ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ : Ακόμη διαιρεμένο

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  ΒΕΡΟΛΙΝΟ: 20 χρόνια μετά της Ματούλας Σκαλτσά, καθηγήτριας Ιστορίας της Τέχνης και Μουσειολογίας, Α.Π.Θ., Προέρου της !ταιρείας !λλήν"ν Μουσειολ#γ"νΣτις $ %οε&'ρίου συ&(ληρ)νονται είκοσι χρ#νια α(# την (τ)ση του τείχους και την ε(ανέν"ση τ"ν ύο *ερ&ανι)ν. Το +ερολίνο, χ"ρισ&ένο τ#τε, εν"&ένο τ)ρα, αναγν)στηκε και κυρί"ς 'ι)θηκε και 'ι)νεται "ς σύ&'ολο (ολλ)ν (ραγ&άτ"ν. Τ#τε (ρο&ετ"(ία εν#ς ελεύθερου- κ#σ&ου και &ιας ευορικής εικ#νας καταναλ"τικού κα(ιταλισ&ού α(έναντι σε &ια στερη&ένη ελευθερίας και (ρο/#ντ"ν (ορεία σοσιαλιστικής ολοκλήρ"σης. Τ)ρα &εγάλη εν"&ένη (ρ"τεύουσα, &ιας &εγάλης (ειθαρχη&ένης χ)ρας, &ε το &εγαλύτερο εργοτά0ιο της !υρ)(ης στην 123456789 1:63;, (ου κατάερε να ενσ"&ατ)σει το υ(#λοι(ο &ισ# της. <("ς (άντα η αλήθεια είναι κά(ου στη &έση. Στο ιαιρε&ένο +ερολίνο γερ&ανικές υ(οτροίες οηγούν &α=ικά σχε#ν τους καλλιτέχνες εκεί. > (ροσ(άθεια η&ιουργίας &ιας ="ντανής νησίας του υτικού ελεύθερου κ#σ&ου, ?υχρο(ολε&ικ# καρί στο &άτι του ανατολικού &(λοκ, αναεικνύει &ια (#λη καλλιτεχνικά (αραγ"γική@ εικαστικά, &ουσική, θέατρο, κινη&ατογράος, εκ#σεις. A!ρα της  Berlinare , έρα της Bιλαρ&ονικής του +ερολίνου στην (ερίη&η  Philharmonie  του C6D4 EFG692HD, τ#(ος της (ερίη&ης  Neue National Galerie  του IJ84 K6D 589 L2G8, ί(λα στο  Kultur Forum  και τη Gemaelde Galerie , &ε την  Berlinische Galerie  να οργαν)νει στο κοντιν# I693JD M92NJH4 O6H, ακρι')ς στο #ριο του τείχους, #("ς και τα (ερισσ#τερα α(# τα (αρα(άν" κτίρια, &εγάλες σο'αρές θε&ατικές εκθέσεις γερ&ανικής και (αγκ#σ&ιας τέχνης. Pί(λα σQ αυτά και η RHD589S92HD5T (#λη (ου υ(οέχεται την ελεύθερη και αριστερή ιαν#ηση α(# #λη την !υρ)(η.Αντίστοιχα, στον ανατολικ# το&έα, αρκετά ερει("&ένα κτίρια κοντά στο τείχος α(οτελούν &ια καλή ευκαιρία για να &ετακινηθούν ανατολικογερ&ανοί καλλιτέχνες, α(ολα&'άνοντας ένα είος &εγαλύτερης ελευθερίας. Uη στα τέλη της εκαετίας του QVW, #σοι (ερνούσα&ε στο ανατολικ#, &(ορούσα&ε να ού&ε εκθέσεις σύγχρονης τέχνης σε &εγάλους εργοστασιακούς χ)ρους. Α(έναντι στο υτικ#, σ#ρα ε(ιχορηγού&ενο &οντέλο, τέτοιες εκθέσεις ήταν η ανατολικογερ&ανική 'ιτρίνα ανε0ιθρησκείας-. X α(οιο(ο&(αίος σοσιαλιστικ#ς ρεαλισ&#ς είτε είχε ενυθεί τον ?υχρ# ρεαλισ&# του Y2:ZS6DS I633G8H89 και είχε &ετα(λαστεί στο &εταυσικ# ιί"&α του Y89D89 [\]F^8 και του C696:5 I83;^84 είτε στο  νεοε0(ρεσιονιστικ# του I6_ `G:JS και σε αυτ# του κριτικού ε0(ρεσιονισ&ού του O89D695 C8J4JS και του a2:^89 E38J;76DD.