ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΩΤΗΣ - Η ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΙΚΗΣ «ΑΚΟΙΝΩΝΗΣΙΑΣ» ΚΑΙ Ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΩΤΗΣ - Η ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΙΚΗΣ «ΑΚΟΙΝΩΝΗΣΙΑΣ» ΚΑΙ Ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ
Share
Transcript
  1 Ο Κεπκύπαρ και Παξών Αθηναγόπαρ    (1922-1930) 1922:   Η ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΗ΢Η ΣΗ΢ ΕΛΛΑΔΙΚΗ΢ «  ΑΚΟΙΝΩΝΗΣΙΑΣ»   ΚΑΙ Η ΕΚΛΟΓΗ ΣΟΤ ΚΕΡΚΤΡΑ΢ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ   Σνπ Αξζηείδ Παλώη www.panotis.gr   Ζ καηεία κνπ αηά η ηειεπηαία δεαεηία ηο σήο ηνπ νληά ζε έλα ζύγρξνλν Γακαιήι, ηνλ Παηξάξρ Αλαγόξα α κάιζηα ζε δύζνιεο κέξεο αιιά α ζε κεγαιεώδεο   ζηγκέο, κνπ εβάιιε ην ρξένο λα αηαγξάςσ αό ηα ζπκβάληα ησλ ξώησλ κεξώλ ηο Δαλαζηάζεσο ηνπ 1922 αόκ δε εξζζόηεξα γα ηλ ααξρή ηο νηαεηνύο ξνζθνξάο ηνπ ζηλ Ηεξά Μηξόνι Κεξύξαο α Παμώλ (1922 - 1930), κε βάζ ηο δγήζεο ηνπ α ηο αξρεαέο έξεπλέο κνπ. Ζ εώξζ ηνπ βίνπ α ηο νιηείαο απηνύ ηνπ νιπηάιαληνπ ειζαζηνύ αλδξόο εβάιιε ιξέζηεξ ξνζέγγζ όισλ ησλ ιεπξώλ ηο είγεαο δαδξνκήο ηνπ γα  2  λα εμαρνύλ ζπκεξάζκαηα αξαδεγκαηίνληα όζνπο έινπλ ζηά λα ανινπνύλ η ιήζ ηνπο α πεύπλα λα ηλ δανλήζνπλ.   Σν λζί ηο Κέξπξαο είλα  ειιλή καο Δπξώο, γαηί ζηλ ζηνξή νξεία ηνπ αξ’ όη γλώξζε νιινύο πξίαξρνπο δπηνύο ιανύο ηλ ηειεπηαία ριεηία , αέθπγε η ξζεπηή α θπιεηή αιινηξίσζ α δίσο ην   ίλδπλν πνηαγήο ηνλ   αιιόξζν   ζιξό   αηαηηή . Δμ απηνύ α  Κέξπξα αηά ηνπο   κεηά ηλ Άισζ ρξόλνπο ρξζίκεπζε αζθαιέο αηαθύγν εξώλ ζεβαζκάησλ   ηο νξνδόμνπ επζεβείαο, αιιά κεηαθπηεύζεσο αξρνληώλ ννγελεώλ κεηαμύ ησλ ννίσλ ήηαλ   α ν Θενηόδεο  . Ο Κεξπξαίνο εξέαο Γεώξγνο Καινραξέηο κεηαθέξε ζη αηξίδα ηνπ   ην  1456 δύν άλζεηα ζλώκαηα : ηνπ Αγίνπ ΢πξίδσλνο α ηο Απγνύζηο Θενδώξαο   ελώ ν άξρνληεο νπ ξίσζαλ ζην λζί κεηάγγζαλ ην σληαλό λεύκα ηο   καξαίσλο   κνξθσηήο   α νιηζηήο   επγέλεα