จำนวนเชิงซ้อน

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 10
 
  1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 1 2 6 3 30 20 1 ! # $# Z1 = 3 + 4i * Z2 = a + bi - Z1Z2 = .1 + 7i 01# 2 ! # 13 1 Z2 $ 45 (4 ) ! # $# Z1, Z2 0! 951: $ ; - Z2 = 2 + i * Z1Z2 = 2 + 11i 01# Z1 (3 ) 1) 01# 3 1 (i + 1i + i+1 1 + i+1 2 + + i+110 ) . (2i + 1 2 i + 2 5 i + 310 i + 417 i + + 982 i + 10101 i ) (3 ) 2) - @* $ 1) @* 20 ! A # B A 3 - ! A * @* 1 *3 3 3 $ (2 ) ! # $# Z = a + bi 0! 951: $ ; C |Z| = |1 . i|, a . b = 0 * 1 E 1 Z $F3 2 0! 951: 1 . i 01# 3 * ! # 13 10! 951
Share
Transcript
         1.   2   2.   1   6  30      2   3  20      1  1. ! #$# Z 1 =3+4i * Z 2 =a+bi - Z 1 Z 2 = . 1+7i 01# 2! #311 Z 2 $   45  (4  )2. ! #$# Z 1 ,Z 2 0! 951:$;   - Z 2 =2+i * Z 1 Z 2 =2+11i 01# Z 1 (3  )3. 1) 01# 3 1  (i +1i+1i1 + +1i2 + + < +1i10 + ) . (2i +1i2  +2i5  +3i10  +4i17  + < +9i82  +10i101  )(3  )2) -  @*$ 1) @*20! A#BA3   - ! A*@*1*3 3 3 $  (2  )4. ! #$# Z=a+bi 0! 951:$;   C  |Z| = |1  . i|, a  .  b=0 *1E1 Z F 3$   20! 951: 1  . i 01# 3 *! #3110! 951: 4Z 4  . Z 6 +Z 8 $   45  (8  )5. ! #$# Z 1 =4+3i * Z 2 = . 3 . 4i 01# 3 1  Z1Z2 $F951  (5  )6. 0! 951: Z=1 . 32i 01# 3 1 Z 5 *! #311 Z 5 $45  (5  )          2 !   1. 0113 i n +i n+1 +i n+2 +i n+3 =0 B  n 0! H$; (5  )2. ! #$# Z 1 =a+bi, Z 2 =c+di 0! 951:$;   * a, b, c, d 0! 051 0145F02    3A  1) Z 1  Z 2 =(ac  .  bd) + (bc + ad)i (5  )2)Z1Z2=(acbd)(bcad)i22cd + +  + (5  )3. 011#B3 1 3 |Z 1 +Z 2 |  |Z 1 |+|Z 2 | B  Z 1 * Z 2 0! 951:$; (5  )            1 1.  Z 1 =3+4i  Z 2 =a+bi  Z 1 Z 2 =  1+7i ! #$ Z 2 !%%   &'() (4 + )  - . Z 1 Z 2 =  1+7i = (3 + 4i)(a + bi) = (3a   4b)+ (4a + 3b)i /01%2(34!2'/5' 67# 3a   4b =   1----------(1)4a + 3b = 7 ---------(2)(1) x 4 12a   16b =   4----------(3)(2) x 3 12a + 9b = 21 ----------(4)(3)   (4)   25b =   25 7 b=1 /+# b  (1) 7 a=1 &!)( =! #$ Z 2 !%%&'(   )   7#   a b     = 11      2.  Z 1 ,Z 2 4?@'AB    Z 2 =2+i  Z 1 Z 2 =2+11i  Z 1 (3 + )   Z 1 Z 2 =2+11i 7# Z 1 = ( ) 1211iZ2 + = 211i2i ++ ----------(1) +CD23! (1) 12(1E+$ 2 + i +- 2  i 7 Z 1 = 211i2i ++  2i2i  =3+4i  3. 1) +#$  (i +1i+1i1 + +1i2 + + F +1i10 + )  (2i +1i2  +2i5  +3i10  +4i17  + F +9i82  +10i101  )(3 + )  &'!D& (i +1i+1i1 + +1i2 + + F +1i10 + ) I#23!$011C #!C4$   E!37   +- i+101inn0  += /01(& (2i +1i2  +2i5  +3i10  +4i17  + F +9i82  +10i101  ) I   23!$011C #!C4$E!37@#(   +- 2i +10ni2n1n1  += (( = & /0 .K/1 23!$011C #!C4$E!37+-    (i   2i) +101inn0  += +10ni2n1n1  += 2(0#& /0 .1C #!C4$ summation ( =1(!3(   /00173#7   &!#( running number  1(73#/#(   #!23!//#(7K1/+# n=0  summation @E!I7/#(%  1i=  i ( .+- (i   2i) +101inn0  += +10ni2n1n1  += =  2i +101inn1  += +10ni2n1n1  += =  2i +101niin2n1n1   +   +   += =  2i +101niin22nin1   +   +   = =  2i + ( ) 101niin(ni)(ni)n1  +  +  += =  2i + ( ) 1011innin1 +  + += =  2i + 2 ( ) 101inn1  +=    2) $11T%$ 1) 4?T%( /7!-73#   /7T%(#30+#/#  (2 + )  - .T%($ 1) $011C #!C4  2i + 2 ( ) 101inn1  += (( = T%( U$01!C4$     2i + 2 ( ) 1inn1  += #74&'!D#T%0 =30!-73#   K1%#4?   lim2i n  (%   ( ) lim 1nin +  I# ( ) lim 1nin +  =0    lim2i n  $(   &!)( =E!30 =U73#30T%     
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x