Με την (τ)ση του τείχους η (#λη, &ε τα χα&ηλά ενοίκιά της και τους νέους εναλλακτικούς χ)ρους έκθεσης, το κ#στος και τον τρ#(ο ="ής της αλλά και την  υ(εσχη&ένη ευορία η&ιουργίας, ε0ακολουθεί να &αγνητί=ει καλλιτέχνες α(# #λο τον κ#σ&ο. Μα=ί τους, στην νέα (ρ"τεύουσα καταθάνουν και οι νέες εταιρείες, οι (ρεσ'είες, οι εκλεγ&ένοι εκ(ρ#σ"(οι τ"ν γερ&ανικ)ν κρατιί"ν και υσικά οι εργολά'οι &ε τους αρχιτέκτονες του σταρ σίστε&@ b. XQ MG89c, C. d6GD, 1G. d2GD42D, C. e2::G2Z, L. 1J6D2,   f. I. 18J, g. hGJNN89ZJ8:5, d. i2HK8:, g. jJ8]84^JD5. Περισσ#τεροι α(# kl νέοι χ)ροι τέχνης και &ουσεία &ετασκευά=ονται, ε(εκτείνονται ή κτί=ονται@  Hamburger Banhof  ,  Berlinische Galerie ,   Judisches Museum ,  Deutsches  Historisches Museum , IH48H7 ZH9 bJ:7 HD5 b89D48G8D , IH48H7 ZH9 b232S96ZJ8mC8:7H3 i8n32D E3JZ3HDS, IH4J^JD439H78D38D IH48H7, E364J IH48H7,  DDR Museum  o  ί(λα στην p:38 i63J2D6:S6:89J8, το i8H8 IH48H7 και #λα τα &ουσεία στο %ησί τ"ν Μουσεί"ν-.qαθιερ)νονται νέοι εικαστικοί θεσ&οί@  Art-Forum Berlin  rPιεθνής sκθεση Σύγχρονης Τέχνηςt,  Kunst-er!e Berlin  rΙνστιτούτο για τη Σύγχρονη Τέχνηt, &ε ευθύνη, α(# το o$$l, και της 'ερολινέ=ικης Μ(ιενάλε. Πλήθος νέ"ν γκαλερί ανοίγουν σε χ)ρους του (ρ)ην ανατολικού το&έα, εν) θεσ&οί #("ς οι  Plattform co o"  ή  Pre#ie$ Berlin-%he &merging Art Fair   συνιοργαν)νουν την αγορά της τέχνης και έρνουν &α=ί γκαλερί &ε κοινούς ε&(ορικούς στ#χους, (ολλές α(# αυτές συστεγα=#&ενες σε ά?ογα &ετασκευασ&ένα (ολυ)ροα κτίρια, εν είει (ολυκαταστη&άτ"ν. !ιικ#ς ορέας έχει η&ιουργηθεί για τον εορτασ&# τ"ν kW χρ#ν"ν α(# την (τ)ση του τείχους. qεντρική εικαστική εκήλ"ση είναι η α(οκαταστάση της λεγ#&ενης  &astside Galler'  rΑνοιχτή Πινακοθήκη της ανατολικής (λευράςt. Πρ#κειται για κο&&άτι του τείχους &ήκους o,u χλ&., το ο(οίο ="γραίστηκε α&έσ"ς &ετά την (τ)ση του τείχους α(# (ερισσ#τερους α(# oWW καλλιτέχνες α(# #λο τον κ#σ&ο. Α(# τις γν"στές τοιχογραίες είναι αυτή της O. eJD589 &ε το αυτοκίνητο τρά&(αντ-, σύ&'ολο της ανατολικογερ&ανικής αυτοκινητο'ιο&ηχανίας, να (ερνάει στις i2K. $mV$- &έσα α(# το τείχος &ε τίτλο [843 3G8 9843-, ή η άλλη του ρ)σου g. a9H]8:, &ε τίτλο vι αελοί-, &ε το (ερίη&ο ιλί Μ(ρέ=νιεmw#νεκερ Av&"ς, &εγάλο &έρος ε(ι="γραίστηκε &ε γκραίτι και άλλο τ#σο α(οσ(άστηκε για να (ουληθεί στους υ(αίθριους (άγκους ανα&νηστικ)ν. > συ=ήτηση για την α(οκατάσταση, ηλαή την ε(ανα="γράιση στο ε(ανανακατασκευασ&ένο τείχος, έερε στην ε(ιάνεια τη συ=ήτηση για την συντηρητική ά(ο?