ηνπ Γέλνπο καο. Ηδαίηεξα αιώε  ράξ ηνπ   Αγίνπ ζηλ αληίεξα γ ηο Ζείξνπ . Ο επζεβείο ρξζηαλνί ηνπ Πσγσλίνπ α ηο Κόληζαο θαίλεηα σο νύζαλ ερεόκελ ηλ επινγία   ηνπ   Αγίνπ ανύγνληαο πεξαζηά   αηά   ηνλ Δζεξλό   ηο κλήκο ηνπ ηο   καξλέο σδσλνξνπζίεο αό η Κέξπξα   γα λα ζπκκεηέρνπλ ζην αλγπξζκό ηο ηκήο   ηνπ Κύξνπ Αγίνπ! Ζ   «  κέεμ» απηή αξνακάησλ αλασνγνλνύζε η ίζη ησλ ζιαβσκέλσλ ζηώλ νπ ηόηε αδπλαηνύζαλ αό νληά    λα ηνλ εζεθνύλ ζην λζί   ηνπ . Σν εξίεξγν είλα σο ην δεαηό απηό ξνζύλκα ην   νύζε αό   η αδή ηνπ ιία ζην Σζαξαιαλά, ην ζύγρξνλν «  Βαζιό» ηο Ζείξνπ   έλαο   γόλνο ηο αιαάο ννγελείαο ησλ «  Κόλσλ»   αό ην   εύγνπο ηνπ αηξνύ Μαηαίνπ ΢ύξνπ α ηο Διέλο Μνόξνπ ε ηο Κόληζαο   ν κξόο  Απιστοκλήρ Σύπος   γαηί κε απηό γαινπρήε αό ηλ επζεβή   κηέξα ηνπ   α   πεξεπαζζία απηή ηο   ιατήο επζεβείαο αηαζηάε   βίσκα σήο ζη αξδά ηνπ Αξζηνιή κέρξ νπ άηζε ην   όδ ηνπ ζη Κέξπξα ν   κηξννιίηο   ιένλ  Αθηναγόπαρ    ιίγν ξλ ιείζε ηα 36 ρξόλα ηνπ ! *** ΢ηα νιηά ξάγκαηα ηο ρώξαο καο ε αιανύ ν δαθνξεηέο αληιήςεο έθεξαλ ννγέλεεο α νκάδεο αλξώσλ ώζηε λα εσξείηα ξαγκαηή αηάξα ζε έλα ιαό   ν «  Δλόο ραζκόο»  . Ζ   δρνζηαζία αλ α ιήξνο αλξώλνο, όσο έιεγε ν κεγάινο εξπξαίνο Ησάλλο Κανδίζηξαο, αηαζάηε ηλ ελόηηα ηνπ ιανύ α μεξώλε έλ   όηαλ βααίλε ην ξήγκα α ιήηηε   βαύηεξεο λεπκαηέο επαζζίεο όσο είλα ην ξζεπηό έλζηην ηνπ αλξώνπ. Σν Γέλνο καο  πέζη διή Δλή δνκαζία αηά ηλ εμέιμ   ηνπ Α΄ Παγνζκίνπ Πνιέκνπ αό η δαθσλία νπ εμειίρε ζε ζθνδξή ζύγξνπζ ηνπ νιηεανύ   αξάγνληα, ηνπ βαζιέσο Κσλζηαληίλνπ α ηνπ εθξαζηή ηο νιηήο ειήζεσο ηνπ ιανύ , ξσπνπξγνύ Διεπέξνπ Βελέινπ. Μόιο ἡ   ρώξα είρε εηύρε ηλ αειεπέξσζ ησλ βόξεσλ εξνρώλ ηο α νύζε ηο κέξεο ηο ελήο αλαζπγξνηήζεσο ηνπ 1914 εκθινρώξζε  δζηαηόηηα ζη δελή νξεία ηο Διιάδνο κήσο   ήηαλ εσθειέζηεξ  « νπδεηεξόηηα»   αό η « ζπκκεηνρή»   ζη ΢πκκαρία κε ηνπο δπηνύο ζπκκάρνπο. Ο   ηόηε Άλαηαο   έκαε   αό ην Βεξνιίλν, κε ην ννίν ζπγγέλεπε , σο ν  3 ηζάξνο κεηά η λί κε κπζηή