1. Θερμικός Ισολογισμός

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ 1   ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αλέξανδρος Ι. Κριτσωτάκης   Α.Μ:1 4117   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γ. ΛΙΒΑΝΟΣ   20/12/2016    Περιεχόμενα   ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  ................................................................................................................... 3 Μέρος 1ο  ................................................................................................................................. 11 Υπολογισμός Ισχύος καυσίμου  ........................................................................................... 12 Υπολογισμός Μηχανικής Ισχύος στο Άξονα  ........................................................................ 13 Υπολογισμός   Βαθμού Απόδοσης Κινητήρα  ........................................................................ 13 Ειδική Κατανάλωση Καυσίμου  ............................................................................................ 14 Υπολογισμός Ισχύος Καυσαερίων  ....................................................................................... 14 Υπολογισμός Ισχύος Ψύξης  ................................................................................................. 15 Υπολογισμός Απωλειών  ...................................................................................................... 15 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ:  ....................................................................................................................... 16 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  ....................................................................................................................... 19 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  ......................................................................................................................... 20  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ   ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : Ο σκοπός της εργαστηριακής αυτής άσκησης είνα η   μέτρηση του βαθμού απόδοσης.Δηλαδή τί ποσό της ενέργειας του καυσίμου μετατρέπεται και αξιοποιείται στη μηχανή.   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ   Ο κινητήρας του εργαστηρίου είναι το μοντέλο IVECO N45 MST ο οποίος έχει τα εξής χαρακτηριστικά : *είναι τετράχρονος κινητήρας (4Χ) diesel με υπερπληρωτή (turbo)   *έχει 4 κυλίνδρους σε σειρά * με μέγιστη ισχύ 82kW (111 hp)@ 2200  rpm * και ροπή 480 Nm@ 1400 rpm Αναλυτικότερα : Ενώ οι διαστάσεις του κινητήρα έχουν ως εξής :    Επίσης στα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζονται η ισχύς του κινητήρα ,η ροπή του κινητήρα και η ειδική κατανάλωση του σε συνάρτηση με τις στροφές του ανά λεπτό :
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x