η (ου χαρακτηρί=ει τη ιατήρηση &ιας στο (αρελθ#ν αυθ#ρ&ητης συνθήκης (ου εν υ(άρχει (ια. Τι υ(άρχει #&"ς κάτ" α(# αυτή την ε0"τερικά ειυλλιακή και καλλιτεχνικά ραστήρια εικ#να της (ρ"τεύουσας (λέον της &εγάλης *ερ&ανίαςx vι καλλιτέχνες, αν και ακ#&η α(ολα&'άνουν τηνά ενοίκια σε σχέση &ε το yονίνο και τη %έα z#ρκη, έχουν αναγκαστεί να &ετακινηθούν &ακρύτερα α(# τις (ρ)ην σύ=ουσες γειτονιές του IJ338, την καριά του +ερολίνου. > εικαστική σκηνή ε0ακολουθεί ενεργητική, χ"ρίς #&"ς την αθ)α αισιοο0ία και την (ιονιέρικη ιάθεση του (αρελθ#ντος. <λα είναι οργαν"&ένα α(# τη ιεθνή αγορά, &ε #,τι αυτ# συνε(άγεται, σε ένα +ερολίνο (ου ολοένα ε0ευγενί=εται-. v e:6H4 OJ848D]6FG, (ρ)ην γερ&αν#ς ε(ι&ελητής του (ροσαρτη&ένου στο ΜοΜΑ της %έας z#ρκης χ)ρου τέχνης 1Eo, έγινε, ήη α(# το o$$W, ο ιευθυντής του  Kunst-er!e Berlin  και της 'ερολινέ=ικης Μ(ιενάλε. v (υρήνας τ"ν ίι"ν καλλιτεχν)ν τα0ιεύουν α(# τη Μ(ιενάλε του +ερολίνου στη Μ(ιενάλε της +ενετίας, στη %τοκου&έντα του qάσελ, στην 1Eo, στο jphIp του yος {ντ=ελες και στο IphOp της +αρκελ)νης. > ε(ιτυχία της ε&(ορικής έκθεσης τέχνης  Art-Forum Berlin  κάνει τους  υ(ευθύνους να αντι&ετ"(ί=ουν την ανταγ"νιστική νέα 'ρετανική σκηνή &ε την αυτο(ε(οίθηση του νικητή, ανα"ν)ντας@ O9J3mp93 n69 S84389D|-@ > σύγχρονη 'ρετανική τέχνη α(έθανε-. }ήτ" (οιαx > γερ&ανικήx Μα αού η σκηνή είναι (λέον ιεθνής. Τι ν#η&α έχουν οι εθνικ#τητες. U &ή("ς ε0ακολουθεί να χρειά=εται η ταυτ#τητα για το ιεθνές ια'ατήριοxqαι οι ίιοι οι +ερολινέ=οιx vι υτικοί R Wessies T και οι ανατολικοί RX44J4Tx. Το ένα τέταρτο #λ"ν τ"ν X44J4 θε"ρούν #τι τ)ρα η ="ή τους είναι χειρ#τερη α(# #τι ήταν το o$V$ ε(ί κου&ουνισ&ού, εν) οι Wessies συνεχζουνναδιαμαρτρονταιγιατην ί ύ  «» .  υψηλ φορολ γησηπουστηρ ζειτουςφτωχο ς συγγενε ς τους ή ό ί ύ ί k   , Απ την λλη ητ χνηπουδιαλ γεταιμετοδιαιρεμ νοπολιτικ παρελθ ν ό ά έ έ έ ό ό    τουΒερολ νουαποδε χθηκεαπρ σμεναασαφ ςσταε κοσιαυτ χρ νιααπ την ί ί ό ή ί ά ό ό . , ενοπο ηση Οιμεγαλ τεροιμοι ζειναθ λουνναξεχ σουντοεπ δυνοπαρελθ ν ί ύ ά έ ά ώ ό   εν οινε τεροιβρ σκουντηνεποχ τουτε χους σχετημετασημεριν τους ώ ώ ί ή ί ά ά . προβλ ματα ή Το υτικ# +ερολίνο &ε το τείχος του ήταν σαν τη %έα z#ρκη χ"ρίς κλειαριές. Uταν &ια ελεύθερη και ιλελεύθερη (#λη. Τ)ρα η HD589S92HD5 ="ή της α(ειλείται. > ανάκατη, γε&άτη αιχ&ές ταυτ#τητά της κινυνεύει και η (#λη &ετατρέ(εται σε &ια α(οστειρ"&ένη ευρ"(ρ"τεύουσα. v g6D O29589, ο νεο~ορκέ=ος ακτι'ιστής του +ερολίνου, ο