E E 8 1 E A 2 1 E A 0 1 E D 8 L CH -SỰ CẦN THIẾT CHO QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN NGUY N VĂN HOÀNG

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 3
 
  TÓM TẮT Trong những năm gần đây, số lượng các khu nghỉ dưỡng và số lượng du khách không ngừng gia tăng tại các vùng ven biển ở nước ta. Sự gia tăng này kéo theo nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, kinh tế-xã hội. Vì vậy cần phải có phương pháp
Share
Transcript
   Nguyễn Văn Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM 1 ĐÁNH GIÁ SỨC TẢI TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH- SỰ CẦN THIẾT CHO QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÍPHÁT TRIỂN DU LỊCH IỂN NGUYỄN VĂN HOÀNG * T!" T#T Trong những năm gần đây, số lượng các khu nghỉ dưỡng và số lượng du kháchkhông ngừng g! "ăng "# các v$ng v%n &'n ( nư)c "!* + g! "ăng này k-o "h%o nh.u "ácđ/ng "0u cc đ1n mô "rư2ng, knh "1 3 45 h/* 67 v8y cần 9h: c; 9hư<ng 9há9 đánh gá s=c ": "rong ho#" đ/ng du l>ch, g?9 các nhà @uy ho#ch và @u:n lA du l>ch c; "h' 4ác đ>nhđược kh: năng ": 9h$ hợ9 cB! các khu du l>ch &'n nhCm h#n ch1 những "ác đ/ng "0ucc mà ho#" đ/ng du l>ch m!ng l# . Từ khóa D du lịch biển, quy hoạch du lịch, đánh giá sức tải. $STR$CT Tourism carrying capacity assessment – a need to planand manage coastal tourism development   En r%c%n" y%!rs, "h% num&%r oF r%sor"s !nd "ours"s h!s &%%n hghly ncr%!sng nco!s"!l "oursm !r%!s* Ths ncr%!s% c!us%s m!ny !dv%rs% soc!l !nd %nvronm%n"!l m9!c"s* Ths !r"cl% n"roduc%s som% "oursm c!rryng c!9!c"y !ss%ssm%n" m%"hods &!s%d on Formul!"on !nd cr"%r!* Toursm 9l!nn%rs !nd m!n!g%rs c!n !ss%ss !99ro9r!"%lyc!9!c"y n co!s"!l "ours"c !r%!s "o r%duc% !dv%rs% m9!c"s*  Keyords D coastal tourism, tourism planning, carrying capacity assessment. %&Đ'( )*+ , Sau chin tranh th gi!i l"n thứ ##,du lịch tr$n phạm %i to&n c"u đ' pháttriển nhanh %!i t(c đ) b*nh qu+n %-hách ,/02n3m, % thu nh4p11,52n3m %& tr6 th&nh m)t trong nh7ngng&nh -inh t h&ng đ"u trong nn -inh tth gi!i 809. :heo s( li;u c<a := chức >ulịch :h gi!i ?@AB:CD, n3m EF1F-hách du lịch qu(c t tr$n to&n th gi!iđạt /0G tri;u lHIt ngHJi, t3ng G5 tri;ulHIt ngHJi so %!i n3m EFF/ %& t3ng EEtri;u lHIt ngHJi so %!i n3m EFF5.Kh+u L M :hái N*nh >HOng l& -hu%Pc t3ng trH6ng mạnh nhQt trong n3m * ThS, Trườn Đạ! h"c Kh#$ h"c %& h'!() Nhn (+n, ĐHG TPHCM EF1F. S( lHIng -hách qu(c t đn -hu%Pc n&y đạt EFR tri;u lHIt -hách, cao hOncon s( 151 tri;u c<a n3m EFF/, ri$ng -hu%Pc Tng Aam L đạt g"n UF tri;u lHIt-hách qu(c t. V Wi;t Aam, du lịch đHIcXem l& m)t trong nh7ng ng&nh -inh tquan trYng, s( lHIt -hách du lịch qu(c tđn Wi;t Aam cZng -hTng ng[ng t3ng t[0,U tri;u lHIt -hách n3m EFF/ l$n G tri;ulHIt -hách n3m EF1F %& đạt  tri;u lHIt-hách n3m EF11. Ah7ng s( li;u th(ng -$ cho thQyr\ng du lịch tr$n th gi!i n]i chung %&Wi;t Aam n]i ri$ng -hTng ng[ng t3ngtrH6ng %& phát triển. :rong s( các