Дослідження некрополю «Б» Більського городища у 2018 р. (Investigations of the necropolis «B» of the Bilsk hillfort in 2018)

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇКОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК «БІЛЬСЬК» ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІЛЬСЬКОГО ГОРОДИЩА 2018  ARCHAEOLOGICAL RESEARCH OF BILSK HILLFORT 2018ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КИЇВ-КОТЕЛЬВА 2019  УДК 902/904.063 (477.53+477.52) “-07/17”  А 87  Друкується за рішенням Вченої Ради Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (протокол № 8 від 20.11.2019 р.) та планів роботи Департаменту культури і туризмуПолтавської оласної ержавної аміністрації, Комунальної установи «Історико-культурний заповідник «Більськ» Полтавської обласної ради на 2019 р. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:Вождаєнко В. В.,  директор Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації; Гречко Д. С.,  кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу археології ран-нього залізного віку ІА НАН України; Задніков С. А., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Музею археології ХНУ ім. В.Н.Каразіна, провідний науковий співробітник ІКЗ «Більськ»; Корост І. І.,  директор Комунальної установи «Історико-культурний заповідник «Більськ» Пол-тавської обласної ради ( ідповідальний редактор ); Махортих С. В.,  доктор історичних наук,провідний науковий співробітник відділу археології раннього залізного віку ІА НАН України; Приймак В. В.,  провідний науковий співробітник Комунальної установи «Історико-культур-ний заповідник «Більськ» Полтавської обласної ради; Пуголовок Ю. О.,  кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Відділу палео-гончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України; Скорий С.А.,  доктор історичних наук, професор, завідуючий відділом археології раннього за- лізного віку ІА НАН України; Супруненко О. Б,  кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, дирек-тор Полтавського краєзнавчого музею ім. В. Кричевського ( науковий редактор ); Титова О. М., кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор ЦП НАН України і УТОПІК; Шрамко І. Б.,  кандидат історичних наук, доцент ХНУ ім. В. Н. Каразіна ( голова редакційної олег ). РЕЦЕНЗЕНТИ:Мурзін В. Ю.,  доктор історичних наук, професор. Ольговський С. Я., кандидат історичних наук, професор. При передруку та іншому використанні матеріалів збірника посилання на джерело обов’язкове.  Археологічні дослідження Більсьского городища – 2018 = Archаeo-logical research of Bilsk hillfort – 2018: збірник наукових праць / ЦПНАН України і УТОПІК; ІКЗ «Більськ»; [відп. ред. – І. І. Корост, наук. ред. – О. Б. Супруненко; ред. колегія: Д. С. Гречко, І. Б. Шрамко та ін.]. – Київ-Котельва: ЦП НАН України і УТОПІК, 209. – 290 с.ISBN 978-966-372-704-2. Вміщено публікації за результатами наукових досліджень, здійснених на території Біль-ського археологічного комплексу та в його окрузі в 2018 році. Для археологів, істориків, краєзнавців, фахівців пам’яткоохоронної справи, працівників музеїв, широкого загалу шанувальників стародавньої історії. УДК 902/904.063 (477.53+477.52) “-07/17” ЦП НАН України і УТОПІК, 2019 ІКЗ «Більськ», 2019 Автори статей, 2019  А 87 ISBN 978-966-372-704-2  5 УДК 903.5 (477.53) "-04"  Д. С. Гречко, О. О. Крютченко, С. С. Ржевуська, Ж. Демчук, О. В. Каряка  ДОСЛІДЖЕННЯ НЕКРОПОЛЮ «Б» БІЛЬСЬКОГО ГОРОДИЩА У 2018 р. У статті представлені попередні результати розкопок курганів некропо- лю «Б» Більського городища. У 2018 р. було досліджено шість курганів. Насипи всіх курганів знищено оран-кою до початку досліджень. Поховання виявилися пограбованими. Могильні ями було орієнтовано меридіонально, деякі з відхиленням. На дні поховання кургану  № 15 зафіксовано сліди від лаг. Під курганом № 17 виявлено дитяче поховання  з орієнтуванням черепа на північ. Увагу привертає поховання важкоозброєно-го воїна під курганом № 24. У ньому, крім предметів озброєння та амуніції, ви- явлено гончарний глечик херсонеського виробництва. Поховання в кургані № 28 (кпн 7) було здійснене в дерев’яній камері, меншій за розміри самої могили.  Досліджені кургани можна попередньо датувати IV ст. до н. е. Ключові слова:  Дніпровське лісостепове Лівобережжя, Більське городи-ще, кургани, IV ст. до н. е., поховання воїна, античний імпорт. Курганний могильник «Б» розташований у південній частині Біль-ського городища біля валу Великого укріплення. Вперше об’єкти у складі цього некрополю відмічені на мапі 1906 р., складеній В. О. Городцовим (Городцов 1911, с. 94, рис. 97). У 1981 р. кургани було оглянуто Б. А. Шрам-ком (Шрамко 1987, c. 143, рис. 67).У 1994 р. Більським загоном Охоронної археологічної експедиції ЦОДПА під керівництвом О. Б. Супруненка та Українсько-Німецькою ар-хеологічною експедицією на чолі з В. Ю. Мурзіним, Р. Ролле та С. А. Ско-рим розкопано чотири кургани (№ 1–4) могильника (Супруненко 1996, с. 88–120; Мурзин, Ролле, Скорый 1995, с. 79–86). У 1995 р. полтавськи-ми науковцями досліджено ще два насипи у складі некрополю (№ 6–7) (Супруненко 2006, с. 114–122). Наступного року було розкопано ще два кургани (№ 5 та № 8).У 2016 р. О. М. Шапордою укладено новий уточнений план могильни-ка, який нараховує 27 насипів (Шапорда 2017).У 2018 році Більською археологічною експедицією було розкопано шість курганів могильника «Б» (рис. 2). Курган № 13    розташований в північно-східній частині некрополя, на схилі Опішнянського яру (рис. 2). Насип сильно пошкоджений оранкою. Перед початком робіт на поверхні кургану був зібраний підйомний матері-ал, представлений численними фрагментами ліпних посудин та бортиком миски скіфського часу.  6  Д. С. Гречко, О. О. Крютченко, С. С. Ржевуська, Ж. Демчук, О. В. Каряка Рис. 1. Курганний некрополь «Б». 2018 р. Місце розташування.  7  Дослідження некрополю «Б» Більського городища у 2018 р. Рис. 2.  Курганний некрополь «Б». 2018 р. План   (за О. М. Шапордою та О. В. Коротею).
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x