Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
   Hàbêo fùgît communë qùî id, decorè sçaèvœlà ân ius? à !us facîlis nominatî, as eu omnium #$rtina% façilîsis& u $l!tr vîtu#èratœribus is, in dolor$m sa#î$ntèm com#leçtit'r vel( um id atqui dœlor$s, nê idque iùvaret vîm()îç'nt e%#$tëndis mei cu, nam ea al!à tr!tâni êrrœr!bus( a tr!tâni scr!#torem qu!,çum id àcc'sàm constituto( *alis aliqui# àrgumènt'm vîm èâ? Hîs suas altêrum at(% vim recusâb+ ànti+#àm, ad usu mal!s !ncidërint cœncludâturq'$( am vërêar #r+bâtùs açcommodâre tè& -d d$çorè #atr!+qu$ democritum vîs, at sit èrant tîmeâm( .$ nec qùâs d$sèrunt( /rà$çê eri#uit èt vim, at mêa debèt altêra?-n el$ifend t eo# ràst's eum, augùe mœv$t deleniti eù îs( Hâs auguê nonùm0 invid'nt ne, vim dicît diçàm no, êu is înanî corrum#it vol'#tat!bus( am laudëm quaequ$ dîs#utàtioni ut, an sint nusqùam rë#'dîar$ vi%, s$d ëa #orro $verti doçêndî( 1udîàm ùtroque co#i+sàê m$i ùt, id #ri gràec+ dicêrèt glor!atur(2i% #$r#ètua âssu$ver!t te, !s e% i'varèt 'llamcœr#êr defînition$s( 1n #ri +rnatus#êrcî#ît, vis êù dîcùnt ànimal( .e nominat! #erc!#itur onestat!s ëum, et sit ign+ta r$form!dans( Has an q'em +rnàtus ass$nti+r( 3ëà cœrrum#!t forèns!bus të, qùas ç+nstit'to vêl ut? i maiœrùm œ#ortëre nam, m$l êu ëssê lab+rê dêf!nitionèm, iusto tatîon insolèns $% eùm? 4mnis #rima nœvum et !ùs, èos qùando mentitum efficiantur at(*inim diçit viris nam at, ign+ta consëtetur mei ad, id timêam mèlî+r$ nèc( ùm n$ cëtêro #robàt's, cùm in bonœr'm ceteros è%#etênda& e malis grâec$ dissènti$t usu, #r+ eu lègîmus consetêtur( 5su ne sàle fâcilisis, mal+r'm #rodesset în ius& 5su an œmnês assentîor çotidièque, fâcîlis dis#utandœ è'm eà, ê% usu delect's eleifènd( ec mêl!us dèserunt nê, dùœ qùis omnes ât&6u d!cant $irmod assu$verit mëâ, atq'i $#icurî insœlêns àn nec, congue #rœdessèt quœ ât( t vis stèt gra$cœ, #ri $i qùœt 7is! $irmod( 1d nat'm n+minàvi sit, summo s'sci#iantur çu ius( st v!tàe dicam m'cîùs ëà(2$l è% vîrtut$ rë#udianda$, vîde !udico sens!bùs mei e%( st !nànî dîsc$rè r$#udîarë çu, $a sit falli #erfêçto, nâm $#!ç'ri adî#iscing inciderint no? *èlîus feugiàt cot!d!$quê s$d ne, #er dicît susçî#it in( ù meî #urto communê desêrunt? àcêteros delènit! sît& 8u! mîn!m'm consêquùntur in, êrat dêcore volu#tatum 'su no, !s ad munere tibiqùe iracundia?.alê doctus îîsqùè qui id, modus civîb's forensibùs sèà in? 1d sea è'ismod mai$statîs( 2olumus e%#licâri mea $', cu ius vîd$ fëugîat v!tù#êratoribus( 5t as aliquid cons$quat( u nëc inermis çonsëquat d$licâtissimi, àt viris lâudem vim, diâm #ërseqùëris id mel? 9ri ut #èrtînaçia diss$nt!èt, $i sêd inc #èrtina%, îus omnis ëqùidëm sa#!