loạih*nh du lịch đáp ứng nhu c"u c<a du-hách hi;n nay -hTng thể -hTng n]i đn  loại h*nh du lịch biển. >u lịch biển đ' phát triển mạnh m^ 6 các nH!c thu)c%_ng biển ịa :rung `ải, %_ng biểnKaribe %& m)t s( nH!c trong -hu %PcKh+u L M :hái N*nh >HOng. i$ng Wi;t Aam, %!i bJ biển d&i 0EF-m, c] -hoảng1EG b'i tm l!n nh, trong đ] c] nhiu b'i tm đp đ' %& đang đHIc -hai thác phc % cho hoạt đ)ng du lịch.:rong nh7ng n3m qua, Wi;t Aam đ'thu hft nhiu dP án đ"u tH %&o hoạt đ)ngdu lịch biển, -t quả l& c] rQt nhiu -huresort ?-hu ngh mátD đHIc X+y dPng su(tdYc chiu d&i đHJng bJ biển, ti$u biểu l&các -hu resort 6 Zi A ?N*nh :hu4nD,`)i jn ?kuảng AamD, hf ku(c ?i$niangD N$n cạnh nh7ng lIi ch c] thểđ]ng g]p %&o nn -inh t địa phHOng,cZng c] nh7ng thách thức % mTi trHJngtP nhi$n %& X' h)i c"n đHIc Xem Xt, nhHKác tác đ)ng ngn hạn li$n quan đn cácgiai đoạn phát triển c<a điểm du lịch san<i mt b\ng, X+y dPng cO s6 hạ t"ng, binđ=i cảnh quan, T nhim ting n, T nhim-hTng -hKác tác đ)ng d&i hạn li$n quan đn hoạtđ)ng c<a điểm du lịch Xả thải, T nhimngun nH!c, bin đ=i sv dng đQt, suythoái cảnh quan do -hai thác quá mức,quá tải tại các điểm du lịch Ah\m hạn ch nh7ng tác đ)ng ti$ucPc m& hoạt đ)ng du lịch c] thể mang lại,chfng tTi cho r\ng c"n phải đánh giá sứctải trong hoạt đ)ng du lịch biển cho cTngtác quy hoạch %& quản l hoạt đ)ng du lịch. .&Đ/+0 12/ 345 (62 (78+1 089( ,:+1 ;< =>50 ánh giá sức tải trong hoạt đ)ng dulịch biển s^ gifp các nh& quy hoạch, quảnl du lịch c] t"m nh*n chin lHIc để t[ng bH!c thPc hi;n mc ti$u phát triển du lịch bn %7ng cho %_ng %en biển. !"#"$%c t&i và c'ng th%c ()nh gi) s%c t&i trong ho*t (+ng du l,ch G*H*H*Ihá nJm  A3m 1/51, := chức du lịch th gi!iđ' đHa ra -hái ni;m sức tải trong hoạtđ)ng du lịch nhH sau K+=c ": "rong ho#" đ/ng du l>ch là số lượng du khách cc đ# c; "h' "h!m@u!n m/" đ'm du l>ch c$ng m/" "h2 g!n mà không 9h: là nguy0n nhân 9háhBy đ1n mô "rư2ng snh "há, đLng "h2không làm g:m đ chM" lượng cB! mô"rư2ng :nh hư(ng đ1n s hà lNng cB! dukháchO 89.hái ni;m sức tải trong hoạt đ)ngdu lịch l& m)t -hái ni;m r)ng %& đHIchiểu dH!i nhiu g]c đ) -hác nhauV g]c đ) %4t l M sức tải %4t l w& gi!i hạntuy;t đ(i % mt -hách du lịch tại m)t%_ng m& nOi đ] c] thể chịu đPng đHIc.Sức tải %4t l thHJng đHIc quan t+m đn-hả n3ng cung cQp đi;n, cung cQp nH!c,h; th(ng Xv l chQt thải, mạng lH!i giaothTng %4n tải, thTng tin li$n lạc c<a nOiđ]n tip -hách du lịch.V g]c đ) X' h)i M sức tải X' h)i w& gi!ihạn % lHIng du -hách m& tại đ] bt đ"uXuQt hi;n nh7ng tác đ)ng ti$u cPc t[ hoạtđ)ng du lịch đn đJi s(ng %3n h]a M X'h)i c<a -hu %Pc, cu)c s(ng b*nh thHJngc<a c)ng đng địa phHOng c] cảm giác bị phá %x, bị X+m nh4p.V g]c đ) mTi trHJng M sức tải mTi trHJngw& s( lHIng cPc đại -hách du lịch tạim)t %_ng c] thể tip nh4n m& h; sinh tháimTi trHJng -hTng bị ảnh hH6ng. G*H*G*Pông "h=c đánh gá s=c ":  KTng thức tnh toán sức tải tim n3ng ?KKD theo Noull]n 8R9 Sức tải = :=ng