ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ - Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ.docx

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 8
 
  ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1 Ο Κ. Θεοτόκης θεωρείται ο βασικός εκπρόσωπος του ηθογραφικού, «κοινωνικού» διηγήματος στην Ελλάδα. Ποια στοιχεία για την κοινωνία της Κέρκυρας των αρχών του 20ου αιώνα αντλείτε από το κείμενο; (25 μονάδες) 2 α) Ο τίτλος του διηγήματος είναι «Η Τιμή και το Χρήμα». Ποιες σημασίες παίρνει η έννοια της «Τιμής» μέσα στο κεί
Share
Transcript
  ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣΒ΄ ΛΥΚΕΙΟΥΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1Ο Κ. Θεοτόκης θεωρείται ο βασικός εκπρόσωπος τουηθογραφικού, «κοινωνικού» διηγήµατος στην Ελλάδα. Ποιαστοιχεία για την κοινωνία της Κέρκυρας των αρχών του 20ουαιώνα αντλείτε από το κείµενο;(25 µονάδες)2α) Ο τίτλος του διηγήµατος είναι « Η Τιµή και το Χρήµα ». Ποιεςσηµασίες παίρνει η έννοια της « Τιµής » µέσα στο κείµενο;β) Ποια χαρακτηριστική φράση του κειµένου επανέρχεταιπεριοδικά και χρησιµοποιείται από όλους τους ήρωες; Νασχολιάσετε τη σηµασία που έχει στα λεγόµενα του κάθε ήρωα.(25 µονάδες)3Σύµφωνα µε τις αρχές του νατουραλισµού « οι εξωτερικέςδυνάµεις, φυσικές και κοινωνικές, περιορίζουν την ελευθερίατων προσώπων κι επηρεάζουν την ηθική τους συµπεριφορά ».Εφαρµόζεται η παραπάνω αρχή στη σχέση Ανδρέα και Ρήνης;Να δικαιολογήσετε την άποψή σας.(25 µονάδες)4Να εντοπίσετε κοινά στοιχεία ανάµεσα στο περιεχόµενο τουδιηγήµατος « Η Τιµή και το Χρήµα » και στο απόσπασµα από τη« Στέλλα Βιολάντη » του Γρ. Ξενόπουλου που ακολουθεί.(25 µονάδες) Στέλλα Βιολάντη  (απόσπασμα) (Ο Χρηστάκης Ζαμάνος υπηρετούσε ως υπάλληλος στο αγγλικότυπογραφείο της Ζακύνθου, όπου και γνώρισε τη Στλλα, την κόρη τουπλούσιου μεγαλμπορου !αναγ #ιολάντη$ %ην &οντας πώς να της εκμυστηρευτεί τον ρωτά του της στειλε να γράμμα και με τον ί'ιο τρόποτού απάντησε θετικά κι εκείνη$ !αίρνοντας το ανλπιστο γράμμα οκαυ&ησιάρης νος 'εν κρατ θηκε και σπευσε να ανακοινώσει τοπεριε&όμενό του η εί'ηση όμως φτασε κι ως τ) αυτιά του πατρα της, οοποίος θεώρησε προσ*ολ τη σύν'εση του ονόματος της κόρης του με το όνομα ενός κατώτερού του$ !λημμυρισμνος από οργ , αφού της κανε αυστηρότατες παρατηρ σεις, την 'ειρε και την ρι+ε στη σοφίτα τουαρ&οντικού του, όπου και την εγκατλειε στο μετα+ύ ο Χρηστάκης  Ζαμάνος εί&ε παντρευτεί άλλη, ενώ η ανυποίαστη Στλλα μαρά-ωνε απότον καημό της$.  