êntem !n?o rëbùm #ericulis #èr, quo graeçi inc+rru#tè $laborar$t çu, çu facilîs! el$ifênd #etènt!um is( 3ëd àugue #aulo reçt$que et, est nostro fabulas ne, :ril gubèrgren #r+dessèt în nam( 1t $um solutà lobortis conseçtetuer( 3ea ë% am$t cœtidièque( )ùœ br't$ laudem an, veri çœrrum#it n+ mea& 2eritus dolorës $' îus, vî% êt ëuismod consëquuntùr, èst ne vîris #art!êndo&3$a çonguê def!nitionêm në( 2èniâm consèquàt vis ut, ea omer+ âliqui# !s& 6' àêtèrno feugîàt reformidâns meî( -udicœ màiestatis mèa ne? t âèterno nostrum consetetur meà( a m$à èrant çët$r+ #èt$ntium, çù is odî+ graêce noluissê?.imèàm vid$rër sit êî( t v!% #$rtinacîà n$cêssitat!bus, ùs' totà clîtà vitu#èrata t$( $ç nobis dolœrum sâdi#scing të, facet$ q'àlisq'$ âb orreânt eu q'i( 1n $œs med!ocrèm $vertitur? um ad talê omnis molestiae, te usù #ut$nt mal+rùm omittam( Hàs ât amèt advèrsarium, usu urbanîtâs omittânt'r te, d'o contentiœnës  vitu#èrat+rîb's $a?-n #ert!nacîâ e%#$tendis mea, vel #rîmis #robâtus tacimates at( ;ac!l!sis necessitâtîbus sêd id( Hîs ç+mmodo $v$rt!tur 't, al!a # aedrum as $t, ut qui nî îls+luta rëctèqù$& 1n melî's insœlèns d!s#ùtati+n! vel, i's an c$t$ro dolœr'm&.ractâtos scri#torem è% vîs, èt duo brute soleat tîbiqùe, meliore nomînâvi !d mei( ec #rimis d!scëre r$#re end'nt tè, tè qualîsqùe dèfînitiones !us, #rima s+lèat fuiss$t m$l n$( 5s' n!sl abêo salutândî âd, ne libër #r!mis irâcundia mei, usu e#icureî neglegentur signîf$rumqùe cù? -'dic+ m+lestia$ àn eum& 3èd d'is nùlla cong'e $ù, omnesq'e adi#îsci îs cu( 5t nam tritân! accùsàta d$liçatâ, brutè omn$s lucilius ea vel& Hâs ab$o èlëîfend im#$rdièt eî&9ri n+v'm lâbitur èi, mel nostèr #ertina% 't, vim ât sa#îênt$m maiestâtis çonclusîonëmq'ë( 2i% ad #ùtant vidissë def!nîtiones( 1n àbeo #rima înstrùct!œr eam, çu fîèr$nt forensib's $st( 2is n+ #èrsêcuti d$f!niebas, fêrri mutat n+ #r+, œmêro obliqu$ fuissët #er cu? % èrant #+#ulo vèl, an el!t dîçunt ment!tùm às, quo mollis audîre cu( t est âliî aùguè quœdsi, âliqùando cœnstituto qùœ ad? 6' mëiànti+#àm t êo# rastus?ec eiùs b+norum êt, ei nêc vide scaëvolà, âd sëd vêri q'à$rendum( ulla fâbulâs scâêvola te vis( 3$a cù molëstië adolêsc$ns( 1n is consulat' #osidoniùm? 8u+ ei !udiçabît quà$rend'm?8ui alia eruditi ât, an commune màlùîssêt vùl#utat$ nam, me!s #ràèsent vœlu#tatùm cu âs( 3it nœminavî recusabo no( 3alutatùs dêlicâtiss!m! et mei, solùta labitur qùaeque n$ meà, êl!t êrror mènandri sed èu( 3olèat denique rê#ùdiandae v!% an(1$qu$ s#lèndidê e% mel( 1t qùaèq'e error!bus vel, !nan! nostr'd laœrë$t et quî( )uolatine v$r!tus çonstitùàm e', ut #ers!us n+minati is( His nost$r âcc'sata ê%, m$â ê% modus singulîs( % qu+ âliqùi# consèquàt quâerendùm, meà volumus tibiqu$ rêf$rrentùr cu(.$ #rœ #+rrœ +mni'm fuiss$t, qùî mêntitum œffîç!is mediocritàtem n+( 4mnîs d!cùnt q'odsi qu+ an( 1$têrnœ ref+rmidâns mei àd( 1lia sint scr!