Археологічні дослідження Більсьского городища – 2018/Archаeological research of Bilsk hillfort – 2018: збірник наукових праць – Київ-Котельва: ЦП НАН Укра

Please download to get full document.

View again

of 292
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 3
 
  Вміщено публікації за результатами наукових досліджень, здійснених на території Більського археологічного комплексу та в його окрузі в 2018 році. Для археологів, істориків, краєзнавців, фахівців пам’яткоохоронної справи, працівників музеїв, широкого
Share
Transcript
  ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇКОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК «БІЛЬСЬК» ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІЛЬСЬКОГО ГОРОДИЩА 2018  ARCHAEOLOGICAL RESEARCH OF BILSK HILLFORT 2018ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КИЇВ-КОТЕЛЬВА 2019  УДК 902/904.063 (477.53+477.52) “-07/17”  А 87  Друкується за рішенням Вченої Ради Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (протокол № 8 від 20.11.2019 р.) та планів роботи Департаменту культури і туризмуПолтавської оласної ержавної аміністрації, Комунальної установи «Історико-культурний заповідник «Більськ» Полтавської обласної ради на 2019 р. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:Вождаєнко В. В.,  директор Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації; Гречко Д. С.,  кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу археології ран-нього залізного віку ІА НАН України; Задніков С. А., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Музею археології ХНУ ім. В.Н.Каразіна, провідний науковий співробітник ІКЗ «Більськ»; Корост І. І.,  директор Комунальної установи «Історико-культурний заповідник «Більськ» Пол-тавської обласної ради ( ідповідальний редактор ); Махортих С. В.,  доктор історичних наук,провідний науковий співробітник відділу археології раннього залізного віку ІА НАН України; Приймак В. В.,  провідний науковий співробітник Комунальної установи «Історико-культур-ний заповідник «Більськ» Полтавської обласної ради; Пуголовок Ю. О.,  кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Відділу палео-гончарства Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України; Скорий С.А.,  доктор історичних наук, професор, завідуючий відділом археології раннього за- лізного віку ІА НАН України; Супруненко О. Б,  кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, дирек-тор Полтавського краєзнавчого музею ім. В. Кричевського ( науковий редактор ); Титова О. М., кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор ЦП НАН України і УТОПІК; Шрамко І. Б.,  кандидат історичних наук, доцент ХНУ ім. В. Н. Каразіна ( голова редакційної олег ). РЕЦЕНЗЕНТИ:Мурзін В. Ю.,  доктор історичних наук, професор. Ольговський С. Я., кандидат історичних наук, професор. При передруку та іншому використанні матеріалів збірника посилання на джерело обов’язкове.  Археологічні дослідження Більсьского городища – 2018 = Archаeo-logical research of Bilsk hillfort – 2018: збірник наукових праць / ЦПНАН України і УТОПІК; ІКЗ «Більськ»; [відп. ред. – І. І. Корост, наук. ред. – О. Б. Супруненко; ред. колегія: Д. С. Гречко, І. Б. Шрамко та ін.]. – Київ-Котельва: ЦП НАН України і УТОПІК, 209. – 290 с.ISBN 978-966-372-704-2. Вміщено публікації за результатами наукових досліджень, здійснених на території Біль-ського археологічного комплексу та в його окрузі в 2018 році. Для археологів, істориків, краєзнавців, фахівців пам’яткоохоронної справи, працівників музеїв, широкого загалу шанувальників стародавньої історії. УДК 902/904.063 (477.53+477.52) “-07/17” ЦП НАН України і УТОПІК, 2019 ІКЗ «Більськ», 2019 Автори статей, 2019  А 87 ISBN 978-966-372-704-2  3 Б ільше ніж 110-річна історія вивчення Більського археологічного комплексу позначена багатьма сенсаційними відкриттями, важли-вими та знаковими подіями. Постійно під час досліджень древнього міста Гелон з’являється нова інформація, надзвичайно цінна для вивчення всієї скіфської культури. З року в рік археологи все ближче наближаються до розгадки феномену Більського городища...