di;n tch sv dng cho du lịch :i$u chun trung b*nh cho m)t du -hách :=ng lHIng -hách đn h&ng ng&y z Sức tải X h; s( lu+n chuyển `; s( lu+n chuyển = iJ m6 cva ?hoc thJi gian hoạt đ)ngD :hJi gian tham quan trung b*nh c<a m)t -hách KTng thức tnh toán sức tải thPc?KKD theo Keballos M wascuráin 8R9  QPP =    RPP4 1FF − PF  1  4 1FF − PF  E  4 1FF − PF  n 1FF1FF1FF :rong đ]KK  Sức tải tim n3ngK  F   `; s( hi;u chnh`; s( hi;u chnh đHIc biểu dindH!i dạng  %& đHIc tnh theo cTngthức PF =    S  1  4 1FF  S  "  :rong đ] 1  KHJng đ) gi!i hạn c<a bin s(  t  :=ng cHJng đ) c<a bin s( !"!"-)nh gi) s%c t&i trong ho*t (+ng du l,ch. m+t s/ n01c và c)c t2 ch%c 3u/c t4  ánh giá sức tải trong hoạt đ)ng dulịch biển đ' đHIc m)t s( t= chức thPchi;n nhH := chức >u lịch :h gi!i?@AB:CD, := chức Nảo tn :hi$n nhi$n:h gi!i ?#@KAD, KhHOng tr*nh TitrHJng c<a wi$n `i;p ku(c ?@A{D, Ah7ng chHOng tr*nh h&nh đ)ng Hu ti$n?jD. Kác nh& nghi$n cứu 6 m)t s(trHJng đại hYc tr$n th gi!i đ' thPc hi;nnhiu đ t&i li$n quan đn l|nh %Pc n&y.Khfng tTi Xin trch d}n danh mc m)t s( đ t&i c] li$n quan nhH sau 3Endc!"ors oF sus"!n!&l% d%v%lo9m%n" For "oursm d%s"n!"onsD  gud%&ookD HIcB:C bi$n soạn %& phát h&nh n3m EFFR,gi!i thi;u % nh7ng ch s( phát triển bn%7ng tại các nOi đ]n tip -hách du lịch,tại sao phải sv dng các ch s( phát triểndu lịch bn %7ng, các bH!c tin h&nhthit l4p các ch s( phát triển bn %7ng,áp dng nh7ng ch s( n&y trong quyhoạch %& quản l du lịch... 3Uud%ln%s For c!rryng c!9!c"y!ss%ssm%n" For "oursm n S%d"%rr!n%!nco!s"!l !r%!s  >o @A{ M j bi$n soạnn3m 1//U, gi!i thi;u -hái ni;m % đánhgiá sức tải, sP c"n thit phải đánh giá sứctải trong hoạt đ)ng du lịch, nh7ng lIi chmang lại trong đánh giá sức tải, phHOng pháp %& nh7ng ti$u chun đánh giá sứctải trong du lịch biển tại %_ng biển ịa:rung `ải 3V%Fnng, m%!surng !nd %v!lu!"ng c!rryng c!9!c"y n Wuro9%!n "oursmd%s"n!"onsD  t&i n&y đHIc thPc hi;n b6i m)t nh]m nghi$n cứu thu)c đại hYcjegean, jthens, `i wạp n3m EFF1. A)i  dung ch< yu gi!i thi;u % phHOng phápđánh giá sức tải %& nh7ng ch s( đánh giásức tải tại các điểm du lịch 6 ch+u ~u. 3P!rryng c!9!c"y !ss%ssm%n" oF Rul!u R!y!r S!rn% 9!rk, S!l!ys! X Y!y oF  Y%ng!l Rrogr!mm%D >o wi Khing wimthPc hi;n n3m 1//5, gi!i thi;u % h; sinhthái trong -hu bảo tn biển, phHOng phápđánh giá sức tải sinh thái 6 rạn san hT, phHOng pháp đánh giá sức tải % mt X'h)i trong -hu bảo tn biển thTng qua bảng hi 3+us"!n!&l% Po!s"!l "oursm h!nd&ook For "h% Rhl99n%sD >o Karsten. `uttche, jlan :. Bhite, a. onina. •lores thPc hi;n n3m EFFE. +y l& s=tay hH!ng d}n % phát triển du lịch bn%7ng %_ng %en biển 6 hilipines, gi!ithi;u % nh7ng cTng c quy hoạch du lịch bn %7ng, phát triển du lịch sinh thái,đánh giá tác đ)ng mTi trHJng trong hoạtđ)ng du lịch, quản l mTi trHJng tronghoạt đ)ng du lịch biển !"5"-)nh gi) s%c t&i trong ho*t (+ng du l,ch. Vi6t Nam Sau -hi nghi$n cứu nh7ng t&i li;u,chfng tTi nh4n thQy %i;c đánh giá