Дослідження «Південного» валу Більського городища у 2018 році (Investigation of the «Southern» rampart of Bilsk hillfort in 2018)

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇКОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК «БІЛЬСЬК» ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІЛЬСЬКОГО ГОРОДИЩА 2018  ARCHAEOLOGICAL RESEARCH OF BILSK HILLFORT 2018ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КИЇВ-КОТЕЛЬВА 2019  УДК 902/904.063 (477.53+477.52) “-07/17”  А 87  Друкується за рішенням Вченої Ради Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (протокол № 8 від 20.11.2019 р.) та планів роботи Департаменту культури і туризмуПолтавської оласної ержавної аміністрації, Комунальної установи «Історико-культурний заповідник «Більськ» Полтавської обласної ради на 2019 р. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:Вождаєнко В. В.,  директор Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації; Гречко Д. С.,  кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу археології ран-нього залізного віку ІА НАН України; Задніков С. А., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Музею археології ХНУ ім. В.Н.Каразіна, провідний науковий співробітник ІКЗ «Більськ»; Корост І. І.,  директор Комунальної установи «Історико-культурний заповідник «Більськ» Пол-тавської обласної ради ( ідповідальний редактор ); Махортих С. В.,  доктор історичних наук,провідний науковий співробітник відділу археології раннього залізного віку ІА НАН України; Приймак В. В.,  провідний науковий співробітник Комунальної установи «Історико-культур-ний заповідник «Більськ» Полтавської обласної ради; Пуголовок Ю. О.,  кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Відділу палео-гончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України; Скорий С.А.,  доктор історичних наук, професор, завідуючий відділом археології раннього за- лізного віку ІА НАН України; Супруненко О. Б,  кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, дирек-тор Полтавського краєзнавчого музею ім. В. Кричевського ( науковий редактор ); Титова О. М., кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор ЦП НАН України і УТОПІК; Шрамко І. Б.,  кандидат історичних наук, доцент ХНУ ім. В. Н. Каразіна ( голова редакційної олег ). РЕЦЕНЗЕНТИ:Мурзін В. Ю.,  доктор історичних наук, професор. Ольговський С. Я., кандидат історичних наук, професор. При передруку та іншому використанні матеріалів збірника посилання на джерело обов’язкове.  Археологічні дослідження Більсьского городища – 2018 = Archаeo-logical research of Bilsk hillfort – 2018: збірник наукових праць / ЦПНАН України і УТОПІК; ІКЗ «Більськ»; [відп. ред. – І. І. Корост, наук. ред. – О. Б. Супруненко; ред. колегія: Д. С. Гречко, І. Б. Шрамко та ін.]. – Київ-Котельва: ЦП НАН України і УТОПІК, 209. – 290 с.ISBN 978-966-372-704-2. Вміщено публікації за результатами наукових досліджень, здійснених на території Біль-ського археологічного комплексу та в його окрузі в 2018 році. Для археологів, істориків, краєзнавців, фахівців пам’яткоохоронної справи, працівників музеїв, широкого загалу шанувальників стародавньої історії. УДК 902/904.063 (477.53+477.52) “-07/17” ЦП НАН України і УТОПІК, 2019 ІКЗ «Більськ», 2019 Автори статей, 2019  А 87 ISBN 978-966-372-704-2  61 УДК 903.4 (477.53) "-05"  Д. С. Гречко, О. О. Крютченко  ДОСЛІДЖЕННЯ «ПІВДЕННОГО» ВАЛУ БІЛЬСЬКОГО ГОРОДИЩА У 2018 РОЦІ У статті представлені попередні результати розкопок «Південного» валу  у межах Великого Більського городища. Дослідження вказують на те, що він був споруджений за скіфської доби, після середини V ст. до н. е. Ключові слова:  Дніпровське лісостепове Лівобережжя, Більське городи-ще, фортифікація, скіфський час.  Аналіз наукових архівних джерел дозволяв стверджувати, що на пів- день від центральної частини Холодівського Яру розташовані рештки за-хисних споруд у вигляді рову та валу. Археологічні розвідки на території проходження «Південного» валу проводились неодноразово, зокрема, В. О. Городцовим у 1906 р. (Городцов 1911) та О. Б. Супруненком у 2000 р. (Супруненко 2001). Під час цих досліджень і були зафіксовані залишки на-сипів. О. Б. Супруненко припускав, що «Південний» вал міг бути частиною кордону між Московською державою та Річчю Посполитою. При цьому  дослідник вважав, що остаточно питання культурно-хронологічної на- лежності захисних споруд можуть вирішити лише розкопки (Супрунен-ко 2001). Б. А. Шрамко вважав, що цей об’єкт не є частиною оборонних  укріп  лень Більського городища (Шрамко 1987).Таким чином, на момент початку досліджень 2018 р. «Південний» вал було локалізовано, проведено зйомку його профілів, також здійснено збір підйомного матеріалу на території розміщення фортифікаційного насипу. Розкопки залишались актуальним завданням, оскільки тільки вони могли  допомогти у вирішенні питання про час та причини створення цієї додат-кової оборонної споруди в межах Великого Більського городища.На обраній ділянці було закладено 2 траншеї, кожна з яких мала розмір 20 х 2 м (рис. 1–2). Вони були розміщені перпендикулярно до візуально простеженої лінії укріплень «Південного» валу – щоб у перетині можна було отримати повну картину нашарувань валу та рову. Траншея 1  (20 х 2 м) закладена на місці, де простежувався рів (рис. 3). Під час дослідження було виявлено давній рів та наступну систему нашару-вань. Зверху по всій площі фіксувався орний шар (потужністю 0,3–0,35 м). На півдні на прилеглих до рову ділянках, одразу під ріллею, простежений шар темно-сірого кольору потужністю до 0,25 м. У ньому зафіксовано велику кількість знахідок. Він може бути інтерпретований як культур-ний шар поселення скіфського часу. Безпосередньо під ним знаходились псевдольосові породи потужністю 0,4–0,5 м. Інша картина спостерігалася  62  Д. С. Гречко, О. О. Крютченко Рис. 1.  «Південний» вал Великого Більського городища. 2018 р. Місце розташування розрізу.  63  Дослідження «Південного» валу Більського городища у 2018 році  Рис. 2. «Південний» вал Великого укріплення Більського городища. 2018 р. Розкоп. Ортофотоплан Короті О. В.Рис. 3. «Південний» вал Великого укріплення Більського городища. 2018 р. Траншея № 2. З півночі. Фото Гречка Д. С.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x