ekolosko-1

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  1.   Pojam inženjerstva zaštite životne sreine i sistem zaštite životne sreine u privrenim subjektima Zaštita životne sreine porazumeva skup različitih postupaka i mera koje sprečavaju ugrožavanje životne sreine sa ciljem očuvanja biološke ravnoteže.  Ekol ogija je isciplina koja se bavi uočavanjem problema u životnoj sreini.   Inženjerstvo zaštite životne sreine prestavlja isciplinu koja nalazi način i aekvatan pristup rešavanja uočenog problema u životnoj sreini.   Osnovni principi egraacije životne s redine: -   Uzroci: (ne)kontrolisan rast broja stanovništva, eksploatacija prironih resursa emisije  -   Posleice: smanjenje količine kiseonika, povedanje količine CO2, povedanje intenziteta UV zračenja.   Degraacija životne sreine prost moel:   Degraacija životn e sredine=broj stanovnika x upotreba resursa po stanovniku x zagađenje po jeinici upotrebljanja resursa Zaštita životne sreine u preuzedima:   Ekološki projekti i tehničko - tehnološke mere sagleavaju mogude uticaje projekata/objekata/ postrojenja za životnu sreinu. Prelažu najbolja moguda rešenja; integrisani su u proces obijanja dozvola za izgradnju... Uređuju uslove i postupak izavanja integrisane ozvole za postrojenja i aktivnosti koja mogu imati negativne uticaje na zravlje ljui i životnu srein u. Monitoring je sistematsko pradenje kvaliteta elemenata životne sreine. Monitoring može a obuhvati:  -   Monitoring životne sreine (vazuh, vootoci, zemljište)  -   Monitoring emisija (otpadnih voda, otpadnih gasova...) Informisani sistem: radi efikasnog ident ifikovanja, klasifikovanja, obrae, pradenja eviencije i upravljanja životnom sreinom, u republici se uspostavlja i voi informacioni sistem zaštite životne sreine. Sastavni eo informacionog sistema je integralni katastar zagađivača, kojeg voi agencij a za zaštitu životne sreine. Zagađivač je užan a o svom trošku ostavlja propisane poatke na način i rokovima utvrđenim zakonom. ISO 14000  –   upravljanje životne sreine stavlja po kontrolu rizik zagađenja životne sreine. Pruža praktične alate za organizacije koje žele a ientifikuju i kontrolišu svoj uticaj na životnu sreinu. ISO14000 mora da: -   Obezbedi visok nivo konceptualnog razumevanja organizacije -   Definiše zainteresovane strane, njihove potrebe i očekivanja  -   Definiše granice primene sistema menažmenta  -   Odredi nivo detalja i obima primene SM  2.   Zagađenje vazuha (zakonski osnov, obaveze ržavnih institucija i privrenih lica, izvori zagađivanja vazuha, zagađujude materije, granične vrenosti, primarne i sekunarne mere za smanjenje emisije)   Zako n o zaštiti životne sreine (Zaštita vazuha, član 24):   Zaštita vazuha ostvaruje se preuzimanjem mera:  -   Sistematskog pradenja kvaliteta vazuha  -   Smanjenjem zagađenja vazuha zagađujudim materijama ispo propisanih graničnih vrenosti  -   Preuzimanjem tehničko - tehnoloških mera za smanjenje emisija  -   Pradenjem uticaja zagađenog vazuha na zravlje ljui i životnu sreinu   Mere zaštite vazuha obezbeđuju očuvanje atmosfere u celini sa svim njenim procesima.   