Efecte Ale Consumului de Carne Sau a Preparatelor Din Carne Păstrate În Condiţii Necorespunzătoare

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 4
 
  Igiena alimentara
Share
Transcript
  EFECTE ALE CONSUMULUI DE CARNE SAU A PREPARATELOR DIN CARNE PĂSTRATE ÎN CONDIŢII NECORESPUNZĂTOARE   După pâine, pentru noi românii, carnea este cel mai important aliment şi, după cum ştim, unul din alimentele de bază ale alimentaţiei umane.  Profitul comercianţilor, boala consumatorilor! Carnea şi produsele din carne cu probleme se vând aproape peste tot, în ţară. În timp ce negustorii lacomi îşi umplu buzunarele cu bani, victime cad consumatorii, care fără să ştie, cumpără carne stricată.   Carnea şi preparatele din carne, în anumite condiţii: umiditate crescută, conţinut de substanţe nutriţi ridicat şi temperaturi cuprinse între 20°C şi 45°C, se alterează.  Principalii cauzatori ai alterării sunt microorganismele saprofite (bacterii, mucegaiuri şi drojdii) care se găsesc răspândite peste tot în natură. Produsele din carne suferă mai ales un proces de putrefacţie, care constă în degradarea proteinelor în substanţe foarte urat mirositoare şi chiar toxice cum ar fi: amoniacul, hidrogenul sulfurat, putresceina, cadarina.   Pentru a fi bună de consum, la prepararea şi păstrarea cărnii trebuiesc îndeplinite, în primul rând regulile de igienă.Nerespectarea lor poate duce la transformarea alimentelor în produse dăunătoare sănătăţii.  Orice tip de carne alterată este o adevărată bombă cu ceas pentru sănătatea noastră. Cea mai gravă afecţiune pe care o poate determina consumul de carne stricată este şocul anafilactic. Cu alte cuvinte, o moarte rapidă.   Asta pentru că în timp ce carnea se strică, în compoziţia ei apare o substanţă foarte alergenă şi anume histamina.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x