are 2are pre7=p=n =ti5i?area re7=r7e5or TIC. <acilitarea (n%&ţ&rii prin alegerea cu discern&m7nt a materialelor didactice, adaptate cu situaţiileconcrete din clas&, (n %ederea asigur&rii unei instruiri eficiente=%ideoproiector, C, >?L, o@er point,platforme educati%e etc.A *.+. A2t=a5i?area do2=0ente5or de proie2tare dida2ti2ă. Compararea permanent& a situa9iei reale cu cea proiectat&, din punctul de %edere al reali&rii planific&rii, adapt7nd :i reanali7nd planificarea (n conformitate cu situa9ia real& :i situa9iile de (n%&9aree6istente *.-. Proie2tarea a2ti<ită6ii e:tra2=rri2=5are. mplicare (n calitate de coordonator sau membru (n ec+ipa de proiect a :colii   Ane:a 5a %etodo5o;ia de e<a5=are an=a5ă a a2ti<ită6ii per7ona5=5=i dida2ti2 >i dida2ti2 a=:i5iar age 8  MINISTERUL EDUCAȚIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 2016 (.RALIARA ACTI IT#$ILOR DIDACTIC CURRICULAR(.*.Or;ani?area >i diriBarea a2ti<ită6i5or de predare în<ă6are. Modul de organiare a cuno:tin9elor de transmis :i forma de transmitere care facilitea& receptareaCreea& condi9ii optime (n %ederea recept&rii cuno:tin9elor =material,%iual,rele%ant,(n cantitatesuficient&A (.( Uti5i?area 0ateria5e5or dida2ti2e ade2<ate. >naliea& situa9ia de (n%&9are :i identific& necesarul de material didacticCorelarea materialelor didactice complementare cu con9inuturile de (n%&9are, astfel (nc7t acestea s&constituie un suport (n procesul instructi%/educati%<acilitarea (n%&9&rii prin alegerea cu discern&m7nt a materialelor didactice, adaptate cu situa9ii concretedin clas&, (n %ederea asigur&rii unei instruiri eficiente (. Inte;rarea >i =ti5i?area TIC. Corelarea mi4loacelor didactice complementare, moderne =BCA cu conţinuturile de (n%&ţare, astfel(nc7t acestea s& constituie un suport (n procesul instructi%educati% (. Identi1i2area >i <a5ori1i2area po7ibi5ită6i5or de în<ă6are a e5e<i5or. alorificarea, dup& ca, a reultatelor ele%ilor (n scopul diagnoei, prognoei sau selecţiei ele%ilor#tabilirea strategiilor didactice adec%ate, (n scopul remedierii a deficienţelor procesului educaţional, (nfuncţie de reultatele (nregistrate la e%aluare (.3 A7i;=rarea 1or0ării 2o0petențe5or 7pe2i1i2e di72ip5inei. Creea& condiţii optime (n %ederea recept&rii cuno-tinţelor =material %iual rele%ant -i (n cantitatesuficient&A?%it& e6cesul de detalii, transmiterea cuno-tinţelor f&c7nduse gradat, (ntro succesiune logic&Capacitatea de organiare a procesului de instruire (n forme -i prin situaţii de (n%&ţare adec%ate tipuluide deprinderi care trebuie formate#electarea situaţiilor de (n%&ţare care s& stimulee g7ndirea ele%ului, s&i formee deprinderile demunc& -i studiu necesare instruirii pe durata (ntregii %ieţi (.+ 5aborarea prop=neri5or >i a 2onțin=t=ri5or 2=rri2=5=0=5=i 5a de2i?ia >2o5ii CDŞ. Capacitatea de anali& a resurselor materiale :i umane e6istente (n :coal&, (n %ederea corel&rii acestoracu curriculum op9ional :i necesit&ţile ele%ilorCapacitatea de selectare a con9inuturilor pentru curriculum op9ional, astfel (nc7t acestea s& r&spund&obiecti%elor propuse :i ne%oilor ele%ilordentificarea resurselor informa9ionale adec%ate con9inuturilor stabilite   Ane:a 5a %etodo5o;ia de e<a5=are an=a5ă a a2ti<ită6ii per7ona5=5=i dida2ti2 >i dida2ti2 a=:i5iar age 8  MINISTERUL EDUCAȚIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 2016  Creati%itate (n selectarea acti%it&9ilor :i situa9iilor de lucru ,astfel (nc7t acestea s& capete un caracter formati%. . ALUARA RULTATLOR !N #$#RII.* 5aborarea in7tr=0ente5or de e5aborare. #electarea con9inuturilor ce urmea& a fi e%aluate (n func9ie de obiecti%ele e%alu&riiCorelarea tipilor de itemi cu natura obiecti%elor :i con9inuturilor Creati%itatea (n pri%in9a formatului ales, respect7nd particularit&9ile de %7rst& ale ele%ilor, obiecti%ele :icon9inuturile e%alu&riidecide asupra baremului :i condi9iilor de e%aluare, astfel (nc7t s& se ob9in& o e%aluare c7t mai obiecti%&.3 .( Ad0ini7trarea in7tr=0ente5or de e<a5=are >sigurarea condi9iilor materiale necesare aplic&rii instrumentelor de e%aluare, (n %ederea ob9inerii uneie%alu&ri obiecti%e :i unitare a tuturor ele%ilor Consec%en9& (n administrarea probelor de e%aluare  . Apre2ierea 2antitati<ă >i 2a5itati<ă a re?=5tate5or e5e<i5or. >nalia ierar+ic&, pe colecti%ul de ele%i :i procentul pe itemi a reultatelor e%alu&rii ele%ilor . NotareaE interpretarea >i 2o0=ni2area re?=5tate5or e<a5=ării. >sigurarea condiţiilor materiale necesare aplic&rii instrumentelor de e%aluare, (n %ederea obţinerii uneie%alu&ri obiecti%e -i unitare a tuturor ele%ilor Consec%enţa (n administrarea probelor de e%aluare .3 Coordonarea >i 2o0p5etarea porto1o5ii5or ed=2a6iona5e a5e e5e<i5or. Coordonarea -i completarea portofoliilor educaţionale ale ele%ilor. .%ANA%NTUL CLASI D L I .*. Or;ani?areaE 2oordonarea >i 0onitori?area 2o5e2ti<e5or de e5e<i. !rganiarea, coordonarea -i monitoriarea colecti%elor de ele%i (n %ederea asigur&rii unui climat poiti% de (n%&9are  .(. 5aborarea de nor0e 7pe2i1i2e 25a7ei 5a 2are predă 7a=/>i e7te diri;inte. Capacitatea de a e6plica -i de a stabili continuu cu ele%ii regulile sociale=cu particularit&ţile de %7rst& A,de a e%alua obiecti% comportamentul social al acestora .. e7tionarea 7it=a6ii5or 2on15i2t=a5e în re5a6ii5e pro1e7or,e5e<E e5e<i,e5e<iE pro1e7or , 1a0i5ie. Capaciatea de a moti%a :i a corecta comportamentul ele%ului prin aplicarea recompenselor :isanc9iunilor,ca urmare a e%alu&rii comportamentelor prin prisma regulilor e6istente (n :coal&, familiesocietate .. Tratarea di1eren6iată a e5e<i5orE în 1=n26ie de ne<oi5e 7pe2i1i2e. Ane:a 5a %etodo5o;ia de e<a5=are an=a5ă a a2ti<ită6ii per7ona5=5=i dida2ti2 >i dida2ti2 a=:i5iar age 8
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x