Дослідження поселення та ґрунтового могильника в ур. Барвінкова гора у 2018 р. (Investigation of the settlement and flat necropolis in Barvinkova gora tract in 2018)

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇКОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК «БІЛЬСЬК» ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІЛЬСЬКОГО ГОРОДИЩА 2018  ARCHAEOLOGICAL RESEARCH OF BILSK HILLFORT 2018ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КИЇВ-КОТЕЛЬВА 2019  УДК 902/904.063 (477.53+477.52) “-07/17”  А 87  Друкується за рішенням Вченої Ради Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (протокол № 8 від 20.11.2019 р.) та планів роботи Департаменту культури і туризмуПолтавської оласної ержавної аміністрації, Комунальної установи «Історико-культурний заповідник «Більськ» Полтавської обласної ради на 2019 р. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:Вождаєнко В. В.,  директор Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації; Гречко Д. С.,  кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу археології ран-нього залізного віку ІА НАН України; Задніков С. А., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Музею археології ХНУ ім. В.Н.Каразіна, провідний науковий співробітник ІКЗ «Більськ»; Корост І. І.,  директор Комунальної установи «Історико-культурний заповідник «Більськ» Пол-тавської обласної ради ( ідповідальний редактор ); Махортих С. В.,  доктор історичних наук,провідний науковий співробітник відділу археології раннього залізного віку ІА НАН України; Приймак В. В.,  провідний науковий співробітник Комунальної установи «Історико-культур-ний заповідник «Більськ» Полтавської обласної ради; Пуголовок Ю. О.,  кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Відділу палео-гончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України; Скорий С.А.,  доктор історичних наук, професор, завідуючий відділом археології раннього за- лізного віку ІА НАН України; Супруненко О. Б,  кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, дирек-тор Полтавського краєзнавчого музею ім. В. Кричевського ( науковий редактор ); Титова О. М., кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор ЦП НАН України і УТОПІК; Шрамко І. Б.,  кандидат історичних наук, доцент ХНУ ім. В. Н. Каразіна ( голова редакційної олег ). РЕЦЕНЗЕНТИ:Мурзін В. Ю.,  доктор історичних наук, професор. Ольговський С. Я., кандидат історичних наук, професор. При передруку та іншому використанні матеріалів збірника посилання на джерело обов’язкове.  Археологічні дослідження Більсьского городища – 2018 = Archаeo-logical research of Bilsk hillfort – 2018: збірник наукових праць / ЦПНАН України і УТОПІК; ІКЗ «Більськ»; [відп. ред. – І. І. Корост, наук. ред. – О. Б. Супруненко; ред. колегія: Д. С. Гречко, І. Б. Шрамко та ін.]. – Київ-Котельва: ЦП НАН України і УТОПІК, 209. – 290 с.ISBN 978-966-372-704-2. Вміщено публікації за результатами наукових досліджень, здійснених на території Біль-ського археологічного комплексу та в його окрузі в 2018 році. Для археологів, істориків, краєзнавців, фахівців пам’яткоохоронної справи, працівників музеїв, широкого загалу шанувальників стародавньої історії. УДК 902/904.063 (477.53+477.52) “-07/17” ЦП НАН України і УТОПІК, 2019 ІКЗ «Більськ», 2019 Автори статей, 2019  А 87 ISBN 978-966-372-704-2  27 УДК 903.4/.5 (477.53) "-05/-04"  Д. С. Гречко, Ж. Демчук, О. О. Крютченко, С. С. Ржевуська  ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСЕЛЕННЯ ТА ҐРУНТОВОГО МОГИЛЬНИКА В ур. БАРВІНКОВА ГОРА У 2018 р. У статті представлені попередні результати розкопок поселення та ґрунтового могильника в ур. Барвінкова гора. До часу існування селища від-носяться п’ять об’єктів (ям) та характерні матеріали. Після припинення функціонування поселення в південно-західній частині урочища виникає ґрун-товий некрополь. У 2018 році було досліджено п’ять поховань, які попередньо  можна датувати V–IV ст. до н. е. Ключові слова:  Дніпровське лісостепове Лівобережжя, Більське городи-ще, поселення, ґрунтовий могильник, скіфський час. На східній околиці с. Більськ, на території урочища Барвінкова гора, з метою перевірки даних геофізичної зйомки, у 2018 р. було закладено два розкопи, розмірами 6 х 7 м (розкоп 1) та 7 х 7 м (розкоп 2), які планується об’єднати у суцільну досліджену площу наступного року (рис. 1 – 2).У стратиграфічних розрізах зафіксовано шари ріллі, суглинку та мате-рикового суглинку. У перших двох шарах в обох розкопах було виявлено фрагменти ліпної кераміки та амфор, уламки глиняної обмазки. Знахідки мали замиті краї. Це вказує на утворення верхніх шарів при змиві культур-ного шару з поселення, яке було зафіксоване дещо північніше.У східній частині розкопу 1 було виявлено пляму дитячого поховання  № 3.  Від нього збереглась лише зубна емаль (рис. 3). У північно-західно-му куті розкопу 1 було досліджено поховання № 4  . Орієнтація кістяка – черепом на південь із відхиленням 10° на захід (рис. 4). Яма прямокутної форми мала розміри 1,85 х 0,85 м. Біля правої плечової кістки знаходилось глиняне пряслице. Поряд зафіксовано залізний предмет поганої збере- женості (шило?), на кістках зап’ястя знаходився залізний браслет. У пів-нічному секторі розкопу 1 частково досліджено об’єкт № 4   без знахідок  у заповненні. Розкоп 2.   У центральній та східній частинах розкопу було виявлено три поховання (рис. 5). Поховання 1 (рис. 6). Контури не фіксувались. Кістяк випростаний на спині, орієнтований черепом на захід із відхиленням 5° на північ. Кістки ніг   перехрещені в гомілках. Одне стегно лежало не в анатомічному поряд-ку. Причини цього   встановити важко внаслідок поганої збереженості кіс-ток та характеру ґрунту. На зміщеному стегнові було виявлено бронзовий наконечник стріли (рис. 8: 11).  28  Д. С. Гречко, Ж. Демчук, О. О. Крютченко, С. С. Ржевуська Рис. 1. Барвінкова гора. 2018 р. Місце розташування поселення та ґрунтового могильника.  29  Дослідження поселення та ґрунтового могильника в ур. Барвінкова гора у 2018 р. Рис. 2. Барвінкова гора. 2018 р.  Аерофотознімок. Зйомка О. В. Короті Рис. 3. Барвінкова гора, 2018. Розкоп 1. Поховання № 3. Фото Д. С. Гречка
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x