ο(οίος, ια του αγγλ#"νου (εριοικού  &(Berliner)  ηγείται της κα&(άνιας Σ)στε το +ερολίνο-, ο'άται #τι αυτή η αιχ&ηρή &οναικ#τητα του +ερολίνου χάνεται κάτ" α(# τις (ροσ(άθειες της (ολιτείας να λειανθούν οι γ"νίες και οι ε0άρσεις.Asνα &ουσείο (ου &#λις άνοι0ε στον (ρ)ην ανατολικ# το&έα, το  DDR Kunst  Museum , εκθέτει τη &εγαλύτερη συλλογή ="γραικής και γλυ(τικής α(# την (ρ)ην ανατολική *ερ&ανία. •στ#σο η ε(ίση&η έκθεση εν είναι αυτή αλλά εκείνη στο ανακαινισ&ένο Ιστορικ# Μουσείο της ενο(οιη&ένης (λέον *ερ&ανίας. sχει τίτλο *ερ&ανική τέχνη την ε(οχή του ?υχρού (ολέ&ου- και υ(#τιτλο Τέχνη τ"ν ύο *ερ&ανι)ν€ υχρο(ολε&ικές κουλτούρες-. Στην έκθεση αυτή αντι(αρατίθενται συγχρονικά ο σοσιαλιστικ#ς ρεαλισ&#ς, εστιασ&ένος στον ήρ"α του τ#τε &έλλοντος και η 693 JDZ9278:, ταυτισ&ένη &ε την ελευθερία στη Pύση, ο ρεαλισ&#ς της N2Nm693, έκραση του οικονο&ικού θαύ&ατος-, το λού0ους, τα νέα &έσα και η ]25cm693 ο O8Hc4 και το αριστερ# κίνη&α καλλιτεχν)ν, εκοχές της ίιας υτικής ανεκτικ#τητας-, εν) ο υτικ#ς νέοmε0(ρεσιονισ&#ς τ"ν O648:J3; και eJ8Z89, αλλά και ο ανατολικ#ς &εταυσικ#ς ε0(ρεσιονισ&#ς του [\]F^8 συνιαλέγονται &ε το κοιν# τραυ&ατικ# ιστορικ# (αρελθ#ν. > εύτερη &εγάλη ε(ίση&η έκθεση είναι αυτή στην  Berlnische Galerie  &ε τίτλο Τέχνη &ετα0ύ@ Παρελθ#ντα ίχνη και ουτο(ικ# &έλλον-. w"ρισ&ένη σε τρεις εν#τητες άχνοντας για ίχνη-, Τεκ&ηρι)νοντας την αλλαγή- και !ναλλακτικές ιέες- οι ε(ι&ελητές MHJ52 b644]8D589 και C8JD; E36G:GH3 συγκέντρ"σαν έργα u‚ καλλιτεχν)ν α(# #λο τον κ#σ&ο rE2NGJ8 h6::8, [6FJ36 g86D, L6JD89 b833JDS, g2HS C6::, [2]J64 C6H489, p:JFƒ6 en658, X:6Z I83;8:, b96D^ [GJ8:, Y2:ZS6DS [J::76D4 κ.ά.t σε &ια (ροσ(άθεια να ερευνήσουν τις &ετα&ορ)σεις (ου (υροοτήθηκαν στην γερ&ανική (ρ"τεύουσα α(# το ιστορικ# γεγον#ς της ενο(οίησης. Το νέο  DDR Museum , εκθέτει τη ="ή στην (ρ)ην Ανατολική *ερ&ανία &ε ένα τρ#(ο ε0οργιστικά (ρο(αγανιστικ# υ(έρ της Pύσης. Στο νέο, ενιαίο (ια  *+,./012 3456,012 7684+96 , r(ρ)ην ανατολικογερ&ανικ# Ιστορικ# Μουσείοt οι  υ(εύθυνοι για την ε(ανέκθεση &ας ε0ιστορούσαν τις υσκολίες (ου είχαν να συνιαλαγούν #χι &#νο στο ιεολογικ# αλλά και στο (ρακτικ# ε(ί(εο &ε τους &#νι&ους, ανατολικής νοοτρο(ίας υ(αλλήλους του. Ακ#&α σή&ερα, ύλακες και  υ(άλληλοι ("λητηρίου εν γν"ρί=ουν αγγλικά. Wessies και X44J4, (αρελθ#ν και &έλλον, ε(ίση&η και υ(#γεια- τέχνη, τέχνη και ε&(#ριο, (ριν και &ετά. Το τ)ραx Το +ερολίνο ε0ακολουθεί να είναι &ια ιαιρε&ένη (#λη.u
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x