Підсумки робіт науковців, крім всього іншого, дають змогу напрацю-вати комплекс заходів щодо охорони та збереження об’єктів у складі не-пересічної фортеці. Паралельно з цим, що дуже важливо, співробітники Історико-культурного заповідника «Більськ» працюють над розвитком ту-ризму та музейної справи в межах городища. Тож є сподівання, що вже не-забаром це дасть змогу на досить гідному рівні презентувати небуденний археологічний комплекс численним відвідувачам.2018 рік був особливим... Уперше за десятиліття наукові роботи на тери-торії Історико-культурного заповідника «Більськ» проводилися завдяки фі-нансуванню по Програмі збереження, вивчення та популяризації Більсько-го городища на період 2018-2022 років, затвердженої рішенням Полтавської обласної ради. Це відкрило унікальні можливості для проведення масштаб-них досліджень, які, у свою чергу, дали нові, багато в чому сенсаційні, ре-зультати. Дуже важливим з позиції сучасних тенденцій розвитку науки є те, що більшість робіт 2018 року мали міждисциплінарний характер.Експедицією Інституту археології НАН України (керівник – к.і.н.  Д. С. Греч ко) здійснено поперечний розріз Південного (Внутрішнього) валу, що умовно розділяє територію Великого укріплення городища на 2 части-ни. Цей об’єкт відомий ще з часів досліджень В. О. Городцова на Більську. У колі науковців були суперечки щодо часу та причин побудови даного валу. Тож розкопки 2018 року дали змогу відповісти на ключові питання дискусії.Приємно відмітити, що експедицією на чолі з Д. С. Гречком також від-новлено дослідження курганного могильника «Б», розміщеного в межах Великого укріплення Більського городища. Розкопки на території дано-го некрополю востаннє проводилися ще в далеких 90-их роках XX ст. За цей час кургани у його складі, на жаль, фактично були вщент зруйновані «дбайливими» господарями.Неймовірним археологічним успіхом можна вважати виявлення ґрун-тового некрополю скіфської доби поруч зі Східним укріпленням Біль-ського городища, в урочищі Барвінкова гора. Наукове відкриття відбулося в рамках діяльності Літньої польової археологічної школи, організатори  якої 4-ий рік поспіль зібрали фанатів древньої історії на території міс-та Гелон. У ході перевірки результатів геофізичної зйомки землі (роботи к.г.н. К. М. Бондарь) дослідниками виявлено ґрунтові поховання епохи раннього залізного віку. Під час вивчень даного некрополю можна по-черпнути багато важливої інформації: про населення городища за пізньо-скіфської доби, відносини місцевих жителів з мешканцями інших терито-рій, час та причини занепаду фортеці і т. д.  4 І. І. Корост Важливими є й результати діяльності в межах Більського археологіч-ного комплексу в 2018 ро ці інших експедицій. Дослідники Харківського  університету імені В.Н. Каразіна (керівники – к.і.н. І. Б. Шрамко та к.і.н. С. А. Задніков) продов  жували традиційно працювати на Східному та За-хідному укріпленнях, а у співпраці з науковцями заповідника – на теренах могильника «Скоробір». Завдяки фінансуванню по вище вказаній Програ-мі харківські археологи також здійснили розкопки поселення скіфського часу в урочищі Лазьківські ставки. Попри те, що пам’ятка інтенсивно руй-нується внаслідок розорювання, результати її досліджень надали важливу інформацію про місцеве населення на ранньому етапі скіфської епохи.Традиційно щороку в межах та окрузі Більського археологічного комп- лексу здійснюються масштабні розвідки. До цього виду робіт в основному  долучаються представники Історико-культурного заповідника «Більськ» та Інституту археології НАН України. У 2018 році співробітниками цих  установ обстежено території північної та східної округи Більського горо- дища. У ході розвідок виявлено декілька нових об’єктів культурної спад-щини, уточнено інформацію про вже відомі пам’ятки.