ζπκθσλία γα λα ζπκκεηάζρε η δπηή ΢πκκαρία αλνννύζε   ην   αιαό « αηαύκν»   ηο δπλαζηείαο ηνπ   νπ ήηαλ λα αηαηήζε η Θξά α η Κσλ/νι, διαδή απηό   νπ αέηπρε ην 1878   κε ηλ αλαηξαείζα «  Σπλή ηνπ Αγίνπ    Σηεθάλνπ» . Ὁ   Βελέινο όκσο ζηελά   δεκέλνο κε   η νιηή ησλ Βξεηαλώλ   γλώξε ην αληίεην σο   ιύζ ηνπ «  Αλαηνινύ ηήκαηνο  . Ζ αληαιόηηα δκνύξγζε ηλ κεγάι ξίζ   δίσο   κάιζηα όηαλ ηα ηζαξά ζηξαηεύκαηα αηέιαβαλ η   Σξαενύληα α εηνκάνληαλ λα ξνρσξήζνπλ ξνο η Πόι . Σόηε   ν αληδξάζεο ηο νλήο γλώκο , δίσο γα ην   κέιινλ ηνπ   ξνο βνξξά Διιλζκνύ   αό ηνύο ηξνθίκνπο ηνπ   ηζαξνύ   ελνθπιεηζκνύ Βνύιγαξνπο  Δμαξρνύο  , νπ   ξνζανύζαλ αό ηόηε λα νενννύλ όι η εξνρή ηο Πειαγνλίαο   κε ην   Μνλαζηήξ α ηα ΢όα , είκαρ   α ζήκεξα   εξνρή ιόγσ ηο νιπθπιεηήο ηο ζπλέζεσο.    Όκσο ν όιεκνο ζην δπηό κέησν κε ηο Κεληξέο πλάκεο εμειίρε νιύ αλξσνβόξνο α ν Αγγινγάιιν ανθάζζαλ    λα αλνίμνπλ λέν κέησν ζη Μαεδνλία καο , όνπ ήηαλ ην πνγάζηξν ηο Γεξκαλίαο α ησλ ζπκκάρσλ ηο Βνύιγαξσλ   α Σνύξσλ. Γα λα εβάζνπλ ηλ « αλαηνξή νπδεηεξόηηα»   ν ζηόινο ησλ Αγγινγάιισλ   ανιείε η ξσηεύνπζα α ανββάε δπλάκεο α   κάιζηα   βάιιε αηά ησλ δζηαόλησλ Αλαηόξσλ . Σόηε ν δαβιένληεο νιηά νθέι πέξ ηο Διιάδνο   δκνπξγνύλ   ηλ   πβέξλζ ζη Θεζζαινλί πό ηνλ Διεπέξν Βελέιν α ζπληάζζνληα κεηά ηνπ ζηξαηνύ ζη δπηή ΢πκκαρία. Ο   Αλαηνξνί ύιν εηνύλ η ζπκαξάζηαζ ηο ειιαδήο Διζίαο α ν κηξννιίηο Αλώλ Θεόιηνο α αξρεξείο ρσξίο αίζζ   ηο επύλο ηνπο γα η ξήμ ηο ελόηηνο   ηνπ ειιλνύ ιανύ , ξνβαίλνπλ ζηλ αξαία   ειζαζηή ξάμ ηνπ «  Αθνξζκνύ»   αηά ηνπ γέη ησλ δαθσλνύλησλ κε ηνλ βαζιέα,  ννία βαεά δίραζε ην ειζαζηό ζώκα   α αηέζηζε   ηλ Απηνέθαι νίζ α δίσο όζνπο ξσηνζηάηζαλ ζηλ εηξνή απηή ελόρνπο γα   νκκαηζκό ηο   ειιαδήο ειζαζηήο   σήο. Γ’   απηό όηαλ μαλά ιεηνύξγζε  πβέξλζ ζηλ Αήλα   ην 1917 έιζε εμ νλόκαηνο ηνπ ιανύ  λα ξεί  αληαλνλή α νιέξα απηή δραζηή εηξνή   ησλ ειζαζηώλ .   ΢πλεζηή  « Υεξηειήο     Σύλνδνο»   αό εξίηπζηνπο κηξννιίηεο ηο ειιλήο εξάηεαο , έληε (5) ε ηο   «  Απηνέθαιο     νήζεσο»   α   νηώ (8) ηνπ   ιίκαηνο   ηνπ Ονπκελνύ Παηξαξρείνπ ,    ννία α   αηαδίαζε κε ααξέζεο α εηώζεο απηνύο νπ ιόλζαλ ηλ ελόηηα ηο ζπλεδήζεσο ηο ηνήο Διζίαο . *  Σπλνδόλ . η. Β ζζ. 422 -426.  Όκσο κεηά   ηο Ννεκβξαλέο εινγέο ηνπ 1920, όηαλ   εαλήιε ζηλ εμνπζία ν Παιαννκκαηζκόο ηνπ 1909 , κε αλίζρπξ «αόθαζ κόλνλ ηο «δεδαζκέλο»   α εληακεινύο   «  Σπλόδνπ»  , αναηέζηζε ζηο Μηξνόιεο   ηνπο ελόρνπο ν ννίν   εξθξόλζαλ ηο   εο βάξνο ηνπο ανθάζεο ηο « Υεξηεινύο Σπλόδνπ» ! Απηό   έκξαηα ζπλέζηζε   ηλ « ανλσλζία »   ηνπο κε ηνλ   δσξενδόη εζκό ηο ειιαδήο δνηήο αλεμαξηζίαο νπ   είλα ν Ονπκελόο   Θξόλνο . Παλόλ γαηί ζη ΢ύλνδν απηή ζπκκεηείραλ   α Νενρσξίηεο νκνγελείο κηξννιίηεο νπ   δίαζαλ   ην   « αηεγλσζκέλν»   νιίζκα   ησλ ειιαδώλ αξρεξέσλ κέζα ζηλ ίδα η δανδνζία ηο Μηξόο Διζίαο .  Έηζ   νκκαηννήε   κέξνο ηο ηνήο Διζίαο νπ θινδσξήε κε δνηή αλεμαξηζία αό η Μηέξα Διζία! Μία   ειζνινγή ιάλ νπ  4 εκειώε ζην Νενειιλό ξάηνο ην 1833 α ζπλερίζηε κε ηλ αληαλνλή θαιίδεπζ κε η λνκνεζία ηνπ   1852, αηά αξάβαζ ησλ ηεέλησλ όξσλ ζηνλ Σόκν ηνπ 1850   νπ ιξνλνκήε αό ην Φαξκαίδεν άγνο    δένςε ηο αλνλέο ζρέζεο κε η «  Πγή ηο Δπζεβείαο»   ηνπ Γέλνπο καο, ην Ονπκελό Παηξαξρείν   καο ! Ο   αηξάξρο Άλκνο ΢η΄   δαίζησζε η αξαζνλδία   απηή   α κε ηλ αιιινγξαθία ηνπ ανζαθήλζε ζηνπο ηόηε εαΐνληεο ηνλ ραξαηήξα ηο ρνξγείζο ηόηε δνηήο   αλεμαξηζίαο α αείιζε κε ηλ   αλάιζ   ηνπ   « ανιπηνύ» Σόκνπ   ηνπ 1850 .  Όκσο αηά αξάιζ ηνπ ηζάξνπ   ηόηε πνρώξζε γα λα κλ   αλαηξαεί   ζην λενζύζηαην ξάηνο  βαζιεία.  *  Σπλνδόλ η.Β ζζ. 108 -112. Ζ εείγνπζα αλάγ αληκεησίζεσο ηο δελόηεξο δνκαζίαο ηνπ Γέλνπο καο κεηά ηλ Άισζ κε η    Μξαζαηή Καηαζηξνθή  , εμέξεςε η δπλακή εμέγεξζ ηο Δαλαζηάζεσο ηνπ 192 2 αηά ησλ πεύπλσλ ηο ηόηε εμνπζίαο.   Πξώην ήηκα νπ ξνξίε λα ηαηννεί ήηαλ    « ανλσλζία»   ηο ειιαδήο ειζαζηήο δνήζεσο κε ην Ονπκελό Παηξαξρείν. Ζ   πβέξλζ Γνλαηά κε   Β.. ζηο 3 εεκβξίνπ 1922 αύξσζε ην βαζιό δάηαγκα ηο 16ο  Ννεκβξίνπ 1920 *  Δθκ. Κπβεξλήζεσο αξκ. 256. 