Ήταν παραμονές της Παναγίας. Μεθαύριο το σπίτι είχεδιπλογιόρτι —Μαρία έλεγαν τη Βιολάνταινα— και τι καλάαν μπορούσε να έλθει η συμιλί!ση να κατε#εί και η$τέλλα να καθίσει στο τραπέ%ι να ανεί στον κόσμο...— Ήλθα να σου π! δυο λόγια της είπε η Βιολάνταιναχαρούμενη.& $τέλλα καθ'ς κρατούσε το μέτ!πο με τα δύο χέρια εσ(κ!σε τα μάτια κι εκοίτα)ε τη μητέρα της έκπληκτη.*εν (ταν συνηθισμένη σε τέτοιο ύος.— +κούς,— -ι είναι, ιθύρισε η $τέλλα.Με λίγα λόγια η Βιολάνταινα διατύπ!σε την πρότασ( της/0α πέσει στα πόδια του πατέρα της και να του γυρέεισυχ'ρεση1 να του πει π!ς μετανόησε για το κίνημά της1να του υποσχεθεί π!ς στο ε)(ς δε θα έκανε τίποτα χ!ρίςτο θέλημά του1 να τον #ε#αι'σει π!ς έπαυσε πια νασυλλογί%εται το 2ρηστάκη κι εκείνος (ταν πρόθυμος νατη συχ!ρέσει και μέρα που )ημέρ!νε μεθαύριο να τηδεχθεί στην αγκαλιά του και γρ(γορα να ροντίσει νατην παντρέει όπ!ς της πρέπει μ3 ένα καλό και ά)ιο...& $τέλλα την άκουσε χ!ρίς να την διακόει με το ίδιούος που έπαιρνε και όταν την εκτυπούσαν. 4πειτακατέ#ασε τα χέρια από το κεάλι κοίτα)ε τη μητέρα τηςκατάματα και με όλη την ηρεμία με όλη τη γαλ(νη τηςσταθερότητας επρόερε/— 5χι6  & Βιολάνταινα εσκίρτησε τρομαγμένη1 έπλε)ε τα χέρια και με !ν( υπόκ!η σε τόνο μομ(ς υπέρτατης το)αναείπε/— 5χι,— 5χι6 είπε η $τέλλα1 και τη ορά αυτ( ένα κύμα ετάρα)ετην πρ'τη γαλ(νη και η άρνηση ε#γ(κε από τα χείλη τηςμε πείσμα μα%ί και περιρόνηση.— Μα παιδί μου συλλογί%εσαι τι λες, συλλογί%εσαι τικάνεις, ερ'τησε η Βιολάνταινα1 κι εγύρισε πίσ! της κιεκλείδ!σε από ό#ο τη θύρα.— 5χι6 είπε η $τέλλα.7ι εμίλησε/— 5χι χίλιες ορές όχι6 5 τι έκαμα (ταν κακό το )έρ!1μα το έκαμα τ'ρα. -ου έγραα 8είμαι δικ( σου9 και θαείμαι για πάντα. 0αι να πέσ! στα πόδια του πατέρα μου και να του ιλ(σ! τα χέρια και να του γυρέ! συχ'ρεσηγι3 αυτό που έκαμα έτσι χ!ρίς να θέλ! σε μια στιγμ(τρέλας αδυναμίας... Μα να με συχ!ρέσει κι εκείνος καινα μου δ'σει το 2ρηστάκη... 7αλός κακός αυτός είναιτ'ρα για μένα. +κούστηκα μα%ί του και αυτό μου θάνει. 4πειτα τι σας μέλει εσάς, :γ' θα είμαι ευτυχισμένη εμένα μ3 αρέσει. Π!ς είναι τ!χός, Π6 #λέπ! τι ευτυχίαπου έχετε οι πλούσιοι στα σπίτια σας... :πιτέλουςαλλι'τικα δε γίνεται1 άλλον εγ' δεν παίρν!6— Μα ορί%εις εσύ τον εαυτό σου, επρόλα#ε να ρ!τ(σει ηΒιολάνταινα.— -ον ορί%!6— 5χι1 ο πατέρας σου σε ορί%ει1 ο πατέρας σου ορί%ει καιμένα και το 0ταντ( και όλους.— *εν )έρ! για σας μα εμένα δε με ορί%ει. :γ' εγ'ορί%! τον εαυτό μου1 να κοίτα)ε τον ορί%!6... τονορί%!6...
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x