Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden?

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 66
 
  Förnyad Webbnärvaro; Webbkoncept för verksamheten; Kick-off för arbetspaket: Presentation av utbildningsprogram. 2012- xx-xx. Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden?. F ramtida utveckling av extern webbnärvaro. Förvaltnings- organisation? Jan 2013?. Projektslut
Share
Transcript
Förnyad Webbnärvaro;Webbkoncept för verksamheten;Kick-off för arbetspaket: Presentation av utbildningsprogram2012-xx-xxEfter 10-15 år på Internet:Vad tar vi med oss in i framtiden?Framtida utveckling av extern webbnärvaroFörvaltnings-organisation?Jan 2013?ProjektslutDec 2012?ProjektstartJan 2011NuJan 2012Central webbplats Webbkoncept för verksamhetenVi jobbar här12Q4Huvudprojektet Förnyad webbnärvaroExternwebb centraltBeställning”Förnyad webbnärvaro”Styrning och stödHuvud-projektStyrgruppVerksamhetens externa webb Forsknings-databasFörstudie Intern webbmiljöAgendaFörst Presentationsrunda och kort historik och introduktion till vad som händer under våren 2012 - uppdatering på lu.se och konsekvenser för verksamheten - tidplan för våren och statusöversikt för 11 teman - mål för våren - mål för dagenSedan Introduktion och inspel till temat - central frågeställning - existerande dokument och idéer - tänkta leverabler- diskussion och beslut om aktiviteter och tider (arbetsplan)Efter detArbetspassMot slutetAvslutning - säkring av vem-gör-vad- revision av arbetsplan?lu.se levereras med ny design på ny plattform bemannad up’n runningförsommaren 2012Interna sidor ligger kvar i o.o.i.s i väntan på internwebbGemensam design erbjuds till webbplatser utanför ny plattformWKFVIIIMlu.seKKFFMMMBBKInterna sidorBKKCCBBFFRRIIPPIIIIwebbplatser i o.o.i.sNågra organisationer kan i mån av egna resurser flytta in i början på Q3Organisationer och verksamheter med mer komplexa behov flyttar in från o.o.i.s och andra plattformar efterhand som ny funktionalitet finansierats och utvecklatsPermanent gemensam organisation för förvaltning av flera intresseområden, utveckling och support från 2013Interimorganisation för förvaltning och support under 2012Fakultet Institution Publik verksamhet Bibliotek Centrumbildning Konferens etc.…Organisation för framtida webb inom LU - arbetsscenarioMF≈ tema/arbetspaketlu.seICBweb serviceKUPEn teknisk webbmiljö med flera olika intresseområden???
 • Gemensamma webbservisar mot databaser
 • Central site (lu.se)
 • Typsitermed backlogg
 • Profiltyper som går på tvären mot typsiterna
 • FPEn gemensam webborganisation som stödjer intresseområdena och innehållsproducenter med:
 • självhjälp & manualer?
 • utbildning i teknik & innehåll?
 • rådgivning & support?
 • utveckling & planering?
 • som leder webben genom:
 • att äga gemensam funktionalitet?
 • driva nätverk för intresseområden?
 • förvalta de intresseområden som saknar långsiktiga intressenter?
 • En gemensam webbstyrning som äger och följer upp:
 • strategiska webbmål ?
 • mätbara delmål ?
 • betalar LU-gemensamma kostnader?
 • Konkreta mål för Webbkoncept för verksamheten våren 2012
 • Roadmap för 2013-2016
 • Backlogg för resterande 2012 (≈ todolista)
 • Arbetsplan för 2013 för blivande webborganisation
 • Budget för 2013 för blivande webborganisation
 • Planeringsunderlag för universitetets verksamheter
 • Etablera långsiktiga nätverk och kompetens för framtida utveckling av vår webbnärvaro
 • Preliminär tidplan för våren 2012kan ge inspel till lu.se 1.0Arbetspaket:Kick-off med projektetEget arbeteDokumentationBearbetning och estimeringLeverans med projektetDokumentation från arbetspaketen 1Dokumentation från arbetspaketen 2Målgrupper för behovet: Markera med x eller ännu hellre gradera 1-5 (5=mycket) hur relevant behovet är för respektive målgrupp. ≈ vilka målgrupper ska man prata med när man försöker möta eller utveckla lösning för behovet? Vem ska testa?Avsändargrupper för behovet: Markera med x eller ännu hellre gradera 1-5 (5=mycket) hur relevant behovet är för respektive avsändargrupp/typsite? ≈ vilka användare i backend ska man prata med när man försöker möta eller utveckla lösning för behovet? Vem ska testa? Hur kan man motivera kostnad?Dokumentation från arbetspaketen 3AP: Presentation av utbildningsprogramInspel & dokumentDokument från huvudprojektet
 • Introduktion & Inspel .ppt
 • Malldokument för rapport (arbetsgruppens resultat) .xls
 • Dokument från gruppdeltagareAP: Presentation av utbildningsprogramDeltagareAP: Presentation av utbildningsprogramFörslag till tidplanRef: Referenspersoner AG: Arbetsgrupp KP: kontaktperson HP: huvudprojetetTema: UtbildningsprogramResultat 16/1Tema: UtbildningsprogramInspel v10
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x