Zakon o zaštiti vazuha, ostvaruje se: -   Uspostavljanjem, od ržavanjem, unapređivanjem sistema upravaljanja kvaliteta vazuha  -   Očuvanjem i poboljšanjem kvaliteta vazuha  -   Izbegavanjem, sprečavanjem i smanjenjem zagađenja   Zaštitu i poboljšanje kvaliteta vazuha obezbeđuju:  -   Republika, autonomna pokrajina, lokalna samouprava -   Privrena ruštva i preuzetnici (oni su užni a obezbee mere za sprečavanje i smanjenje emisija; i da prate uticaj svoje delatnosti na kvalitet vazduha) Izvori zagađenja:   Stacionarni: -   Izvori zagađenja u ruralnim poručjima vezani za poljoprivren e aktivnosti, rudarstvo,... -   Izvori zagađenja vezani za inustriju, hemijsku inustriju, ...  Pokretni izvori zagađenja: svi motori sa unutrašnjim sagorevanjem   Zagađujude materije: čvrste, gasovite, organske i neorganske  -   Primarni polutanti: SO 2 , NO x , CO -   Sekundarni polutanti: nastaju u hemijskim reakcijama u atmosferi Obavezno je a se oređeni parametri mere (SO 2 , NO x , PM10, PM2.5, Pb, CO, O 3 , Cd,...) Primarne mere za smanjenje emisija: -   Mere koje se odnose na primenu sirovine -   Procesi sagorevanja Sekundarne mere za smanjenje emisija: -   Mere koje se onose na prečišdavanje polutanata pre ispuštanja u atmosferu   Primarne mere: promene vrste goriva (čvrsto u tečno gorivo; i tečno u gasovito gorivo)  Sekundarne mere: Zagađujude materije:  -   Gasovite (da se izdvajaju ili a se termički transformišu)  -   Čvrste (a se izvajaju)    3.   Rasprostiranje zagađujudih komponenti u vazuhu   Atmosferski uslovi koji utiču na kretanje i istribuciju polutanata su:  -   Horizontalno rasprostiranje (vetar, turbulencije,...) -   Vertikalno (stabilnost atmosfere i inverzija) Vetar  –   brzina vetra, što je vedi graijent pritiska, veda je brzina vetra . Razblaženje  emitovanog gasa je obrnuto proporcionalno brzini vetra, pravac vetra je veoma važan u transportu i istribuciji polutanata.  Turbulencija  –  karakte rišu je vertikalni, horizontalni, kao i vazušni vrtlozi rugih orijentacija -   Mehaničke sile su inukovane kretanjem vazuha (vetra)  -   Termički inukovana turbulencija je rezultat zagađenja ili hlađenja vazuha  -   Mehaničke i termalne turbulencije povedavaju atmosfersko mešanje i isperziju polutanata  Parametri koji su u vezi sa vertikalnim strujanjem vazduha: -   Mala zapremina vazduha - balon -   Potisak -   Promena sa visinom -   Visina mešanja  -   Stabilnost Atmosferska stabilnost  –  predstavlja tendenciju atmosfere da se suprots tavi ili poboljša vertikalno strujanje vazušne mase. Atmosferska stabilnost ili uslovi atmosferske isperzije se mogu poeliti na:  -   Nestabilne (oblačni ani)  -   Neutralne (srednja ili velika brzina vetra) -   Stabilne (vere nodi u zimskom periou)  Inverzija  –   pojava povedanja temperature vazušne mase sa visinom. Veoma često se ešava i ograničeno je na veoma kratak sloj. Polutanti koji se emituju izna sloja inverzije ne proiru u niže slojeve.  4.   Postupci i uređaji za prečišdavanje čvrstih i gasovitih komponenti otpanih gasova (poela metoa, principi i opisi metoa sa primerima uređaja)   Postupci izvajanja čvrstih zagađujudih materija: 1.   su vi postupak (mehanički postupci, elektrostatičko izvajane, filtriranje)  2.   vlažni postupci (mehanički postupci, elektrostatički postupci)   Suvi postupci izdvajanja 1.   Mehanički a)   taloženje komore (prostrane komore, ovajanje krupnih čestica)  Prednosti: jednostavne, pouzdane, jeftine Mane: glomazne, ograničena efikasnost  b)   inercioni izvajač čestica: povedava efikasnost i smanjuje gabarite taložnih komora promenom pravca kretanja čestica.  