ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ
Share
Transcript
  ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ    Α. ΘΑΛΑ΢΢ΙΝΑ ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ   1. Να εντοπίσετε στην τελευταία στροφή τους δύο κόσμους που συμπλέκονταικαι να εξηγήσετε με ποιο τρόπο συσχετίζονται από τον ποιητή.   2. Ποια εκφραστικά μέσα κυριαρχούν στο ποίημα; Ποιο είδος ομοιοκαταληξίαςχρησιμοποιεί ο ποιητής;   Β. ΜΑΝΙΣΑΡΙΑ ΢ΣΗΝ ΠΟΛΗ   1. Να περιγράψεις τον τρόπο ζωής στην πόλη σύμφωνα με τα στοιχεία πουδίνονται από το κείμενο. Ποια είναι η κοινωνική θέση του κεντρικού ήρωα;   2. «Έτσι η ανακάλυψη εκείνη… δύσπιστο φόβο.»: Πώς ερμηνεύεις την αλλαγήτης διάθεσης του ήρωα;   Γ. ΣΟ ΠΙΟ ΓΛΤΚΟ ΨΩΜΙ   1. Γνωρίσματα του λαϊκού παραμυθιού είναι η προφορικότητα, η σύνδεσή τουμε τη καθημερινή ζωή και τις ασχολίες των ανθρώπων, η διδακτική πρόθεση.Ποια από αυτά τα στοιχεία εντοπίζεις στο κείμενο;2. Ποιο είναι το διδακτικό μήνυμα του παραμυθιού και σε ποια φράσηεντοπίζεται;   Δ. Ο ΠΑΠΠΟΤ΢ ΚΑΙ ΣΟ ΕΓΓΟΝΑΚΙ   1. Ποιο γεγονός έκανε τους γονείς του Μίσα να αλλάξουν συμπεριφοράαπέναντι στον παππού; Πώς εξηγείται αυτή η αλλαγή;   2. Ποια χαρακτηριστικά του λαϊκού παραμυθιού εντοπίζονται στο έργο αυτό;   Ε. ΟΙ ΠΙΣ΢ΙΡΙΚΟΙ   1. Εντόπισε τα σημεία εκείνα του κειμένου που διαποτίζονται απόχιουμοριστική διάθεση. Εξήγησε πότε και με ποια πρόθεση χρησιμοποιεί οΨαθάς το χιούμορ.    ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   2 2. Εντόπισε την παρομοίωση που κάνει ο Ψαθάς ανάμεσα στα πρόσωπα τουέργου και σε κάποιες μυθικές μορφές και εξήγησε γιατί παρομοιάζονται. ΢Σ. Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ   1.   Ποια ήταν η «Νέα Παιδαγωγική» στην πραγματικότητα και ποια αυτή πουχρησιμοποιούσε ο δάσκαλος;  2.   Πώς κρίνεις τις μεθόδους διαπαιδαγώγησης της εποχής που περιγράφεταιστο έργο αυτό σε σχέση με τις σύγχρονες;
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x