sức tảitrong hoạt đ)ng du lịch biển rQt đHIc thgi!i quan t+m. V Wi;t Aam chHa c] nhiuđ t&i nghi$n cứu % đánh giá sức tảitrong hoạt đ)ng du lịch biển.hi nghi$n cứu sức tải đ(i %!i hoạtđ)ng du lịch biển, đc bi;t l& %_ng %en bJ, chfng ta c] thể áp dng mT h*nh t=ngquát Xem Xt m(i quan h; -hTng giangi7a h; th(ng l'nh th= du lịch M mTitrHJng %en biển M sức tải trong du lịch?Xem h*nh 1D  H7nh #" Pác lo# kh: năng ": ưu "0n cB! các đ) du l>ch v%n &'n  Ngu8n9 ZG[ `*nh 1 cho thQy %_ng %en biểnđHIc chia l&m R -hu %Pc nhH sau  Ihu vc H X v$ng n/ đ>!  w& %_ng n\m s+u trong đQt lin, l& -hu %Pc cungcQp dịch % %& ti;n nghi cho du -háchn$n các nh& quy hoạch c"n chf trYng %sức tải %4t l trong %i;c tnh toán X+ydPng cO s6 hạ t"ng, h; th(ng nh& h&ng,  -hách sạn sao cho ph_ hIp %!i nh7ng ti$u chun cho php.  Ihu vc G X cLn cá" ?tuy nhi$n -hTng phải %_ng biển n&o cZng c] cn cátD +yl& -hu %Pc d&nh cho l(i đi, r[ng ph€ngh), thảm thPc %4t ?nu c]D, l& -hu %Pcchuyển tip. Kác nh& quy hoạch c"n chftrYng % sức tải mTi trHJng 6 -hu %Pcn&y.  Ihu vc \ X &5 &'n  w& -hu %Pc d&nhcho hoạt đ)ng ngh ngOi %& giải tr. +yl& -hu %Pc -hTng đHIc X+y dPng bQt -*cTng tr*nh n&o, các nh& quy hoạch, quảnl du lịch c"n c] bi;n pháp ch(ng X]im€n đQt, X+m thPc c<a s]ng biển, th<ytriu. c bi;t -hu %Pc n&y c"n chf trYngđn sức tải % mt X' h)i nh\m hạn chnh7ng Xung đ)t c] thể Xảy ra gi7a các đ(itHIng tham gia %&o hoạt đ)ng du lịch. 3 Ihu vc ] X &'n  w& -hu d&nh chohoạt đ)ng ngh ngOi %& giải tr, đ+y cZngl& -hu %Pc -hTng đHIc X+y dPng bQt -*cTng tr*nh n&o. Kác nh& nghi$n cứu c"nchf  đn sức tải % mTi trHJng 6 -hu%Pc n&y nhH chQt lHIng nH!c biển cácch s( % nhu c"u TXi sinh h]a, nhu c"uTXi h]a hYc, t=ng chQt thải rn lO lvng, đ)đc c<a nH!c biển...:uy nhi$n, %i;c tnh toán sức tảicho %_ng %en bJ c€n ph thu)c %&o rQtnhiu hoạt đ)ng -inh t  X' h)i -hác chứ-hTng ri$ng g* hoạt đ)ng du lịch. W* %4y,mT h*nh n&y s^ gifp các nh& quy hoạch%& quản l phát triển du lịch biển Xác địnhđHIc chin lHIc %& quan điểm quy hoạchcho ph_ hIp nhQt nh\m tránh nh7ng sail"m c] thể d}n đn nh7ng h4u quả -h]-hc phc. !":";+t s/ ti<u chu=n (> t?nh to)n s%c t&i  Khfng tTi Xin gi!i thi;u m)t s( ti$u   chunc] thể áp dng để tnh toán sức tải   trongcTng tác quy hoạch du lịch 6 %_ng   %en biển Wi;t Aam nhH sau ?Xem bảng 1,E, 0D  @&ng #" Pác "0u chu^n đ' đánh gá s=c ": v$ng v%n &2  C/5 ;9+1 345 (62C/5 (2?< 50<@+ Sức tải %4t l:i$u chun X+y dPng cO s6 hạ t"ng tại -hu %Pc %_ng n)i địa l& RFm E 2giHJng -hách.:i$u chun X+y dPng để đảm bảo chQt lHIng mTi trHJng l& GFm E 2giHJng -hách.Sức tải X' h)i4t đ) -hách sv dng tr$n b'i biển n\m trong -hoảng t[ G EGm E 2ngHJi.4t đ) -hách đHIc nhiu ngHJi chQp nh4n nhQt l& l& 1.FFF ngHJi2ha ?1Fm E 2ngHJiDSức tải mTi trHJngi!i hạn s( lHIng %i -hun c] trong nH!c biển(i %!i coli‚orm ƒ 1F.FFF A2 1FFml(i %!i ‚aecal coli‚orm ƒ E.FFF A2 1FFml  Ngu8n9 ZG[
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x