Ряд публікацій у даному збірнику презентує інформацію про знахід-ки з території Більського археологічного комплексу та його округи. Деякі з артефактів заслуговують на особливу увагу.На жаль, 2018 рік позначився великою втратою. Передчасно відійшов  у засвіти відомий археолог, уродженець села Більськ – Петро Якимович Гавриш... Вшановуючи пам’ять знаного дослідника, його колеги органі-зували конференцію «Феномен Більського городища-2018». Крім цього,  у даному збірнику підготовлено 3 статті, у яких йдеться про результати ви-вчень П. Я. Гавришем древнього міста Гелон та про окремі знахідки з осо-бистого архіву науковця. Важливою подією 2018 року стало проведення на базі Полтавського краєзнавчого музею ім. В. Кричевського виставки артефактів «Археоло-гічні сенсації в Більську та Шишаках». Захід, про який також ідеться на сторінках презентованого збірника, подарував полтавській громаді змогу вперше оглянути частину колекції з досліджень кургану могильника Ско-робір у 2017 році, у тому числі славнозвісні золоті знахідки. Усі ж артефак-ти з відкритого комплексу буде представлено незабаром, можливо в ново-му музеї заповідника «Більськ». Деякі знахідки, без сумніву, здивують весь науковий світ... Результати робіт 2018 року ствердно доводять, що дослідники древньо-го Більського городища перебувають на вірному шляху. Крок за кроком все ж вдається пізнавати головні таємниці древнього міста Гелон. Є надія, що вже незабаром Більське городище стане науковою перлиною світового значення. І. І. Корост ,директор Історико-культурного заповідника «Більськ»  5 УДК 903.5 (477.53) "-04"  Д. С. Гречко, О. О. Крютченко, С. С. Ржевуська, Ж. Демчук, О. В. Каряка  ДОСЛІДЖЕННЯ НЕКРОПОЛЮ «Б» БІЛЬСЬКОГО ГОРОДИЩА У 2018 р. У статті представлені попередні результати розкопок курганів некропо- лю «Б» Більського городища. У 2018 р. було досліджено шість курганів. Насипи всіх курганів знищено оран-кою до початку досліджень. Поховання виявилися пограбованими. Могильні ями було орієнтовано меридіонально, деякі з відхиленням. На дні поховання кургану  № 15 зафіксовано сліди від лаг. Під курганом № 17 виявлено дитяче поховання  з орієнтуванням черепа на північ. Увагу привертає поховання важкоозброєно-го воїна під курганом № 24. У ньому, крім предметів озброєння та амуніції, ви- явлено гончарний глечик херсонеського виробництва. Поховання в кургані № 28 (кпн 7) було здійснене в дерев’яній камері, меншій за розміри самої могили.  Досліджені кургани можна попередньо датувати IV ст. до н. е. Ключові слова:  Дніпровське лісостепове Лівобережжя, Більське городи-ще, кургани, IV ст. до н. е., поховання воїна, античний імпорт. Курганний могильник «Б» розташований у південній частині Біль-ського городища біля валу Великого укріплення. Вперше об’єкти у складі цього некрополю відмічені на мапі 1906 р., складеній В. О. Городцовим (Городцов 1911, с. 94, рис. 97). У 1981 р. кургани було оглянуто Б. А. Шрам-ком (Шрамко 1987, c. 143, рис. 67).У 1994 р. Більським загоном Охоронної археологічної експедиції ЦОДПА під керівництвом О. Б. Супруненка та Українсько-Німецькою ар-хеологічною експедицією на чолі з В. Ю. Мурзіним, Р. Ролле та С. А. Ско-рим розкопано чотири кургани (№ 1–4) могильника (Супруненко 1996, с. 88–120; Мурзин, Ролле, Скорый 1995, с. 79–86). У 1995 р. полтавськи-ми науковцями досліджено ще два насипи у складі некрополю (№ 6–7) (Супруненко 2006, с. 114–122). Наступного року було розкопано ще два кургани (№ 5 та № 8).У 2016 р. О. М. Шапордою укладено новий уточнений план могильни-ка, який нараховує 27 насипів (Шапорда 2017).У 2018 році Більською археологічною експедицією було розкопано шість курганів могильника «Б» (рис. 2). Курган № 13    розташований в північно-східній частині некрополя, на схилі Опішнянського яру (рис. 2). Насип сильно пошкоджений оранкою. Перед початком робіт на поверхні кургану був зібраний підйомний матері-ал, представлений численними фрагментами ліпних посудин та бортиком миски скіфського часу.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x