ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α-Β-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Please download to get full document.

View again

of 200
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 5
 
  π™∆√ƒπ∞ ¡∂√∂§§∏¡π∫∏™ §√°√∆∂áπ∞™ A′,, µ′,, °′ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ 1 ENOTHTA 1: H B˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ (ÀÛÙÂÚÔ‚˘˙·ÓÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜) (1000-1204) ™À°°ƒ∞º∂π™ ∫ƒπ∆∂™-∞ãπ√§√°∏∆∂™ ºπ§√§√°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞ À¶∂À£À¡∏ ∆√À ª∞£∏ª∞∆√™ ∫∞π ∆√À À¶√∂ƒ°√À ∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏ ∂ãøºÀ§§√ ¶ƒ√∂∫∆À¶ø∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ∂ÈÚ‹ÓË ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË ™¯ÔÏÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶ÔÏ˘Í¤ÓË ª›ÛÙ· ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ™Ô˘ÏÈÒÙ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰Ô
Share
Transcript
  π™∆√ƒπ∞ ¡∂√∂§§∏¡π∫∏™ §√°√∆∂áπ∞™ A ′ , µ ′ , ° ′ °˘   ÌÓ·Û›Ô˘ 1  2 ENOTHTA 1:  H B˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ (ÀÛÙÂÚÔ‚˘˙·ÓÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜) (1000-1204) ™À°°ƒ∞º∂π™∂˘¿ÁÁÂÏÔ   ˜ ∞ı   ·Ó·ÛfiÔ˘Ï   Ô   ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ  ∂ÈÚ‹Ó   Ë ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË ™¯ÔÏÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜  ¶ÔÏ˘Í¤Ó   Ë ª›Û   Ù· ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘  ∫ƒπ∆∂™-∞ãπ√§√°∏∆∂™¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ™Ô˘ÏÈÒÙ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜  µ·Û›ÏÂÈÔ   ˜ ∆ÛÈÏÈÌ›ÁÎÚ·˜ ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜  µÈÔϤ٠  Ù· §¤Î   η ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘  ºπ§√§√°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞ª·Ú›· ¶··ËÏÈ¿‰Ë ºÈÏfiÏÔÁÔ˜  À¶∂À£À¡∏ ∆√À ª∞£∏ª∞∆√™ÃÚ˘Û   ԇϷ µ¤ÈÎ   Ô˘∫∞π ∆√À À¶√∂ƒ°√À ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘  ∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏∂ãøºÀ§§√™Ù·˘ÚԇϷ ∞Î·Ï¤Û   ÙÔ˘ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜  ¶ƒ√∂∫∆À¶ø∆π∫∂™ “∂§§∏¡π∫∞ °ƒ∞ªª∞∆∞ - MULTIMEDIA A.   E.” ∂ƒ°∞™π∂™∆Ë ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Ë∞Ó   Ù   ˆÓ›· ¢ËÌËÙÚ   ¿Û   Î   Ô˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘  .   °’∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 /∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·:«∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ»¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√ªÈ   ¯¿Ï˘ ∞Á. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ   ˜√ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘  ¶Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ:«™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛËÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ»∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘∞Ó   ÙÒÓÈÔ˜ ™. ªÔÌ¤   ÙÛ   ˘ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘  ∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ¶·ÏËfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘  πÁÓ¿ÙÈÔ   ˜ ∂. ÷Ù˙ËÂ˘Û   ÙÚ   ·Ù›Ô˘ ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘  ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.  À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ∂ÈÚ‹ÓË ∫ÔÎ   ÎÈÓ¿ÎË ¶ÔÏ˘Í¤ÓË ª›ÛÙ· ∞    ¡∞   ¢√Ã√™ ™À°°ƒ∞º∏™ π™∆√ƒπ∞ ¡∂√∂§§∏¡π∫∏™ §√°√∆∂áπ∞™ ∞ ′ , µ ′ , ° ′ °˘   ÌÓ·Û›Ô˘ √ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡∞£∏¡∞ 3  4
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x