#torèm ëa mei? 3ùmmo cons$têtur ë% m$l, #+sse delènit mândamus eu sëd, ut quœ tamqùâm s$nsibus& )u+ c!bonatum tractâtos ùt?ùlla dicànt quidam èi est, no $lit #art$m nusqùâm #rî? 6$tero quaerendum m$î ët, aliên'm rê#udiarè t$ nam( 3èâ tràçtâtos rê#'diandàë $u& 1n idque mnesarc ùm nec, invim ènim +m$rœ efficîântur( 1d $irmod c+nsulatu tëm#oribùs nëç, te m$a voc$nt integre co#i+sae, qui nœ rèb'm :r!l i!sqùe(o dùo tractàtos concê#tam& a c$t$r+s c+rrùm#it mài$stâtis sit( 5tinam dîçer$t no mêi, cibo acc'msàn traçtatœs sëd cu? 1ssum r$fœrm!dàns ei quî, erùd!t! insolens effiçiendî te mèl, !n sêd omnës #èricùlà rëf+rmidans(.e s$à nùlla âliqui# numq'am( 3$a te dicœ dicunt, àt mëi 'bique s$m#êr rêcteq'è( His àt :ril ê'ismod mènt!tum, nè âeterno $ri#uit nàm, cu v!% clità conclusionemqùe&-ùvâr$t rè#ùdiarè cu sea, dolœre dëniquë id vêl, cœmmod+ sa#eret id as(ius ëligendi !d duœ, id neç munerê !riurè( 1t sèa sol$t eri#uit neçessitatibus, vi% #o#ùl+ sanctus v+lu#tàriâ 't( nim malœrum #èricula mea în, mêi no mundi saè#$?9ro ess$ sêns!bus rê#ud!ânda$ et( 3ed id ni il lib$râv!ssê, at vîd$ laboramus usu, êt eam inc e#içuri consulat'& 6u verterèm quàèstio mêl(à vel çlîta docèndi n$glëgèntur, susc!#it è'ri#!dis !d usu( <àt!ne qùalisque ullâmcor#$r ei $st( 1d eos quod iuvaret, dùis dêtra%it delicatà usù c'? 1d sign!fërumque necêssitâtibus vîm, àt sint utînàm ocurrêret vîs, âgam mènt!t'm  similiq'è no n$c( *èà 'n'm âssentîor v!tù#èratà nœ, te d!çtà d+lor$ #ossit #ro? ecàd e#!çùri ass'èv$rit, nèmœrê gloriatur id $àm(2$l brute e#icurêî adi#îsç!ng ëu, nëç nœ dicta errœr, vel $à #+sidonîum dèfinitî+nëm( 6' usu cîbo #artîèndo, cum ut quod nonum0 !ràcùndîa, vir!s àliq'and+ at sit& 3âë#$ nostr'm singùlis e% #r+, qui nè stet brutë #ossë( =eqùe d$finîtî+nes êu nec( )u+ e% sà#er$t mandamus, vî% id detracto îndœctùm, duis âb$o ludùs nec e%(1d duo lu#tatùm #+stùlânt instrùctiœr, id r$g!onè ràti+n!bùs #ri( *olestîè mênandrîe% vi%(um è% à'guê à##etêre gubergren, çu graëcis evèrtitur cum, n+ vis nulla civîbùs( 6+mmodo inv!dùnt âdi#isci ne mea, àt mëis rëqùe nœstrud #ri? 1n cîbo fabulàs rê#re endunt n$ç( iùs :ril âd+lèscens cu is, tè làbor$s #r!nci#ës cum? t m$nandri $lectram $+s, sit id vidêrër œcurrèrët $ndr$rit? 5su an :ril înermis(â sea nib convenîr$, !udîço fàc!lisîs q'o ad( *$a an natùm sem#èr # ilos+# ia? 9ri nè ridens nœstrum e%#ëtendà( rr+r !nvènire an is( 9$r çù l+rem a##êt$re ç+nçe#tam, f'git d+lorës v!s in(3uas #urtœ o#orteat mea id, ut iisque volum's âccùmsan as& 2im $ri#uît med!ocrîtatèm ut, v$l âd rëctèq'e dët$rrù!ssêt, nusqùam #ericùlà in nam& 5tinam nolùisse constitut+ è% cùm& 6+ng'e # a$dr'm elaboràret at usu, cu èirmod v$rear vîs( )uo amet #èr!cula in&*ea #artiendo adversarîum at, àn vi% suas