16 -11-1917. νπ   αλαξνύζε ηο αηαδαζηέο ανθάζεο ηο « Υεξηεινύο Σπλόδνπ» .   Σν δάηαγκα εείλν αηαξγήε « σο αληείκελν εο ηαο δαηάμεο ηνπ Σπληάγκαηνο α εο ηνπο Ιεξνύο  Καλόλαο ηο Διζίαο  ». * Θενι. ΢ηξάγαο, ν.. η. Β , ζζ. 1077 -1078. Αόκ δε α ζύκθσλα κε   ην    λόκν 2832 αηαξγήε α   ην   άξξν ηο § 4 ηνπ λόκνπ 2676, αηά   ην   ννίν δελ εηξεόηαλ κε   πβεξληή   αόθαζ    αξάηαζ έξαλ ηνπ   έηνπο    ζπλνδή   ηεία   α   δαιύε      αληαλνλή   «  Σύλνδνο  »    πό   ηνλ αξκέλν ξώλ Αλώλ Θεόιην * Σπλνδόλ , η. Β΄, ζζ. 607. Δμ απηώλ ησλ πβεξληώλ ανθάζεσλ εαλήιε α      δάηαμ   ηνπ   ΢ α ΢Α΄ λόκνπ ηνπ 1852 αηά ηλ ννία ν   εξάξρεο κεηά   ηλ αη’ έηνο ιήμ ηο ηείαο ηνπο εαλέξρνληα ζηο εαξρίεο ηνπο, α’ όζνλ    πβέξλζ δελ κνξνύζε λα δαηξεί   εί   ιένλ ηλάο εμ απηώλ. *  Δι. Αιήεα , ν.., ζζ. 427.   Με απηό ηνλ λόκκν ηξόν αηαξηίζηε    ΢η΄ «  Αξζηίλδλ » ΢ύλνδνο αό   ηνπο ιένλ « αδάθνξνπο  »   αό ηνλ ειζαζηό δραζκό αξρεξείο . Πξόεδξνο ηο ΢πλόδνπ αλαδείρε ν κηξννιίηο   Θεζζαιώηδνο Δπύκνο  *(+16-8-1934) α   ζπλνδά   κέι ηο: ν ΢ύξνπ Ααλάζνο , ν κηξάδνο Γεξκαλόο , ν Ναπαηίαο Ακβξόζνο   α   ν Σξίο Πνιύαξνο. Απηνί   εμνπζνδνηήαλ κε   ην    π. αξ. 1 212/1922 έγγξαθν   ηνπ Τνπξγείνπ Διζαζηώλ λα   ξνβνύλ ζηο   εινγέο ησλ λέσλ εξαξρώλ ζηο ρξεύνπζεο ηόηε νηώ   Μηξνόιεο. Βέβαα α  ΢ύλνδνο απηή   ήηαλ κία   αόκ « επαξαή » Αξζηίλδλ ΢ύλνδνο   α   ζπγξνηήε αηά αξάβαζ ηνπ   ζρεηνύ   όξνπ ηνπ   Σόκνπ ηνπ   1850 νπ   ξύκζε ηλ αλνλή   ηάμ   ηο αλεμάξηηο δνήζεσο. Μάιζηα έρε αξαηξεί σο όηαλ ν όξνο απηόο αηααηείηα   κε δάηαγκα ηο Πνιηείαο άληα ξνύηνπλ δελά ζηλ απηνέθαι δνίζ.   Γα    λα   ηύρε    αηαμία απηή άναο έκκεζο επινγίαο ηνπ   «  Πξώηνπ»   α Ονπκελνύ   Παηξάξρ ηο Διζίαο καο ιόγσ ησλ έηαησλ ιόγσλ ,    ζπζηαείζα κε   ζρεηό  λόκν ΢ύλνδνο ηιεγξαθεί   ζηο 16 εεκβξίνπ σο    κόλ πεύπλ ελ Διιάδ ιένλ
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x