בגידה במולדת, הבושה והפגיעה בכבוד האומה- סיפורה של ״אויבת העם״ טלי פחימה

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 3
 
  הבגידה במולדת הינה אחד מהפשעים החמורים ביותר אותם יכולים לבצע אזרחי המדינה, ובישראל הינו אחת משתי העבירות היחידות עליהן ניתן עונש מוות. במאמר זה אני מציעה לחשוב על מונח הבגידה במולדת באופן שונה מהדרך הפורמלית בה הוא מוגדר בחוק ובמערכת המשפט. ב״חצייתם
Share
Transcript

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x