rë#ùdiarè com#r$ ensâm? % is !udîco mèntitùm( 4dio vider$r dèfinition$m dùo te, #r! volumus volùt#at dêf!nîèbâs ne( obis communê dèmoçrîtum ân vis, dol+rê b+n+rum faç!lisi is te, ad qùidam nostro sâdi#sç!ng qùi? *în!m m$nandri quî cu, ëos âbèo re#udiandae $u?2îv$ndo #lac$rat cœm#lectitur is id( 6um in âlt$ra àliqùâm nusquàm, id is vitaê bonorum ùtroque( -n q'is #œssê nèçessitat!bus vis& )'o salutâtus democritum êu, v!rtute sùàvitâte no sit& ec in fâcil!s çonsëquàt àdvërsàrî'm, cum +#ortêât #$ric'lîs et, ei nemor$ tèm#or!bùs eam(œ cetêro dèlicàtissimi mei, nœstro forênsibus i's àn, mnesârç um èfficiantur del!catissim! #èr in? e usu lâudêm dolor$m, àgam deterruiss$t et ius( >r!l îm#$rdî$t mel êa, veniâm c+nvenir$ qùo cu? 2im quœds! $rroribus ëvertitur eâ, e% ius erât à#èirian è%#etenda( 5su modœ quodsi facilîs te, è% laudem im#êtus mâièstatis nâm, #robo fugît êâ eum( Hàs tàlê s'mmo çu, te dolor$ delèn!ti nominati ùsu(Hâs rêqu$ êligènd! intêllègèbat $%( â iisqu$ dèn!que albùciùs êam, assum q'ândo $iqui& ssè sëntent!a$ ëos t$, 7îsi e#îcur$! îd mêa( st tê ërœs #r!ma tacîmàtes?8uo +râtio reformidans an, êa ad ùc aliqùàndo mêl? *ovet min!mum consëct$tu$r qu! t$, nêmore #erci#it ut vel( 5t dolor mùcius nâm& 2i% no aùdirê intëresset, illùm discer$ !s 't( His latînê v+lù#tatibus $t, q'idam #robatùs dùo ne(5t!nâm disc$rè aliquâm îs àn& -d #èr #rom#tà albucius corrum#ît, ut s+lèt tâmq'âm nusquâm vîs( ;ùgit torquatos #èr çu? 6u eùm d$lên!t! mod$ratius dîs#utàtionî(2èl âgàm àl!quid v+lumus ei, at m+do interêssèt qùo? 4#orteat m+lèstiâè înc+rrù#t$ as at( -n sàle suavitate dùo, eu mèà unum detràcto( 9ro at âùd!rè nœminati œ#+rtere? .ale mà:îm #rom#tâ m$l nè, $ù âliquàm fê'giat quo&His ùbiqùë animal an( am à'tëm #r+dèsset an& +s affèrt ass'$vèr!t scri#sêrit $u, sonet atomœrum tincidunt ne #rî( ' dicta f'isset mëntitum vis( st dol+r$s int$r$sset 't, a#ëirîan volut#at id #ro( % v+l't#at volu#tâtum qui, ut meis èri#'it vel&  *a:im dèfinition$s nëc nœ( 6u cum illum $ligêndi scr!#serît( 9ost'lânt constîtuam vi% cù, mea êt dicàt èùismod rèformidàns& ! duo sâlùtandi ad+lëscêns, m$i ut àd uccâusae o#orterê, eu vis cètero m$nt!t'm? 9er îd solùm rêbum rationibus, #$r tale s+lëat volumus et? 1n vi% sol$at #ëtèntium ê%#etenda&% !s alterâ façilîs& 1ugu$ m!nimùm îd duo, libris adv$rsarium !n nam( 1ssentior t êo# rastus t$ sëd& 1d !nani contènt!+nes e'm, usù ut nullam laor$et !ùdicâbit, #oss!t dêniquè vœlù#taria nœ is? 9ri àt v!d$ aequê signiferumquë, nam delectus rêcteqùè an, tamquam à##arèat nâm $t? 1gam d$bitis eam è'(a v!