Βιβλίο Μαθητή - Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας - Α' Γυμνασίου

Please download to get full document.

View again

of 258
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 78
 
  Βιβλίο Μαθητή - Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας - Α' Γυμνασίου
Share
Transcript
  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ   «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θεοδόσης Πυλαρινός Σοφία Χατζηδημητρίου Λάμπρος Βαρελάς ΚείμεναΝεοελληνικής Λογοτεχνίας  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΚείμεναΝεοελληνικής Λογοτε νίας Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚ∆ΟΣΗΣ Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργή - θηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ». Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Θεοδόσης Πυλαρινός,    Λέκτορας του Ιονίου Πανεπιστηµίου   Σοφία Χατζηδηµητρίου,    Σχολική Σύµβουλος   Λάµπρος Βαρελάς,   Ερευνητής του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας  ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙOΛOΓΗΤΕΣ Γρηγόριος Πασχαλίδης,   Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Ελευθέριος Καριάτογλου,    Σχολικός Σύµβουλος   Χρυσούλα ∆ελή,   Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Β/θµιας Εκπαίδευσης  ΦΙΛOΛOΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βασίλειος Βουβονίκος,   Φιλόλογος  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤOΥ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Χρυσούλα Βέικου,    Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΥΠOΕΡΓOΥ Ηλίας Γιούρης,   Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Β/θµιας Εκπαίδευσης  ΕΞΩΦΥΛΛO ∆ηµοσθένης Κοκκινίδης,    Ζωγράφος  ΠΡOΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Γ’ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1  / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: «Αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»   ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚO ΙΝΣΤΙΤOΥΤO  Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος  Oµότιµος Καθηγητής του Α.Π.Θ.  Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  Πράξη µε τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού µε βάση το ∆ΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυµνάσιο» Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου  Αντώνιος Σ. Μποµπέτσης  Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  Αναπληρωτές Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι Έργου  Γεώργιος Κ. Παληός  Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου  Μόνιµος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  Έργο συγχρηµατοδοτούµενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 25% από εθνικούς πόρους.  ΚείμεναΝεοελληνικής Λογοτε νίας Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Θεοδόσης Πυλαρινός Σοφία Χατζηδηµητρίου Λάµπρος Βαρελάς ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Η συγγραφή και η επιστηµονική επιµέλεια του βιβλίου πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x