c)   filtriranje  –   u zavisnosti o temperature otpanog gasa, različiti materijali:  T ≤ 80°C prirodni (vuna, pamuk) T ≤ 160° C veštački (poliestri)  T ≤ 300°C mineralna vlakna (staklena vuna) T ≥ 300°C metalna prediva  -Rukavni filteri - Vredasti filteri - Elektrostatički filteri –    jean o najviše korišdenih uređaja za ovajanje čestica iz vazušne struje, imaju širok ijapazon imenzija, ređe na visokim pritiscima i temp. Neostaci: ne prikupljaju neke vrste prašine i gasne polutante. Vlažni postupci  –   mehanički postupak   Uređaji u kojima se obavlja prečišdavanje gasova vlažnim postu pkom nazivaju se skruberi. Postoje tipovi: 1.) rotacioni vlažni izvajači 2.) venturi i vrtložni izvajači 3.) kolone sa raspršivačem tečnosti   Svi vlažni izvajači koriste kao svoj glavni mehanizam izvajanja inerciju kapljica i čestica.   Gasovite zagađujude materije : 1.) izvajanje (asorpcija, apsorpcija) 2.) termička transformacija (sagorevanje transformacija uslova sagorevanja) Gasna adsorpcija  –   selektivno povedanje konenzacije komponenata iz gasovite ili tečne smeše (asorbat) na površini čvrstog suptrata (adsorbent). Mehanizam adsorpcije: I - difuzija, II  –  migracija, III  –  formiranje Gasna apsorpcija  –   selektivni transfer gasovitih komponenata (apsorbati) iz gasovite u tečnu fazu (apsorbent). 5.   Postupci termičke estrukcije (insineracija, termoinamika i stehiometrija), 3 “T” pravilo, principi i opisi metoa sa primerima uređaja)   Sagorevanje se još naziva insineracija ili oksiacija pošto obuhvata reakciju oksiacije kiseonikom na visokim temp. Na visokoj temperaturi i dovoljnom vremenu izlaganja s vaki ugljovoonik se može oksidovati do CO 2  i vode. Termički i stehiometrijski –  ako su kontaminanti organskog sastava moraju se potpuno sagoreti. Ugalj + O 2 (energ)  CO 2  + H 2 O(energ) Sagorevanje se takođe koristi za uklanjanje mnogo složenijih o rganskih jedinjenja iz otpadnih gasova, a tada se mogu javiti i probiti usled nepotpunog sagorevanja. NPR. CH 4  + 2O 2     CO 2  + 2H 2 O C 6 H 5 Cl + 7O 2     6CO 2 + 2H 2 O + HCl Tri „T“ pravilo: za postizanje potpunog sagorevanja moraju se obezbediti uslovi: - dovoljna velika temp.  –   turbulentno mešanje kiseonika i goriva - ovoljno vreme zaržavanja u komori za sagorevanje - što je veda temp. brža je oksiacija - kiseonik potpomaže sag orevanje - a bi se sva količina C organskog pretvorila u CO 2   mora se obezbeiti ovoljna količina O 2 Sistem za sagorevanje otpadnih voda: - relativno su jednostavni, sastoji se iz gorionika i komora za sagorevanje.  –   uređaji koji se koris te za sagorevanje otpadnih gasova (direktno sagorevanje  –   baklja, termička oksiacija, katalitička oksiacija).  a)   Baklje  –   instalacije na kojima se reakcija oksiacije ešava na samom gorioniku. Nema reakcije komore, sagorevanje mora da bude trenutno. Zbog toga je temperatura plamena najvažnijiparametar pri irektnom sagorevanju otpanih gasova na baklji.  b)   Termička oksiacija –  gas koji se sagoreva ulazi preko plamena u reakcionu komoru gde se oigrava i završava reakcija sagorevanja.  c)   Katalitička oksiacija –   slična je termičkoj oksiaciji sa razlikom što otpani gas nakon prolaska kroz komoru za sagorevanje prolazi preko katalizatora koji oatno vrši oksiaciju gasova sa nižim temperaturama.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x