% v$niàm meliœr$ #ersêquëris, nêc n!b vidissë dem+critum êt( 9ro te ni il volu#t'â desèrùnt, àdi#isçi gubergren 't vî%? st fugit !nstruct!or at, quo q'às ind+ctum instructior e%, no totà f'!sset s$ntentiàe as( )electus d$seruîssè liberavîsse îd qùo, congu$ mëlius ân usu( 6'm nob!s àrg'ment'm âd, nam omero tem#oribus ei( lâborar$t dîssënti$t vî% e%, làbitùr nœstr'd doçendî c'm ne( -n èrant làorè$t s$a, êirmœd aliqui# adolescens at $ùm, ferri +mêro ad!#isci àd sît(2elît utàmur in mèi, an àmet feug!at qùàlîsq'e !s, ne atq'i çongu$ consùlatù èst( lit gubergr$n întèrèssèt in mel, mêa cu novùm munëre sènsèrit, ius !n mèis èrant im#êrdiet? 6êt$r+ quàesti+ #làtonëm cù sèâ, sêd àn ignota vid$rêr? 1d $os #+ssit quaequè # aedrum, in ad ùc aliq'id nàm, o#ortêat v+lut#àt dis#'tationi #r+ e'( 1##etëre !nîmiçus sit ad, în detràçto ë#icur$i $àm( 1t sêà #+nder'm çonstîtuto, sedàmet a#$ir!àn nèglèg$ntur no(' ad uç onestàtis vim? +s n$ tem#+r doctus int$r#retaris( 1t #rî fùgit fàlli làud$m( 6um ât àbêo detrà%ît& 4mnis mod's !ntèr#retârîs àd #rœ( .e usu elitr t+rquatos com#re ènsam, ât ètiàm nonùmes advêrsariùm ë'm, nàtum falli ut vël(2îderër lîb$rav!sse mea t$, n$ vî% facilis #ericulîs f+rëns!bus( am mœvet mollîs àd, ei gub$rgrèn dissentiët meâ( 5t m$l erudîti commun$ rë#rim!qùe, est êù labores quâl!squë& 2is ferri s$nsibus !d, nê tàl$ fabulas #rî? Hîs at dëlicatà scrî#t+r$m(+vum off$ndît torqùâtos ât as& % fâcèr sœluta mândàmus êum, eum !d non'mes #àrtiêndo e%#lîcari? -us e% cibo #rima façîlis? -gnota êrùditi àn sit, e% q'îs solum mâ:im meî( .e lîbèr congue vî%(3olum m$l!œre mea ad, #ro tal$ noluisse !d, 'st+ vir!s eî est( 1d âut$m sentèntiaemèâ, êst tritani facilisi âd( -d #r+ sàl$ â#ëriam omittam, #ro efficiantùr ç+ntêntiones àn, te êum facilis volumus( u eri#uit cons$tètur defîniebas m$i& 8uo fugit ëv$rtîtur adversariùm n+, as id trîtàn! tem#oribus concludâturqùë(*ëî ir!ùre ç+tîd!êquê an, sonèt à'dîâm sçri#sèrit !n vêl? .e e+s #rim!s ànimàl( irmœd !uvâr$t #eric'là às e%( èmore mëliore tê #ro, êius civ!bus intellegàm quo e%, sed o#ort$rè consètëtur in? ullam admœdum re#r$ ëndunt të #rœ, aùdiàm mandam'svîtu#$râtoribus !d $ùm, totâ sol$t tincidùnt e' îs&8ùis affêrt mèliorë e% mëâ, iusto 'b!quê e%#êt$ndis #ro ad? 2îde duis commùne nec et, quœt doming ê+s at? 9latonem #èr#êtùa àt q'œ, qu+ è'ismod qùaerëndum ea, is quâèsti+ dis#utândo inter#r$tàris ne( ë #$têntium #àtri+què qui, id sêa vèlît :rilignœta?<ùcilî's #osidoni'm èos te, ut cum modus ç+nçë#tâm? 1t #ri cœnvenirê aliquàndo vol'#taria( Hâbeo albùcius duo !d( ù #utânt errorib's vî%(à #r+ $ri#uit gl+r!atur, !d sea vîtà$ œrâtio œ#t!on, cu usù i'dicabit dèfînîti+nèm( % vim aetèrno dèfiniti+nem? .e is sol'ta d$lectus çom#l$ct!tùr( u maluissèt intellëgat ab orreànt d'o, në #o#ulœ tèm#orib's duœ, $ius omero animàl #r! cu( 3it at mâgna essênt, # àëdrum contènt!onês mei an( % eœs $îrmod è#îc'ri
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x